บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    โอกาสทางธุรกิจ    แฟรนไชส์ยอดนิยม
779
1
2 นาที
16 ธันวาคม 2563
แฟรนไชส์การศึกษา บ้านรักภาษา บทพิสูจน์ความแข็งแกร่งทางธุรกิจ!
 

วิกฤติ COVID-19 มีผลกระทบต่อภาคธุรกิจการศึกษาไทยอย่างไรบ้าง
 
ในแง่ของการประกอบธุรกิจการศึกษา ค่อนข้างสวนกระแส กล่าวคือผลประกอบการธุรกิจการศึกษาโดยรวมดีขึ้นมากๆ โดยทั้งนี้ อาจเป็นเพราะในทุกบริบทของการทำธุรกิจ สร้างความตระหนักให้ความสำคัญของการเรียนรู้และการศึกษา ทั้งนี้ การศึกษานั้นทำให้เกิดการเรียนรู้แบบยั่งยืนในทุกองค์กร เป็นการเสริมสร้างทุนมนุษย์ให้เกิดการผลักดัน และพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ 
 
นอกจากนั้น การสร้างสังคมการเรียนรู้ เป็นการปลุกต้นไม้ใหญ่ สร้างความเจริญงอกงามให้กับทุกคนทุกวัยและยุคสมัยโดยเฉพาะการเรียนภาษาต่างประเทศในยุค Globalization ซึ่งเราจะต้องพึ่งพากันทั้งคนในชาติและต่างชาติเพื่อนำพาโลกใบนี้ให้ไปสู่สันติสุข
 
การเรียนรู้ในยุค COVID-19
 

ในแง่มุมของธุรกิจ สร้างความทันสมัย และเป็นแนวการเรียนแบบแนวใหม่ ผสมผสาน ทั้งการเรียน off line และ online ในยุคนี้ เราใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ และสร้างสรรค์ความรู้ในรูปแบบการเรียนเร่งรัด(Intensive Off-Online Learning) โรงเรียนคิดค้นการเรียนแนวทางใหม่ที่จะคัดสรรความรู้ สกัดเลือกบทเรียนที่เป็นประโยชน์ต่ออนาคตการทำงานอย่างแท้จริง เพื่อพัฒนาทักษะให้กับนักเรียน 

สำหรับนักเรียนในยุคนี้ ครูคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มีเวลามาทบทวนตนเองว่าเราจะ เรียนศาสตรใดเพื่อเสริมสร้างอาวุธทางปัญญาให้กับตนเอง คือในยุคนี้ต้องเรียนความรู้ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่ออนาคต ตลอดจนย้อนกลับมามองตัวเองเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ก้าวขึ้นสู่เวทีโลก การที่มีเวลาในช่วงนี้ได้กับการเรียนเป็นยุคออนไลน์นั้นทำให้นักเรียนของเรามีเวลามากขึ้นที่จะเสริมสร้างตนเองสร้างความแข็งแกร่งแข็งแรง
 
แนวทางการเรียนของบ้านรักภาษา
 

 
บ้านรักภาษาเน้นการสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาโลกที่สำคัญ เรามีแนวทางที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุขด้วยทฤษฎีแบบ TPR (Total Physical Response) เป็นการเรียนแบบ Interactive มุ่งเน้นความสมดุลย์การบริหารสมองซีกซ้ายและขวา หรือ ขยายความได้ว่าเป็นการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงสร้างสัมพันธภาพทางสังคม ทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะฟังพูดอ่านเขียนภาษาต่างประเทศ(จีน_อังกฤษ) ควบคู่ไปพร้อมกับการเจริญเติบโตทั้งทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
 
การเรียนภาษาต่างประเทศหลายๆภาษา ในวัยเด็กสร้างความสับสนให้นักเรียนหรือไม่


จากงานวิจัยทำให้เรารู้ว่าเด็กก่อนวัยสิบขวบสามารถที่จะเรียนรู้ได้ถึงห้าภาษาโดยไม่สับสน สมองของเด็กนักเรียนในวัยสองถึงเก้าขวบเสมือนฟองน้ำที่สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงในสมองได้ดี กล่าวคือ ยิ่งเรียนภาษาหลากหลาย ทั้งนี้ นักเรียนอาจต้องเรียนโดยเทคนิควิธีที่ถูกต้อง และเป็นการเรียนแบบธรรมชาติ สร้างบรรยากาศที่ทำให้นักเรียนสนุกและมีความสุขในระหว่างเรียน 
 
อีกทั้ง การเรียนในวัยเด็กการเรียนจะส่งเสริมการเสริมสร้างอวัยวะในช่องปาก ทำให้ผู้เรียนมีการออกเสียงได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ โดยเฉพาะการเรียนภาษาต่างประเทศ ในหลายเสียงอาจจะไม่มีในภาษาไทย แต่ถ้าเข้าเรียนในวัยเด็กเขาก็จะได้รับการฝึกออกเสียงได้เหมือนภาษาแม่(Mother Tongue)
 
ภาษาต่างประเทศ สำคัญในวัยต่างๆ อย่างไร
 

การเรียนภาษาเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ปัจจัยด้านช่วงวัยมีส่วนสำคัญ ซึ่ง Early Years วัยเด็ก(3-9 ปี) จะเป็นวัยที่เหมาะสมที่สุดในการเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ส่วนการเรียนในวัย Teenagers (เด็กโต-วัยรุ่นอายุ 10 ถึง 19 ปี) ก็จะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบต่างกันไป เด็กวัยรุ่น ก็จะมีแบบแผนความคิดและเป้าหมายในการเรียนรู้ที่จะนำไปต่อยอดในศาสตร์ที่เรียน เช่น ถ้ามีเป้าหมายในการทำงานในธุรกิจท่องเที่ยว การเรียนภาษา ก็จะได้ใช้เป็นประโยชน์โดยตรงคือ ใช้ติดต่อกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือนักศึกษาที่เรียนแพทย์ ภาษาก็จะมีประโยชน์ในแง่การทำภาษาไปใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาศาสตร์สมัยใหม่ เป็นต้น


การเรียนภาษาของคนในวัยทำงาน (Chinese & English for Career Path) เป็นการเรียนภาษาเพื่อใช้ในอาชีพและการทำงาน เราปฏิเสธไม่ได้จริงๆ กับภาพลักษณ์ที่เราเห็นว่า คนที่พูดภาษาต่างประเทศ มีบุคลิกที่สมาร์ท ดูดี และมีภาษีดีกว่าเสมอ ตั้งแต่ระดับผู้นำลงมาถึงพนักงานทั่วไป รวมถึงผู้ที่พูดภาษาต่างประเทศได้ ได้เปรียบ และมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพย่อมดีกว่าเสมอ.. Because the World works in English & Chinese.

โทร.02-9852887
Line@ : @banrakpasa
 
 บ้านรักภาษา
ธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาแนวบูรณาการ เน้นให้เด็กมีความรู้และใช้ภาษาจีน-อังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว ตาม สโลแกนของโรงเรียน “...
ค่าแฟรนไชส์ 350,000 บาท