อ.พจน์ วีรศุทธากร
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย
 
ประวัติการศึกษา
  • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) และ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • บัญชีมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร มีประสบการณ์การสอบบัญชีที่ บริษัท คูเปอร์ส (ไทย) จำกัด รวมทั้งการสอบบัญชี และให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากรแก่หน่วยงานราชการและเอกชนหลายแห่ง
 
ประสบการณ์
นักวิชาการประจำคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ และอนุกรรมการในงานวิชาการหลายชุดของสภาวิชาชีพบัญชีฯ เช่น คณะทำงานจัดทำมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ อนุกรรมการศึกษาความแตกต่างระหว่างมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะและการบัญชีภาษีอากร
 
เป็นวิทยากรบรรยาย
ในหัวข้อเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี ให้แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมสรรพากร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และบริษัทเอกชน
 
ผลงานวิชาการ
เช่น หนังสือคู่มือการบัญชี NPAEs หนังสือคำอธิบายมาตรฐานการบัญชี NPAEs และบทความวิชาการในวารสารวิชาชีพบัญชี
 
วิทยากรคอร์สสัมมนา
เจาะลึกวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับรายได้สำหรับ NPAEs รุ่นที่ 1/57