บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    กฎหมายและข้อบังคับ    สัญญาแฟรนไชส์
22K
12 นาที
24 ธันวาคม 2558
ตัวอย่างสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์  (Franchise Agreement)


1. บทนํา
 
ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการประกอบธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายกิจการทั้งในฐานะผู้ขายแฟรนไชส์ (Franchisor: แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ซื้อแฟรนไชส์ (Franchisee: แฟรนไชส์ซี)ตลอดจนสําหรับบุคคลที่ต้องการเริ่มต้นประกอบการหรือลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพในการที่แฟรนไชส์ซอร์กับแฟรนไชส์ซีจะตกลงทําธุรกิจเปิดร้านแฟรนไชส์ร่วมกันนั้น นอกเหนือจากการมีข้อสรุปทางธุรกิจที่เป็นที่พอใจในเรื่องของรูปแบบธุรกิจและโอกาสในการสร้างผลกําไรแล้ว

อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่ต้องคํานึงถึงคือ สัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Agreement) โดยสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ดีนั้น เมื่อมีการปฏิบัติตามสัญญาแล้ว จะช่วยให้ทั้งแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซีได้รับความพึงพอใจและผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมาอย่างต่อเนื่อง เห็นถึงความสําคัญของสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ จึงจัดทํา “ตัวอย่างสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์”เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซีได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการร่างสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของตนเอง
 
2. การนําตัวอย่างสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ไปใช้ประโยชน์
 
ตัวอย่างสัญญาแฟรนไชส์ฉบับนี้ จัดทําขึ้นจากการศึกษารูปแบบของสัญญาแฟรนไชส์ในประเทศ และสัญญาแฟรนไชส์ต่างประเทศ ทั้งในธุรกิจแฟรนไชส์อาหารและที่ไม่ใช่อาหาร ตลอดจนหลักของการจัดทําสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าด้วย นิติกรรม สัญญา ทั้งนี้เพื่อให้ตัวอย่างสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์มีหัวข้อและรายละเอียดครบถ้วนและครอบคลุม ซึ่งจะช่วยให้ประยุกต์ใช้กับการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทต่างๆได้ง่าย
 
วัตถุประสงค์ของการจัดทําตัวอย่างสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ ก็เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซีได้ศึกษาและใช้ เป็นแนวทางในการร่างสัญญาธุรกิจ แฟรนไชส์ของตนเอง เพราะยัง คงมีผู้ประกอบการจํานวนหนึ่งที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับหลักการของการจัดทําสัญญา ตลอดจนหน้าที่ หลักปฏิบัติ และข้อผูกพันที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้ลงนามในสัญญา หรือเกิดประเด็นปัญหาในเรื่องของความไม่เป็นธรรมของสัญญา จนท้ายที่สุดทําให้การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ประสบความสําเร็จ

ตัวอย่างสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเป็นเพียงแนวทางสําหรับผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อนําไปปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซีเป็นกรณีๆ ไปการจัดทําสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ ในแต่ ละกรณี ควรได้ รับคํา ปรึกษาแนะนํา จากนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี หากเกิดความเสียหายอันเนื่องจากการนําตัวอย่างสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ฉบับนี้ไปใช้
 
3. หัวข้อในตัวอย่างสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์
 
ตัวอย่างสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ มีหัวข้อและเนื้อหา ดังนี้
 
1) คํานิยาม
แสดงความหมายของคําศัพท์สําคัญ ที่จะถูกระบุไว้ในสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งธุรกิจแฟรนไชส์แต่ละรายแต่ละประเภทจะมีคําศัพท์และจํานวนคําที่แตกต่างกัน หรือแม้มีคําศัพท์คําเดียวกันก็อาจให้คํานิยามและความหมายของคําๆนั้นแตกต่างกัน
 
2) เครื่องหมายการค้าและข้อกําหนดในการใช้งาน
เป็นการระบุรายการของเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆทั้งหมดในสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในกรรมสิทธิ์และข้อกําหนดสําคัญระหว่างแฟรนไชส์ซอร์ (เจ้าของสิทธิ์และเป็นผู้ให้สิทธิ์) กับ แฟรนไชส์ซี (ผู้รับสิทธิ์)
 
3) การให้สิทธิ์แฟรนไชส์ ระยะเวลาของสัญญา ค่าธรรมเนียม และการโอนสิทธิ์
เป็นการระบุถึงรายละเอียดของรูปแบบร้านแฟรนไชส์ สถานที่ตั้ง ขอบเขตของการใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา ระยะเวลาของสัญญา ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ และอื่นๆ
 
4) หน้าที่ของแฟรนไชส์ซอร์
เป็นการระบุ ถึงสิ่งที่ แฟรนไชส์ซอร์ต้องปฏิบัติและดําเนินการเพื่อให้ แฟรนไชส์ ซี สามารถประกอบการร้านแฟรนไชส์ได้ตามสัญญา
 
5) หน้าที่ของแฟรนไชส์ซี
เป็นการระบุถึงสิ่งที่แฟรนไชส์ซีต้องปฏิบัติและยึดถือ เพื่อให้สามารถประกอบการร้านแฟรนไชส์ได้ตามสัญญา
 
6) มาตรฐานและเงื่อนไขทางเทคนิค
เป็นการระบุถึงกระบวนการต่างๆ ทั้งในด้านการผลิต การจัดจําหน่าย การให้บริการ การฝึกอบรมการเงินการบัญชี และการบริหารร้านแฟรนไชส์
 
7) ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ์
ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ์ เป็นเงินที่แฟรนไชส์ซีจ่ายให้กับแฟรนไชส์ซอร์เพื่อแลกกับการที่ได้โอกาสในการใช้สิทธิ์ประกอบการร้านแฟรนไชส์ โดยเงินดังกล่าวอาจเรียกเก็บตามสัดส่วนของยอดขายในแต่ละเดือน หรือตามแต่จะตกลงกัน
 
8) การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
เป็นการระบุเงื่อนไขและรูปแบบของการทําโฆษณาและการส่งเสริมการขาย รวมถึงการระบุจํานวนเงินค่าใช้จ่ายเพื่อการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ที่แฟรนไชส์ซอร์จะเรียกเก็บจากแฟรนไชส์ซี

9) การประกันภัย
เป็นการระบุถึงรูปแบบการทําประกันภัยที่แฟรนไชส์ซีพึงดําเนินการเพื่อเป็นการคุ้มครองรายได้ค่าใช้จ่าย และผลของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบการร้านแฟรนไชส์
 
10) บัญชี งบการเงิน รายงาน และการตรวจสอบ
เป็นการระบุเกี่ยวกับรูปแบบทางการบัญชีและการเงินที่แฟรนไชส์ซีต้องดําเนินการ รวมถึงการเปิดโอกาสให้แฟรนไชส์ซอร์สามารถเข้าตรวจสอบทางการบัญชีและการเงินได้

11) การผิดสัญญา การเลิกสัญญา และข้อกําหนดภายหลังการสิ้นสุดสัญญา
เป็นการระบุถึงเงื่อนไขและกรณีต่างๆ ที่จะนําไปสู่การผิดสัญญา การเลิกสัญญา และผลที่จะเกิดขึ้นจากการผิดสัญญาและการเลิกสัญญา
 
12) เอกสารสัญญา
เป็นการระบุถึงการมีหรือได้รับเอกสารสัญญาของทั้งแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซีโดยถูกต้องตามหลักกฎหมาย
 
13) การจัดการข้อพิพาท
เป็นการระบุถึงเงื่อนไขและการดําเนินการในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี
 
14) ภาคผนวก
ได้แก่สาระสําคัญหรือรายละเอียดที่จําเป็นอื่นๆ เช่น เงื่อนไขอื่นของสัญญา มาตรฐานการตกแต่งร้านและการบํารุงรักษา คู่มือปฏิบติการ คู่มือประกอบการร้านแฟรนไชส์

4. ตัวอย่างสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์

 
ตัวอย่างสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์

ทําที่.........................................
.................................................
วันที่..........เดือน.......................พ.ศ. .........
สัญญานี้ทําขึ้นระหว่าง บริษัท.................................................จํากัด โดย...............................................
กรรมการผู้มีอานาจผูกพันบริษัท...............................................จํากัด ตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครที่แนบท้ายสัญญา หรือ...............................................................ผู้รับมอบอํานาจ
ของบริษัท..................................................จํากัด ตามหนังสือมอบอํานาจลงวันที่...........เดือน............................
พ.ศ. ............ที่แนบท้ายสัญญา สํานักงานตั้งอยู่เลขที่......................ถนน............................แขวง.......................
เขต....................................จังหวัด.....................................ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “แฟรนไชส์ซอร์” ฝ่ายหนึ่ง
กับ บริษัท....................................................จํากัด โดย.......................................................................................
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท.................................................................จํากัด ตามหนังสือรับรองของ
 
สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครที่แนบท้ายสัญญา หรือ...........................................................
ผู้รับมอบอํานาจจากบริษัท.......................................................จํากัด ตามหนังสือมอบอํานาจลงวันที่.................
เดือน.......................พ.ศ. ...........ที่แนบท้ายสัญญา สํานักงานตั้งอยู่เลขที่......................ถนน.............................
แขวง.............................เขต....................................จังหวัด...........................................ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า
“แฟรนไชส์ซ” อีกฝ่ายหนึ่ง
 
โดยที่แฟรนไชส์ซอร์เป็นเจ้าของสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า..................................................................
และระบบการจัดจําหน่าย การออกแบบ คู่มือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต การจัดจําหน่ายสินค้า(บริการ).....
........................................................................ปรากฎตามแนบท้ายสัญญานี้ และแฟรนไชส์ซอร์มีความประสงค์
จะทําความตกลงกับแฟรนไชส์ซีตามเงื่อนไขและข้อกําหนดในสัญญาที่จะกล่าวต่อไปทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทําสัญญากันดังนี้
 
ข้อ 1. คํานิยาม
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ฉบับนี้ และรวมถึงเอกสารภาคผนวกที่ปรากฎ
ตามแนบท้ายสัญญานี้ คํา ข้อความ ให้มีความหมายดังนี้
 
ข้อ 1.1 “แฟรนไชส์” หมายถึง สิทธิ์และเครื่องหมายการค้าที่แฟรนไชส์ซอร์อนุญาตให้แฟรนไชส์ซีได้
ใช้ในการประกอบการร้านแฟรนไชส์เพื่อการจัดจําหน่ายสินค้า(บริการ)............................................................
ณ ................................................................. ตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี้
 
ข้อ 1.2 “สัญญาธุรกิจแฟรนไชส์” หรือ “สัญญา” หมายถึง ข้อกําหนด ข้อผูกพัน ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์
และแฟรนไชส์ซี ตามที่ระบุและตามภาคผนวกที่ปรากฎตามแนบท้ายสัญญานี้ หรือตามที่ได้มีการแก้ไขโดย
ความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย
 
ข้อ 1.3 “แฟรนไชส์ซอร์” หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งหมายถึง…………………………………..………..
ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิ์และเครืองหมายการค้าสําหรับการผลิต การจัดจําหน่ายสินค้า(บริการ)...............................
 
