หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเ... 
2.0M
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
เวียดนาม เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่ผู้ส่งออกหลายประเทศให้ความสนใจ เพราะนอกจากเป็น
 File size : 0.182 MB.
 Type : pdf
04-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(4,588)
Detail : 
พม่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และการค้ากับไทย
 File size : 0.482 MB.
 Type : pdf
29-06-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(4,155)
Detail : 
ตลอดหลายปีที่ผ่านมานอกจากตลาดโลกต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง
 File size : 0.202 MB.
 Type : pdf
29-06-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(3,310)
Detail : 
“ผู้ประกอบการทั้งประเทศเป็น SMEs ถึง 99% ส่วนใหญ่  ดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและอยู่ในภาคอีสาน”

 File size : 0.221 MB.
 Type : pdf
29-06-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(2,817)
Detail : 
พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการลงทุนค่อนข้างสูง  เนื่องจากอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติจำ นวนมาก

 File size : 0.285 MB.
 Type : pdf
04-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(2,726)
Detail : 
“ตลาดอาหารและเครือ่ งดืม่ ของ อาเซียนเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มขยายตัว
 File size : 0.192 MB.
 Type : pdf
29-06-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(2,698)
Detail : 
เมื่อปี 2535 เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การขนส่ง และอื่นๆ โดยอาศัยโอกาสจากเส้นทางที่
 File size : 0.436 MB.
 Type : pdf
11-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(2,404)
Detail : 
เหลืออีกไม่ถึง 3 ปี ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จะจับมือกันเพื่อก้าวเข้าสู่การ
 File size : 0.141 MB.
 Type : pdf
29-06-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(2,356)
Detail : 
AFTA (ASEAN Free Trade Area) & AEC (ASEAN Eonomic Community). จากเขตการค้าเสรีอาเซียน สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง

 File size : 0.282 MB.
 Type : pdf
06-09-2554กรมการค้าต่างประเทศ
(2,321)
Detail : 
อินเดียเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับ 10 ของไทยในปี 2554 ด้วยมูลค่าส่งออกกว่า
 File size : 0.161 MB.
 Type : pdf
29-06-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(2,179)
Detail : 
ธุรกิจการรักษาพยาบาล (Medical Care) เป็นธุรกิจย่อยในสาขาบริการสุขภาพ ซึง& เป็นหนึ&งในสาขา
 File size : 0.188 MB.
 Type : pdf
04-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,889)
Detail : 
ตลาดหลักทรัพย์อาเซียน (ASEAN Exchanges) เป็นความร่วมมือเพื(อพัฒนาตลาดทุนในภูมิภาคอาเซียน
 File size : 0.185 MB.
 Type : pdf
03-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,725)
Detail : 
ปัจจุบันตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรในพม่ามีขนาดไม่ใหญ่นัก เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่
 File size : 0.462 MB.
 Type : pdf
11-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,562)
Detail : 
อินโดนีเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และการค้ากับไทย
 File size : 0.254 MB.
 Type : pdf
29-06-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,525)
Detail : 
 อาเซียนมีความตกลงด้านการลงทุน 2 ฉบับ ได้แก่ ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนหรือ ASEAN IGA และกรอบความตกลงว่าด้วยเขตการลงทุนอาเซียน หรือ AIA 
 File size : 0.107 MB.
 Type : doc
09-01-2556กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,433)
Detail : 
อินโดนีเซียเป็นประเทศผู้บริโภคน้ำตาลทรายรายใหญ่อันดับ 3 ของเอเชีย
 File size : 0.142 MB.
 Type : pdf
04-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,410)
Detail : 
อาเซียน (ASEAN) เป็นเสมือนแกนหลักในการปรับตัวเข้าสู่สังคมโลกยุคใหม่

 File size : 0.104 MB.
 Type : doc
24-07-2555เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
(1,386)
Detail : 
ธุรกิจร้านอาหาร เป็นธุรกิจที่ไม่มีวันสูญหายไปจากโลก เพราะอาหารเป็นหนึ่งในปจั จัยสี่
 File size : 0.151 MB.
 Type : pdf
29-06-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,357)
Detail : 
นับตั้งแต่พม่าเริ่มเปิดประเทศในปี 2531 ประกอบกับบรรยากาศทางการเมืองที่ผ่อนคลายลง
 File size : 0.118 MB.
 Type : pdf
04-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,332)
Detail : 
หากพูดถึงประเทศพม่าซึ่งกำลังได้รับความสนใจในฐานะแหล่งลงทุนแห่งใหม่ของนักลงทุนทั่วโลก
 File size : 0.094 MB.
 Type : pdf
04-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,279)
Detail : 
ปี 2558 หรือ อีก 4 ปี ข้างหน้า การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะบรรลุเป้าหมายที่ประกาศ
 File size : 1.145 MB.
 Type : pdf
15-06-2555สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
(1,276)
Detail : 
สื่อไม่ควรกระพือความขัดแย้ง โดยเฉพาะการใส่ความเป็นชาตินิยมจนมากเกินไป

 File size : 1.081 MB.
 Type : doc
24-07-2555กองบรรณาธิการ
(1,205)
Detail : 
การเปิดเสรีการค้าบริการเป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญส่วนหนึ่งต่อไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะเกิดจากการลดข้อจากัดต่อผู้ให้บริการของอาเซียนในการให้บริการ

 File size : 0.223 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(1,168)
Detail : 
แม้เวียดนามเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มีพรมแดนติดกับไทย แต่เวียดนามถือเป็น
 File size : 0.116 MB.
 Type : pdf
29-06-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,146)
Detail : 
ทำไมตลาดอาหารและอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงในอินโดนีเซ๊ยถึงน่าสนใจ
 File size : 0.205 MB.
 Type : pdf
10-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,142)
Detail : 
ความต้องการใช้ผ้าผืนในกัมพูชามีแนวโน้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของการส่งออกเครื่องนุ่นห่ม
 File size : 0.235 MB.
 Type : pdf
11-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,107)
Detail : 
เส้นทางรถไฟในกัมพูชาเป็นรางเดี่ยวขนาดกว้าง 1 เมตร มีความยาวรวมทั้งสิ้น 650 กิโลเมตร
 File size : 0.324 MB.
 Type : pdf
04-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,088)
Detail : 
1.อธิบายลักษณะธุรกิจและบทบาทของกิจการในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม และกลุ่มอุตสาหกรรมให้ชัดเจนประโยชน์ที่จะได้จากขั้นตอนนี้
 File size : 4.817 MB.
 Type : pdf
29-11-2555กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,061)
Detail : 
การรู้ภาษาของชาติสมาชิกอาเซียนอื่น สำคัญอย่างไร?การที่เรารู้ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นมีความสำคัญมาก เนื่องจากการที่ประชาชน 10 ประเทศอาเซียนสามารถสื่อสารกันได้ จะช่วยสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน และที่สำคัญที่สุดคือ “สร้างความไว้ใจกัน” และสุดท้ายคือ “สร้างความเป็นหนึ่งเดียว”เพื่อทำให้ประชาคมอาเซียนเป็นประชาคมที่ยั่งยืน

 File size : 0.136 MB.
 Type : pdf
03-03-2555สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 4
(1,018)
Detail : 
จากการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อเดือนธันวาคม 1997 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ผู้นาอาเซียนได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงอาเซียนไปสู่ภูมิภาคที่มั่นคง มั่งคั่ง และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน

 File size : 0.162 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(994)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด8,572 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
  บทความ E-book ฟรี
640 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.