หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ   บทความแผนธุรกิจกับ SMEs  
84K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
ด้านการตลาด มีการพัมนาช่องทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาดเพื่อรองรับการให้บริการแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในรูปแบบต่างๆ
 File size : 1.012 MB.
 Type : pdf
05-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(1,105)
Detail : 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ กำหนดให้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 File size : 3.965 MB.
 Type : pdf
05-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(831)
Detail : 
ผลิตภัณฑ์กล่องบรรจุภัณฑ์ลูกฟูก สำหรับผลิตภัณฑ์ไม้ยางและเซรามิก
 File size : 3.803 MB.
 Type : pdf
27-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(930)
Detail : 
แผนธุรกิจ (Business Plan) คือแผนงานทางธุรกิจที่แสดงถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ ในการลงทุนประกอบการ โดยมีจุดเริ่มต้นจากจะผลิตสินค้าและบริการอะไร มีกระบวนการปฏิบัติอย่างไรบ้าง และผลจากการปฏิบัติออกมาได้มากน้อยแค่ไหน ใช้งบประมาณและกำ ลังคนเท่าไร เพื่อให้เกิดเป็นสินค้าและบริการแก่ลูกค้า และจะบริการอย่างไรธุรกิจถึงจะอยู่รอด โดยทั่วไปของแผนธุรกิจจะมีความสำ คัญและต่อเนื่องกัน
 File size : 7.838 MB.
 Type : pdf
30-08-2554กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(3,487)
Detail : 
การโฆษณา (Advertising) มีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจทุกประเภทในปัจจุบัน
 File size : 0.062 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,589)
Detail : 
การบริหารกิจการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม (SMEs) เป็นสิ่งที่สำคัญนอกเหนือจาก
 File size : 0.051 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2,514)
Detail : 
งานประชาสัมพันธ์เป็นงานประสานความเข้าใจระหว่างองค์กรและประชาชน
 File size : 0.053 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2,998)
Detail : 
ตลอดช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา แผนธุรกิจถือเป็นหัวข้อหนึ่งที่มีผู้สนใจ และต้องการศึกษาในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก ทั้งจากผู้ประกอบการและจากผู้สนใจรวมทั้งนิสิตนักศึกษา
 File size : 0.147 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(1,457)
Detail : 
จากตอนที่แล้วผู้เขียนได้กล่าวถึงเรื่องของที่มาของการจัดทำแผนธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นการปูพื้นให้ผู้อ่านทราบเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เกี่ยวกับที่มาที่ไปหรือพัฒนาการของแผนธุรกิจที่เกิดขึ้น หรือเรื่องของ “การนำเสนอโครงการ”
 File size : 0.149 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(1,366)
Detail : 
หลังจากได้กล่าวถึงเรื่องของที่มาของแผนธุรกิจ และเหตุผลของการเขียนแผนธุรกิจในสองตอนที่ผ่านมาแล้วนั้น ในตอนนี้ผู้เขียนจะได้กล่าวถึงความหมายหรือคำจำกัดความของคำว่า “แผนธุรกิจ” ซึ่งผู้ประกอบการจำนวนมากยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของแผนธุรกิจ
 File size : 0.15 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(1,584)
Detail : 
หลังจากทราบว่าแผนธุรกิจคืออะไรมาจากตอนที่แล้ว ในตอนนี้จะกล่าวถึงหน้าที่ของแผนธุรกิจ ซึ่งสำหรับผู้ประกอบการบางท่านที่ยังไม่เข้าใจว่าแผนธุรกิจคืออะไร หรือทำไมจะต้องมีการเขียนแผนธุรกิจ ก็ควรย้อนกลับไปอ่านเรื่องของแผนธุรกิจในตอนที่ผ่านมาเสียก่อน
 File size : 0.12 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(1,179)
Detail : 
หลังจากกล่าวถึงหน้าที่ของแผนธุรกิจไปในตอนที่แล้ว ในตอนนี้จะกล่าวถึงเรื่องของแนวคิดของแผนธุรกิจที่ดี (Concept of good business plan) ซึ่งเป็นจุดเริ่มของการที่จะบอกได้ว่าแผนธุรกิจที่เขียนขึ้นมานั้นจัดเป็นแผนธุรกิจที่ดีหรือไม่
 File size : 0.136 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(1,562)
Detail : 
เรื่องของแนวคิดของแผนธุรกิจที่ดี (Concept of good business plan) นั้น ผู้เขียนได้เคยเขียนถึงมาก่อนหน้าแล้ว อันประกอบด้วย Communicate (การสื่อสารให้เข้าใจได้) Commercial (ความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์)
 File size : 0.106 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(2,255)
Detail : 
หลังจากกล่าวถึงเรื่องของแนวคิดของแผนธุรกิจที่ดี (Concept of good business plan) ในตอนที่แล้วถึงหลัก 5Cs ว่า Communicate, Commercial, Competitive, Correct และ Clear หรือแผนธุรกิจต้องสื่อสารหรือทำให้ผู้อ่านเข้าใจในตัวธุรกิจได้
