55K
Choose Language :
Brunei
Cambodia
Indonesia
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Thailand
Vietnam
China
Japan
South Korea
Australia
India
New Zealand
ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ปี 2010)

เมืองหลวง :กรุงพนมเปญ
พื้นที่ : 181,035 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 15 ล้านคน
ภาษา : เขมร
GDP : 11.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
GDP per capital : 805 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
GDP Growth : ร้อยละ 4.8
ความหมายของธงชาติ

มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ผืนธงแบ่งตามแนวยาวเป็น 3 ริ้ว โดยริ้วกลางนั้นเป็นพื้นสีแดง กว้าง 2 ส่วน มีรูปปราสาทหินนครวัดสามยอดสีขาวอยู่ตรงกลาง ริ้วที่อยู่ด้านนอกทั้งสองด้านนั้นกว้างริ้วละ 1 ส่วน

 • พื้นสีน้ำเงิน ความหมายของสัญลักษณ์ในธงนั้นสะท้อนถึง 3 สถาบันหลักของประเทศ ดังปรากฏในคำขวัญประจำชาติว่า "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" (เขมร: )
 • พื้นสีแดงมีความหมายถึงชาติ ปราสาทนครวัดสีขาวหมายถึงสันติภาพและศาสนา ซึ่งเดิมมีรากเหง้าจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน
 • สีน้ำเงินนั้นหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์

การค้าระหว่างไทย – กัมพูชา (2010)
 • มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ (ม.ค. – ต.ค.) : 2,133.29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 1789.28 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 • สินค้าส่งออกหลักของไทยไปกัมพูชา ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป น้ำตาลทราย ปูนซีเมนต์ เครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์
 • สินค้านำเข้าหลักจากกัมพูชา ได้แก่ เรือ และสิ่งปลูกสร้างลอยน้ำ พืช และผลิตภัณฑ์จากพืช เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ สินแร่ โลหะอื่น ๆ เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์ผักผลไม้ ของปรุงจากผักผลไม้
 • ตลาดส่งออกที่สำคัญของกัมพูชา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น ฮ่องกง แคนาดา สิงคโปร์
 • ตลาดนำเข้าที่สำคัญของกัมพูชา ได้แก่ ไทย จีน เวียดนาม

โอกาส
 1. มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีและเปิดกว้างเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับพัฒนาใกล้เคียงกัน
 2. รัฐบาลมีเสถียรภาพ ทำให้นักลงทุนมั่นใจเรื่องการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน
 3. เป็นแหล่งแร่ธาตุ และทรัพยากรธรรมชาติ เหมาะเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตร และเป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทน
 4. เป็นสมาชิกของอาเซียนและองค์การกาการค้าโลก ทำให้มีการปฏิรูปกฎหมายและระเบียบให้สอดคล้อง มีความเป็นสากลมากขึ้น
 5. ประชาชนนิยมสินค้าไทย
 6. แรงงานจำนวนมากและมีราคาถูก

อุปสรรค
 1. ความขัดแย้งทางการเมืองกับไทย ทำให้นักธุรกิจไทยไม่มั่นใจที่จะทำการค้าหรือลงทุนในกัมพูชา
 2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ
 3. ขาดระบบการจัดเก็บข้อมูล สถิติ และการวิเคราะห์ศึกษาวิจัย ข้อมูล ตลาด สินค้า
 4. การคอร์รัปชั่นสูง และการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศไม่มีประสิทธิภาพ
 5. การปฏิรูปกฎหมาย และกฎระเบียบล่าช้า กฎระเบียบทางการค้ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ่อย
 6. การส่งออก – นำเข้า ใช้การเจรจาและดุลพินิจ หรือ Connectionเป็นสำคัญ ทำให้เกิดความแตกต่างเรื่องต้นทุนธุรกิจ
 7. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังอยู่ระหว่างการพัฒนา
 8. ระบบการเงิน การธนาคาร และกระบวนการยุติธรรมไม่มีความน่าเชื่อถือ ไม่มีประสิทธิภาพ
 9. ขาดแคลนแรงงานทักษะและเชี่ยวชาญ
ข้อควรรู้
 1. เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงพนมเปญ โดยกรอกแบบฟอร์ม Visa on Arrival พร้อมยื่นรูปถ่ายและค่าธรรมเนียม 20 ดอลลาร์สหรัฐ
 2. ผู้ที่เดินทางเข้ากัมพูชา และประสงค์จะอยู่ทำธุรกิจเป็นระยะเวลาเกิน 3 เดือน ควรฉีดยาป้องกันโรคไทฟอยด์ และไวรัสเอและบี
Link ที่น่าสนใจ
ภาษาอาเซียน: กัมพูชา
 
ทักทาย
อาหาร
นับเลข
ช้อปปิ้ง
สกุลเงิน
เดินทาง
ทั่วไป
 
  คำศัพท์ คำอ่าน
สวัสดี จุม-เรียป ซัว จุม-เรียบ-ซัว
ขอบคุณ ออ-กุน ออ-กุน
สบายดีไหม ซก ซ๊อป-บาย เจีย เต ซก-ซ๊อบ-บาย-เจีย-เต
ยินดีที่ได้รู้จัก เตรก ออ แดล บาน เตรก-ออ-แดว-บาน
พบกันใหม่ ขจุ๊บคะเนียใหม่ ขะ-จุ๊บ-คะ-เนีย-ไหม่
ลาก่อน โซว์ม เลีย เฮย โซ-มะ-เลีย-เฮย
นอนหลับฝันดี เกล็วสุบันลอ เกล็ว-สุ-บัน-ลอ
เชิญ อ็อญ-เจิญ อ็อน-เจิน
ใช่ แมน แมน
ไม่ใช่ มึน แมน มึน-แมน
อากาศดีจัง อะกะสะเทียดละออ อะ-กะ-สะ-เทียด-ละ-ออ
อากาศร้อนมาก อะกะสะเทียดละเดา อะ-กะ-สะ-เทียด-ละ-เดา
อากาศหนาวมาก อะกะสะเทียดตระเจี๋ย อะ-กะ-สะ-เทียด-ตระ-เจี๋ย
ไม่เป็นไร มึน เอ็ย เต มึน-เอย-เต
ขอโทษ โสมโต่ะ , อดโต่ะ โสม-โต่ะ , อด-โต่ะ
 
ชื่อไฟล์ วันที่เพิ่ม อ้างอิง ดาวน์โหลด
คำถามเกี่ยวกับ AEC
 File size : 0.643 MB.
 Type : pdf
17/06/2557 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(1,502)
-ข้อควรรู้เกี่ยวกับการค้าชายแดน
-บทบาทของกรมศุลกากรต่อการค้าชายแดน

 File size : 41.378 MB.
 Type : pptx
13/06/2557 สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา
(845)
หอการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการต่างประเทศ
สถานทูตไทย
อื่น ๆ
  
Brunei   www.nccibd.com Cambodia   www.ppcc.org.kh
Myanmar   www.umfcci.com Indonesia   www.kadin-indonesia.or.id
Laos   www.lncci.laotel.com Malaysia   www.micci.com
Philippines   www.philippinechamber.com Singapore   www.sicc.com.sg
Thailand   www.thaichamber.org Vietnam   www.vcci.com.vn
 
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.