5.1K
 28 ตุลาคม 2557 
เก่งคณิตศาสตร์ตลอดชีวิต ต้องที่แฮ็พพิแมธ


HAPPYMATH เป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์แบบเฉพาะตัว ที่พัฒนาผู้เรียนทั้ง ทักษะด้านพื้นฐานการคิดคำนวณ และทักษะด้านการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา โดยมีการพัฒนาเนื้อหาแบบฝึกหัดร่วมกันระหว่าง นักวิชาการศึกษาภาครัฐและบริษัท แฮ็พพิแมธ จำกัด เพื่อให้เนื้อหาของแบบฝึกหัด สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ
 
ระบบแฮ็พพิแมธ ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยคำนึงถึงความแตกต่างในการเรียนรู้ของแต่ละคน
 
ความเข้าใจที่เกิดจากการคิดและลงมือทำ  จนถูกต้องด้วยตนเอง  โดยไม่ต้องรอครูสอนจะเป็นความรู้ที่ยั่งยืนและเป็นความมั่นใจที่จะติดตัวไป  เพื่อสร้างความสำเร็จให้แก่ผู้เรียนตลอดชีวิต:  
  • นักเรียนต้องทำแบบทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้เริ่มเรียนเนื้อหาในระดับที่ง่าย และพอดีกับความสามารถที่แท้จริงของตนเอง
  • นักเรียนจะรับการฝึกฝนให้เกิดทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการทำแบบฝึกหัดที่ออกแบบมา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • นักเรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาเดิมที่มีความเข้าใจ และทำได้เป็นอย่างดีแล้ว มาใช้ในการทำความเข้าใจเนื้อหาใหม่ๆในระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนสามารถมีความรู้เหนือชั้นเรียน
  • นักเรียนจะได้รับการปูพื้นฐานจากเรื่องง่ายๆเพื่อให้มีกำลังในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น อย่างมั่นคง และเป็นขั้นตอน โดยที่มีคุณครูผู้สอนให้คำแนะนำ และดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล
 

 
อาจารย์ ชนินทร์ ปรีชพันธุ์ จากวิศวกรสู่นักการศึกษาผู้ริเริ่มระบบการเรียนคณิตศาสตร์แบบเฉพาะตัวด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองในประเทศไทย มากกว่า 15 ปี
  
    
HAPPYMATH เป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างโอกาสความเท่าเทียมกัน ที่จะประสบผลสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน โรงเรียนใด โดยการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึงความแตกต่างในการเรียนรู้แต่ละบุคคลอย่างแท้จริง

เนื่องจากวิธีการเรียนของ HAPPYMATH ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้แนะในเรื่องที่ผู้เรียนไม่เข้าใจ ด้วยระบบการเรียน HAPPYMATH ทำให้ผู้เรียนสามารถก้าวหน้าไปจนถึงเนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมที่จะเรียนในระบบโรงเรียน ได้อย่างราบรื่นตลอดชีวิตการเรียน สามารถพึ่งพาตนเองและรับผิดชอบต่อสังคมได้ตลอดไป 


สนใจธุรกิจ ติดต่อ คุณชนินทร์ ปรีชพันธุ์
โทร. 081–8552309, 02-5845196


โทรสาร  02 - 5845494
อีเมล์    happymath2554@yahoo.com
เว็บไซต์    www.happymath.co.th
 
สุดยอดแฟรนไชส์น่าสนใจ

เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี

โอกาสมาถึงแล้ว!! สำหรับคนที่อยากทำธุรกิจโรงเรียนดนตรี “เคพีเอ็น มิวสิค” เปิดโอกาสให้ผู้สนใจในธุรกิจการศึกษาทุกคนมาร่วมเป็นเจ้าของแ..

ควอลิตี้ คิดส์

Quality Kids โรงเรียนแรกของประเทศไทยที่ได้รับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการในประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต สำหรับเด็กอายุ 1.5-12 ปี ..