หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเ... 
2.0M
twitter
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
เวียดนาม เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่ผู้ส่งออกหลายประเทศให้ความสนใจ เพราะนอกจากเป็น
 File size : 0.182 MB.
 Type : pdf
04-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(4,596)
พม่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และการค้ากับไทย
 File size : 0.482 MB.
 Type : pdf
29-06-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(4,169)
ตลอดหลายปีที่ผ่านมานอกจากตลาดโลกต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง
 File size : 0.202 MB.
 Type : pdf
29-06-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(3,315)
“ผู้ประกอบการทั้งประเทศเป็น SMEs ถึง 99% ส่วนใหญ่  ดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและอยู่ในภาคอีสาน”

 File size : 0.221 MB.
 Type : pdf
29-06-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(2,825)
พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการลงทุนค่อนข้างสูง  เนื่องจากอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติจำ นวนมาก

 File size : 0.285 MB.
 Type : pdf
04-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(2,728)
“ตลาดอาหารและเครือ่ งดืม่ ของ อาเซียนเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มขยายตัว
 File size : 0.192 MB.
 Type : pdf
29-06-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(2,709)
เมื่อปี 2535 เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การขนส่ง และอื่นๆ โดยอาศัยโอกาสจากเส้นทางที่
 File size : 0.436 MB.
 Type : pdf
11-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(2,412)
เหลืออีกไม่ถึง 3 ปี ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จะจับมือกันเพื่อก้าวเข้าสู่การ
 File size : 0.141 MB.
 Type : pdf
29-06-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(2,361)
AFTA (ASEAN Free Trade Area) & AEC (ASEAN Eonomic Community). จากเขตการค้าเสรีอาเซียน สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง

 File size : 0.282 MB.
 Type : pdf
06-09-2554กรมการค้าต่างประเทศ
(2,353)
อินเดียเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับ 10 ของไทยในปี 2554 ด้วยมูลค่าส่งออกกว่า
 File size : 0.161 MB.
 Type : pdf
29-06-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(2,186)
ธุรกิจการรักษาพยาบาล (Medical Care) เป็นธุรกิจย่อยในสาขาบริการสุขภาพ ซึง& เป็นหนึ&งในสาขา
 File size : 0.188 MB.
 Type : pdf
04-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,894)
ตลาดหลักทรัพย์อาเซียน (ASEAN Exchanges) เป็นความร่วมมือเพื(อพัฒนาตลาดทุนในภูมิภาคอาเซียน
 File size : 0.185 MB.
 Type : pdf
03-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,730)
ปัจจุบันตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรในพม่ามีขนาดไม่ใหญ่นัก เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่
 File size : 0.462 MB.
 Type : pdf
11-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,565)
อินโดนีเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และการค้ากับไทย
 File size : 0.254 MB.
 Type : pdf
29-06-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,529)
 อาเซียนมีความตกลงด้านการลงทุน 2 ฉบับ ได้แก่ ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนหรือ ASEAN IGA และกรอบความตกลงว่าด้วยเขตการลงทุนอาเซียน หรือ AIA 
 File size : 0.107 MB.
 Type : doc
09-01-2556กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,435)
อินโดนีเซียเป็นประเทศผู้บริโภคน้ำตาลทรายรายใหญ่อันดับ 3 ของเอเชีย
 File size : 0.142 MB.
 Type : pdf
04-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,415)
อาเซียน (ASEAN) เป็นเสมือนแกนหลักในการปรับตัวเข้าสู่สังคมโลกยุคใหม่

 File size : 0.104 MB.
 Type : doc
24-07-2555เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
(1,389)
ธุรกิจร้านอาหาร เป็นธุรกิจที่ไม่มีวันสูญหายไปจากโลก เพราะอาหารเป็นหนึ่งในปจั จัยสี่
 File size : 0.151 MB.
 Type : pdf
29-06-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,362)
นับตั้งแต่พม่าเริ่มเปิดประเทศในปี 2531 ประกอบกับบรรยากาศทางการเมืองที่ผ่อนคลายลง
 File size : 0.118 MB.
 Type : pdf
04-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,338)
หากพูดถึงประเทศพม่าซึ่งกำลังได้รับความสนใจในฐานะแหล่งลงทุนแห่งใหม่ของนักลงทุนทั่วโลก
 File size : 0.094 MB.
 Type : pdf
04-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,284)
ปี 2558 หรือ อีก 4 ปี ข้างหน้า การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะบรรลุเป้าหมายที่ประกาศ
 File size : 1.145 MB.
 Type : pdf
15-06-2555สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
(1,280)
สื่อไม่ควรกระพือความขัดแย้ง โดยเฉพาะการใส่ความเป็นชาตินิยมจนมากเกินไป

 File size : 1.081 MB.
 Type : doc
24-07-2555กองบรรณาธิการ
(1,208)
การเปิดเสรีการค้าบริการเป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญส่วนหนึ่งต่อไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะเกิดจากการลดข้อจากัดต่อผู้ให้บริการของอาเซียนในการให้บริการ

 File size : 0.223 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(1,179)
แม้เวียดนามเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มีพรมแดนติดกับไทย แต่เวียดนามถือเป็น
 File size : 0.116 MB.
 Type : pdf
29-06-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,148)
ทำไมตลาดอาหารและอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงในอินโดนีเซ๊ยถึงน่าสนใจ
 File size : 0.205 MB.
 Type : pdf
10-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,146)
ความต้องการใช้ผ้าผืนในกัมพูชามีแนวโน้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของการส่งออกเครื่องนุ่นห่ม
 File size : 0.235 MB.
 Type : pdf
11-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,110)
เส้นทางรถไฟในกัมพูชาเป็นรางเดี่ยวขนาดกว้าง 1 เมตร มีความยาวรวมทั้งสิ้น 650 กิโลเมตร
 File size : 0.324 MB.
 Type : pdf
04-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,091)
1.อธิบายลักษณะธุรกิจและบทบาทของกิจการในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม และกลุ่มอุตสาหกรรมให้ชัดเจนประโยชน์ที่จะได้จากขั้นตอนนี้
 File size : 4.817 MB.
 Type : pdf
29-11-2555กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,063)
การรู้ภาษาของชาติสมาชิกอาเซียนอื่น สำคัญอย่างไร?การที่เรารู้ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นมีความสำคัญมาก เนื่องจากการที่ประชาชน 10 ประเทศอาเซียนสามารถสื่อสารกันได้ จะช่วยสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน และที่สำคัญที่สุดคือ “สร้างความไว้ใจกัน” และสุดท้ายคือ “สร้างความเป็นหนึ่งเดียว”เพื่อทำให้ประชาคมอาเซียนเป็นประชาคมที่ยั่งยืน

 File size : 0.136 MB.
 Type : pdf
03-03-2555สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 4
(1,022)
จากการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อเดือนธันวาคม 1997 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ผู้นาอาเซียนได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงอาเซียนไปสู่ภูมิภาคที่มั่นคง มั่งคั่ง และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน

 File size : 0.162 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(999)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.