………………………………..และอนุญาตให้แฟรนไชส์ซีได้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวในการประกอบการร้านแฟรนไชส์

ข้อ 1.4 “แฟรนไชส์ซี” หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งหมายถึง........................................................
ผู้ซึ่งได้รับการอนุญาตให้ประกอบการร้านแฟรนไชส์เพื่อการผลิต การจัดจําหน่ายสินค้า(บริการ)........................ ณ..........................................................................ภายใต้สิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของแฟรนไชส์ซอร์

ข้อ 1.5 “ร้านแฟรนไชส์” หมายถึง ร้านค้าหรือกิจการซึ่งได้รับอนุญาตให้ดําเนินการผลิต การจัด
จําหน่ายสินค้า(บริการ)............................................... ณ......................................................................... ภายใต้
สิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของแฟรนไชส์ซอร์

ข้อ 1.6 “เครื่องหมายการค้า” หมายถึง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า
ของ................................................................................ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือที่จะจดทะเบียนในภายหน้า

ข้อ 1.7 “รายการสินค้า” หมายถึง รายการสินค้าและหรือรายการบริการที่มีไว้เพื่อการจัดจําหน่าย
หรือให้บริการแก่ลูกค้า โดยเป็นสินค้าและหรือบริการที่ผลิตหรือจัดทําขึ้นด้วยส่วนประกอบหรือกระบวนการที่
มีความเฉพาะภายใต้สิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของแฟรนไชส์ซอร์
 
ข้อ 1.8 “ลูกค้า” หมายถึง บุคคลผูซื้อหรือประสงค์จะซื้อสินค้า(บริการ)................................................

ข้อ 1.9 “การเข้าถึงสินค้า(บริการ)................................................” หมายถึง แฟรนไชส์ซีต้องจัดเตรียม
สถานที่และบริการพื้นฐานที่จําเป็นและเพียงพอสําหรับลูกค้า ในการที่จะซื้อสินค้า(บริการ)…………………
................................ การชําระเงิน และอื่นๆ ตามที่แฟรนไชส์ซอร์กําหนด

ข้อ 1.10 “การจัดจําหน่าย” หมายถึง การขายสินค้า(บริการ) .........................................ภายใต้ระบบ
การจัดจําหน่ายที่แฟรนไชส์ซอร์กําหนด

ข้อ 1.11 “ระบบการจัดจําหน่าย” หมายถึง ระบบการผลิต การปฏิบัติงาน การบริหารร้านแฟรนไชส์
เพื่อการขายสินค้า(บริการ) .......................................................ที่มีการเชื่อมต่อกันจากแฟรนไชส์ซอร์ไปยังแฟรนไชส์ซีและต่อไปยังลูกค้า

ข้อ 1.12 “มาตรฐานของระบบการจัดจําหน่าย” หมายถึง มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ
ร้านแฟรนไชส์ของแฟรนไชส์ซี และสอดคล้องกับระบบการจัดจําหน่ ายที่แฟรนไชส์ซอร์กําหนดและมอบให้กับแฟรนไชส์ซี
 
ข้อ 1.13 “เอกสารข้อมูล” หรือ “บันทึกข้อมูล” หมายถึง เอกสาร สัญลักษณ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ทํา
ขึ้นหรือทําสําเนา หรือบันทึกไว้ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด หรืออยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิตอล ที่แฟรนไชส์ซีเก็บรักษาไว้เพื่อประโยชน์ในการใช้ประกอบการร้านแฟรนไชส์เพื่อการจัดจําหน่ายสินค้า(บริการ)..............................................................

ข้อ 1.14 “รายได้รวม” หมายถึง รายได้ทั้งหมด ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่เกิดจากการจัดจําหน่าย
สินค้า(บริการ)..............................................................หรือสินค้าอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในร้านแฟรนไชส์

ข้อ 1.15 “งบการเงิน” หมายถึง งบการเงินที่แฟรนไชส์ซีจัดทําขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย
หรือตามที่แฟรนไชส์ซอร์กําหนด

ข้อ 1.16 “ข้อร้องเรียน” หมายถึง เอกสารหรือข้อความจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาแสดง
ความไม่พึงพอใจต่อสินค้า(บริการ) ....................................................ที่ได้รับจากแฟรนไชส์ซี

ข้อ 1.17 “เหตุฉุกเฉินร้ายแรง” หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระบบการจัดจําหน่าย ซึ่งส่งผลอย่าง
สําคัญต่อการขายสินค้า(บริการ)......................................................... เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ สถานที่
หรือการบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตของบุคคล ตลอดจนเหตุการณ์ที่แฟรนไชส์ซอร์ได้แจ้งให้ทราบเพื่อทําการ
ตรวจสอบและเฝ้าระวังหรืออาจนําไปสู่การเกิดเหตุฉุกเฉินร้ายแรง

ข้อ 1.18 “เงื่อนไขการดําเนินงานตามปรกติ” หมายถึง เงื่อนไขที่แฟรนไชส์ซีดําเนินการเพื่อการขาย
สินค้า(บริการ).......................................ภายใต้สถานการณ์ปรกติ ซึ่งไม่รวมถึง การเกิดภัยธรรมชาติ การจราจลไฟฟ้าดับ ระบบโทรศัพท์ใช้การไม่ได้ และสภาพอากาศแปรปรวนผิดปรกติ

ข้อ 2. เครื่องหมายการค้าและข้อกําหนดในการใช้งาน

ข้อ 2.1 เครื่องหมายการค้า........................................................เป็นของ................................................
แฟรนไชส์ซีใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าตามข้อกําหนดของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ตามที่ระบุใน
สัญญาฉบับนี้ เพื่อประกอบการค้าตามปรกติและอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กําหนดไว้ในสัญญาแฟรนไชส์ซีตกลงว่า
จะไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการรบกวนหรือแย้งกับสิทธิ์การเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าของแฟรนไชส์ซอร์
ไม่ว่าจะกระทําเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่นตลอดจนจะไม่กระทําการใดๆ หรือยอมให้กระทําฝ่าฝืน
กฏหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ
หรือเป็นที่น่ารังเกียจแก่บุคคลในร้านค้านั้น

