หน้าดาวน์โหลด   รวมสัญญาต่างๆ   สัญญาอื่นๆ  
297K
1
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
หนังสือยินยอมให้คู่สมรสทำนิติกรรม วันที่……โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า………อายุ………..ปี อยู่บ้านเลขที่…แขวง/ตำบล………เขต/อำเภอ…

 File size : 0.023 MB.
 Type : doc
24-08-2560baannut.com
(172)
Detail : 
การใดที่..........สามี/ภรรยาของข้าพเจ้า  ได้กระทำไปในขอบอำนาจของหนังสือยินยอมนี้  ให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกระทำด้วย
 

 File size : 0.024 MB.
 Type : doc
24-08-2560baannut.com
(117)
Detail : 
ข้าพเจ้า.............อายุ..............ปี    อยู่บ้านเลขที่......ตรอก/ซอย...............ถนน.........ตำบล/แขวง..........
 File size : 0.023 MB.
 Type : doc
24-08-2560baannut.com
(220)
Detail : 
ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตามสัญญาข้อ 1. โดยต้องจัดหาพนักงานที่มีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย

 File size : 0.068 MB.
 Type : doc
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(190)
Detail : 
การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของที่ปรึกษา ชื่อธนาคาร…….……สาขา
 File size : 0.062 MB.
 Type : doc
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(220)
Detail : 
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมคอมพิวเตอร์ ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาในผนวก 1 
 File size : 0.055 MB.
 Type : doc
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(105)
Detail : 
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และที่ปรึกษาตกลงรับจ้างเพื่อปฏิบัติงานตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขของสัญญา และภาคผนวกดังต่อไปนี้
 File size : 0.112 MB.
 Type : doc
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(186)
Detail : 
“ผู้รับจ้าง” ตกลงจะจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ซื่อสัตย์สุจริต มีสุขภาพดี แข็งแรง ขยันหมั่นเพียร 
 File size : 0.086 MB.
 Type : doc
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(104)
Detail : 
ผู้ให้แลกเปลี่ยนตกลงใช้สิ่งของตามผนวก 1 ซึ่งเป็นของผู้ให้แลกเปลี่ยนเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งของตามผนวก 2 ซึ่งเป็นของผู้รับแลกเปลี่ยน 
 File size : 0.056 MB.
 Type : doc
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(272)
Detail : 
มีความประสงค์จะใช้บริการแก้ไข และบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผู้รับบริการ
 File size : 0.058 MB.
 Type : doc
18-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(1,815)
Detail : 
เนื่องจากทั้งสองฝ่ายสามารถเจรจาประนีประนอมยอมความกันได้ โดยต่างยอมผ่อนผันให้กัน ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญากันดังต่อไปนี้
 File size : 0.041 MB.
 Type : doc
18-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(2,802)
Detail : 
เจ้าของภารยทรัพย์ตกลงก่อตั้งสิทธิและเจ้าของสามยทรัพย์ตกลงรับการก่อตั้งสิทธิภารจำยอมในที่ดิน
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
18-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(1,780)
Detail : 
ประสงค์ที่จะอนุญาตให้ผู้ทรงสิทธิมีสิทธิเก็บกินในที่ดินรวมถึงการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน
 File size : 0.042 MB.
 Type : doc
18-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(1,606)
Detail : 
In addition, I/we reserve the right to claim a cost of damage that has resulted from your act and will be detected by me/us in future.
 File size : 0.028 MB.
 Type : doc
18-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(3,172)
Detail : 
โดยให้สัญญามีผลสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ท่าน/ห้างท่าน/บริษัทท่านได้รับหนังสือฉบับนี้
 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
18-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(14,022)
Detail : 
We hereby require that you pay us the debts amounting to ……
 File size : 0.027 MB.
 Type : doc
18-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(1,522)
Detail : 
โดยชำระแก่ข้าพเจ้า/ห้าง/บริษัท ให้เสร็จสิ้นภายใน …..วัน
 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
18-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(4,832)
Detail : 
คู่สัญญาตกลงเข้าหุ้นส่วนกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการ................ และนำกำไร หรือขาดทุนจากการประกอบการ
 File size : 0.04 MB.
 Type : doc
17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(15,280)
Detail : 
มีความประสงค์จะให้ทุนกับผู้รับทุน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการ/หลักสูตร..............
 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(1,299)
Detail : 
ทั้งสองฝ่ายต่างรับทราบและเข้าใจดีว่า สัญญาได้สิ้นสุดลงแล้วนับแต่วันที่ทำบันทึกนี้
 File size : 0.038 MB.
 Type : doc
17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(8,056)
Detail : 
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ   มีข้อความถูกต้องตรงกัน   ทั้งสองฝ่ายได้ทราบและเข้าใจข้อความโดยตลอดดีแล้ว
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(8,833)
Detail : 
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นหนึ่งฉบับ   ลูกหนี้ได้ทราบและเข้าใจข้อความโดยตลอดดีแล้ว   เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาของตน
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(4,272)
Detail : 
ตามเครื่องหมายการค้าแนบท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้จะเรียกว่า
 File size : 0.061 MB.
 Type : doc
07-09-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2,740)
Detail : 
เพื่อเป็นหลักฐานในการนี้ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
 File size : 0.092 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(3,074)
Detail : 
ซึ่งเป็นสามี/ภรรยาโดยชอบ ด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า
 File size : 0.065 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(2,032)
Detail : 
โดยที่เจ้าของได้ยืนคำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่......................................
 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
27-08-2553INCquity
(5,268)
Detail : 
ผู้ใหสัญญาตกลงยินยอมที่จะเลิกใช้ภาชนะ...........................................ซึ่งมีเครื่องมายการ
 File size : 0.034 MB.
 Type : doc
27-08-2553INCquity
(1,307)
Detail : 
ตามที่ผู้รับสภาพหนี้ได้ผิดสัญญาลาศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศที่ทำไว้กับเจ้าหนี้ตามสัญญา
 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
27-08-2553INCquity
(2,263)
Detail : 
ความยินยอมของคู่สมรส หากเป็นการทำสัญญาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น ซื้อขาย แลกเปลี่ยน
 File size : 0.029 MB.
 Type : doc
27-08-2553INCquity
(7,753)
Detail : 
ผู้แทนโดยชอบธรรม คือ บุคคลซึ่ง จะทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์หรือให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์
 File size : 0.026 MB.
 Type : doc
27-08-2553INCquity
(1,560)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.