บทความทั้งหมด    บทความค้าขาย    ขายตรง เครือข่าย    การขาย และการหาลูกค้าในธุรกิจขายตรง
4.6K
2 นาที
11 มีนาคม 2556
นิยามของคำว่า การขายตรง คืออะไร?
 
ที่บัญญัติขึ้นโดย สมาพันธ์การขายโดยตรงแห่งโลก (World Federation of Direct Selling Associations หรือ WFDSA) และ สมาคมการขายโดยตรง (ไทย) มีอยู่ว่า "การ ขายตรง" หมายถึง การทำตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ในลักษณะของการนำเสนอขาย ต่อผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่ อาศัยของผู้บริโภค หรือ ที่อยู่อาศัยของผู้อื่น ณ ที่ทำงานของผู้บริโภค หรือ ที่อื่นๆ โดยผู้ขายตรง ใช้การอธิบาย หรือ การสาธิตสินค้าเป็น กลยุทธ์หลัก ในการเสนอขาย
 
ระบบการตลาด/การขายตรงหลาย ชั้น (Multi-Level Marketing หรือ MLM) เป็นการขายต่อๆ กันเป็น เครือข่ายหลายชั้น ผู้ขายเป็นนักขายอิสระ ไม่ใช่ลูกจ้างของบริษัท โดยนักขายสามารถสร้างรายได้จาก การทำงาน 2 วิธีรวมกัน คือ
  1. ผลกำไรจากการขายปลีก ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างต้นทุนสินค้า ที่ซื้อมาจากบริษัทกับราคาขายปลีก ที่ได้ขาย สินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภค
  2. คอมมิสชั่น หรือ ส่วนลดตามระดับยอดขายของสินค้า หรือ บริการที่มีการสั่งซื้อ (เพื่อบริโภคหรือ เพื่อขายให้กับผู้ขายคนอื่นต่อๆ ไป) จากผู้ขายที่ได้ชักชวนเข้ามาสมัครร่วมธุรกิจ ในทีม ขาย หรือที่เรียกว่า "สปอนเซอร์" ในระดับเป็นชั้นต่อๆ ไป 
จะเห็นได้ว่า หลักการของระบบการ ตลาดหลายชั้นคือ การที่นักขายได้รับผลตอบแทน ทั้งจากที่ตนเองขายปลีก และผลตอบแทนจาก การขายซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ นักขายในกลุ่มของตน ชวนมาร่วมกันขาย จนมียอดขายรวมเป็นก้อนใหญ่ จากปัจจัย ดังกล่าว ทำให้เกิดโอกาสในการสร้างราย ได้อย่างต่อเนื่อง และไม่มีขีดจำกัด ซึ่งเกิดจากการสปอนเซอร์หรือชักชวนผู้อื่นมา เข้าร่วมธุรกิจอันทำให้ระบบการตลาดหลายชั้น เป็นระบบที่มีศักยภาพสูงสุด ใน ธุรกิจขายตรงปัจจุบัน
 
เนื่องจากธุรกิจขายตรงเป็นอาชีพใหม่ ที่กำลังติดอันดับท็อปฮิต สำหรับผู้ที่ต้องการมีรายได้เสริม หรือต้องการเป็น เจ้าของธุรกิจของตนเอง ดังนั้น ก่อนจะสมัครเป็นนักขายตรงรายใหม่ ขอให้พิจารณาไตร่ตรองถึงสิ่งต่อไปนี้เสียก่อน
 
การทำธุรกิจขายตรง ไม่ใช่การลง ทุนด้านการเงิน เพื่อให้ได้ผลตอบแทน ในระยะเวลาอันสั้น แต่เป็นการสร้างธุรกิจที่ต้องใช้ความมานะอดทน ต้องมีการพบปะผู้คน เพื่อแนะนำสินค้าและให้บริการลูกค้า ต้องฝึกฝนตนเอง และถ่ายทอดแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ที่ตนได้เชิญชวนมาร่วมทีม
 
บริษัท ต้นสังกัดต้องมี ความน่าเชื่อถือ มีการลงทุนในระบบบริหารจัดการภาย ใน มีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักขายทั้งในด้านความรู้เกี่ยวกับสินค้าและการ ดำเนินธุรกิจ จ่ายค่าตอบแทนตามแผน การจ่ายผลตอบแทน อย่างถูกต้องตรงเวลา และมีความรับผิดชอบสูง ทั้งต่อ นักขายตรงในสังกัดและผู้บริโภค
 
บริษัท ธุรกิจขายตรง ที่มีอนาคตจะมี แผนการดำเนินธุรกิจที่ยุติธรรม และ สร้างความพึงพอใจ ต่อทั้ง นักขาย และ ผู้บริโภค โดยเฉพาะ โอกาสในการสร้างรายได้ของนักขายจะต้องเท่าเทียมกัน ไม่ว่านักขายนั้นจะสมัครทำธุรกิจก่อนหรือหลัง
 
ระบบธุรกิจที่มีการขาย สินค้าบางอย่างอาจจะอ้างว่าเป็นธุรกิจขายตรงระบบการตลาดหลายชั้น หรือ เป็นระบบการตลาดแบบเครือข่าย

พึงสังเกตว่า สินค้าในระบบการตลาดหลายชั้นที่แท้จริง ต้องมีลักษณะดังนี้
  • สินค้านั้นมีประโยชน์จริง ใช้แล้วหมดไปและต้องซื้อหามาใช้ใหม่
  • สินค้านั้นสามารถนำไปขายปลีกได้จริง และผู้ขายจะมีรายได้เป็นผลกำไรจาก การขายปลีก
  • สินค้านั้นได้ผ่านขั้นตอนการนำเข้าและชำระภาษีอากรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  • สินค้าประเภทเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือสินค้าบำรุง สุขภาพต้องผ่านการขึ้นทะเบียน และ อนุญาตให้จำหน่ายได้จากสำนักงานคณะ กรรมการอาหารและยา (อย.) เรียบร้อยแล้ว
  • สินค้านั้นต้องมีฉลากบรรยายสรรพคุณ และวิธีใช้อย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ( สคบ.) สินค้าบางประเภทต้อง มีใบอนุญาตโดยเฉพาะให้จัดจำหน่ายได้ เช่น สุรา ต้องมีใบอนุญาตจากกรมสรรพสามิต เป็นต้น
  • สินค้านั้นต้องมีการรับคืน หรือมีการรับประกันจากบริษัทผู้จัดจำหน่าย โดย มีเอกสารจากบริษัทเผยแพร่อย่างชัดเจน
เนื่องจากรูปแบบของระบบปิระมิด หรือแชร์ลูกโซ่อาจมีความใกล้เคียงกับ ลักษณะบางประการของการขายตรงระบบการตลาดหลายชั้น (MLM) จึงขอให้พิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างระบบทั้งสองที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน

อ้างอิงจาก ThaiBizCenter.com