หน้าดาวน์โหลด   รวมแบบฟอร์มต่างๆ   แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ 
365K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
รายงานการมอบหมายงานประกอบการไปราชการและการลา 1.ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว).............................
 

 File size : 0.04 MB.
 Type : doc
24-08-2560sci.sru.ac.th
(280)
Detail : 
ตารางแนบท้ายบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ ลงวันที่ .............ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ
 

 File size : 0.042 MB.
 Type : doc
24-08-2560sci.sru.ac.th
(271)
Detail : 
ส่วนราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่…...... คําสั่งฯ ที่ ........../25........... ลว. .......... วันที่ ...........
 File size : 0.081 MB.
 Type : pdf
24-08-2560sci.sru.ac.th
(172)
Detail : 
ชื่อ...........นามสกุล.......อาชีพ....อยู่บ้านเลขที่......หมู่ที่.....ตำบล..........อำเภอ.........จังหวัด......
 File size : 0.03 MB.
 Type : pdf
24-08-2560sci.sru.ac.th
(102)
Detail : 
ตามคำสั่ง/บันทึกที่.....ลงวันที่..........ได้อนุมัติให้.........ข้าพเจ้า..........ตำแหน่ง..............
 File size : 0.391 MB.
 Type : pdf
24-08-2560sci.sru.ac.th
(109)
Detail : 
ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับ ข้าพเจ้า คณะเดินทาง ดังนี้
 File size : 0.612 MB.
 Type : pdf
24-08-2560sci.sru.ac.th
(150)
Detail : 
ส่วนราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ .........คำสั่งฯ ที่ .........../25........... ลงวันที่ ............ วันที่ .......

 File size : 0.184 MB.
 Type : pdf
24-08-2560sci.sru.ac.th
(82)
Detail : 
ส่วนราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ ...........คำสั่งฯ ที่............./25............. ลงวันที่ .... วันที่ ......
 File size : 1.902 MB.
 Type : pdf
24-08-2560sci.sru.ac.th
(65)
Detail : 
ชื่อสถานประกอบการ/ชื่อผู้ประกอบกิจการ .................เลขที่บัญชีผู้ประกอบกิจการ.........................(โปรดระบุเลขที่บัญชีที่ขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน)
 

 File size : 0.169 MB.
 Type : doc
17-05-2556กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
(1,985)
Detail : 
ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร และข้อความที่ระบุข้างต้นเป็นความจริง
 File size : 0.105 MB.
 Type : pdf
04-09-2555สบย.4
(1,402)
Detail : 
ข้าพเจ้า...ตำแหน่ง..สังกัด..ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล  ข้าพเจ้า บิดาชื่่อ....คู่สมรสชื่อ.....มารดา ชื่อ....บุตร ชื่อ......
 File size : 0.067 MB.
 Type : pdf
04-09-2555สบย.4
(1,131)
Detail : 
กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดทำใบเบิกค่าใช้จ่ายฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มต้น และสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกันให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ
 File size : 0.057 MB.
 Type : pdf
04-09-2555สบย.4
(1,609)
Detail : 
 1.ข้อมูลคนต่างด้าว
1.1 ชื่อผู้ยื่นคำขอ   นาย/นาง/นางสาว............
สัญชาติ..............เกิดวันที่............อายุ.......ปี

 File size : 1.055 MB.
 Type : pdf
24-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(3,131)
Detail : 
 ให้ประทับตราข้อความ"ใช้แทนใบอนุญาตทำงานชั่วคราว"
ให้คนต่างด้าวมาทำ Bio Data จัดทำเก็บภาพใบหน้า ลายพิมพ์นิ้วมือในวันที่.........
ให้มารับใบอนุญาตทำงานวันที่............................

 File size : 0.104 MB.
 Type : pdf
24-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(3,669)
Detail : 
เลขรับที่..................
วันที่......................
ชื่อคนต่างด้าว.............
ชื่อนายจ้าง/สถานประกอบการ............
สถานที่ทำงานคนต่างด้าว................
เจ้าหน้าที่ผู้รับ..............

