แบบทดสอบ    ธุรกิจ SMEs    ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
| ทดสอบ 1,107 คน | ผ่าน 687 คน | คิดเป็น 62.06%
16K
8
facebook
google plus

แบบทดสอบธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

ทำแบบทดสอบ 1 คน | ผ่าน 687 คน | คิดเป็น 62.06%
แบบทดสอบ ความเป็นผู้ประกอบการ
        แบบทดสอบธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสำรวจแนวความคิด และความรู้พื้นฐานในการประกอบธุรกิจ ทั้งในเรื่องของจรรยาบรรณ, กฎเกณฑ์ และรายละเอียดทางธุรกิจต่างๆที่ควรทราบ
        แบบทดสอบจะประกอบไปด้วยคำถามทั้งหมด 50 ข้อ ซึ่งแต่ละคำถามจะประกอบไปด้วยตัวเลือก 5 ข้อ ขอให้ท่านตอบคำถามให้ตรงกับความรู้ของท่านมากที่สุด
ชื่อ - สกุล*
E-mail 
*
โทร.สนใจอาชีพ

ข้อ 1.ธุรกิจหมายถึงข้อใด
 
ข้อ 2.ข้อใดเป็นความสำคัญของธุรกิจ
 
ข้อ 3.องค์ประกอบธุรกิจข้อใดเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
 
ข้อ 4.กลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญมากต่อธุรกิจคือข้อใด
 
ข้อ 5.การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงทำสัญญาร่วมลงทุนร่วมกันตรงกับรูปแบบข้อใด
 
ข้อ 6.“ชาวเรือออกทะเลหาปลา” จัดเป็นลักษณะประกอบการข้อใด
 
ข้อ 7.ข้อใดคือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
 
ข้อ 8.ข้อใดต่อไปนี้เป็นการประกอบธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียว
 
ข้อ 9.ข้อเสียของการประกอบการโดยห้างหุ้นส่วนสามัญ
 
ข้อ 10.ความหมายของการประกอบการข้อใดกล่าวถูกต้อง
 
ข้อ 11.คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่สำคัญที่สุดคือข้อใด
 
ข้อ 12.ข้อใดจัดเป็นจรรยาบรรณต่อลูกค้า
 
ข้อ 13.“การขายตัดราคา” ขัดกับ จรรยาบรรณของผู้ประกอบการข้อใด
 
ข้อ 14.“กาแฟลดน้ำหนักเพรียว สามารถลดน้ำหนักได้ 5 กิโลกรัม ภายใน 1 สัปดาห์” ขัดกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบการข้อใด
 
ข้อ 15.ผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการคัดเลือกพนักงานได้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน คือข้อใด
 
ข้อ 16.สถาบันที่มีคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปทำงานร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันมีความหมายตรงกับข้อใด
 
ข้อ 17.การนำวัตถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาติมาแปรสภาพตรงกับข้อใด
 
ข้อ 18.ข้อใดไม่ใช่บทบาทขององค์กรธุรกิจ
 
ข้อ 19.โครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจขนาดเล็กคือข้อใด
 
ข้อ 20.การบริหาร (Administration) ที่เป็นระดับการกำหนดนโยบายมักนิยมใช้สำหรับการบริหารงานประเภทใด
 
ข้อ 21.ผู้ที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการแบ่งออกได้เป็นกี่ระดับ
 
ข้อ 22.โครงสร้างองค์กรแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ
 
ข้อ 23.การห้ามสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม คือข้อใด
 
ข้อ 24.การกำหนดทางในการดำเนินงานและกิจกรรมล่วงหน้าตามเป้าหมายขององค์การคือข้อใด
 
ข้อ 25.ข้อใดต่อไปนี้ คือ สิทธิที่จะออกคำสั่งในการบริหารงาน
 
ข้อ 26.ข้อใดต่อไปนี้เป็น “จริยธรรมของผู้ประกอบการที่มีต่อสิ่งแวดล้อม”
 
ข้อ 27.ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริยธรรมของผู้ประกอบการ
 
ข้อ 28.ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริยธรรมของนักธุรกิจต่อคู่แข่งขัน
 
ข้อ 29.ขายสินค้าและบริการในราคาที่ยุติธรรม เป็นจริยธรรมของใคร
 
ข้อ 30.“แผนธุรกิจ” หมายถึงอะไร
 
ข้อ 31.การพบข้อผิดพลาดนำไปแก้ไขปรับปรุงได้ ตรงกับลักษณะการจัดทำแผนธุรกิจข้อใด
 
ข้อ 32.“ภายใน 1 เดือน จำหน่ายได้ 300,000 บาท” ตรงกับวัตถุประสงค์ข้อใด
 
ข้อ 33.ส่วนสำคัญที่สุดของแผนธุรกิจคือข้อใด
 
ข้อ 34.“ผู้บริโภครักษ์สุขภาพ” จัดเป็นสถานการณ์ข้อใดของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 
ข้อ 35.ข้อใดจัดเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
 
ข้อ 36.“คู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้น” จัดเป็นการวิเคราะห์ SWOT ข้อใด
 
ข้อ 37.กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ตรงกับข้อใด
 
ข้อ 38.ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทจำกัด
 
ข้อ 39.ข้อใดต่อไปนี้เป็นความหมายของภาษีอากร
 
ข้อ 40.กิจการใดต่อไปนี้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
ข้อ 41.การจ้างแรงงานต้องทำอย่างไรจึงจะสมบูรณ์
 
ข้อ 42.ร้านรามค้าปลีก มียอดซื้อสินค้าประจำเดือนมิถุนายน 2548 จานวน 50,000 บาท ยอดขายสินค้า 70,000 บาท อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ดังนั้นร้านรามค้าปลีกจะต้องชำระเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือได้รับคืนเงินภาษีจำนวนเท่าใด
 
ข้อ 43.ร้านเสริมสวยชลดาจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 65,000 บาท รายได้ค่าบริการมีจานวน 45,000 บาท อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ดังนั้นร้านเสริมสวยชลดา จะต้องชำระเงินภาษีมูลค่าเพิ่มหรือได้รับคืนเงินภาษีจานวนเท่าใด
 
ข้อ 44.เงินได้พึงประเมิน มาตรา 40 (1) คือข้อใด
 
ข้อ 45.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตรงกับข้อใด
 
ข้อ 46.ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เวลาทำงานปกติในหนึ่งสัปดาห์ไม่เกินกี่ชั่วโมง
 
ข้อ 47.ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจ้างแรงงานเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี
 
ข้อ 48.ข้อใดเป็นความหมายของความพอเพียง
 
ข้อ 49.คุณออมเงินด้วยการฝากธนาคารทุกเดือนตรงกับข้อใด
 
ข้อ 50.คุณจัดทำ ”โครงการจำหน่ายขนมปังปิ้ง” โดยเลือกขนมปังที่มีคุณภาพมาจำหน่าย ตรงกับการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงข้อใด
Security Code
*
Test Statistics
แบบทดสอบทั้งหมด94 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน26 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน16,085 
   ผ่าน9,511 
   ไม่ผ่าน6,574 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs84,363 
   ผ่าน7,304 
   ไม่ผ่าน77,059 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์1,898 
   ผ่าน1,105 
   ไม่ผ่าน793 
แบบทดสอบ อื่นๆ55,501 
   ผ่าน26,328 
   ไม่ผ่าน29,173 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน281,657 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs756,581 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์62,975 
แบบทดสอบ อื่นๆ392,600 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด222,758 
เดือนนี้1,248 
วันนี้15 
แบบทดสอบที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.