แบบทดสอบ    แฟรนไชส์    ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ
| ทำแบบทดสอบ 99 คน
4.9K

ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ


  1. ตำแหน่งของท่านในธุรกิจแฟรนไชส์
  2. เพศ
ชาย 35 35.4%
หญิง 64 64.6%
  3. อายุ
20-29 ปี 75 75.8%
30-39 ปี 17 17.2%
40-49 ปี 4 4.0%
50-59 ปี 1 1.0%
60 ปีขึ้นไป 2 2.0%
  4. ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี 18 18.2%
ปริญญาตรี 72 72.7%
สูงกว่าปริญญาตรี 9 9.1%
  5. ระยะเวลาในการดำเนินกิจการ
น้อยกว่า 1 ปี 37 37.4%
1- 2 ปี 22 22.2%
3- 4ปี 10 10.1%
5 ปี 6 6.1%
มากกว่า 5 ปี 6 6.1%
  6. จำนวนพนักงานในธุรกิจของท่านมีจำนวน
น้อยกว่า 5 คน 43 43.4%
5-10 คน 34 34.3%
11-20 คน 12 12.1%
มากกว่า 20 คน 8 8.1%
  7. เงินลงทุนในช่วงเริ่มกิจการ
น้อยกว่า 100,000 บาท 36 36.4%
100,000 - 200,000 บาท 30 30.3%
200,001 - 300,000 บาท 13 13.1%
300,001- 400,000 บาท 7 7.1%
400,001- 500,000 บาท 0 0.0%
มากกว่า 500,000 บาท 4 4.0%
  8. ทำเลที่ตั้งของกิจการ
ย่านการค้า 21 21.2%
ห้างสรรพสินค้า 19 19.2%
ย่านสถานศึกษา 33 33.3%
ย่านที่พักอาศัย 22 22.2%
อื่นๆ 3 3.0%
คำถามต่อไปนี้ ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม คือ แฟรนไชส์ซี และ เจ้าของกรรมสิทธิ์ยี่ห้อสินค้าและบริการของท่าน คือ แฟรนไชส์ซอร์
  1.ท่านเชื่อมั่นว่าแฟรนไชส์ซอร์ของท่านมีประสิทธิภาพที่สูงในการดำเนินกิจการแฟรนไชส์
1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 11 11.1%
2.ไม่เห็นด้วย 5 5.1%
3.เห็นด้วยปานกลาง 14 14.1%
4.เห็นด้วย 26 26.3%
5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 13 13.1%
  2.ท่านเชื่อมั่นว่าเแฟรนไชส์ซอร์ของท่านปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำในธุรกิจได้เป็นอย่างดี
1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 9 9.1%
2.ไม่เห็นด้วย 7 7.1%
3.เห็นด้วยปานกลาง 10 10.1%
4.เห็นด้วย 30 30.3%
5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 13 13.1%
  3.ท่านเชื่อมั่นว่าแฟรนไชส์ซอร์ของท่านมีการดำเนินธุรกิจอย่าซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา
1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7 7.1%
2.ไม่เห็นด้วย 5 5.1%
3.เห็นด้วยปานกลาง 19 19.2%
4.เห็นด้วย 28 28.3%
5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 10 10.1%
  4.ข้อมูลที่ได้รับจากแฟรนไชส์ซอร์ของท่านจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ทุกครั้ง
1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 8 8.1%
2.ไม่เห็นด้วย 1 1.0%
3.เห็นด้วยปานกลาง 20 20.2%
4.เห็นด้วย 26 26.3%
5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 13 13.1%
  5.สิ่งที่แฟรนไชส์ซอร์ของท่านได้ปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงในสัญญาอย่างครบถ้วน
1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7 7.1%
2.ไม่เห็นด้วย 4 4.0%
3.เห็นด้วยปานกลาง 13 13.1%
4.เห็นด้วย 29 29.3%
5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 16 16.2%
  6.เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับธุรกิจของท่านแฟรนไชส์ซอร์จะรีบดำเนินการช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับท่าน
1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7 7.1%
2.ไม่เห็นด้วย 5 5.1%
3.เห็นด้วยปานกลาง 15 15.2%
4.เห็นด้วย 28 28.3%
5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 14 14.1%
  7.แฟรนไชส์ซอร์ของท่านมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือท่านให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจเป็นอย่างดี
1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 8 8.1%
