บีโค้
ไบร์ทอัพคิดส์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาทดสอบที่อยากทำ
คำฮิต : แบบทดสอบความกลัว..
ธุรกิจร้านอาหาร.. ธุรกิจร้านขายยา..
Online Test
Shop Test
ทดสอบเจ้าของร้าน (26)
SMEs Test
ทดสอบธุรกิจ SMEs (33)
ความพร้อมในการเป็นเจ้าของธุรกิจ
ความถนัดทางอาชีพ 
ความสนใจด้านอาชีพ 
ค้นหาตัวเอง สู่สาขาอาชีพในอนาคต 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
รูปแบบองค์กรธุรกิจ
ความรู้ด้านการตลาด
ความรู้ด้านการผลิต
การเงินและการบัญชี
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
แบบประเมินศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ
แบบทดสอบกฏหมายธุรกิจ
แบบทดสอบธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
แบบทดสอบเริ่มทำธุรกิจ
แบบทดสอบองค์กรธุรกิจ
แบบทดสอบการประกอบอาชีพ
แบบทดสอบธุรกิจทั่วไป
แบบทดสอบธุรกิจทั่วไป2
แบบทดสอบเศรษฐกิจพอเพียง
The Entrepreneur Test
แบบทดสอบพยากรณ์อาชีพที่ใช่!
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่1
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่2
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่3
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่4
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่5
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่6
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่7
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่8
Slogan Generator
Slogan Generator Thai
Franchise Test
ทดสอบแฟรนไชส์ (5)
etc Test
ทดสอบอื่นๆ (30)
แบบทดสอบทั้งหมด94 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน26 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน15,546 
   ผ่าน9,198 
   ไม่ผ่าน6,348 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs77,209 
   ผ่าน6,610 
   ไม่ผ่าน70,599 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์1,711 
   ผ่าน988 
   ไม่ผ่าน723 
แบบทดสอบ อื่นๆ51,882 
   ผ่าน24,977 
   ไม่ผ่าน26,905 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน269,672 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs723,216 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์59,766 
แบบทดสอบ อื่นๆ363,080 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด212,363 
เดือนนี้1,035 
วันนี้
10 แบบทดสอบมาใหม่
1.Slogan Generator Thai
2.Slogan Generator
3.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่8
4.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่7
5.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่6
6.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่5
7.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่4
8.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่3
9.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่2
10.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่1
 
รวมแบบทดสอบ    แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs    แบบประเมินศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ
เข้าชม 5,688 ครั้ง | ทำแบบทดสอบ 589 คน | แบ่งเป็น 4 เกรด   

แบบประเมินศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ

ทำแบบทดสอบ 589 คน | เกรด A 9 คน | คิดเป็น 1.53%   
       แบบทดสอบการประเมินตนเองก่อนการเริ่มต้นธุรกิจชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางความพร้อมในการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่ ทั้งนี้ผลที่ได้จากแบบทดสอบไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ว่าท่านควรหรือไม่ควรที่จะประกอบธุรกิจ
       แบบทดสอบจะประกอบไปด้วยคำถามทั้งหมด 40 ข้อ ซึ่งแต่ละคำถามจะประกอบไปด้วยตัวเลือก 5 ข้อ โดยคำถามในแบบทดสอบนี้ ไม่มีตัวเลือกที่ถูกหรือผิด ดังนั้นขอให้ท่านตอบคำถามให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด และตอบคำถามทุกข้อเหมือนเป็นคำถามข้อใหม่)
        การตอบคำถาม หากท่านเห็นด้วยกับคำถาม ให้เลือกตอบในแนวทางขวามือ (ใช่) และหากท่านไม่เห็นด้วยกับคำถาม ให้เลือกตอบในแนวทางซ้ายมือ (ไม่ใช่)
        ขอขอบคุณข้อมูลจาก อาจารย์ ศิรินภา จามรมาน หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อ - สกุล*
E-mail 
*
โทร.สนใจอาชีพ

ข้อ 1.คนที่ร่วมทำงานกับท่าน เห็นว่าท่านเป็นคนที่น่าคบหาสมาคมด้วย
 
ข้อ 2.เมื่อมีงานที่ท้าทายอยู่ข้างหน้าท่านพยายามทำให้บรรลุเป้าหมายไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากแค่ไหน
 
