อ.ไกรณพงศ์ วิภพบวรวงศ์
 
นักจิตวิวัฒน์ และสร้างสรรค์ศักยภาพมนุษย์

เกี่ยวกับวิทยากร
 • นักสั่งจิตบำบัดดีเด่น รางวัลกินรีทอง คนแรกของประเทศไทย 
 • ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รางวัลเณศไอยรา 
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการสั่งจิตใต้สำนึก สอนฝึกอบรมมากกว่า 10 ปี 
 • ประสบการณ์สั่งจิตบำบัดพัฒนาศักยภาพชีวิตมากกว่า 1,500 ราย
การศึกษา
 • พ.ศ. 2520
  • จบการศึกษา มัธยมปลาย รร.สามเสนวิทยาลัย
    
 • พ.ศ. 2521
  • จบออกแบบ Design จากสถาบัน ESMODS กาลวิน กรุงเทพ
    
 • พ.ศ. 2522
  • เรียนต่อการออกแบบ Design เสื้อผ้า ลายผ้า และการตัดเย็บ ที่ EMODS ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
    
 • พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2532
  • เปิดบริษัทเกี่ยวกับเสื้อผ้า ที่กรุงปารีส
    
 • พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2545
  • ทำธุรกิจเสื้อผ้าและส่งออก
    
 • พ.ศ. 2545
  • ทำธุรกิจเครือข่าย และเป็น NGO ก่อตั้งมูลนิธิกำเนิดสุขแห่งประเทศไทย
    
 • พ.ศ. 2555
  • จบหลักสูตร NLP,C.PLRT,CHt
    
 • พ.ศ. 2556
  • จบหลักสูตร Advance Master Life Cosching จากศูนย์พัฒนาพลังชีวิต The Power of Life Center โดยอาจารย์ สถิตธรรม เพ็ญสุข
    
 • พ.ศ. 2557
  • จบหลักสูตร The Power of Meditation Healing & Developing Life Potential For Happiness and Success "พลังอำนาจสมาธิบำบัดและพัฒนาศักยภาพชีวิตสู่ความสำเร็จ"
    
 • พ.ศ.2555
  • จบหลักสูตร  NLP,C.PLRT,CHt / NLP (Neuro Linguistic Programming) การโปรแกรมภาษสู่ระบบประสาท ชั้นต้น กลาง สูง, PLRT (Past Life Regression Therapy) การสั่งจิตย้อนวัย ย้อนอดีตชาติ, EFT (Emotional Freedom Techniques) เทคนิคอิสรภาพทางอารมณ์, Hypnotherapy (Therapeutic Touch, Hypnosis,) การสั่งจิตบำบัด พลังจิตใต้สำนึกชั้นต้น กลาง สูง
  • จบหลักสูตร Successful Instructor & Speaker วิทยากรและนักพูด ที่ประสบความสำเร็จ จากศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก (The Center of Research and Training Subconscious Power) โดย อาจารย์ ดร.บุญเลิศ สายสนิท Ph.D., A.M.D., M.H.A., P.M.T., N.L.P., C.Ht
    
 • พ.ศ.2556
  • จบหลักสูตร Advance Master Life Coaching จากศูนย์พัฒนาพลังชีวิต  THE POWER OF LIFE CENTER โดย อาจารย์ สถิตธรรม เพ็ญสุข
  • จบหลักสูตร Energy Ststem ระบบพลังสุขาวดีและอัญมณีบำบัด จากสถาบันวิจัยและพัฒนาจิต  โดย นายสัตวแพทย์ หม่อมหลวง อัคนี นวรัตน์
    
 • พ.ศ. 2557
  • จบหลักสูตร The Power of Meditation Healing & Developing Life Potential For Happiness and Success “พลังอำนาจสมาธิบำบัดและพัฒนาศักยภาพชีวิตสู่ความสุขความสำเร็จ"
  • จบหลักสูตร How To Program Your Mind To Slowdown Aging Effectively โปรแกรมจิตชะลอวัยอย่างได้ผล จากศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก (The Center of Research and  Training Subconscious Power) โดย อาจารย์ ดร.บุญเลิศ สายสนิท Ph.D., A.M.D., M.H.A., P.M.T., N.L.P., C.Ht
  • จบหลักสูตร The Miracle Link Course (Miracle Science For Super Master) ศาสตร์มหัศจรรย์แห่งความเป็นเลิศ
  • จบหลักสูตร Psychic Master Course (Miracle Science For Super Master) ศาสตร์มหัศจรรย์แห่งมาสเตอร์  จากสถาบันวิทยาศาสตร์พลังจิต องค์รวมแห่งศาสตร์และการแพทย์ทางเลือก Psychic Science Holistic Medicine Doctorate School (PHD)  โดย ดร. ณ ภัทรดิศ สุริยกมลจินดา
    
 • ตั้งแต่ พ.ศ.2545
  • จนถึงปัจจุบันได้เรียนรู้ค้นคว้า ปฏิบัติ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับการฝึกสติ สมาธิ และการสร้างแรงบันดาลใจ อย่างมากมาย มาจากผู้รู้ในศาสตร์ แขนงวิชาต่างๆ เช่น การฝึก โดยใช้หลักพุทธะ, สมาธิจักระ, พลังกุณฑาลินี, สหจะโยคะ, ราชาโยคะ, สมาธิ rieki, พลังยูเรอัส, พลังแห่งจิตจักรวาล, พลัง Kryon, กฎแห่งการดึงดูด (law of attraction) จาก the secret โดย Rhonda Byrne, Kash Eagle Camp, Passion To Wealth, ปลุกยักษ์ โดย อ.ศิริลักษณ์ ตันศิริ, Creative Visualization โดย Shakti Grawain, Every Word Has Power โดย Ynonne Oswald, Thank You Power โดย Deborah Norville, To living the Law of Attraction โดย Jack Canfield, The power of your Subconscious mind โดย Joseph Murphy, Power of Positive Thinking โดย Norman Vincent Peale, Spontaneous Healingโดย Andrew Weil, M.D. เป็นต้น
 
นอกจากนั้น ได้ ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้จากอาจารย์,ผู้รู้,และผู้ประสพความความสำเร็จมากมาย เช่น
อ.วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์, อ.ปริญญา ตันสกุล,นายแพทย์ ดร.ดำรงพันธ์ วัฒนะโชติ, ทันตแพทย์สม สุจีรา, ศุภกิจ รุ่งโรจน์, ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง, Robert Shemin, Greg S. Reid, Jack M.Zufelt, T.HarvEker, Antony Robbins, Robert T.Kiyosaki, Donald J. Trump