บทความทั้งหมด    บทความค้าขาย    การบริหารจัดการร้านค้า    การเช่าพื้นที่ หาทำเล เปิดร้าน
8.4K
2 นาที
4 กรกฎาคม 2556
เจาะลึก Community Mall (ตอนที่ 1)

คอมมูนิตี้ มอลล์ (Community Mall) เป็นศูนย์การค้าขนาดเล็กที่เป็นการลงทุนที่ต่ำกว่าศูนย์การค้าขนาดใหญ่และเป็นการเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน  ซึ่งเป็นการตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่มีวิถีชีวิตอันเร่งรีบ ต้องการความสะดวกสะบายและรวดเร็ว

โดยวัตถุประสงค์หลักของบทความ คอมมูนิตี้ มอลล์   (Community Mall) คือ เพื่อศึกษาถึงปัญหาของ คอมมูนิตี้ มอลล์ (Community Mall) ในด้านต่างๆ ซึ่งปัญหาที่น่าสนใจของ คอมมูนิตี้ มอลล์ (Community Mall) คือ  ปัญหาด้านการขาดประสบการและขาดความรู้  ปัญหาด้านการเลือกทำเลที่ตั้งปัญหาด้านการออกแบบ  ปัญหาด้านความเชื่อถือ  ปัญหาด้านการหาพันธมิตร เช่าพื้นที่ใน มอลล์ (Mall)  ปัญหาด้านการสร้างเงื่อนไข  ปัญหาด้านการตลาด  ปัญหาด้านผู้บริหาร  ปัญหาด้านภัยธรรมชาติ  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  ปัญหาด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง  ปัญหาด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค
 
ซึ่งปัญหาทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ คอมมูนิตี้ มอลล์ (Community Mall) ทั้งสิ้น และอีกส่วนก็คือสิ่งที่ต้องคำนึงในการประกอบธุรกิจ คอมมูนิตี้ มอลล์ (Community Mall)  ซึ่งผู้ประกอบการควรทราบ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนและรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทัน ซึ่งถ้าทราบถึงปัญหาด้านต่างๆแล้วจะช่วยให้การวางแผนดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทำให้ผู้ประกอบการประกอบธุรกิจคอมมูนิตี้ มอลล์ (Community Mall) อยู่บนความเสี่ยงน้อยที่สุด 
 
บทนำ
 
เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดการขยายตัวของแหล่งชุมชนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับวิถีชีวิตอันเร่งรีบในแต่ละวัน และประสบปัญหากับการจราจรที่ติดขัดทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ที่อาศัยอยู่ในแต่ละย่านไม่อยากไปเสียเวลากับการไปจับจ่ายซื้อของตามห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในเมืองหรือตั้งอยู่ห่างไกลจากบ้านมากเกินไป เพราะนอกจากจะต้องขับรถไปไกลแล้ว ยังต้องเสียค่าน้ำมันที่ราคาแพง และต้องเสียเวลาในการหาที่จอดรถแถมในบางครั้งยังต้องจอดรถไกลจากจุดที่เราต้องการซือสินค้ายิ่งต้องเสียเวลามากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มคนในปัจจุบัน ทำให้คนเหล่านี้หันมาซื้อสินค้าจากช่องทางการจัดจำหน่ายที่สามารถตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วที่เข้ากับวิถีชีวิตอันเร่งรีบและไม่ต้องไปประสบปัญหากับการจราจรติดขัด

ซึ่งทำให้ คอมมูนิตี้ มอลล์ (Community Mall) หรือศูนย์การค้าใกล้บ้านได้รับความนิยมและเป็นที่สนใจของกลุ่มคนหรือกลุ่มผู้บริโภคเป็นอย่างมาก และ คอมมูนิตี้ มอลล์ (Community Mall) ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ของศูนย์การค้าที่ไม่ต้องใช้พื้นที่มากมายเหมือนห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ที่เน้นความหลากหลายและครบครันของสินค้าเพื่อดึงดูดผู้บริโภค