ข้อ 3.คนส่วนใหญ่เห็นว่าท่านเป็นคนที่แก้ปัญหาได้ดี
 
ข้อ 4.คนส่วนใหญ่เห็นว่าท่านเป็นคนที่มีความกระตือรือล้น
 
ข้อ 5.ท่านชอบทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือชอบทำงานเป็นทีม
 
ข้อ 6.ท่านคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับท่านส่วนมากเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้
 
ข้อ 7.ท่านมักจะหลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
 
ข้อ 8.ท่านมักจะทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จล่าช้า
 
ข้อ 9.ท่านรู้สึกไม่สบายใจเมื่อไม่สามารถรับรู้รายได้ที่แน่นอน
 
ข้อ 10.ท่านชอบทำงานกับเครื่องจักรมากกว่างานที่ต้องพบปะผู้คน
 
ข้อ 11.ท่านคิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีความสามารถสูงในหลายๆด้าน
 
ข้อ 12.ท่านกล้าลงทุนในธุรกิจที่ผู้อื่นไม่กล้าลงทุน
 
ข้อ 13.เมื่อพบปัญหาท่านสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้นได้
 
ข้อ 14.ท่านมีความมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านทำจะประสบความสำเร็จ
 
ข้อ 15.คนส่วนใหญ่เห็นว่า ท่านเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 
ข้อ 16.ท่านไม่กล้าแสดงความคิดเห็นต่อหน้าผู้คน
 
ข้อ 17.ท่านมักจะทำงานตามแผนที่วางไว้ให้สำเร็จโดยไม่เปลี่ยนแปลง
 
ข้อ 18.การค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จะต้องเสียเวลามาก
 
ข้อ 19.เมื่อพบกับงานที่ยากท่านมักเกิดความท้อแท้
 
ข้อ 20.ท่านไม่สามารถทำงานในภาวะที่ถูกกดดัน
 
ข้อ 21.เมื่อท่านซื้อสินค้า ท่านชอบต่อรองราคา
 
ข้อ 22.ท่านสามารถทำงานในสภาวะแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยได้
 
ข้อ 23.ท่านไม่เคยยอมแพ้ต่อสิ่งใดเลย
 
ข้อ 24.ท่านมักทำงานเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดไว้
 
ข้อ 25.ท่านสามารถโน้มน้าวให้ผู้อื่นคล้อยตามได้เมื่อท่านต้องการ
 
ข้อ 26.ท่าานคิดว่า การทำงานเป็นกลุ่มทำให้เกิดความล่าช้า
 
ข้อ 27.ท่านคิดว่าการพูดให้ผู้อื่นคล้อยตามเป็นเรื่องที่ยาก
 
ข้อ 28.ท่านรู้สึกอึดอัดและไม่ชอบเวลาที่ต้องขายสินค้า
 
ข้อ 29.ท่านไม่ชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
 
ข้อ 30.ท่านคิดว่าพนักงานเป็นฝ่ายที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับเจ้าของธุรกิจ
 
ข้อ 31.ท่านมีความสามารถในการมอบหมายงานให้กับลูกน้องได้อย่างถูกต้อง
 
ข้อ 32.ท่านพร้อมที่จะเสี่ยงขณะที่ผู้อื่นลังเล
 
ข้อ 33.ท่านมักเป็นผู้คิดริเริ่มวางแผนโครงการต่างๆเสมอ
 
ข้อ 34.ท่านชอบคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่
 
ข้อ 35.ถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ ท่านจะรู้วิธีแก้ปัญหาเสมอ
 
ข้อ 36.ท่านมักให้ผู้อื่นตัดสินใจแทนท่านในเรื่องต่างๆบ่อยๆ
 
ข้อ 37.เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ท่านมักหลีกเลี่ยงการแก้ไขข้อขัดแย้งนั้นๆ
 
ข้อ 38.ท่านจะเลือกทำธุรกิจที่มีรายได้มั่นคง มากกว่าธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต
 
ข้อ 39.เมื่อท่านตื่นนอนในตอนเช้าท่านมักจะรู้สึกอ่อนเพลีย
 
ข้อ 40.ท่านจะขาดความมั่นใจเมื่อมีคนที่วิพากษ์วิจารณ์ท่านในทางที่ไม่ดี
Security Code
*
 
 
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.