ข้อ 2.2 แฟรนไชส์ซีสัญญาว่าจะไม่นําเครื่องหมายการค้า และร้านค้าตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนไปให้บุคคลภายนอกใช้ หรือเช่าช่วง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
แฟรนไชส์ซอร์
 
ข้อ 3. การให้สทธิ์แฟรนไชส์ ระยะเวลาของสัญญา ค่าธรรมเนียม และการโอนสิทธิ์
 
ข้อ 3.1 การให้สิทธิ์แฟรนไชส์
แฟรนไชส์ซอร์ (ผู้ให้สิทธิ์) ยินยอมให้แฟรนไชส์ซี (ผู้รับสิทธิ์) ประกอบการร้านแฟรนไชส์เพื่อ
การผลิตและหรือการจัดจําหน่ายสินค้า(บริการ).................................................................................................
แก่ลูกค้า ณ..................................................................................................ด้วยระบบการจัดจําหน่าย สิทธิ์ และ
เครื่องหมายการค้าของแฟรนไชส์ซอร์

ข้อ 3.2 การจัดสร้างร้านแฟรนไชส์และความเป็นเจ้าของ
แฟรนไชส์ซีได้รับอนุญาตจัดสร้างร้านแฟรนไชส์เพื่อการผลิตและหรือการจัดจําหน่ายสินค้า
(บริการ)...........................................................แก่ลูกค้า ณ................................................................................
โดยการจัดสร้างร้านแฟรนไชส์ต้องเป็นไปตามการออกแบบที่ปรากฎตามแนบท้ายสัญญานี้ และแฟรนไชส์ซี
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและมีสิทธิ์เป็นเจ้าของร้านแฟรนไชส์ดังกล่าว

ข้อ 3.3 แหล่งวัตถุดิบ
แหล่งวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเพื่อการจัดจําหน่ายสินค้า(บริการ)..........................................................
ต้องมาจากแฟรนไชส์ซอร์หรือจากผู้จําหน่ายที่แฟรนไชส์ซอร์อนุญาต
ข้อ 3.4 สถานที่ตั้งร้านแฟรนไชส์
สถานที่ตั้งร้านแฟรนไชส์ อยู่ ณ.................................................................................................
........................................................................................................................................
ข้อ 3.5 ระยะเวลาของสิทธิ์แฟรนไชส์
ระยะเวลาของสิทธิ์แฟรนไชส์ตามสัญญาฉบับนี้ คือ.................ปี....................เดือน

ข้อ 3.6 วันที่เริ่มมีผลบังคับ
วันที่เริ่มมีผลบังคับการให้สิทธิ์แฟรนไชส์ คือ วันที่...........เดือน............................พ.ศ. ............

ข้อ 3.7 ผลจากการยินยอม
โดยผลจากการยินยอมตามสัญญาฉบับนี้ แฟรนไชส์ซีต้องดําเนินการดังนี้
(1) ยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา
(2) ปฏิบัติตามคําแนะนําของแฟรนไชส์ซอร์ทุกครั้งและตลอดระยะเวลาของสัญญา
(3) ทั้งสองฝ่ายเจตนาที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้สทธิ์แฟรนไชส์ตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี้

ข้อ 3.8 การชําระค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์
ในวันทําสัญญา แฟรนไชส์ซชําระเงินค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ จํานวน............................. บาท
 
(..........................................................................................)
(1) เช็คธนาคาร......……………......................................สาขา.......................……................………
เช็คเลขที่......................................………………........วันที่…...........เดือน................................พ.ศ. ....…….....
จํานวนเงิน.................................บาท (.................................................................................................................)
 
(2) เช็คธนาคาร......……………......................................สาขา.......................……................………
เช็คเลขที่......................................………………........วันที่…...........เดือน................................พ.ศ. ....…….........
จํานวนเงิน.................................บาท (.................................................................................................................)

ข้อ 3.9 การโอนสิทธิ์
แฟรนไชส์ซีต้องไม่โอนสิทธิ์ประกอบการร้านแฟรนไชส์ ในรูปแบบของการขายกิจการ ให้เช่า
แลกเปลี่ยน หรือในลักษณะอื่น ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคล หรือ นิติบุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับการ
ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากแฟรนไชส์ซอร์
ข้อ 4. หน้าทีของแฟรนไชส์ซอร์
 
ข้อ 4.1 ในระหว่างอายุสัญญาฉบับนี้แฟรนไชส์ซอร์รับว่าจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้า
ดังกล่าว เพื่อประกอบกิจการค้า ซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันอันเป็นการแข่งขันกับกิจการแฟรนไชส์ในบริเวณ
อาณาเขตสถานที่ตั้งร้านค้าของแฟรนไชส์ซี ตามแผนผังที่ปรากฎตามแนบท้ายสัญญานี้

ข้อ 4.2 แฟรนไชส์ซอร์รับรองว่าอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้เป็นของใหม่ ใช้งานได้ดี
และมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่ารายการคุณสมบัติที่ปรากฎตามแนบท้ายสัญญานี้

