แบบทดสอบ    แฟรนไชส์    ความพึงพอใจของแฟรนไชส์ซี
| ทดสอบ 98 คน | ดูผลสำรวจ
10.0K
7
แบบสำรวจ ความพึงพอใจของ แฟรนไชส์ซี่
                หากท่านเจ้าของแฟรนไชส์ อยากทราบว่าการบริหารจัดการในรูปแบบแฟรนไชส์ของธุรกิจท่านนั้น สร้างความพึงพอใจให้กับแฟรนไชส์ซี่ (หรือคนที่มา
        ซื้อแฟรนไชส์) มากน้อยเพียงไร วิธีง่ายๆ ลองให้พวกเค้าเหล่านั้นมาตอบแบบสอบถามเหล่านี้ ท่านจะได้ทราบว่าธุรกิจของท่านนั้นจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
        ส่วนไหนบ้าง?
                อนึ่ง การทำแบบสอบถามนี้ เสมือนเป็นการหยั่งเสียงสะท้อนไปยัง เจ้าของแฟรนไชส์ ให้ท่านได้กลับมาทบทวนดูว่า ยังมีสิ่งไหน อย่างไร ที่ต้องปรับปรุง
        เพื่อรองรับความต้องการของแฟรนไชส์ซี่ ในอนาคตหรือไม่ และช่วยกำหนดแนวทางในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ของท่านให้เติบโตอย่าง ยั่งยืนต่อไป
       ชื่อ - สกุล*
E-mail       
*
       ประเภทธุรกิจ  ชื่อธุรกิจ

* ข้อมูลจำเป็น (ระบบจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นความลับ)

1. ตำแหน่งของท่านในธุรกิจแฟรนไชส์ *
 
 
2. เพศ *
 
 
3. อายุ *
 
 
4. ระดับการศึกษา *
 
 
5. ระยะเวลาในการดำเนินกิจการ *
 
 
6. จำนวนพนักงานในธุรกิจของท่านมีจำนวน *
 
 
7. เงินลงทุนในช่วงเริ่มกิจการ *
 
 
8. ทำเลที่ตั้งของกิจการ *
 
 

 
1. ท่านเชื่อมั่นว่าแฟรนไชส์ซอร์ของท่านมีประสิทธิภาพที่สูงในการดำเนินกิจการแฟรนไชส์
2. ท่านเชื่อมั่นว่าเแฟรนไชส์ซอร์ของท่านปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำในธุรกิจได้เป็นอย่างดี
3. ท่านเชื่อมั่นว่าแฟรนไชส์ซอร์ของท่านมีการดำเนินธุรกิจอย่าซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา
4. ข้อมูลที่ได้รับจากแฟรนไชส์ซอร์ของท่านจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ทุกครั้ง
5. สิ่งที่แฟรนไชส์ซอร์ของท่านได้ปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงในสัญญาอย่างครบถ้วน
6. เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับธุรกิจของท่านแฟรนไชส์ซอร์จะรีบดำเนินการช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับท่าน
7. แฟรนไชส์ซอร์ของท่านมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือท่านให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจเป็นอย่างดี
8. ท่านได้รับความช่วยเหลือด้านทรัพยากรต่างๆ เช่น ด้านการพัฒนาบุคลากร จากแฟรนไชส์ซอร์ของท่านเป็นอย่างดี
9. ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับแฟรนไชส์ซอร์มีความเป็นไปด้วยดีในการดำเนินกิจการร่วมกันในระยะยาว
10. ในกรณีที่ท่านดำเนินธุรกิจผิดพลาดและส่งผลกระทบต่อภาพรวมของธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ยินดีให้อภัยและร่วมกันการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
11. ท่านสามารถนำข้อมูลที่ได้รับจากแฟรนไชส์ซอร์มาช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี
12. แฟรนไชส์ซอร์ของท่านสามารถตอบคำถามและให้คำแนะนำได้อย่างทันทีเมื่อท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการดำเนินกิจการ
13. ท่านและแฟรนไชส์ซอร์ของท่านต่างก็ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลต่างๆทางธุรกิจของแต่ฝ่ายเป็นอย่างดี
14. ท่านมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินธุรกิจกับแฟรนไชส์ซอร์ของท่านอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง
15. ท่านได้แลกเปลี่ยนข้อมูลทางการตลาดและความต้องการของผู้บริโภคกับแฟรนไชส์ซอร์ของท่านอย่างสม่ำเสมอ
16. แฟรนไชส์ซอร์ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือเทคนิคต่างๆเพื่อให้ท่านนำไปปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 
1. แฟรนไชส์ซอร์ของท่านพยายามที่จะรักษาความสำเร็จของธุรกิจของท่านในระยะยาวนาน
2. แฟรนไชส์ซอร์ของท่านให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญากับทุกๆแฟรนไชส์ซี
3. แฟรนไชส์ซอร์ของท่านมีจริยธรรมในการดำเนินงานที่ดีต่อแฟรนไชส์ซีและผู้บริโภค เช่นการให้ความสำคัญในด้านการคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่มีคุณภาพในทุกขั้นตอน
4. แฟรนไชส์ซอร์ของท่านให้ความสำคัญของจรรยาบรรณในการทำธุรกิจร่วมกันมากกว่าการมุ่งเน้นผลกำไรเพียงอย่างเดียว
5. แฟรนไชส์ซอร์ของท่านให้ความสำคัญในการปรับปรุงการดำเนินงานของ แฟรนไชส์ซี โดยการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีให้กับแฟรนไชส์ซี
6. แฟรนไชส์ซอร์ของท่านได้ดำเนินงานตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
7. แฟรนไชส์ซอร์ของท่านไม่เคยทำผิดข้อตกลงใดๆที่กำหนดไว้ในสัญญา