แต่ คอมมูนิตี้ มอลล์ (Community Mall) เน้นการตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคความสะดวกสะบายรวดเร็วแล้วยังเป็นแหล่งนัดพบและการใช้ชีวิตของผู้บริโภคจึงมีสินค้าและบริการที่ต่างจากศูนย์การค้าทั่วไป เนื่องจาการใช้พื้นที่ที่ไม่มากจึงสามารถแทรกซึมสู่ย่านชุมชนต่างๆได้สะดวก แถมยังสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง กว่าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ซึ่ง คอมมูนิตี้ มอลล์ (Community Mall) จึงกลายเป็นรูปแบบการค้าปลีกที่มาแรง และผู้ประกอบการให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

จากจุดที่ได้เปรียบของ คอมมูนิตี้ มอลล์ (Community Mall) จึงถือเป็นช่องว่างทางการตลาดที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถทำศูนย์การค้าขนาดเล็กได้ แม้ในพื้นที่เมืองนั้นๆจะมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่อยู่ก็ตามแต่ คอมมูนิตี้ มอลล์ (Community Mall) ก็ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะมากขึ้นเรื่อยๆจึงทำให้ ผู้ประกอบการรายใหญ่ของห้างสรรพสิน ค้าต่างๆ เริ่มให้ความสนใจและหันมาลงทุนทางด้านนี้ซึ่งจะทำให้มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงอย่างแน่นอน
 
คอมมูนิตี้ มอลล์ คือรูปแบบธุรกิจด้านการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้า โดยมุ่งเน้นที่ศูนย์การค้าแบบเปิด (Open-air Shopping Center) จัดหาที่ดินตามความต้องการของลูกค้า และนำมาพัฒนาเป็นศูนย์การค้าหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก เพื่อให้บริการเช่าพื้นที่ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้บริการบริหารโครงการและพื้นที่ส่วนกลาง จัดหาสถานที่ประกอบการ และให้บริการสาธารณูปโภค ตลอดอายุสัญญาเช่าพื้นที่

การดำเนินการของ คอมมูนิตี้ มอลล์ (Community Mall) ส่วนใหญ่จึงเป็นการดึงพันธมิตรเข่ามาร่วมเช่าพื้นที่ทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆซึ่งถือว่าเป็นจุดสำคัญของการค้าปลีกของ คอมมูนิตี้ มอลล์ (Community Mall)
 
นอกจากนั้นก็ยังมีร้านอาหาร อีกหลากหลาย แบรนด์ (Brand) และร้านค้าที่น่าสนใจอีกมากมาย รวมถึงความบันเทิงก็ยังมีส่วนร่วมกับ คอมมูนิตี้ มอลล์ (Community Mall) ซึ้งล้วนแล้วแต่ คอมมูนิตี้ มอลล์ (Community Mall) นั้นๆจะเป็นพันธมิตรกับใครซึ่ง คอมมูนิตี้ มอลล์ (Community Mall) ก็มีความคล้ายกับห้างสรรพสินค้าแต่ต่างตรงที่มีขนาดเล็กกว่าสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่าและมีจุดประสงค์ที่ต่างกันออกไปโดยที่ คอมมูนิตี้ มอลล์ (Community Mall) นั้นจะเน้นความสะดวกสะบายรวดเร็วและให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองเป็นหลักจึงได้รับความนิยมและโดดเด่นมากในขณะนี้  

ถึงแม้ในปัจจุบันนี้ คอมมูนิตี้ มอลล์ (Community Mall) จะได้รับความนิยมและโดดเด่นมากจึงทำให้ ผู้ประกอบการต่างก็ให้ความสนใจและได้ดำเนินการธุรกิจ คอมมูนิตี้ มอลล์ (Community Mall) เพราะเล็งเห็น ความต้องการพื้นฐานของคนในยุคนี้รวมถึง ความสะดวกสะบายเรื่องการเดินทาง

ล้วนเป็นเหตุจูงใจให้ผู้ประกอบการตัดสินใจที่จะพัฒนา คอมมูนิตี้ มอลล์ (Community Mall) ทั้งหลายการทำ คอมมูนิตี้ มอลล์ (Community Mall) ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันมีทั้งประสบความสำเร็จ และความ ล้มเหลวซึ่งผู้ประกอบการก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาด้านต่างๆ ของธุรกิจ คอมมูนิตี้ มอลล์ (Community Mall) ซึ่งล้วนมีผลต่อการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าโดยตรงทั้งสิ้น