2.ไม่เห็นด้วย 7 7.1%
3.เห็นด้วยปานกลาง 12 12.1%
4.เห็นด้วย 29 29.3%
5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 13 13.1%
  8.ท่านได้รับความช่วยเหลือด้านทรัพยากรต่างๆ เช่น ด้านการพัฒนาบุคลากร จากแฟรนไชส์ซอร์ของท่านเป็นอย่างดี
1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 10 10.1%
2.ไม่เห็นด้วย 4 4.0%
3.เห็นด้วยปานกลาง 17 17.2%
4.เห็นด้วย 21 21.2%
5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 17 17.2%
  9.ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับแฟรนไชส์ซอร์มีความเป็นไปด้วยดีในการดำเนินกิจการร่วมกันในระยะยาว
1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 8 8.1%
2.ไม่เห็นด้วย 5 5.1%
3.เห็นด้วยปานกลาง 15 15.2%
4.เห็นด้วย 25 25.3%
5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 16 16.2%
  10.ในกรณีที่ท่านดำเนินธุรกิจผิดพลาดและส่งผลกระทบต่อภาพรวมของธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ยินดีให้อภัยและร่วมกันการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 8 8.1%
2.ไม่เห็นด้วย 3 3.0%
3.เห็นด้วยปานกลาง 18 18.2%
4.เห็นด้วย 24 24.2%
5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 16 16.2%
  11.ท่านสามารถนำข้อมูลที่ได้รับจากแฟรนไชส์ซอร์มาช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี
1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 8 8.1%
2.ไม่เห็นด้วย 3 3.0%
3.เห็นด้วยปานกลาง 18 18.2%
4.เห็นด้วย 26 26.3%
5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 14 14.1%
  12.แฟรนไชส์ซอร์ของท่านสามารถตอบคำถามและให้คำแนะนำได้อย่างทันทีเมื่อท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการดำเนินกิจการ
1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7 7.1%
2.ไม่เห็นด้วย 7 7.1%
3.เห็นด้วยปานกลาง 12 12.1%
4.เห็นด้วย 26 26.3%
5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 14 14.1%
  13.ท่านและแฟรนไชส์ซอร์ของท่านต่างก็ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลต่างๆทางธุรกิจของแต่ฝ่ายเป็นอย่างดี
1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7 7.1%
2.ไม่เห็นด้วย 3 3.0%
3.เห็นด้วยปานกลาง 17 17.2%
4.เห็นด้วย 28 28.3%
5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 14 14.1%
  14.ท่านมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินธุรกิจกับแฟรนไชส์ซอร์ของท่านอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง
1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7 7.1%
2.ไม่เห็นด้วย 6 6.1%
3.เห็นด้วยปานกลาง 13 13.1%
4.เห็นด้วย 24 24.2%
5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 19 19.2%
  15.ท่านได้แลกเปลี่ยนข้อมูลทางการตลาดและความต้องการของผู้บริโภคกับแฟรนไชส์ซอร์ของท่านอย่างสม่ำเสมอ
1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7 7.1%
2.ไม่เห็นด้วย 5 5.1%
3.เห็นด้วยปานกลาง 14 14.1%
4.เห็นด้วย 27 27.3%
5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 16 16.2%
  16.แฟรนไชส์ซอร์ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือเทคนิคต่างๆเพื่อให้ท่านนำไปปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 8 8.1%
2.ไม่เห็นด้วย 5 5.1%
3.เห็นด้วยปานกลาง 15 15.2%
4.เห็นด้วย 19 19.2%
5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 22 22.2%
แบบสอบถามส่วนนี้เพื่อศึกษาระดับการให้ความสำคัญในเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคมของแฟรนไชส์ซอร์ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านความถูกต้องทางกฎหมาย ด้านจริยธรรมและการปฏิบัติหน้าที่แฟรนไชส์ซอร์อย่างเคร่งครัดต่อแฟรนไชส์ซี
