ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
24K
507
336
ท็อปซายน์
(Top Science )
ปฎิเสธไม่ได้ว่า วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต ทุกอย่างรอบตัวล้วนแต่เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งนั้น  โดยเฉพาะสมัยนี้ที่ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทำให้มีทั้งข้อมูลจริงและเท็จปะปนกันไป 

ทุกคนจึงต้องมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และกระบวนการคิด ไม่หลงเชื่อสิ่งใดง่ายๆ สถาบันวิทยาศาสตร์ท็อปซายน์ จึงถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้ทันต่อโลกยุคใหม่ และตอบรับกับนโยบาย Thailand 4.0 

ท็อปซายน์ มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง พร้อมทั้งพัฒนาความมั่นใจและกระบวนการคิดเพื่อให้เท่าทันโลกในยุคศตวรรษที่ 21 โดยการเรียนวิทยาศาสตร์ผ่านการลงมือทดลองจริง (Hands-on) ทุกครั้งที่มาเรียน นักเรียนจะได้สนุกไปกับอุปกรณ์การทดลองที่เป็นเอกลักษณ์ของหลักสูตรท็อปซายน์ที่ประเทศเกาหลี

ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ที่เรียกว่า STEAM รวม 576 ชุด บวกกับสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย พร้อมอนิเมชั่นเพื่อกระตุ้นความสงสัยที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด นักเรียนได้ฝึกฝนโจทย์เพิ่มเติมเพื่อให้เก่ง และที่สำคัญนักเรียนจะเกิดความชอบและแรงบันดาลซึ่งเป็นการ “เปิดโลกการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบของเด็กๆ” 
30,000 บาท ต่อเดือน
บริษัท เลิร์นเพาเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการ ให้แก่เยาวชนไทย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ยั่งยืน สามารถนำความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะต่างๆ เพื่อพร้อมก้าวสู่โลกอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

บริษัท เลิร์นเพาเวอร์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ของหลักสูตรท็อปซายน์ในประเทศไทย หลักสูตรที่คิดค้นและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 

โดย CEO Kim Byung Hun ผู้ที่ทำงานด้านวิชาการในกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีมายาวนาน และได้รับเลือกให้เป็นผู้นำยอดเยี่ยมในด้านการศึกษาทาง วิทยาศาสตร์แห่งประเทศเกาหลี (Korea Power Leader in Science education field 2016) ในปี พ.ศ. 2559 จาก Korean National Assembly 

สำหรับหลักสูตร Top Science สถาบันพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ท๊อปซายน์ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ด้วยทีมนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อเด็กไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไทย ให้มีความรู้ความสามารถเทียบเคียงในระดับสากล 

หลักสูตร Top Science ของเรา จะเน้นการพัฒนาให้เด็กๆมีความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งเหมาะกับเด็กที่เรียนอยู่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพราะวัยนี้เป็นวัยที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพในหลายๆด้าน โดยเฉพาะการทำงานของสมอง