 
1. แฟรนไชส์ซอร์ได้มีการอธิบายรายละเอียดของเอกสารต่างๆในการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์
2. แฟรนไชส์ซอร์ได้มีการแนะนำเกี่ยวกับเคล็ดลับและเทคนิคต่างๆที่จำเป็นในการดำเนินกิจการของท่านให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
3. แฟรนไชส์ซอร์ได้แนะนำแหล่งข้อมูลในการจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกิจการของท่าน
4. แฟรนไชส์ซอร์มีการกำหนดขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
5. แฟรนไชส์ซอร์ได้ทำการส่งสินค้าตรงเวลาและครบถ้วนตามคำซื้อทุกครั้ง
6. แฟรนไชส์ซอร์มีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง
7. แฟรนไชส์ซอร์มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการของท่าน เช่น การส่งจดหมายแจ้งข่าวสาร การเยี่ยมชมกิจการ การมีสายด่วนหรือสายตรงเพื่อให้คำปรึกษาในกรณีที่แฟรนไชส์ซีต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน
8. แฟรนไชส์ซอร์มีความสามารถที่จะทำให้ท่านรู้สึกว่าได้รับการบริการที่พิเศษ เช่น การสร้างแรงจูงใจในการทำธุรกิจ การช่วยฝึกอบรมพนักงาน การควบคุมคุณภาพการดำเนินกิจการ, การวางแผนด้านการเงิน, เทคโนโลยีด้านอาหาร, ปัญหาด้านกฎหมายและการขนส่ง เป็นต้น
9. แฟรนไชส์ซอร์ได้มีการจัดประชุมสัมมนาประจำปีร่วมกับแฟรนไชส์ซี เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
10. แฟรนไชส์ซอร์ได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนด้านโฆษณาสินค้าและบริการกับท่าน
11. แฟรนไชส์ซอร์ได้จัดเตรียมผู้ที่มีความชำนาญด้านการตลาดคอยให้คำแนะนำท่าน เพื่อสร้างความเข้าใจในด้านการตลาดและการวางแผนธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน

 
1. แฟรนไชส์ซอร์มีหลักการบริหารจัดการที่ดีสำหรับธุรกิจของท่าน
2. แฟรนไชส์ซอร์สามารถตัดสินใจด้านการตลาดได้อย่างถูกต้องเสมอ
3. แฟรนไชส์ซอร์มีนโยบายที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
4. แฟรนไชส์ซอร์มีการผลิตสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
5. แฟรนไชส์ซอร์ให้บริการที่ดีในทุกๆด้านสำหรับการดำเนินธุรกิจของท่าน
6. แฟรนไชส์ซอร์ให้ความสำคัญในการทำธุรกิจเพื่อสู่ความสำเร็จร่วมกันอย่างชัดเจน
7. แฟรนไชส์ซอร์มีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อทุกขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจ
8. แฟรนไชส์ซอร์ทำให้ท่านมีความเชื่อมั่นว่าท่านจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ต่อไป

 
 
 
 
 
 
 
 

Security Code
*
แบบทดสอบ ที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.