  1.แฟรนไชส์ซอร์ของท่านพยายามที่จะรักษาความสำเร็จของธุรกิจของท่านในระยะยาวนาน
1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7 7.1%
2.ไม่เห็นด้วย 5 5.1%
3.เห็นด้วยปานกลาง 15 15.2%
4.เห็นด้วย 25 25.3%
5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 17 17.2%
  2.แฟรนไชส์ซอร์ของท่านให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญากับทุกๆแฟรนไชส์ซี
1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7 7.1%
2.ไม่เห็นด้วย 4 4.0%
3.เห็นด้วยปานกลาง 12 12.1%
4.เห็นด้วย 34 34.3%
5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 12 12.1%
  3.แฟรนไชส์ซอร์ของท่านมีจริยธรรมในการดำเนินงานที่ดีต่อแฟรนไชส์ซีและผู้บริโภค เช่นการให้ความสำคัญในด้านการคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่มีคุณภาพในทุกขั้นตอน
1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7 7.1%
2.ไม่เห็นด้วย 4 4.0%
3.เห็นด้วยปานกลาง 13 13.1%
4.เห็นด้วย 26 26.3%
5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 19 19.2%
  4.แฟรนไชส์ซอร์ของท่านให้ความสำคัญของจรรยาบรรณในการทำธุรกิจร่วมกันมากกว่าการมุ่งเน้นผลกำไรเพียงอย่างเดียว
1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7 7.1%
2.ไม่เห็นด้วย 5 5.1%
3.เห็นด้วยปานกลาง 8 8.1%
4.เห็นด้วย 32 32.3%
5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 17 17.2%
  5.แฟรนไชส์ซอร์ของท่านให้ความสำคัญในการปรับปรุงการดำเนินงานของ แฟรนไชส์ซี โดยการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีให้กับแฟรนไชส์ซี
1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 6 6.1%
2.ไม่เห็นด้วย 5 5.1%
3.เห็นด้วยปานกลาง 16 16.2%
4.เห็นด้วย 22 22.2%
5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 20 20.2%
  6.แฟรนไชส์ซอร์ของท่านได้ดำเนินงานตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7 7.1%
2.ไม่เห็นด้วย 5 5.1%
3.เห็นด้วยปานกลาง 14 14.1%
4.เห็นด้วย 21 21.2%
5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 22 22.2%
  7.แฟรนไชส์ซอร์ของท่านไม่เคยทำผิดข้อตกลงใดๆที่กำหนดไว้ในสัญญา
1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 6 6.1%
2.ไม่เห็นด้วย 7 7.1%
3.เห็นด้วยปานกลาง 14 14.1%
4.เห็นด้วย 22 22.2%
5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 20 20.2%
แบบสอบถามส่วนนี้เพื่อศึกษาการดำเนินธุรกิจในด้านการบริการของแฟรนไชส์ซอร์ที่ให้กับแฟรนไชส์ซีตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นกิจการจนตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจร่วมกันตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในสัญญา
  1.แฟรนไชส์ซอร์ได้มีการอธิบายรายละเอียดของเอกสารต่างๆในการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์
1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7 7.1%
2.ไม่เห็นด้วย 5 5.1%
3.เห็นด้วยปานกลาง 15 15.2%
4.เห็นด้วย 29 29.3%
5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 13 13.1%
  2.แฟรนไชส์ซอร์ได้มีการแนะนำเกี่ยวกับเคล็ดลับและเทคนิคต่างๆที่จำเป็นในการดำเนินกิจการของท่านให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 8 8.1%
2.ไม่เห็นด้วย 5 5.1%
3.เห็นด้วยปานกลาง 16 16.2%
4.เห็นด้วย 24 24.2%
5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 16 16.2%
  3.แฟรนไชส์ซอร์ได้แนะนำแหล่งข้อมูลในการจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกิจการของท่าน
1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7 7.1%
2.ไม่เห็นด้วย 3 3.0%
3.เห็นด้วยปานกลาง 18 18.2%
4.เห็นด้วย 25 25.3%
5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 16 16.2%