จุดเด่นของหลักสูตร 
 • มีการแบ่งการสอนเป็น 6 ระดับให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัยและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 
 • มีการทดลองของ 6 ระดับรวมกัน 576 ชุดการทดลอง ทำให้เด็กๆสามารถสนุกกับการทดลองได้อย่างไม่รู้จบ
 • สื่ออนิเมชั่นทันสมัยที่ช่วยจุดประกายความคิดและความสงสัยของเด็ก 
 • การเรียน 6 step ของ Top Science ที่ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพ คือ 
  1. คิดสงสัย 
  2. เรียนรู้ทฤษฎี 
  3. เข้าใจวิทยาศาสตร์รอบตัว 
  4. ลงมือทดลอง 
  5. สรุปผล 
  6. ฝึกฝนท้ายบท  
 • มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้
 • มีคู่มือครูที่ช่วยทำให้คุณภาพการสอนได้มาตรฐาน
 • มีการประเมินผลที่ช่วยให้รู้ความสามารถของเด็ก และระบบ คลีนิค ที่จะช่วยพัฒนาเด็กได้ตรงจุด
 • ผู้ปกครองสามารถติดตามผลการเรียนและพัฒนาการของเด็กๆได้อย่างใกล้ชิด
 • สามารถเลือกการทดลองเพิ่มเติมที่สนใจได้
ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับ
 • เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืน
 • มีทักษะทางวิทยาศาสตร์
 • เสริมสร้างจินตนาการ ที่จะนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์
 • เด็กมีความสุขในการเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการเปิดโลกการเรียนรู้ของเด็ก
 • เข้าใจวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัว และสามารถอธิบายถึงหลักการและเหตุผลได้
 • พัฒนาทักษะ 4Cs ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นั่นก็คือ Communication, Collaboration, Creative, and Critical Thinking
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
1 สาขา
แฟรนไชส์ซี่
25 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขางามวงศ์วาน 
 2. สาขาเมืองอุบลราชธานี 
 3. สาขา Seacon Square ศรีนครินทร์
 4. สาขาเมืองนครราชสีมา 
 5. สาขาเมืองพะเยา 
 6. สาขาเมืองยะลา 
 7. สาขาเมืองเชียงใหม่ (มงฟอร์ตประถม)  
 8. สาขาเมืองชัยภูมิ 
 9. สาขาสาธุประดิษฐ์20 
 10. สาขาเมืองทองธานี  
 11. สาขาเมืองพิจิตร 
 12. สาขาสะพานพุทธ (โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์)
 13. สาขาลาดพร้าววังหิน 
 14. สาขาพระราม2 
 15. สาขารามคำแหง 170 
 16. สาขาเมืองพิษณุโลก 
 17. สาขาเมืองมหาสารคาม 
 18. สาขาเมืองพังงา 
 19. สาขาเมืองตรัง 
 20. สาขาเมืองจันทบุรี 
 21. สาขาหาดใหญ่ 
 22. สาขาเมืองชัยภูมิ 
 23. สาขาเมืองสมุทรสงคราม 
 24. สาขาปราณบุรี 
 25. สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี 
 26. สาขาท่าพระ 
รวมสาขาทั้งหมด26 สาขา
ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น 200,000 บาท

 1. รักในงานสอน และมีความปรารถนาดีต่อเด็ก
 2. มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น มีเวลาดูแลและทุ่มเทกับสถาบันได้เต็มที่
 3. มีความรับผิดชอบ และคำนึงถึงภาพลักษณ์ของสถาบัน
 4. มีความรู้เบื่องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์
 5. เป็นคนที่ชอบวิทยาศาสตร์
 6. มีทำเลที่ดีในการประกอบธุรกิจ
 1. สิทธิในการใช้ชื่อเสียงและเครื่องหมายการค้าของ Top Science
 2. ระบบหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ eBooks 
 3. ระบบประเมิณและติดตามผลการเรียนของนักเรียน 
 4. ระบบจัดการแฟรนไชส์ 
 5. คู่มือในการสอนสำหรับครู
 6. คู่มือในการปฏิบัติงานในสาขา 
 7. กระเป๋าเงินอิเล็กโทรนิค 
 8. ชุดอุปกรณ์ทดลองในการสอน 
 9. ชุดทดลองตั้งโชว์และทำกิจกรรม  
 10. อบรมคุณครูและเจ้าของสาขา
 11. ไฟล์สำหรับตกแต่งร้านทั้งภายในและภายนอก
 12. Top Science On Tour   
 13. เสื้อกาวน์สำหรับครูและนักเรียน 
 14. เสื้อ T-shirt Top Science 
 15. เข็ม Top Science 
 16. บิลเงินสด 
 17. AR cards
 18. กระเป๋าผ้า 
 19. โบรชัวร์ 
 20. เสื้อยืดเด็ก
 21. โล่แต่งตั้งสถาบัน 
ผู้ปกครองหันมาใส่ใจกับการเรียนของลูกมากขึ้น และการเรียนแบบ จำ ท่อง สอบ ตอบ ลืม ก็เริ่มเป็นที่รู้กันดีว่าไม่ใช่การเรียนที่เหมาะสม 

การเรียนที่ดีจะต้องสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืนและสร้างทักษะ ที่จะติดตัวเด็กไปเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการทำงานในอนาคต

ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท เลิร์นเพาเวอร์ จำกัด
ชื่อผู้บริหารคุณภูดิท พรรักษมณี
ชื่อผู้ติดต่อคุณไอยรสิกาญจน์ พินิจชัย
ที่อยู่
99/23 ม.4 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
มือถือ
082xxx
อีเมล์
 m5.xxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  ท็อปซายน์
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. ธนชาติ เอกxxx 08503xxx chinmxxx
2. ชเนษฎ์ วิชxxx 06155xxx cnwicxxx
3. Narineexxx 06265xxx Narinxxx
4. Narineexxx 06265xxx Narinxxx
5. สมัชญา xxx 06478xxx samatxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม336 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 23,764 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 114 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน