หน้าหลัก    ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
2.7K
2
3
สินเชื่อธุรกิจ SMEs
LH Bank เสนอบริการ สินเชื่อที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการขยายกำลังการผลิต หรือการลงทุนใหม่ ทั้งอาคาร โรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยธนาคารจะพิจารณาจัดรูปแบบของสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ประเภทการใช้วงเงิน และระยะเวลาการชำระคืนที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจได้แก่...
ประเภท สินเชื่อ SME (SME Business Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อธุรกิจ SMEs 
วงเงินสินเชื่อ ไม่ระบุ
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
ไม่ระบุ
รายละเอียด สินเชื่อระยะสั้น

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ โดยลูกค้าสามารถใช้สินเชื่อ ได้ในลักษณะ
 • ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
 • วงเงินหนังสือค้ำประกัน หรืออาวัล (Bank Guarantee / Aval)
 • วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft)
สินเชื่อระยะยาว

เป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาการกู้เงิน 3 -10 ปี ขึ้นอยู่กับสถานะการเงิน และความสามารถในการผ่อนชำระของลูกค้าแต่ละราย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการสำหรับการลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น
 • ชำระหนี้เดิม (Refinance)
 • ขยายกิจการ สร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม โรงงาน/อาคารสำนักงาน รวมทั้งการซื้อสินทรัพย์ถาวรอื่นๆ อาทิ เครื่องจักรในการผลิต ยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่างๆ
 • ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น ซื้อบ้านพักรับรอง ฯลฯ ซึ่งเป็นบริการที่ลูกค้าจะได้รับประโยชน์ เนื่องจากเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์และดอกเบี้ยเงินกู้ ยังถือเป็นค่าใช้จ่ายธุรกิจที่สามารถหักภาษีเงินได้นิติบุคคลได้
เอกสาร
ประกอบ
การขอสินเชื่อ
บุคคล
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบริการสินเชื่อและคู่สมรส
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) ของผู้สมัครบริการสินเชื่อและคู่สมรส
 4. สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 5. สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้
 6. สำเนาสัญญาจะซื้อขาย หรือสัญญามัดจำ
 7. สำเนาเอกสารหลักประกัน
 8. ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด
นิติบุคคล
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน/บริษัท
 3. รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้ขอสินเชื่อ และ/หรือ เปิดบัญชีกับธนาคาร
 4. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (นับจากปีล่าสุด)
 5. สำเนาบัตรประตำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล
 6. สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้
 7. สำเนาสัญญาจะซื้อขาย หรือสัญญามัดจำ
 8. สำเนาเอกสารหลักประกัน
 9. ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด

ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2359-0000
โทรสาร -
อีเมล์ Callcenter@lhbank.co.th
เว็บไซต์
Instagram 
lhbank
Facebook 
www.facebook.com/LHBank
Youtube 
www.youtube.com/user/LHBankChannel
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2558
โหวตสินเชื่อ
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 3 คะแนน
มีผู้เข้าชมสินเชื่อนี้ 2,694 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลสินเชื่อนี้ 2 คน
Loan Statistics
สินเชื่อทั้งหมด120 
สินเชื่อ SME21 
สินเชื่อแฟรนไชส์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้าน17 
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อธุรกิจ21 
สินเชื่ออื่นๆ40 
สถาบันการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด..10 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจข..
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก..11 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ..12 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..19 
ธนาคารออมสิน11 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ..24 
ธนาคารธนชาต จำกัด (ม..
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตร ..
ธนาคารเกียรตินาคิน จ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ..
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (..
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ..
ธนาคารอิสลามแห่งประเ..
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมสินเชื่อ375,899 
ผู้ขอข้อมูลสินเชื่อ473 
จำนวนสมาชิก39,693 
Top 10
สินเชื่อน่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.