แบบทดสอบ    แบบทดสอบ อื่นๆ    พื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่1
| ทดสอบ 200 คน | ผ่าน 66 คน | คิดเป็น 33%
4.9K

แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่1

ทำแบบทดสอบ 200 คน | ผ่าน 66 คน | คิดเป็น 33%
แบบทดสอบ พื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่1
        แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ทำให้มองเห็นภาพรวมของความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ และความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เป็นการประเมินความเข้าใจของผู้ทดสอบ ว่ามีความรู้มากน้อยเพียงไร
        ผลจากการทดสอบเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาทางด้านธุรกิจ แต่ประสบการณ์ชีวิต ยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ต้องบ่มเพาะและสร้างโอกาสขึ้นมาเอง
       ชื่อ - สกุล*
E-mail   
*
       โทร.อาชีพ   


ข้อ 1.การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup) มีความสำคัญอย่างไร
 
ข้อ 2.การวางเมาส์หน้าข้อความแล้วกดคลิกเป็นการเลือกแบบใด
 
ข้อ 3.เมื่อเลือกข้อความ สวัสดีปีใหม่ แล้วคลิกปุ่ม ตามรูป ข้อความที่ได้เป็นอย่างไร      
 
ข้อ 4.ถ้าต้องการแก้ไขข้อความใน WordArt ที่เราสร้างจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร
 
ข้อ 5.ความหมายของการผสานเซลล์ (Merge Cell) ในข้อใดถูกต้องที่สุด
 
ข้อ 6.ข้อใดไม่สามารถนำมาใช้งานในลักษณะเป็นจดหมายเวียน (Mail Merge) ได้
 
ข้อ 7.ข้อใดสำคัญที่สุดในการพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
 
ข้อ 8.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการประมวลผลแบบระบบฐานข้อมูล
 
ข้อ 9.เมื่อจะสร้างตารางที่ใช้เก็บข้อมูลทั้งหมด จะสร้างข้อใดเป็นอันดับแรก
 
ข้อ 10. ตารางข้อมูลข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับระบบการลงทะเบียนเรียน
 
ข้อ 11. บริษัทแห่งหนึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ว่า พนักงาน 1 คน จะต้องติดต่อลูกค้าได้หลายคน แต่ลูกค้าแต่ละคนจะติดต่อพนักงานได้หลายคน ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับลูกค้าดังกล่าวจัดเป็นความสัมพันธ์แบบใด
 
ข้อ 12.ถ้าต้องการปรับความกว่างของคอลัมน์ให้พอดีกับข้อมูลในเซลล์โดยอัตโนมัติควรทำอย่างไร
 
ข้อ 13.ข้อใดคือความหมายของ =SUM(D5:D7)
 
ข้อ 14.ถ้าต้องการเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาในปี 2551-2553 ควรนำเสนอเป็นแผนภูมิแบบใดที่เหมาะสมที่สุด
 
ข้อ 15.ถ้าข้อมูลในตารางมีปริมาณมากเราควรใช้วิธีการใดต่อไปนี้จัดการเก็บข้อมูลเพื่อให้การนำข้อมูลมาวิเคราะห์หรือคำนวณสามารถทำได้ง่ายขึ้น
 
ข้อ 16.เมื่อจะเริ่มเตรียมงานนำเสนอ ควรจะดำเนินการในขั้นตอนใดเป็นอันดับแรก
 
ข้อ 17.ประโยชน์ของการใส่เทคนิคให้กับสไลด์ คือข้อใด
 
ข้อ 18.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Powerpoint
 
ข้อ 19.ถ้าเว็บไซต์เปรียบเสมือนกับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ แล้โฮมเพจจะเปรียบได้กับอะไร
 
ข้อ 20. ข้อใดเป็นความหมายที่ตรงกับคำว่าเว็บบราวเซอร์ มากที่สุด
 
ข้อ 21. หากต้องการเข้าไปที่ http:/www.google.com ต้องพิมพ์ชื่อเว็บไซด์ที่ช่องใด
 
ข้อ 22.โปรแกรม Internet Explorer เหมาะสำหรับใช้ในงานในข้อใด
 
ข้อ 23. ข้อใดสำคัญที่สุดในการสืบค้นข้อมูลจาก Search Engine
 
ข้อ 24.ISP คืออะไร
 
ข้อ 25.ข้อใดเป็นส่วนที่ใช้สำหรับแสดงรายชื่อเว็บเพจที่มีการบันทึก
Security Code
*
แบบทดสอบ ที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.