  4.แฟรนไชส์ซอร์มีการกำหนดขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7 7.1%
2.ไม่เห็นด้วย 6 6.1%
3.เห็นด้วยปานกลาง 13 13.1%
4.เห็นด้วย 26 26.3%
5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 17 17.2%
  5.แฟรนไชส์ซอร์ได้ทำการส่งสินค้าตรงเวลาและครบถ้วนตามคำซื้อทุกครั้ง
1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7 7.1%
2.ไม่เห็นด้วย 4 4.0%
3.เห็นด้วยปานกลาง 16 16.2%
4.เห็นด้วย 28 28.3%
5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 14 14.1%
  6.แฟรนไชส์ซอร์มีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง
1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 6 6.1%
2.ไม่เห็นด้วย 5 5.1%
3.เห็นด้วยปานกลาง 15 15.2%
4.เห็นด้วย 29 29.3%
5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 14 14.1%
  7.แฟรนไชส์ซอร์มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการของท่าน เช่น การส่งจดหมายแจ้งข่าวสาร การเยี่ยมชมกิจการ การมีสายด่วนหรือสายตรงเพื่อให้คำปรึกษาในกรณีที่แฟรนไชส์ซีต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน
1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 8 8.1%
2.ไม่เห็นด้วย 4 4.0%
3.เห็นด้วยปานกลาง 13 13.1%
4.เห็นด้วย 26 26.3%
5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 18 18.2%
  8.แฟรนไชส์ซอร์มีความสามารถที่จะทำให้ท่านรู้สึกว่าได้รับการบริการที่พิเศษ เช่น การสร้างแรงจูงใจในการทำธุรกิจ การช่วยฝึกอบรมพนักงาน การควบคุมคุณภาพการดำเนินกิจการ, การวางแผนด้านการเงิน, เทคโนโลยีด้านอาหาร, ปัญหาด้านกฎหมายและการขนส่ง เป็นต้น
1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 8 8.1%
2.ไม่เห็นด้วย 4 4.0%
3.เห็นด้วยปานกลาง 13 13.1%
4.เห็นด้วย 22 22.2%
5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 22 22.2%
  9.แฟรนไชส์ซอร์ได้มีการจัดประชุมสัมมนาประจำปีร่วมกับแฟรนไชส์ซี เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7 7.1%
2.ไม่เห็นด้วย 5 5.1%
3.เห็นด้วยปานกลาง 12 12.1%
4.เห็นด้วย 24 24.2%
5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 21 21.2%
  10.แฟรนไชส์ซอร์ได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนด้านโฆษณาสินค้าและบริการกับท่าน
1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7 7.1%
2.ไม่เห็นด้วย 6 6.1%
3.เห็นด้วยปานกลาง 10 10.1%
4.เห็นด้วย 32 32.3%
5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 14 14.1%
  11.แฟรนไชส์ซอร์ได้จัดเตรียมผู้ที่มีความชำนาญด้านการตลาดคอยให้คำแนะนำท่าน เพื่อสร้างความเข้าใจในด้านการตลาดและการวางแผนธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน
1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7 7.1%
2.ไม่เห็นด้วย 5 5.1%
3.เห็นด้วยปานกลาง 11 11.1%
4.เห็นด้วย 22 22.2%
5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 24 24.2%
แบบสอบถามส่วนนี้ เพื่อศึกษาการดำเนินธุรกิจในด้านการบริการของแฟรนไชส์ซอร์ที่ให้กับแฟรนไชส์ซีตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นกิจการจนตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจร่วมกันตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในสัญญา
  1.แฟรนไชส์ซอร์มีหลักการบริหารจัดการที่ดีสำหรับธุรกิจของท่าน
1.ไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง 8 8.1%
2.ไม่พึงพอใจ 1 1.0%
3.พึงพอใจปานกลาง 14 14.1%
4.พึงพอใจ 30 30.3%
5.พึงพอใจอย่างยิ่ง 16 16.2%
  2.แฟรนไชส์ซอร์สามารถตัดสินใจด้านการตลาดได้อย่างถูกต้องเสมอ
1.ไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง 8 8.1%
2.ไม่พึงพอใจ 3 3.0%
3.พึงพอใจปานกลาง 13 13.1%
