บทความทั้งหมด    บทความค้าขาย    การบริหารจัดการร้านค้า    การทำการตลาด การขาย
45K
1 นาที
11 กุมภาพันธ์ 2558
ตลาดสด มีกี่ประเภท อะไรบ้าง?

 

ความหมาย "ตลาด"

หมายถึง  สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราว หรือตามวันที่กำหนด (จากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535)

สถานประกอบการที่เข้าข่ายเป็นตลาดได้ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้
  1. ต้องเป็นที่รวบรวมของผู้ค้าหลายราย  ไม่ใช่รายเดียว  ดังนั้น  ซูเปอร์มาร์เกตในห้างสรรพสินค้า จึงไม่จัดว่าเป็นตลาด
  2. ต้องมีแผงจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของเสียง่ายมากกว่าร้อยละ 50 ของแผงจำหน่ายสินค้าทั้งหมดในตลาด
  3. สถานที่ตั้งของตลาดต้องเป็นพื้นที่ของเอกชน หรือเป็นพื้นที่ของหน่วยราชการที่มีหน้าที่ในการจัดตั้งตลาด  ดังนั้น การตั้งแผงจำหน่ายสินค้ารวมกันในที่หรือทางสาธารณะ ไม่จัดว่าเป็นตลาด
ประเภทและจำนวน

 

ตลาดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท   ดังนี้
  1. ตลาดประเภทที่ 1   ได้แก่   ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและดำเนินกิจการเป็นการประจำหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
  2. ตลาดประเภทที่ 2   ได้แก่   ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและดำเนินกิจการเป็นการประจำหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
  3. ตลาดประเภทที่ 3   ได้แก่   ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและดำเนินกิจการชั่วคราวหรือเป็นครั้งเป็นคราว หรือตามวันที่กำหนด