UPDATE
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download File For SME & Franchise
หน้าดาวน์โหลด   รวมสัญญาต่างๆ...   สัญญาอื่นๆ ... 
ผู้เข้าชม 264,294 ครั้ง
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
หนังสือยินยอมให้คู่สมรสทำนิติกรรม วันที่……โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า………อายุ………..ปี อยู่บ้านเลขที่…แขวง/ตำบล………เขต/อำเภอ…

 File size : 0.023 MB.
 Type : doc
24-08-2560baannut.com
(37)
Detail : 
การใดที่..........สามี/ภรรยาของข้าพเจ้า  ได้กระทำไปในขอบอำนาจของหนังสือยินยอมนี้  ให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกระทำด้วย
 

 File size : 0.024 MB.
 Type : doc
24-08-2560baannut.com
(32)
Detail : 
ข้าพเจ้า.............อายุ..............ปี    อยู่บ้านเลขที่......ตรอก/ซอย...............ถนน.........ตำบล/แขวง..........
 File size : 0.023 MB.
 Type : doc
24-08-2560baannut.com
(26)
Detail : 
ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตามสัญญาข้อ 1. โดยต้องจัดหาพนักงานที่มีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย

 File size : 0.068 MB.
 Type : doc
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(20)
Detail : 
การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของที่ปรึกษา ชื่อธนาคาร…….……สาขา
 File size : 0.062 MB.
 Type : doc
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(36)
Detail : 
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมคอมพิวเตอร์ ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาในผนวก 1 
 File size : 0.055 MB.
 Type : doc
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(22)
Detail : 
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และที่ปรึกษาตกลงรับจ้างเพื่อปฏิบัติงานตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขของสัญญา และภาคผนวกดังต่อไปนี้
 File size : 0.112 MB.
 Type : doc
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(37)
Detail : 
“ผู้รับจ้าง” ตกลงจะจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ซื่อสัตย์สุจริต มีสุขภาพดี แข็งแรง ขยันหมั่นเพียร 
 File size : 0.086 MB.
 Type : doc
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(24)
Detail : 
ผู้ให้แลกเปลี่ยนตกลงใช้สิ่งของตามผนวก 1 ซึ่งเป็นของผู้ให้แลกเปลี่ยนเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งของตามผนวก 2 ซึ่งเป็นของผู้รับแลกเปลี่ยน 
 File size : 0.056 MB.
 Type : doc
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(37)
Detail : 
มีความประสงค์จะใช้บริการแก้ไข และบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผู้รับบริการ
 File size : 0.058 MB.
 Type : doc
18-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(1,668)
Detail : 
เนื่องจากทั้งสองฝ่ายสามารถเจรจาประนีประนอมยอมความกันได้ โดยต่างยอมผ่อนผันให้กัน ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญากันดังต่อไปนี้
 File size : 0.041 MB.
 Type : doc
18-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(2,566)
Detail : 
เจ้าของภารยทรัพย์ตกลงก่อตั้งสิทธิและเจ้าของสามยทรัพย์ตกลงรับการก่อตั้งสิทธิภารจำยอมในที่ดิน
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
18-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(1,376)
Detail : 
ประสงค์ที่จะอนุญาตให้ผู้ทรงสิทธิมีสิทธิเก็บกินในที่ดินรวมถึงการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน
 File size : 0.042 MB.
 Type : doc
18-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(1,368)
Detail : 
In addition, I/we reserve the right to claim a cost of damage that has resulted from your act and will be detected by me/us in future.
 File size : 0.028 MB.
 Type : doc
18-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(2,929)
Detail : 
โดยให้สัญญามีผลสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ท่าน/ห้างท่าน/บริษัทท่านได้รับหนังสือฉบับนี้
 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
18-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(13,037)
Detail : 
We hereby require that you pay us the debts amounting to ……
 File size : 0.027 MB.
 Type : doc
18-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(1,342)
Detail : 
โดยชำระแก่ข้าพเจ้า/ห้าง/บริษัท ให้เสร็จสิ้นภายใน …..วัน
 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
18-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(4,546)
Detail : 
คู่สัญญาตกลงเข้าหุ้นส่วนกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการ................ และนำกำไร หรือขาดทุนจากการประกอบการ
 File size : 0.04 MB.
 Type : doc
17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(12,210)
Detail : 
มีความประสงค์จะให้ทุนกับผู้รับทุน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการ/หลักสูตร..............
 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(988)
Detail : 
ทั้งสองฝ่ายต่างรับทราบและเข้าใจดีว่า สัญญาได้สิ้นสุดลงแล้วนับแต่วันที่ทำบันทึกนี้
 File size : 0.038 MB.
 Type : doc
17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(7,476)
Detail : 
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ   มีข้อความถูกต้องตรงกัน   ทั้งสองฝ่ายได้ทราบและเข้าใจข้อความโดยตลอดดีแล้ว
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(8,570)
Detail : 
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นหนึ่งฉบับ   ลูกหนี้ได้ทราบและเข้าใจข้อความโดยตลอดดีแล้ว   เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาของตน
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(3,994)
Detail : 
ตามเครื่องหมายการค้าแนบท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้จะเรียกว่า
 File size : 0.061 MB.
 Type : doc
07-09-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2,286)
Detail : 
เพื่อเป็นหลักฐานในการนี้ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
 File size : 0.092 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(2,935)
Detail : 
ซึ่งเป็นสามี/ภรรยาโดยชอบ ด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า
 File size : 0.065 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(1,919)
Detail : 
โดยที่เจ้าของได้ยืนคำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่......................................
 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
27-08-2553INCquity
(4,520)
Detail : 
ผู้ใหสัญญาตกลงยินยอมที่จะเลิกใช้ภาชนะ...........................................ซึ่งมีเครื่องมายการ
 File size : 0.034 MB.
 Type : doc
27-08-2553INCquity
(1,212)
Detail : 
ตามที่ผู้รับสภาพหนี้ได้ผิดสัญญาลาศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศที่ทำไว้กับเจ้าหนี้ตามสัญญา
 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
27-08-2553INCquity
(2,136)
Detail : 
ความยินยอมของคู่สมรส หากเป็นการทำสัญญาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น ซื้อขาย แลกเปลี่ยน
 File size : 0.029 MB.
 Type : doc
27-08-2553INCquity
(7,590)
Detail : 
ผู้แทนโดยชอบธรรม คือ บุคคลซึ่ง จะทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์หรือให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์
 File size : 0.026 MB.
 Type : doc
27-08-2553INCquity
(1,396)
หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า [1] - 2
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,731 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
530 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,969 
  รวมสัญญาต่างๆ
279 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
334 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.