ข้อ 4.3 หากอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการผลิตเพื่อการจัดจําหน่าย (การให้บริการ)
............................................ เกิดชํารุดเสียหายหรือใช้งานไม่ได้ภายในระยะเวลา.......เดือน นับจากวันที่รับมอบ
จากแฟรนไชส์ซอร์ เนื่องจากเหตุใดๆ ที่ไม่ใช่ความผิดของแฟรนไชส์ซี แฟรนไชส์ซอร์จะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ที่
ชํารุดเสียหายหรือใช้งานไม่ได้นั้นให้แก่แฟรนไชส์ซีใหม่ที่มีพิสัยความสามารถไม่ด้อยกว่าอุปกรณ์ตามสัญญานี้
ภายใน............วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากแฟรนไชส์ซีเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้โดยไม่คิดค่าบริการหรือ
ค่าตอบแทนใดๆ จากแฟรนไชส์ซี กรณีอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของแฟรนไชส์ซีที่
จะต้องบํารุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ และแฟรนไชส์ซีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ 4.4 แฟรนไชส์ซอร์จะต้องรับผิดชอบและป้องกันแฟรนไชส์ซีในกรณีบุคคลภายนอกเรียกร้องหรือ
กล่าวหาใดๆ อันเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ตามสัญญาฉบับนี้ ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น

ข้อ 5. หน้าที่ของแฟรนไชส์ซี

ข้อ 5.1 แฟรนไชส์ซีมีหน้าที่ประกอบการร้านแฟรนไชส์เพื่อการผลิตและหรือการจัดจําหน่ายสินค้า
(บริการ)..........................................................ณ...................................................................
ด้วยระบบการจัดจําหน่าย สิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าของแฟรนไชส์ซอร์

ข้อ 5.2 แฟรนไชส์ซีต้องจัดสร้างร้านแฟรนไชส์และดําเนินการผลิตและหรือการจัดจําหน่ายสินค้า
(บริการ).................................ณ.............................................................................................
โดยแฟรนไชส์ซีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง โดยการจัดสร้างร้านแฟรนไชส์ต้องเป็นไปตามการออกแบบ
ที่ปรากฎตามแนบท้ายสัญญานี้
 
ข้อ 5.3 แฟรนไชส์ซีต้องจัดหาอุปกรณ์ที่จําเป็นทั้งหมดสําหรับการผลิตและหรือการจัดจําหน่ายสินค้า
(บริการ).............................................................................

ข้อ 5.4 แฟรนไชส์ซีต้องไม่ดําเนินการ (เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากแฟรนไชส์ซอร์) ดังนี้
(1) ใช้วัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบอื่น
(2) ซื้อสินค้า(บริการ)........................................................จากผู้รับสิทธิ์รายอื่น
(3) ควบรวมกิจการกับบุคคล หรือ นิติบุคคลอื่น
(4) โอนกิจการในรูปแบบของการขายกิจการ ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือในลักษณะอื่น ไม่ว่าจะ
ทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคล หรือ นิติบุคคลอื่น
(5) เปิดโอกาสให้บุคคลอื่นเข้ามาใช้สิทธิ์แฟรนไชส์ตามสัญญาฉบับนี้ ซึ่งหากมีบุคคลอื่นเข้ามา
ใช้สิทธิ์แฟรนไชส์ จะถือว่าเป็นการละเมิดสัญญา ซึ่งแฟรนไชส์ซีต้องรับผิดชอบ

ข้อ 5.5 ห้ามมิให้แฟรนไชส์ซีดําเนินการต่อเติม ตกแต่งอาณาเขตที่ตั้งร้านแฟรนไชส์ หรือเปลี่ยนแปลง
ประเภทการค้าหรือรายการสินค้า ภายในร้านแฟรนไชส์ในระหว่างสัญญา เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากแฟรนไชส์ซอร์

ข้อ 5.6 แฟรนไชส์ซีจะต้องซื้อสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของแฟรนไชส์ซอร์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มี
อยู่แล้วในขณะทําสัญญาหรือที่พึงมีต่อไปในภายหน้า ซึ่งแฟรนไชส์ซีได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 งวดปรกติ
ในทางการค้า ตลอดจนสินค้าที่แฟรนไชส์ซอร์กําหนดให้แฟรนไชส์ซีสามารถซื้อได้ และแฟรนไชส์ซีไม่สามารถ
นําสินค้าจําพวกอื่นๆ เข้ามาจําหน่ายในร้านแฟรนไชส์ดังกล่าวได้

ข้อ 5.7 แฟรนไชส์ซีจะต้องส่งลูกจ้างหรือตัวแทนเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับวิธีการผลิตตามโครงการให้
ความช่วยเหลือทางวิชาการ เกี่ยวกับการประกอบกิจการจากแฟรนไชส์ซอร์ ตามเอกสารรายละเอียดการ
ฝึกอบรมที่ปรากฎตามแนบท้ายสัญญานี้ ในวันเวลาและสถานที่ซึ่งแฟรนไชส์ซอร์แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้
เพื่อให้สามารถเข้าใจและชํานาญในระบบการจัดจําหน่าย.................................................................................
ตามกรรมวิธีที่ถูกต้องและมาตรฐานคุณภาพสินค้า (การให้บริการ)......................................................
รวมทั้งแฟรนไชส์ซีจะต้องจัดหาเครื่องแบบที่แฟรนไชส์ซอร์กําหนด เพื่อให้ลูกจ้างหรือพนักงานสวมใส่ในเวลา
ปฏิบัติงาน โดยแฟรนไชส์ซีจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ข้อ 5.8 แฟรนไชส์ซีตกลงยินยอมให้แฟรนไชส์ซอร์หรือตัวแทนเข้าตรวจดูร้านแฟรนไชส์ของแฟรนไชส์
ซีได้ตลอดเวลาที่ร้านค้าเปิดทําการ และแฟรนไชส์ซีต้องจัดทํารายงานการจัดจําหน่าย (การให้บริการ) และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามแบบฟอร์มและวิธีการที่แฟรนไชส์ซอร์กําหนดเพื่อให้สามารถทําการตรวจสอบได้และต้อง
เก็บเอกสารดังกล่าวไว้ที่ร้านแฟรนไชส์

ข้อ 5.9 แฟรนไชส์ซีต้องดําเนินการชําระภาษีการค้า และแสดงแบบรายการเสียภาษีอากรต่อทาง
ราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเสียภาษีการค้าเองทั้งสิ้น

ข้อ 5.10 แฟรนไชส์ซีจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้อื่นที่มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายการค้าของแฟรนไชส์ซอร์
ในการโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายปีละไม่เกินกว่า………….............บาท (…...........…………..................................)
 
