ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
6.0K
397
60
98
twitter
โรงเรียนภาษาอังกฤษ อ.ชัยวิชิต
FRANCHISE
DOWNLOAD
โรงเรียนภาษาอังกฤษ อ.ชัยวิชิตมีพัฒนาการมาจาก NISIT Academy ซึ่งเปิดสอนระหว่างปี 2535 ถึง 2551 ก่อนจะควบรวมกิจการการทำสื่อการสอนเป็น The Guru Academy ในปี 2553 ด้วยความสามารถของ อ.ชัยวิชิต เจษฎาภัททรกุล ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่ง อันได้แก่  ม.ธรรมศาสตร์  ม.ศิลปากร  จุฬา  ม.มหิดล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ นิด้า ม.รามคำแหง และม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

โรงเรียนมีการสอนแบบบูรณาการหลากหลายวิชา และการปฏิรูปการเรียนรู้ ทำให้มีนักเรียนจำนวนมาก ราว 40,000 คน โรงเรียนเปลี่ยนจากการสอนสดมาเป็นระบบ DVD เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มนักเรียนเป้าหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ผู้ร่วมลงทุนแฟรนไชส์แต่ละแห่งจึงมั่นใจได้ว่า โรงเรียนของท่านจะได้รับบริการสื่อการสอนทุกชนิดที่มีมาตรฐานที่ดีเท่าเทียมกัน รวมทั้งแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพจากนักการตลาดมืออาชีพ
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาอังกฤษ
ชื่อธุรกิจ (ไทย)โรงเรียนภาษาอังกฤษ อ.ชัยวิชิต
ชื่อธุรกิจ (Eng)The Guru Academy
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2535 (ก่อตั้งมา 27 ปี)
ความเป็นมา
สถาบันนิสิตนักศึกษา ก่อตั้งปี 2535 เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 23 ปี แต่เดิมนั้น สถาบันนิสิตนักศึกษา ต่อได้มาได้เปลี่ยนชื่อเป็น NISIT Academy และควบรวมกิจการภายใต้แบรนด์ The Guru Academy ซึ่งได้ผลิตสื่อการเรียนภาษาอังกฤษมากมายที่ได้รับการยอมรับจากศูนย์หนังสือทั่วประเทศ ให้เป็นหนังสือขายดี เช่น READING express, VOCAB express, TU-GET express, English for Public Administration เป็นต้น

จากประสบการณ์การจัดการการเรียนรู้ ทั้งในระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษากว่า 23 ปี ทำให้เราโรงเรียนภาษาอังกฤษ อ. ชัยวิชิต ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากสถาบันนิสิตนักศึกษามีความชำนาญสูงในด้านการสอนภาษาอังกฤษรวมทั้งสามารถผลิตหนังสือตำราเรียนและสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของนักเรียน นิสิต นักศึกษามาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน

สินค้าและบริการ
เป็นองค์การธุรกิจเพื่อพัฒนาการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับมัธยมต้น-มัธยมปลาย และมหาวิทยาลัย ซึ่งสอนด้วยระบบ DVD ทำให้มั่นใจได้ว่ามาตรฐานทุกที่ 

ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพฯ หรือ ต่างจังหวัด จะเท่าเทียมกัน เพื่อประโยชน์แก่ผู้เรียนวิชาที่เปิดสอน ระดับม.ต้น-ม.ปลาย และมหาวิทยาลัย  O-NET, GAT, 9 วิชาสามัญ TOEFL CU-TEP TU-GET ท่านจึงไว้ใจกับการจัดการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ที่มีมาตรฐานของเรา เนื่องจากแผนงานโครงการต่างๆ ได้รับการวิจัยและพัฒนาจากนักวิชาการระดับปริญญาเอกที่มีประสบการณ์สอนกว่า 23 ปี เพื่อบูรณาการ และการต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เข้าใจง่ายที่สุด 

นอกจากการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพแล้ว บรรยากาศความสนุกพร้อมเนื้อหาสาระที่เน้นความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นระบบและถูกวิธี บนปรัชญาการศึกษาที่ว่า ปฏิรูปเรียนรู้ มุ่งสู่บูรณาการ

ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์250,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา3 ปี
ค่ารอยัลตี้ฟีส์10% ต่อเดือน
ค่ามาร์เก็ตติ้งฟีส์5,000 บาท ต่อเดือน
สำนักงานใหญ่5 สาขา
รวมทั้งหมด5 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
 1. ค่าแฟรนไชส์ 250,000 บาท ระยะเวลาสัญญา 3 ปี 
 2. ดำเนินการส่ง DVD ให้ทุกสัปดาห์ DVD เป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของแฟรนไชส์
 3. ระดับที่เปิดสอนคือ มัธยมต้น มัธยมปลาย มหาวิทยาลัย  และ บุคคลทั่วไป
 4. วิชาที่เปิดสอน  ภาษาอังกฤษ ม.ต้น , ม.4–ม.5, O–NET, GAT, 9 วิชาสามัญ, TOEFL, CU–TEP, TU–GET
 5. เงินค่าบริหารจัดการธุรการและการตลาด เดือนละ 5,000 บาท 
ระยะเวลาคืนทุน6 เดือน
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
ผู้สนใจธุรกิจทางด้านการศึกษาโดยไม่จำเป็นต้องมีวุฒิหรือประสบการณ์ด้านการศึกษาใดๆ
สิ่งที่ได้รับ
 1. สิทธิ์ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา-ระดับอุดมศึกษา ซึ่งสอนโดย อ.ชัยวิชิต เจษฎาภัทรกุล ผ่านสื่อ DVD
 2. ต้นฉบับตำราเรียนและแบบฝึกหัดครบทุกวิชา
 3. คำแนะนำด้านวิชาการและด้านการตลาดของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ
 4. การสนับสนุนด้านการตลาดเพื่อเพิ่มจำนวนนักเรียน โดยอาศัยการสือสารการตลาดที่ทันสมัย 
 5. การเยี่ยมชมกิจการและ/หรือการสอนสดของอ.ชัยวิชิตยังสาขาต่างๆ เป็นระยะๆ 
อื่นๆ
ประวัติย่อของ อ.ชัยวิชิต  เจษฎาภัทรกุล 

การศึกษา
ปริญญาตรี
 • คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ   ม.ธรรมศาสตร์ 2903610927
 • คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ม.ศิลปากร 0330080
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน  ม.รามคำแหง 293026804
 • สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาบริหารการศึกษา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 4120066248
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
 • คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาระดับสูง  ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2541
 • สถาบันภาษา สาขาวิชาการแปลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.รามคำแหง ปีการศึกษา 2548
ปริญญาโท
 • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท  สาขาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา  ม.มหิดล 4236294 LCCD/M 
 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาการแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4880580156
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสำหรับนักบริหาร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 4910121199
ปริญญาเอก
 • คณะคุรุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5384281527
 1. อาจารย์ผู้สอนสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของรัฐถึง 8 แห่ง
 2. อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์สอนระดับมัธยมศึกษา–อุดมศึกษามากว่า 23 ปี
 3. อาจารย์ผู้สอนเคยเป็นเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาขนาดใหญ่ซึ่งมีผู้เรียนสดกว่า 40,000 คน 
 4. อาจารย์ผู้สอนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และคู่มือวิชาต่างๆ ถึง 15 เล่ม และยังวางจำหน่ายอยู่ที่ ศูนย์หนังสือจุฬา ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ ร้านนายอินทร์ SE-ED B2S แพร่พิทยา ดวงกมล โฆษิต  ฯลฯ
 5. อาจารย์ผู้สอนมีลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จมากมายทั้ง แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร วิศวกร สถาปนิก ผู้พิพากษา อัยการ พนักงานตอนรับบนเครื่อง พนักงานรัฐวิสาหกิจและข้าราชการระดับสูง ครูอาจารย์ ศิลปิน นักร้อง ดารา เป็นต้น 
 6. การผลิตสื่อ DVD คุณภาพสูง ธุรกิจลงทุนน้อย ผลตอบแทนสูง คืนทุนเร็ว 
ชื่อผู้ติดต่ออ.ชัยวิชิต เจษฏาภัทรกุล
ที่อยู่134/74 หมู่ 1 หมู่บ้านสินธรา ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร.
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 gurxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 60 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 6,015 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 397 คน
 
สอนภาษาภาษาอังกฤษสอบเข้ามหาวิทยาลัย
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget