นิคมอุตสาหกรรม     ภาคใต้     จังหวัดสงขลา
5.7K
6
2
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา
INDUSTRIAL
ผู้พัฒนานิคมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ชื่อนิคม (ไทย)นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา
ชื่อนิคม (อังกฤษ)Southern Region Industrial Estate Songkhla Province
ที่ตั้งเลขที่ 9/6 หมู่ 4 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
รายละเอียด   โครงการนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่ภูมิภาค กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ กนอ. จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเเห่งเเรกที่ภาคใต้ ในจังหวัดสงขลา
เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม ภาคใต้ ในสมัย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เมื่อปี 2527
    การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง อุตสาหกรรม ได้รับนโยบายจากรัฐบาล มีหน้าที่ในการ
พัฒนานิคมอุตสาหกรรม เพื่อรวบรวมโรงงานต่าง ๆ ไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งง่ายต่อการควบคุม และป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ทั้งหมด2,247 ไร่
รายละเอียดพื้นที่
 • เนื้อที่ทั้งหมด 2,247 ไร่
ระยะที่ 1 867 ไร่
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 205 ไร่
 • เขตประกอบการเสรี 114 ไร่
 • พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 548 ไร่
ระยะที่ 2 625 ไร่

ระยะที่ 2/1 351 ไร่
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 166 ไร่
ระยะที่ 2/2 274 ไร่

ระยะที่ 3 755 ไร่

พื้นที่ว่าง
 • ระยะที่ 1
เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 24 ไร่

เขตประกอบการเสรี 49 ไร่
 • ระยะที่่ 2
 • ระยะที่ 2/2
เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 274 ไร่
 • ระยะที่ 3
เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 755 ไร่
 • ผังแสดงพื้นที่ว่าง
ราคาขาย/เช่าระยะที่ 1

ราคาขาย
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,600,000 บาท/ไร่
 • เขตประกอบการเสรี 1,920,000 บาท/ไร่
ราคาเช่า
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 69,300 บาท/ไร่/ปี
 • เขตประกอบการเสรี 83,600 บาท/ไร่/ปี
ระยะที่ 2/1

ราคาขาย
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,760,000 บาท/ไร่
ราคาเช่า
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 90,200 บาท /ไร่/ปี
ระยะที่ 2/2 และ ระยะที่ 3
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 600,000 บาท/ไร่
อัตราค่าบริการค่าบำรุงรักษา
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 800 บาท/ไร่/เดือน
 • เขตประกอบการเสรี 1,000 บาท/ไร่/เดือน
ค่าบำบัดน้ำเสีย
 • 9.50 ลูกบาศก์เมตร (ค่าเฉลี่ยที่ BOD 500 มก./ล.)
 • 4.40 ลูกบาศก์เมตร (ค่าเฉลี่ยที่ BOD 500 มก./ล.)
(ใช้สูตรในการคำนวณ : TC=100+e.19Vi+10.63ViSi/1000+Cp)

ค่าน้ำประปา
 • 14 บาท/ลูกบาศก์เมตร
ค่าไฟฟ้า
 • ตามอัตราค่าไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ได้รับส่วนลด 10% เป็นเวลา 5 ปี)
สิ่งอำนวยความสะดวกระบบน้ำประปา
 • อ่างเก็บน้ำขนาด 2,000,000 ลูกบาศก์เมตร
 • สามารถจ่ายน้ำได้ 10 ลูกบาศก์เมตร /ไร่/วัน
ระบบไฟฟ้า
 • ไฟฟ้าขนาด 2x50 เมกกะโวลต์-แอมแปร์
 • แรงดันไฟฟ้า 33 กิโลโวลต์
 • ความสามารถจ่ายไฟ 50 เมกกะโวลต์-แอมแปร์ หรือ 60 กิโลโวลต์-แอมแปร์/ไร่
ระบบโทรศัพท์
 • เต็มโครงการจำนวน 2,048 เลขหมาย
ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • สามารถกำจัดน้ำเสียได้ 3,000 ลูกบาศก์เมตร /วัน
 • ACTIVATED SLUDGE แบบ EXTENDED AERATION
ระบบถนน
 • ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 14 เมตร จำนวน 4 ช่องจราจร


สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตประกอบการเสรี
 • ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าว อาจได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการได้ตามจำนวนเนื้อที่ที่คณะกรรม กนอ. เห็นสมควรแม้ว่าจะเกินกำหนดที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น
 • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ จะได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร ตามจำนวน และภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ กนอ. เห็นสมควร
 • คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ หรือผู้ชำนาญการซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามข้อ 2 จะได้รับอนุญาต ให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ กนอ. ให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
 • ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการซึ่งมีภูมิลำเนานอกราชอาณาจักรจะได้รับอนุญาตให้ส่งเงินออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ เมื่อเงินนั้นเป็นเงินทุนที่นำเข้ามา เงินปันผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินทุนนั้น เงินกู้ต่างประเทศ และเงินที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม หรือการบริการมีข้อผูกพันกับต่างประเทศ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร

ผู้ประกอบการสามารถขอรับบริการได้ที่สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ผู้อำนวยการนางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์
ที่อยู่เลขที่ 9/6 หมู่ 4 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์
 0-7xxx
โทรสาร
 0-7xxx
อีเมล์Southern.1@ieat.go.th
info@southern-ieat.com
เว็บไซต์www.southern-ieat.com
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
โหวตนิคมฯ
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 6 คะแนน
มีผู้เข้าชมนิคมอุตสาหกรรมนี้ 5,713 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมนี้ 6 คน
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
*
ขอข้อมูล
ทำเลน่าเช่า
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.