บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    วางแผนขยายธุรกิจ    โลจิสติกส์ ขนส่ง AEC
8.9K
2 นาที
26 ธันวาคม 2553

แนวทางในการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์สำหรับ SMEs

          เมื่อ 2-3 ฉบับที่ผ่านมา ผู้เขียนได้ยกประเด็น เกี่ยวกับการลดต้นทุน ทางธุรกิจของ SME โดยนำเสนอ ในเรื่องของแนวคิด หลักการ และวิธีการ รวมทั้งเครื่องมือ ที่น่าจะเป็นประโยชน์ และได้มีการนำ ไปประยุกต์ใช จนประสบความสำเร็จ ในหลายองค์กรอย่าง "Six Sigma" ไปแล้วนั้น

          มาสัปดาห์นี้ ผู้เขียนได้มีโอกาสอ่านเอกสารการศึกษาร่วมกันระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งออกมาในรูปของ คู่มือแนะนำ "แนวทางในการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์สำหรับ SME" ที่นับได้ว่า น่าจะเป็นประโยชน์กับ SME ในการใช้เป็นแนวทางของการลดต้นทุนทางธุรกิจได้บ้าง ผู้เขียนคงไม่สามารถที่จะนำมาถ่ายทอดได้ทั้งหมด จึงขอสรุปเอาประเด็นสำคัญๆ ที่เข้าใจง่ายมาเล่าสู่กันฟัง

          โลจิสติกส์ (Logistics) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

          โลจิสติกส์ (Logistics) (ตามคำนิยามที่ปรากฎใน Wikipedia พจนานุกรมภาษาอังกฤษ) เป็นการบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายของสินค้า ข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากรการผลิตอื่นๆ รวมทั้งพลังงาน และคน ระหว่างจุดกำเนิดไปจนถึงจุดของการบริโภค เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค

          การจัดการโลจิสติกส์ (Logistic Management) เป็นกระบวนการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินการ การควบคุมการทำงานขององค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูล ข่าวสาร และธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ รวบรวม กระจายสินค้า วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ และบริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด หรือกล่าวได้ว่า การบริหารจัดการโลจิสติกส์เป็นกระบวนการย่อยหนึ่งในการจัดการสินค้าและ บริการตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) นั่นเอง

          ผู้เขียนได้กล่าวนำไว้ในหัวข้อ "SME....มาลดต้นทุนการผลิตกันเถอะ" ว่าหลักการโดยทั่วไปของการลดต้นทุนทางธุรกิจ เป็นเรื่องของการทำให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำสุด และให้ใช้ปริมาณน้อยสุด จนถึงเลิกใช้ไปเลย หรือตัดงานที่ไม่จำเป็นออกไป โดยจะต้องทำตลอดทั้งกระบวนการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นจนจบไปถึงมือผู้บริโภค และยังรวมไปถึงการให้บริการหลังการขายอีกด้วย

          เนื่องจาก โลจิสติกส์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำของการทำธุรกิจ ดังนั้น การที่ SME คิดจะลดต้นทุน.......การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ดีน่าจะเป็นเครื่องมือที่ สำคัญอีกทางเลือกหนึ่ง

          ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำนี้ที่ว่า "โลจิสติกส์เป็นเพียงกิจกรรมการขนส่งสินค้า" เท่านั้น

          ที่ผ่านมา หลายคนมักจะเข้าใจ และบางครั้งอาจให้ความหมายของโลจิสติกส์ว่าเป็นเพียงการจัดการการขนส่ง สินค้าเท่านั้น ซึ่งนับได้ว่าเป็นการเข้าใจผิด แท้ที่จริงแล้ว กิจกรรมโลจิสติกส์มีอยู่มากมาย  อาทิ การบริการลูกค้า (Customer Service) การพยากรณ์ความต้องการสินค้า (Demand Forecasting) การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) การติดต่อสื่อสาร (Logistics Communications) การขนถ่ายวัตถุดิบ (Material Handling) กระบวนการสั่งซื้อสินค้า (Order Processing) การบริหารคลังสินค้า (Warehousing and Storage) การบรรจุภัณฑ์ (Packaging) การสนับสนุนด้านอะไหล่และบริการ (Parts and Service Support) การเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า (Plant and Warehouse Site Selection) การจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics) และการขนส่ง (Traffic and Transportation)

          โลจิสติกส์ของไทยสามารถลดต้นทุนได้อยู่เมื่อเทียบกับของต่างประเทศ

          นอกเหนือจากการที่โลจิสติกส์มีกิจกรรมครอบคลุมทั้งกระบวนการดำเนินธุรกิจ อันทำให้เป็นที่น่าสนใจสำหรับการนำมาเป็นเครื่องมือในการลดต้นทุนการดำเนิน ธุรกิจแล้ว เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ผู้เขียนใช้ประกอบการเลือกวิธีการนี้มาพูดคุยกัน คงเป็นเรื่องของตัวเลขที่ระบุไว้ว่า ประเทศไทยมีข้อเสียเปรียบทางด้านต้นทุนโลจิสติกส์สูง เมื่อเทียบกับประเทศที่มีการจัดการโลจิสติกส์ที่ดี

          โดยปัจจุบัน สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศสูงถึงร้อยละ 19 ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะอยู่ที่ร้อยละ 10 ประเทศในกลุ่มยุโรปร้อยละ 7 และประเทศญี่ปุ่นร้อยละ 11 พูดง่ายๆ คือ ธุรกิจของไทยน่าจะยังมีโอกาสในการลดต้นทุนตรงนี้ได้อีกมาก ซึ่งเรื่องนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบลอจิสติกส์ของ ประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554 ที่จะลดสัดส่วนต้นทุนนี้ลงให้เหลือร้อยละ 16 ในปี 2554

อ้างอิงจาก บิสิเนสไทย