4.พึงพอใจ 28 28.3%
5.พึงพอใจอย่างยิ่ง 17 17.2%
  3.แฟรนไชส์ซอร์มีนโยบายที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
1.ไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง 8 8.1%
2.ไม่พึงพอใจ 3 3.0%
3.พึงพอใจปานกลาง 10 10.1%
4.พึงพอใจ 29 29.3%
5.พึงพอใจอย่างยิ่ง 18 18.2%
  4.แฟรนไชส์ซอร์มีการผลิตสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
1.ไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง 8 8.1%
2.ไม่พึงพอใจ 3 3.0%
3.พึงพอใจปานกลาง 9 9.1%
4.พึงพอใจ 28 28.3%
5.พึงพอใจอย่างยิ่ง 21 21.2%
  5.แฟรนไชส์ซอร์ให้บริการที่ดีในทุกๆด้านสำหรับการดำเนินธุรกิจของท่าน
1.ไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง 7 7.1%
2.ไม่พึงพอใจ 4 4.0%
3.พึงพอใจปานกลาง 13 13.1%
4.พึงพอใจ 29 29.3%
5.พึงพอใจอย่างยิ่ง 16 16.2%
  6.แฟรนไชส์ซอร์ให้ความสำคัญในการทำธุรกิจเพื่อสู่ความสำเร็จร่วมกันอย่างชัดเจน
1.ไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง 7 7.1%
2.ไม่พึงพอใจ 4 4.0%
3.พึงพอใจปานกลาง 13 13.1%
4.พึงพอใจ 26 26.3%
5.พึงพอใจอย่างยิ่ง 19 19.2%
  7.แฟรนไชส์ซอร์มีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อทุกขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจ
1.ไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง 6 6.1%
2.ไม่พึงพอใจ 5 5.1%
3.พึงพอใจปานกลาง 13 13.1%
4.พึงพอใจ 29 29.3%
5.พึงพอใจอย่างยิ่ง 16 16.2%
  8.แฟรนไชส์ซอร์ทำให้ท่านมีความเชื่อมั่นว่าท่านจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ต่อไป
1.ไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง 8 8.1%
2.ไม่พึงพอใจ 3 3.0%
3.พึงพอใจปานกลาง 10 10.1%
4.พึงพอใจ 27 27.3%
5.พึงพอใจอย่างยิ่ง 19 19.2%
ท่านคิดว่าในช่วงก่อนท่านเริ่มดำเนินกิจการแฟรนไชส์ แฟรนไชส์ซอร์ของท่านมีข้อเด่นในด้านใดบ้างต่อไปนี้
การให้การอบรมก่อนการเริ่มดำเนินกิจการ 57 57.6%
การให้การช่วยเหลือในการเลือกทำเลที่ตั้ง 41 41.4%
การให้คำแนะนำในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม 32 32.3%
การให้ความช่วยเหลือในการในการออกแบบร้านค้า 38 38.4%
การให้การดูแลในช่วงเริ่มต้นกิจการอย่างใกล้ชิด 44 44.4%
ไม่มีข้อเด่น 10 10.1%
อื่นๆ 3 3.0%
 
*เนื่องจากแบบสอบถามข้อนี้สามารถเลือกได้หลายข้อ % รวมจึงอาจมากกว่า 100%
ท่านคิดว่าในระหว่างการดำเนินกิจการแฟรนไชส์ แฟรนไชส์ซอร์ของท่านมีข้อเด่นในด้านใดบ้างต่อไปนี้
การให้การอบรมเทคนิคใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง 0 0.0%
การให้การช่วยเหลือด้านการตลาด 38 38.4%
การให้คำแนะนำในการทำบัญชีค่าใช้จ่าย 40 40.4%
การเยี่ยมชมกิจการและให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ 30 30.3%
การตรวจสอบดูแลผลประกอบการของท่านอย่างใกล้ชิด 26 26.3%
ไม่มีข้อเด่น 10 10.1%
อื่นๆ 2 2.0%
 
*เนื่องจากแบบสอบถามข้อนี้สามารถเลือกได้หลายข้อ % รวมจึงอาจมากกว่า 100%
ท่านไม่พอใจในสินค้าและบริการของแฟรนไชส์ซอร์บ้างหรือไม่ หากมีกรุณาระบุสาเหตุเพื่อการปรับปรุงต่อไป
• ไม่มี   • การบริการ   • ทดสอบ ทดสอบ   • ทดสอบ   • ไม่มีความคิดเห็น   • คำ้ยอะ   • มีปัญญากล่องไม่ดี  
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่ท่านคิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ต่อไป
• อยากให้แฟรนไชส์ซอร์ บริษัทฯแม่ เข้ามาดูเรื่องการทำการตลาดให้แฟรนไชส์ซี่บ้างค่ะ   • ควรให้ความสำคัญกับความเข้าใจของผู้ลงทุน   • ทดสอบ ทดสอบ   • ทดสอบ   • ไม่มีความคิดเห็น   • คำถามเลยอะ   • แฟรนไชส์ควรมีรูปแบบที่ทันสมัยมาเรื่อยๆเพื่อทำให้สนใจประกอบกิจการแฟรสไชส์   • ควรที่จะมีคุณภาพต่ออย่างดียิ่งขึ้น  
แบบทดสอบที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.