บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ไอเดียธุรกิจแฟรนไชส์
49K
1 นาที
16 กรกฎาคม 2555
แนวความคิดในการทำธุรกิจ Business Idea


 
Business Idea หมายถึง ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ ที่มีแนวคิดใหม่หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องมีผลให้ผู้บริโภคพึงพอใจผลิตภัณฑ์มากขึ้น หรืออาจเป็นผลิตภัณฑ์เดิมที่นำเสนอในตลาดใหม่ (Mccathy & Pereault, Jr., Basic Marketing, 1991-P.342)
 
 
 
การตลาดในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง ในขณะที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์จำนวนมาก ส่งผลให้วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สั้นลง ผลิตภัณฑ์ที่จะอยู่รอดในตลาดได้ จะต้องมีความใหม่ที่แตกต่างและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

โดยอาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยมีในตลาดมาก่อน (Innovative Product) หรือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงมาจากผลิตภัณฑ์เดิม แต่สามารถสนองตอบความต้องการและสร้างความพึงพอใจได้มากกว่าเดิม (Replacement Product or Modify Product) (ที่มา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
 


 

และจากการที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกให้กับการใช้ชีวิตประจำวันเกิดขึ้นมากมาย แต่กิจการหรือผู้ที่สนใจทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ อาจไม่มีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเด่นๆ ของผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย การประมาณการลงทุนและต้นทุนการผลิต  รวมทั้งความรู้ทางการตลาดมากพอ ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม (BOC) จึงรวบรวมแนวคิดของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และได้จัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน ของธุรกิจใหม่


เพื่อให้ผู้สนใจสามารถใช้เป็นตัวอย่าง หรือ เป็นกรณีศึกษา ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้   
  • ตัวอย่างแนวคิดผลิตภัณฑ์ (Business Idea) : เป็นการตอบความต้องการและคำถาม "ประกอบธุรกิจอะไรดี" ให้แก่ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ โดยข้อมูลที่รวบรวมมากเป็นตัวอย่างสะท้อนจากความจริงในการลงทุนทำธุรกิจ และเพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และปัจจัยสู่ความสำเร็จ
     
  • ตัวอย่างการวิเคราะห์และประมวลผลการลงทุน (Pre-Feasibility Study) : เป็นการศึกษาเบื้องต้นในการดำเนินธุรกิจ มีการแจกแจงรายละเอียดด้านการลงทุน โดยใช้ข้อมูลจากปี 2552 เป็นเกณฑ์

อ้างอิงจาก ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม (BOC)