รวมทั้งจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยแฟรนไชส์ซีจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ตามอัตราเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือตามที่แฟรนไชส์ซอร์ระบุ

ข้อ 5.11 แฟรนไชส์ซีจะต้องป้องกันเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมิให้ผู้อื่นกระทําการล่วงล้ําสิทธิ์ใน
เครื่ อ งหมายการค้ า ของแฟรนไชส์ ซ อร์ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น การใช้ เ ครื่ อ งหมายการค้ า ปลอม หรื อ การเลี ย นแบบ
เครื่องหมายของแฟรนไชส์ซอร์ การใช้รูปรอยประดิษฐ์หรือข้อความใดๆ จะต้องแจ้งให้แฟรนไชส์ซอร์ทราบ
ทันที

ข้อ 5.12 บรรดาวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต การจัดจําหน่ายสินค้า และการให้บริการ แฟรน
ไชส์ซีจะต้องใช้หรือซื้อจากแฟรนไชส์ซอร์เท่านั้น

ข้อ 5.13 การออกแบบร้านแฟรนไชส์ การตกแต่งต่อเติม หรือดัดแปลง เปลี่ยนแปลง แฟรนไชส์ซีจะ
กระทํามิได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากแฟรนไชส์ซอร์เป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 5.14 แฟรนไชส์ซีไม่มีสิทธิ์ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล คู่มือและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แฟรนไชส์ซอร์ส่งมอบตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ใดๆ
ก็ตาม

ข้อ 5.15 แฟรนไชส์ซีจะไม่ทําการคัดลอก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เอกสาร ........................................
ตามสัญญานี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากแฟรนไชส์ซอร์เป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 5.16 แฟรนไชส์ซียอมรับว่า ตรา หรือ ชื่อ ของแฟรนไชส์ซอร์ที่ใช้ประทับลงบนคู่มือและเอกสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ....................................... ตามสัญญานี้เป็นลิขสิทธิ์ของแฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซีจะ
ไม่ปลดหรือลบตราหรือชื่อของแฟรนไชส์ซอร์ออกจากสิ่งดังกล่าว

ข้อ 5.17 แฟรนไชส์ซีตกลงจะขายสินค้า(บริการ)ในราคาที่แฟรนไชส์ซอร์กําหนด ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงราคาสินค้า(บริการ) แฟรนไชส์ซอร์จะเป็นผู้แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงราคาให้แฟรนไชส์ซีทราบ
และห้ามมิให้แฟรนไชส์ซีทําการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า(บริการ) ก่อนได้รับความยินยอมจากแฟรนไชส์ซอร์

ข้อ 6. มาตรฐานและเงื่อนไขทางเทคนิค

ข้อ 6.1 การผลิตเพื่อการจัดจําหน่ายสินค้า(บริการ)......................................................
(1) แฟรนไชส์ซีต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้การผลิตเพื่อการจัดจําหน่ายสินค้า(บริการ).......
.....................................................เป็นไปตามระบบการจัดจําหน่าย คู่มือปฏิบัติการ และคู่มือการประกอบการ
ร้านแฟรนไชส์ ที่ปรากฎตามแนบท้ายสัญญานี้ และที่อาจมีการปรับเปลี่ยนในแต่ละช่วงเวลาในภายหน้า

ข้อ 6.2 การปฏิบัติตามมาตรฐาน
(1) แฟรนไชส์ซีต้องปฏิบัติอย่างเหมาะสมในทุกขั้นตอนตามมาตรฐานเพื่อให้การผลิตเพื่อการ
จัดจําหนายสินค้า(บริการ).........................................................แก่ลูกค้า มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ และราคา
ที่เหมาะสม
(2) แฟรนไชส์ซีต้องวางแผนในการผลิตเพื่อการจัดจําหน่ายสินค้า(บริการ)...............................
แก่ลูกค้า มีปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และน่าเชื่อถือ
(3) แฟรนไชส์ซีต้องแจ้งและร่วมมือกับแฟรนไชส์ซอร์ในการวางแผนการผลิตเพื่อการจัด
จําหน่ายสินค้า(บริการ)...................................................

ข้อ 6.3 มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการบริหารจัดการ
(1) แฟรนไชส์ซีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการบริหารจัดการ ที่
กําหนดโดยแฟรนไชส์ซอร์
(2) หากแฟรนไชส์ซีไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการบริหาร
จัดการ ที่กําหนดโดยแฟรนไชส์ซอร์ และเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า การไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อบุคคล แฟรนไชส์ซีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าชดเชย แก่บุคคลที่ได้รับผลกระทบนั้น หรือแก่
บุคคลที่แฟรนไชส์ซอร์ระบุ
(3) แฟรนไชส์ซีพึงดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและหลักกฎหมาย

ข้อ 6.4 การดูแลรักษาสถานที่และอุปกรณ์
(1) แฟรนไชส์ซีต้องดูแลรักษาสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เฟอร์นิเจอร์ ป้ายสัญลักษณ์ เครื่อง
แต่งกาย ตลอดจนการตกแต่งภายในและภายนอกร้านแฟรนไชส์ให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ โดยแฟรนไชส์ซอร์จะ
ทําการตรวจสอบตามช่วงเวลาที่กําหนด และอาจแจ้งให้แฟรนไชส์ซีดําเนินการแก้ไขซ่อมแซม หรือในกรณีที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคล แฟรนไชส์ซีต้องทําการแก้ไขซ่อมแซมโดยทันที โดยแฟรนไชส์ซีต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
(2) ในแต่ละช่วงเวลา แฟรนไชส์ซอร์อาจสั่งให้แฟรนไชส์ซีทําการปรับปรุงร้านค้า เครื่องมือ
เฟอร์นิเจอร์ ป้ายสัญลักษณ์ เครื่องแต่งกาย ให้มีความทันสมัยเช่นเดียวกับร้านแฟรนไชส์ต้นแบบมาตรฐาน โดย
แฟรนไชส์ซีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ซึ่งค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงจะเป็นไปตามลักษณะของร้านแฟรนไชส์และ
ตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ท้ายสัญญาฉบับนี้

ข้อ 6.5 การให้บริการลูกค้า
(1) แฟรนไชส์ซีต้องมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลของผู้จัดจําหน่ายสินค้า(บริการ).....................
...........................................
(2) การดำเนินการต่อข้อร้องเรียนของลูกค้าแฟรนไชส์ซีต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ดําเนินการต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า ตามที่แฟรนไชส์ซอร์ระบุไว้
(3) แฟรนไชส์ซีต้องมีแบบฟอร์มรับข้อร้องเรียนและเปิดรับข้อร้องเรียนตลอดช่วงเวลาของ
การเปิดร้านแฟรนไชส์
 
ข้อ 6.6 การจัดทําข้อมูลให้แก่แฟรนไชส์ซอร์
(1) แฟรนไชส์ซีต้องจัดทําข้อมูลและเอกสาร และส่งให้แฟรนไชส์ซอร์ตามกําหนดเวลา
(2) แฟรนไชส์ซอร์อาจมอบหมายบุคคลมาเป็นผู้แทนในการตรวจสอบข้อมูล เอกสาร และ
บัญชีของแฟรนไชส์ซี และแฟรนไชส์ซีต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล เอกสารอื่นๆ ตามที่บุคคลที่เป็น
ผู้แทนร้องขอ ทั้งนี้การมอบหมายบุคคลมาเป็นผู้แทนจะต้องมีหนังสือมอบหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรมา
แสดงต่อแฟรนไชส์ซีด้วย
(3) แฟรนไชส์ซีต้องแจ้งต่อแฟรนไชส์ซอร์โดยเร็วหากเกิดเหตุฉุกเฉินร้ายแรง ซึ่งกระทบต่อ
การผลิตเพื่อการจัดจําหน่ายสินค้า(บริการ)..................................................... และแฟรนไชส์ซีต้องทํารายงาน
ข้อเท็จจริงของเหตุดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรโดยละเอียด
(4) แฟรนไชส์ซอร์เป็นผู้ที่จะกําหนดว่า เหตุฉุกเฉินร้ายแรงจบลงแล้ว
(5) เป็นดุลพินิจของแฟรนไชส์ซอร์ที่จะขอให้แฟรนไชส์ซีดําเนินการจัดการกับเหตุฉุกเฉิน
ร้ายแรง เหตุฉุกเฉิน หรือกับบุคคล โดยที่แฟรนไชส์ซีต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ 7. ค่าตอบแทนการใช้สทธิ์
 
ในระหว่างระยะเวลาของสัญญา แฟรนไชส์ซีต้องจ่ายค่าตอบแทนการใช้สิทธิ์ในอัตราร้อยละ................
ของรายได้รวมในแต่ละเดือน โดยกําหนดให้จ่ายภายในวันที่.................ของเดือนถัดไป

ข้อ 8. การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

ข้อ 8.1 แฟรนไชส์ซีต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโฆษณาเป็นเงินไม่เกินกว่า ....................................บาท
(............................................................................) ต่อปี ค่าธรรมเนียมการโฆษณาของแฟรนไชส์ซีทั้งหมดจะรวบรวมไว้ โดยแฟรนไชส์ซอร์เป็นผู้มีสิทธิ์ในการใช้เงินค่าธรรมเนียมการโฆษณาในลักษณะและวิธีการต่างๆเพื่อประโยชน์ในการโฆษณา การตลาด การจัดกิจกรรม และการส่งเสริมการขาย

ข้อ 8.2 แฟรนไชส์ซีจะต้องร่วมในการจัดการโฆษณาและการส่งเสริมการขายในระดับพื้นที่ ในแต่ละ
ช่วงเวลาตามที่แฟรนไชส์ซอร์กําหนด และแฟรนไชส์ซีต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายตาม ข้อ 5.10 และ ข้อ 8.1

ข้อ 9. การประกันภัย
แฟรนไชส์ซีต้องทําการประกันภัยให้ครอบคลุมกับความเสียหายทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งในส่วน
ของร้านแฟรนไชส์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เฟอร์นิเจอร์ ป้ายสัญลักษณ์ เครื่องแต่งกาย ตลอดจนการเสียโอกาสใน
กรณีที่ต้องปิดกิจการ อันทําให้สูญเสียรายได้ การต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ และการชดเชยการจ้างงาน
เป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน
 
ข้อ 10. บัญชี งบการเงิน รายงาน และการตรวจสอบ

ข้อ 10.1 แฟรนไชส์ซีต้องจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายประจําวัน และส่งให้บัญชีข้อมูลดังกล่าวให้แฟรน
ไชส์ซอร์ภายใน ................ วัน

ข้อ 10.2 งบการเงินของแฟรนไชส์ซี เริ่มต้นวันที่....................................................................................