 File size : 5.614 MB.
 Type : pdf
24-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(1,873)
Detail : 
 ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการทำงานตามลำดับความต้องการ
1.........อัตราค่าจ้างที่ต้องการ.....บาท/ชั่วโมง/วัน/เดือน
2.........อัตราค่าจ้างที่ต้องการ.....บาท/ชั่วโมง/วัน/เดือน
3.........อัตราค่าจ้างที่ต้องการ.....บาท/ชั่วโมง/วัน/เดือน

 File size : 0.939 MB.
 Type : pdf
24-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(1,662)
Detail : 
 เลขทะเบียนพาณิชย์/นิติบุคคล..........ชื่อสถานประกอบการ................E-mail......
ประเภทอุตสาหกรรม(ประเภทกิจการ).................รหัสอุตสาหกรรม(เจ้าหน้าที่ระบุ)........

 File size : 0.054 MB.
 Type : PDF
24-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(1,593)
Detail : 
 คนพิการขอใช้สิทธิด้วยตนเอง
1.เลขประจำตัวประชาชน..........................
2.ประเภทความพิการ..การมองเห็น..การได้ยิน..การเคลื่อนไหว..จิตใจ..สติปัญญา..การเรียนรู้
 

 File size : 1.403 MB.
 Type : pdf
24-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(1,199)
Detail : 
 ชื่อบุคคลที่ติดต่อ........โทรศัพท์/โทรสาร..........
เลขที่บัตรนายจ้าง..........ออกให้ ณ................

 File size : 0.491 MB.
 Type : pdf
24-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(711)
Detail : 
 1.จดหมายแสดงความประสงค์ในการขอหนังสือรับรองใบอนุญาตทำงาน และคนต่างด้าวต้องเป็นผู้ลงนามขอจดหมายเอง(จดหมาย เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว)
 File size : 0.202 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(906)
Detail : 
 1.แบบคำร้องขอจ้างคนต่างด้าวเมื่อกรอกข้อมูลแล้วต้องจัดทำสำเนาจำนวนอีก 2 ชุด
 File size : 0.15 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(547)
Detail : 
 สถานที่ทำงานในประเทศไทย (Place of Work in Thailand)ให้ระบุทุกแห่ง ถ้าไม่พอให้แนบท้ายคำขอฯ......
ประเภทกิจการ(Type of Business).............ตำแหน่งงาน(Job Title)..........

 File size : 0.042 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(1,700)
Detail : 
 ข้อมูลนายจ้าง
ชื่อนายจ้าง/สถานประกอบการ.........ประเภทกิจการ........
เลขประจำตัวประชาชนนายจ้าง...................

 File size : 0.15 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(476)
Detail : 
 1.ข้าพเจ้า(นายจ้าง/สถานประกอบการ).......สถานที่ทำงาน.......ประเภทกิจการหรือธุรกิจ......
เลขที่........หมู่ที.....ตรอก/ซอย......ถนน......แขวง/ตำบล......
เขต/อำเภอ......จังหวัด.......โทรศัพท์.....โทรสาร......

 File size : 0.083 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(2,233)
Detail : 
 ประวัติคนต่างด้าว(M.L.C)
เลขประจำตัวคนต่างด้าว(ถ้ามี)............
ชื่อ.......ชื่อสกุล........................

 File size : 0.156 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(2,831)
Detail : 
 ชื่อหน่วยงาน......................จังหวัด...............
ประจำวันที่.........เดือน.............ปี.พ.ศ.............

 File size : 0.088 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(883)
Detail : 
 สำนักงานทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น.......แขวง/ตำบล......เขต/อำเภอ......จังหวัด.....
ชื่อ.............ชื่อสกุล.....................

 File size : 0.148 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(428)
Detail : 
โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ด้วย
 File size : 0.202 MB.
 Type : pdf
03-03-2554สํานักงานกระทรวงมหาดไทย
(1,179)
Detail : 
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด ในกรณีที่สมาชิกถึงแก่ความตาย
 File size : 0.185 MB.
 Type : pdf
03-03-2554สํานักงานกระทรวงมหาดไทย
(928)
Detail : 
เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายข้าพเจ้าประสงค์ให้จ่ายเงินบำเหน็จตกทอดแก่บุคคล
 File size : 0.074 MB.
 Type : pdf
03-03-2554สํานักงานกระทรวงมหาดไทย
(1,183)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.