UPDATE
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download File For SME & Franchise
หน้าดาวน์โหลด   รวมแบบฟอร์มต่างๆ...   แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ... 
ผู้เข้าชม 343,980 ครั้ง
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
รายงานการมอบหมายงานประกอบการไปราชการและการลา 1.ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว).............................
 

 File size : 0.04 MB.
 Type : doc
24-08-2560sci.sru.ac.th
(38)
Detail : 
ตารางแนบท้ายบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ ลงวันที่ .............ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ
 

 File size : 0.042 MB.
 Type : doc
24-08-2560sci.sru.ac.th
(35)
Detail : 
ส่วนราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่…...... คําสั่งฯ ที่ ........../25........... ลว. .......... วันที่ ...........
 File size : 0.081 MB.
 Type : pdf
24-08-2560sci.sru.ac.th
(20)
Detail : 
ชื่อ...........นามสกุล.......อาชีพ....อยู่บ้านเลขที่......หมู่ที่.....ตำบล..........อำเภอ.........จังหวัด......
 File size : 0.03 MB.
 Type : pdf
24-08-2560sci.sru.ac.th
(23)
Detail : 
ตามคำสั่ง/บันทึกที่.....ลงวันที่..........ได้อนุมัติให้.........ข้าพเจ้า..........ตำแหน่ง..............
 File size : 0.391 MB.
 Type : pdf
24-08-2560sci.sru.ac.th
(19)
Detail : 
ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับ ข้าพเจ้า คณะเดินทาง ดังนี้
 File size : 0.612 MB.
 Type : pdf
24-08-2560sci.sru.ac.th
(22)
Detail : 
ส่วนราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ .........คำสั่งฯ ที่ .........../25........... ลงวันที่ ............ วันที่ .......

 File size : 0.184 MB.
 Type : pdf
24-08-2560sci.sru.ac.th
(28)
Detail : 
ส่วนราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ ...........คำสั่งฯ ที่............./25............. ลงวันที่ .... วันที่ ......
 File size : 1.902 MB.
 Type : pdf
24-08-2560sci.sru.ac.th
(20)
Detail : 
ชื่อสถานประกอบการ/ชื่อผู้ประกอบกิจการ .................เลขที่บัญชีผู้ประกอบกิจการ.........................(โปรดระบุเลขที่บัญชีที่ขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน)
 

 File size : 0.169 MB.
 Type : doc
17-05-2556กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
(1,658)
Detail : 
ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร และข้อความที่ระบุข้างต้นเป็นความจริง
 File size : 0.105 MB.
 Type : pdf
04-09-2555สบย.4
(1,219)
Detail : 
ข้าพเจ้า...ตำแหน่ง..สังกัด..ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล  ข้าพเจ้า บิดาชื่่อ....คู่สมรสชื่อ.....มารดา ชื่อ....บุตร ชื่อ......
 File size : 0.067 MB.
 Type : pdf
04-09-2555สบย.4
(1,062)
Detail : 
กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดทำใบเบิกค่าใช้จ่ายฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มต้น และสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกันให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ
 File size : 0.057 MB.
 Type : pdf
04-09-2555สบย.4
(1,505)
Detail : 
 1.ข้อมูลคนต่างด้าว
1.1 ชื่อผู้ยื่นคำขอ   นาย/นาง/นางสาว............
สัญชาติ..............เกิดวันที่............อายุ.......ปี

 File size : 1.055 MB.
 Type : pdf
24-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(2,982)
Detail : 
 ให้ประทับตราข้อความ"ใช้แทนใบอนุญาตทำงานชั่วคราว"
ให้คนต่างด้าวมาทำ Bio Data จัดทำเก็บภาพใบหน้า ลายพิมพ์นิ้วมือในวันที่.........
ให้มารับใบอนุญาตทำงานวันที่............................

 File size : 0.104 MB.
 Type : pdf
24-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(3,424)
Detail : 
เลขรับที่..................
วันที่......................
ชื่อคนต่างด้าว.............
ชื่อนายจ้าง/สถานประกอบการ............
สถานที่ทำงานคนต่างด้าว................
เจ้าหน้าที่ผู้รับ..............