ข้อ 10.3 แฟรนไชส์ซีมีหน้าที่จัดทําบัญชี รายงานทางการเงิน และงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชี หรือตามที่แฟรนไชส์ซอร์กําหนด และเก็บรักษาไว้เพื่อการใช้ประโยชน์และการตรวจสอบ

ข้อ 10.4 แฟรนไชส์ซีต้องอนุญาตให้แฟรนไชส์ซอร์ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน งบการเงิน ข้อมูลยอด
รวมรายได้ รายจ่าย ราคาสินค้าและบริการ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่แฟรนไชส์ซอร์ร้องขอ

ข้อ 11. การผิดสัญญา การเลิกสัญญา และข้อกําหนดภายหลังการสิ้นสุดสัญญา

ข้อ 11.1 หากคู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมี
สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ โดยมีหนังสือบอกกล่าวไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า..........วัน
ในกรณีการผิดสัญญาที่เป็นลักษณะความผิดทางอาญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ทันที

ข้อ 11.2 ในกรณีที่แฟรนไชส์ซีมีการละเมิดสัญญา แฟรนไชส์ซอร์สามารถใช้สิทธิ์ที่มีทั้งหมดและการ
แก้ไขตามที่กําหนดในสัญญาหรือที่มีอยู่ภายใต้กฎหมาย รวมทั้งการบอกยกเลิกสัญญา ในกรณีต่อไปนี้
(1) แฟรนไชส์ซีไม่ชําระหรือปฏิเสธที่จะจ่ายเงินตามที่ระบุในสัญญา
(2) แฟรนไชส์ซีไม่จัดให้มีการจําหน่ายสินค้า(บริการ)..............................................ตามที่
กําหนดในสัญญาฉบับนี้
(3) แฟรนไชส์ซีถูกฟ้องเกี่ยวกับการดําเนินการหรือศาลมีคําพิพากษาให้ล้มละลาย

ข้อ 11.3 กรณี แฟรนไชส์ ซ อร์ต้ องการยกเลิกสัญ ญา ต้องทําหนั งสื อเป็นลายลักษณ์ อัก ษรแจ้งให้
แฟรนไชส์ซีทราบ ระบุลักษณะของเหตุที่บอกยกเลิกสัญญา ก่อนเลิกสัญญาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า...............วัน
และหากเหตุแห่งการเลิกสัญญาไม่ได้เกิดจากแฟรนไชส์ซี ควรมีการคืนค่าสินค้า ฯลฯ ที่แฟรนไชส์ซีได้จ่ายไว้
ล่วงหน้ า และหากแฟรนไชส์ซ อร์ เป็นฝ่ายผิดสัญญาต้องจ่ายคื นค่ าธรรมเนี ยมแฟรนไชส์ ตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาของสัญญาที่เหลืออยู่

ข้อ 11.4 ถ้าแฟรนไชส์ซีไม่ชําระค่าตอบแทนการใช้สิทธิ์แฟรนไชส์หรือชําระล่าช้ากว่ากําหนดในสัญญานี้
แฟรนไชส์ซียอมให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ..................ต่อปี จากยอดเงินที่ค้างชําระทั้งหมดหรือยอมให้
แฟรนไชส์ซอร์บอกเลิกสัญญาและริบเงินค่าตอบแทนการใช้สิทธิ์แฟรนไชส์ที่แฟรนไชส์ซีได้ชําระไว้แล้ว

ข้อ 11.5 การชําระค่าสินค้าตามการใช้สิทธิ์ดังกล่าว ให้คิดค่าสินค้าเป็นรายเดือนในแต่ละเดือนที่สั่งซื้อ
และให้ชําระค่าสินค้าของเดือนนั้นภายใน.......วัน ถ้าแฟรนไชส์ซีไม่ชําระค่าสินค้าตามกําหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
แฟรนไชส์ซียอมให้คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ..............ต่อปี หรือยินยอมให้แฟรนไชส์ซอร์บอกเลิกสัญญาได้
 
ข้อ 11.6 ผลของการเลิกสัญญา ในกรณีที่สัญญานี้สิ้นสุดลงไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม แฟรนไชส์ซี
จะต้องหยุดประกอบการร้านแฟรนไชส์ทันทีและไม่มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายการค้าต่อไป และแฟรนไชส์ซีจะต้อง
ส่งคืน.........……...............................................................….....ของแฟรนไชส์ซอร์ให้แก่แฟรนไชส์ซอร์ทันที

ข้อ 12. เอกสารสัญญา
บรรดาหนังสือหรือเอกสารต่างๆ ที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะส่งให้กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อได้ส่งไป
ยังภูมิลําเนาของคู่สัญญาที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ ให้ถือว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับหนังสือเอกสารดังกล่าวแล้ว
เป็นการส่งโดยชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ 13. การจัดการข้อพิพาท
หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวกับสัญญาแฟรนไชส์ฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงให้ทําการฟ้องร้องและดําเนินคดี
ที่ศาลแพ่ง กรุงเทพมหานคร หรือโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ
 
หนังสือสัญญานี้ทําขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานและต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
 
ลงชื่อ ................……………......................... แฟรนไชส์ซอร์
(                                                        )
ลงชื่อ ................……………......................... แฟรนไชส์ซี
(                                                        )
ลงชื่อ ................……………......................... พยาน
(                                                        )
ลงชื่อ ................……………......................... พยาน
(                                                        )
อ้างอิงจาก  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


ท่านใดสนใจอยากให้ร่างสัญญาแฟรนไชส์โดยถูกต้องตามหลักกฎหมายแจ้งความประสงค์ได้ที่
โทร : 02-1019187, Line : @thaifranchise
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)