หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษารัฐ, มหาวิทยาลัยของรัฐ(95)
24K
6
twitter
google plus
มหาวิทยาลัย, สถาบัน, วิทยาลัย, โรงเรียนนายทหารและนายตำรวจสัญญาบัตร, มหาวิทยาลัยของรัฐ, มหาวิทยาลัยราชภัฏ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

สินค้า-บริการขายดี
ลำดับ ชื่อองค์กร ติดต่อโทรศัพท์ คะแนน เข้าชม
1.  ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 02-954-7300 ...0945
2.  สถาบันการพลศึกษา  0-2219-169501,321
3.  สถาบันพระบรมราชชนก  0-2590-1819 01,866
4.  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 0-2354-759801,692
5.  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  0-2475-2614,...01,525
6.  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 0-2207-6085,...01,768
7.  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 0-2534-8159,...118,329
8.  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 0-2256-4092-...01,509
9.  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 0-2354-782601,350
10.  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 0-3431-200901,563
11.  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  0-3739-301501,598
12.  โรงเรียนนายเรือ 0-2394-0441-201,402
13.  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  0-2534-3624-702,289
14.  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 0-3931-9111 ...01,687
15.  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 0-5423-739901,432
16.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 0-4280-800001,717
17.  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0-2529-0674-752,582
18.  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 0-4564-360001,588
19.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 0-4297-002101,868
20.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 0-7433-6933 ...01,262
21.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  0-2244-500001,975
22.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  0-2160-111101,347
23.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 0-7735-5466 ...01,451
24.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0-4404-159103,136
25.  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 0-3226-1790-...01,448
26.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0-4221-1040-...01,444
27.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 0-5541-6601-...01,349
28.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 0-4535-2000-...01,312
29.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  0-2287-9600 02,422
30.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 0-3835-8137,...01,270
31.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 0-2549-4990-201,361
32.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 0-2282-9009-...01,281
33.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 02-889-4585-...01,938
34.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 0-5392-144401,272
35.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 0-7431-7100 01,400
36.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  0-3570-9103 01,441
37.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0-4423-300051,202
38.  สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 0-2447-8597 63,077
39.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 0-2329-8000 01,561
40.  สถาบันการบินพลเรือน 0-2272-5741-...01,576
41.  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 0-2727-3000 01,317
42.  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 0-24822176-7...03,233
43.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 02-544-800002,955
44.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 0-3527-655501,402
45.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  0-5525-8584,...01,327
46.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 0-3249-330001,374
47.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 0-5671-710001,524
48.  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  0-7621-195902,483
49.  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  043-722118-901,566
50.  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 0-7329-969901,191
51.  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  0-4355-6001-801,840
52.  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 0-3850-000002,799
53.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0-4400-900901,485
54.  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  0-2310-800001,373
55.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  0-2649-5000 01,282
56.  มหาวิทยาลัยศิลปากร 0-3259-4043-...01,402
57.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  0-7428-2000 01,127
58.  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 0-2504-777701,622
59.  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 0-4535-3000 ...01,910
60.  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0-3463-3227-801,329
61.  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 0-4360-205551,477
62.  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 0-5570-6555,...01,531
63.  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 0-2942-6900-...01,303
64.  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  0-4481-511101,380
65.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  0-5377-600001,388
66.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 0-5388-555531,410
67.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 0-3642-748502,406
68.  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  0-2890-1801-...01,728
69.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  01,133
70.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  0-7539-204001,937
71.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  0-5621-9100 ...01,245
72.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  0-2473-7000 ...43,273
73.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 0-4461-1221,...01,788
74.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0-2215-0871-...41,682
75.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0-5394-1000 102,044
76.  มหาวิทยาลัยบูรพา 0-3810-2222 41,416
77.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0-2427-0039,...51,463
78.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 0-2555-2000 01,575
79.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 0-4422-300011,340
80.  มหาวิทยาลัยพะเยา 0-5446-666601,577
81.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  0-3524-8000,...01,136
82.  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 0-2444-600011,433
83.  มหาวิทยาลัยมหิดล 0-2849-600015,895
84.  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0-5391-6000,...01,402
85.  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0-7567-3000,...01,289
86.  มหาวิทยาลัยทักษิณ 0-7469-399001,756
87.  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 0-2244-384653,268
88.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0-2579-0113,...01,568
89.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0-4300-970001,769
90.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0-2613-333301,277
91.  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  0-5387-3046-...01,400
92.  มหาวิทยาลัยนครพนม 0-4253-247701,582
93.  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 0-7370-9030-...01,264
94.  มหาวิทยาลัยนเรศวร 0-5596-1000 31,324
95.  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0-4375-433351,203
Links Type
ประเภท
การดำเนินธุรกิจ
การจัดแสดงสินค้าและการประชุม
หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ-เอกชน
อื่นๆ
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.