 File size : 5.614 MB.
 Type : pdf
24-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(1,668)
Detail : 
 ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการทำงานตามลำดับความต้องการ
1.........อัตราค่าจ้างที่ต้องการ.....บาท/ชั่วโมง/วัน/เดือน
2.........อัตราค่าจ้างที่ต้องการ.....บาท/ชั่วโมง/วัน/เดือน
3.........อัตราค่าจ้างที่ต้องการ.....บาท/ชั่วโมง/วัน/เดือน

 File size : 0.939 MB.
 Type : pdf
24-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(1,480)
Detail : 
 เลขทะเบียนพาณิชย์/นิติบุคคล..........ชื่อสถานประกอบการ................E-mail......
ประเภทอุตสาหกรรม(ประเภทกิจการ).................รหัสอุตสาหกรรม(เจ้าหน้าที่ระบุ)........

 File size : 0.054 MB.
 Type : PDF
24-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(1,401)
Detail : 
 คนพิการขอใช้สิทธิด้วยตนเอง
1.เลขประจำตัวประชาชน..........................
2.ประเภทความพิการ..การมองเห็น..การได้ยิน..การเคลื่อนไหว..จิตใจ..สติปัญญา..การเรียนรู้
 

 File size : 1.403 MB.
 Type : pdf
24-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(1,088)
Detail : 
 ชื่อบุคคลที่ติดต่อ........โทรศัพท์/โทรสาร..........
เลขที่บัตรนายจ้าง..........ออกให้ ณ................

 File size : 0.491 MB.
 Type : pdf
24-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(619)
Detail : 
 1.จดหมายแสดงความประสงค์ในการขอหนังสือรับรองใบอนุญาตทำงาน และคนต่างด้าวต้องเป็นผู้ลงนามขอจดหมายเอง(จดหมาย เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว)
 File size : 0.202 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(810)
Detail : 
 1.แบบคำร้องขอจ้างคนต่างด้าวเมื่อกรอกข้อมูลแล้วต้องจัดทำสำเนาจำนวนอีก 2 ชุด
 File size : 0.15 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(471)
Detail : 
 สถานที่ทำงานในประเทศไทย (Place of Work in Thailand)ให้ระบุทุกแห่ง ถ้าไม่พอให้แนบท้ายคำขอฯ......
ประเภทกิจการ(Type of Business).............ตำแหน่งงาน(Job Title)..........

 File size : 0.042 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(1,501)
Detail : 
 ข้อมูลนายจ้าง
ชื่อนายจ้าง/สถานประกอบการ.........ประเภทกิจการ........
เลขประจำตัวประชาชนนายจ้าง...................

 File size : 0.15 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(432)
Detail : 
 1.ข้าพเจ้า(นายจ้าง/สถานประกอบการ).......สถานที่ทำงาน.......ประเภทกิจการหรือธุรกิจ......
เลขที่........หมู่ที.....ตรอก/ซอย......ถนน......แขวง/ตำบล......
เขต/อำเภอ......จังหวัด.......โทรศัพท์.....โทรสาร......

 File size : 0.083 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(2,054)
Detail : 
 ประวัติคนต่างด้าว(M.L.C)
เลขประจำตัวคนต่างด้าว(ถ้ามี)............
ชื่อ.......ชื่อสกุล........................

 File size : 0.156 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(2,414)
Detail : 
 ชื่อหน่วยงาน......................จังหวัด...............
ประจำวันที่.........เดือน.............ปี.พ.ศ.............

 File size : 0.088 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(766)
Detail : 
 สำนักงานทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น.......แขวง/ตำบล......เขต/อำเภอ......จังหวัด.....
ชื่อ.............ชื่อสกุล.....................

 File size : 0.148 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(371)
Detail : 
โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ด้วย
 File size : 0.202 MB.
 Type : pdf
03-03-2554สํานักงานกระทรวงมหาดไทย
(1,055)
Detail : 
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด ในกรณีที่สมาชิกถึงแก่ความตาย
 File size : 0.185 MB.
 Type : pdf
03-03-2554สํานักงานกระทรวงมหาดไทย
(829)
Detail : 
เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายข้าพเจ้าประสงค์ให้จ่ายเงินบำเหน็จตกทอดแก่บุคคล
 File size : 0.074 MB.
 Type : pdf
03-03-2554สํานักงานกระทรวงมหาดไทย
(1,081)
หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า [1] - 2
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,727 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
530 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,969 
  รวมสัญญาต่างๆ
279 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
334 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
742 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.