 File size : 0.218 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(1,103)
Detail : 
จากเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับแผนธุรกิจกับ SMEs ในหลายๆตอนที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ที่มาของแผนธุรกิจ เหตุผลในการจัดทำแผนธุรกิจ หน้าที่ของแผนธุรกิจ แนวคิดของแผนธุรกิจที่ดี ประเภทและประเด็นสำคัญต่างๆของแผนธุรกิจประเภทต่างๆ
 File size : 0.103 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(1,041)
Detail : 
สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่แล้ว การจัดทำแผนธุรกิจหรือการเขียนแผนธุรกิจขึ้นมาสักหนึ่งฉบับ ถือได้ว่าเป็นปัญหาหรือสิ่งที่สร้างความกังวลให้กับผู้ประกอบการ หรือผู้จัดทำแผนธุรกิจที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์เป็นอย่างมาก
 File size : 0.206 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(2,201)
Detail : 
การนำเสนอแผนธุรกิจ (Business plan presentation) โดยแท้จริงแล้วถือได้ว่าเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่ง ไม่น้อยกว่าขั้นตอนหรือกระบวนการจัดทำหรือการเขียนแผนธุรกิจ และในปัจจุบันที่แผนธุรกิจถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ประกอบการ
 File size : 0.187 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(1,574)
Detail : 
การจัดทำเอกสารแผนธุรกิจ (Business plan documentation) หรืองานด้านเอกสารของแผนธุรกิจ สามารถถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งในกระบวนการจัดทำแผนธุรกิจ แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะละเลยในเรื่องดังกล่าว
 File size : 0.208 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(1,223)
Detail : 
ประมาณปลายปี 2546 ผู้เขียนได้เคยเขียนบทความเรื่อง ปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs กู้เงินจากธนาคารไม่ได้ อันประกอบด้วยปัจจัยจำนวน 5 ปัจจัย ซึ่งเรียกปัจจัยดังกล่าวว่า “4ไม่ 1 มี” อันประกอบด้วย 1.ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน 2.ไม่มีประสบการณ์แต่เล็งผลเลิศ 3.ไม่มีรายได้ให้ปรากฏ
 File size : 0.233 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(1,128)
Detail : 
“แผนธุรกิจกับการศึกษาความเป็นได้ของโครงการเหมือนกันหรือไม่” “สามารถใช้แผนการตลาดแทนแผนธุรกิจได้หรือไม่ เพราะธุรกิจปัจจุบันต้องเน้นการตลาด” “ทำไมรูปแบบของแผนธุรกิจที่เข้าอบรมแตกต่างจากที่เคยอบรมจากที่อื่น”
 File size : 0.259 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(1,041)
Detail : 
ในการที่ผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่จะต้องมีการจัดทำแผนธุรกิจ ส่วนใหญ่แล้วมักจะมาจากภาวะบังคับหรือภาวะจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนธุรกิจขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการขอวงเงินสินเชื่อจากทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน
 File size : 0.16 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(1,007)
Detail : 
ปัญหาประการหนึ่งของแผนธุรกิจที่พบเห็นได้อยู่เสมอสำหรับผู้ประกอบการ หรือผู้จัดทำแผนธุรกิจที่ขาดประสบการณ์ หรือมีความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดทำแผนธุรกิจ เมื่อเป็นการนำเสนอต่อบุคคลภายนอก
 File size : 0.128 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(1,089)
Detail : 
ปัจจุบันแผนธุรกิจถือเป็นเอกสารสำคัญสำหรับผู้ประกอบการ ในการขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน รวมทั้งจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน แต่มักพบอยู่เสมอว่าแผนธุรกิจที่นำเสนอนั้นมีข้อบกพร่อง
 File size : 0.145 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(1,107)
Detail : 
เนื่องจากในปัจจุบันการที่ผู้ประกอบการจะติดต่อกับทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรืออาจเป็นหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการขอเงินกู้ เงินช่วยเหลือ หรือการเข้าร่วมลงทุนกับกองทุนร่วมทุน
 File size : 0.156 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(1,022)
Detail : 
ผู้เขียนมักได้รับการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำแผนธุรกิจ จากผู้ประกอบการหรือผู้เข้ารับการอบรมว่าแผนธุรกิจที่ดีและถูกต้องควรจะเป็นเช่นใด และต้องมีองค์ประกอบใดบ้างจึงจะถือว่าครบถ้วน
 File size : 0.45 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(1,630)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.