หน่วยงาน    สมาคมแฟรนไชส์ต่างประเทศ | Franchise Association
18K
10
276
สมาคมแฟรนไชส์ และไลเซนส์
SMEs
NEWS
DOWNLOAD
องค์กร สมาคมแฟรนไชส์ และไลเซนส์ 
Organization Franchise and License Association Thailand (FLA)
รายละเอียด
สมาคมแฟรนไชส์ และไลเซนส์ จัดตั้งขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ.2553 เป็นการรวมตัวกันของธุรกิจที่มีความหลากหลาย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จในทุกด้านอย่างมั่นคงและสามารถขยายธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันเรามีกลุ่มเพื่อนสมาชิกในสมาคมอยู่ด้วยกันทั้งหมด 80 ธุรกิจ และ คาดหมายว่าในอนาคตเราจะมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 100 % ทั้งในส่วนของภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป
 
ภารกิจหลักของสมาคมแฟรนไชส์ และไลเซนส์ นอกเหนือไปจากการเป็นศูนย์รวมของธุรกิจต่างๆที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันแล้ว หน้าที่ของเราคือการเป็นเสมือนที่ปรึกษา หรือการเป็นพี่เลี้ยงให้กับธุรกิจต่างๆ พร้อมกับเป็นผู้นำเสนอและหาโอกาสทางธุรกิจให้กับกลุ่มเพื่อนสมาชิก โดยจะทำหน้าที่ประสานความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต
 
ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ได้รับการยอมรับจากกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่และมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นมากจากที่ผ่านมาโดยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงถึง 40% และมีเงินหมุนเวียนในระบบธุรกิจนับเป็นหมื่นล้าน การผลักดันและให้การสนับสนุนในเรื่องของการบริหารธุรกิจ ตลอดจนทักษะความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของการตลาด, การบริหารจัดการ, กฎหมายจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญมากขื้น โดยเฉพาะในกลุ่มของ Franchisor และ Franchisee 
 
ดังนั้น เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าวทางสมาคมแฟรนไชส์ และไลเซนส์ จึงมีการกำหนดแนวทางเพื่อพัฒนากลุ่มธุรกิจต่างๆ ที่เข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมฯ อย่างเป็นรูปธรรม โดยการวางกรอบในการนริหารงานอย่างเป็นระบบ มีการติดตามความคืบหน้า พร้อมให้คำปรึกษา และแจ้งข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง ผ่านระบบ Direct Mail หรือ ทางเวปไซด์ของสมาคมฯ ที่จัดทำขึ้น เพื่อให้สมาชิกสามารถสื่อสารแลกปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 
วิสัยทัศน์ : แนวความคิดและแนวทางการทำงานของสมาคม
  • เป็นสถาบันแห่งการรวบรวมฐานความรู้ในการประกอบกิจการแฟรนไชส์และไลเซนส์
  • เพื่อเป็นองค์กรแห่งความรู้ เพื่อนักธุรกิจในประเทศไทยที่มุ่งพัฒนาตัวตนและองค์กรอย่างต่อเนื่อง สร้างความพร้อมที่จะให้หน่วยธุรกิจของประเทศมีความเป็นมาตรฐานในการดำเนินการอันจะเป็นกำลังสำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
วัตถุประสงค์
  • เพื่อเผยแพร่ความรู้และหลักการในการประกอบธุรกิจให้กับสมาชิก
  • จัดสร้างมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ และไลเซนส์
  • สร้างเทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ
  • สร้างเครือข่ายในการทำธุรกิจทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
ที่ตั้ง 29 ซอยศุภวรรณ 1 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2807-6644, 086-321-8649
โทรสาร 0-2807-6644
อีเมล์ thaifla@hotmail.com
เว็บไซต์
 พันธมิตรปีที่ 11 | ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 276 คะแนน
มีผู้เข้าชม 17,949 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 10 คน
หน่วยงาน ผ่านการรับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด