แบบทดสอบ    ธุรกิจ SMEs    แบบทดสอบธุรกิจทั่วไป
| ทดสอบ 714 คน | ผ่าน 240 คน | คิดเป็น 33.61%
10K

แบบทดสอบธุรกิจทั่วไป

ทำแบบทดสอบ 714 คน | ผ่าน 240 คน | คิดเป็น 33.61%
แบบทดสอบ ธุรกิจทั่วไป
            แบบทดสอบธุรกิจทั่วไป ทำให้มองเห็นภาพรวมของความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ และความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เป็นการประเมินความเข้าใจ
    ของผู้ทดสอบ ว่ามีความรู้มากน้อยเพียงไร
            ผลจากการทดสอบเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาทางด้านธุรกิจ แต่ประสบการณ์ชีวิต ยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ต้อง
    บ่มเพาะและสร้างโอกาสขึ้นมาเอง
       ชื่อ - สกุล*
E-mail          
*
       โทร.สนใจอาชีพ
 
ข้อ 1.ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่ควบคุมไม่ได้มีความหมายตรงกับข้อใด
 
ข้อ 2.ข้อใดหมายถึงกำไรสูงสุดในการประกอบธุรกิจ
 
ข้อ 3.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ลักษณะของการดำเนินงานธุรกิจประเภทบริการ
 
ข้อ 4.เงินสดหรือทรัพย์สินเพื่อใช้ประกอบธุรกิจตรงกับข้อใด
 
ข้อ 5.ข้อใดหมายถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ตลาดเพื่อให้สินค้าถึงมือผู้บริโภค
 
ข้อ 6.ข้อใดจัดเป็นธุรกิจที่ไม่มุ่งหวังผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว
 
ข้อ 7.ธุรกิจแบบใดที่มีมาช้านานที่สุดในประเทศไทย
 
ข้อ 8.ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ทางธุรกิจ
 
ข้อ 9.ธุรกิจในข้อใดจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 
ข้อ 10. ข้อใดคือลักษณะของธุรกิจที่เสนอขายหุ้นเพื่อต้องการขยายกิจการ
 
ข้อ 11. ธุรกิจในข้อใดที่มีการจัดตั้งและบริหารงานง่ายที่สุด
 
ข้อ 12.องค์กรที่มุ่งส่งเสริม และรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสมาชิกมากที่สุด
 
ข้อ 13.ข้อใดคือความแตกต่างในการบริหารงานระหว่างสหกรณ์กับบริษัทจำกัด
 
ข้อ 14.ข้อใดหมายถึงธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีบทบาทสำคัญต่อสังคมเมืองของคนไทย
 
ข้อ 15.ข้อใดคือวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งธุรกิจ
 
ข้อ 16.รัฐวิสาหกิจมีความหมายตรงกับข้อใด
 
ข้อ 17.สหกรณ์นิคมเป็นการให้บริการในด้านใด
 
ข้อ 18.ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรตรงกับข้อใด
 
ข้อ 19.ผู้ที่จะเข้ามาบริหารงานในห้างหุ้นส่วนจะต้องเป็นหุ้นส่วนประเภทใด
 
ข้อ 20. การขยายกิจการบริษัทจำกัดทำได้โดยวิธีการในข้อใด
 
ข้อ 21. เอกสารที่แสดงวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทจำกัดคือข้อใด
 
ข้อ 22.หนี้สินของกิจการบริษัทจำกัด หุ้นส่วนจะต้องรับผิดชอบตามข้อใด
 
ข้อ 23. ระบบการผลิตของมนุษย์ในสมัยโบราณมีวัตถุประสงค์ตรงข้อใด
 
ข้อ 24.ระบบการแลกเปลี่ยนระบบแรกของโลกคือข้อใด
 
ข้อ 25.ข้อใดที่สำคัญมากที่สุดในระบบการแลกเปลี่ยนแบบของต่อของ
 
ข้อ 26.บุคคลที่ทำการแลกเปลี่ยนแตกต่างสถานที่ส่งผลให้เกิดปัญหาในข้อใด
 
ข้อ 27. เงิน (Money) มีความหมายตรงกับข้อใด
 
ข้อ 28.ข้อใดจัดเป็นหน้าที่ของเงินที่สำคัญที่สุด
 
ข้อ 29.ข้อใดคือคุณสมบัติของเงินที่ดี
 
ข้อ 30. ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบันเป็นเงินประเภทใด
 
ข้อ 31.ข้อใดคือผลประโยชน์ของการใช้ระบบแลกเปลี่ยนแบบเครดิตในการประกอบธุรกิจ
 
ข้อ 32.ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินมีฐานะตรงกับข้อใด
 
ข้อ 33.การอาวัล(Aval)ตั๋ว หมายถึงข้อใด
 
ข้อ 34.บัญชีเงินฝากในข้อใดที่จะต้องใช้เช็คในการเบิกและถอน
 
ข้อ 35.เช็คประเภทใดที่ธนาคารสั่งให้ธนาคารสาขาของตนจ่ายเงินให้กับผู้ถือเช็ค
 
ข้อ 36.การกระทำในข้อใดเป็นความผิดที่เกิดจากการใช้เช็ค
 
ข้อ 37.ถ้าไม่ประสงค์จะให้ผู้รับเช็คเบิกเงินสดได้ เจ้าของเช็คจะใช้วิธีการในข้อใด
 
ข้อ 38.ธนาคารมีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจตามข้อใด
 
ข้อ 39.สถาบันการเงินในข้อใดไม่ได้ให้ความช่วยเหลือธุรกิจโดยตรง แต่ให้ความช่วยเหลือผ่านทางหน่วยงานอื่น
 
ข้อ 40. ธนาคารที่ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยมีโอกาสมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตรงกับข้อใด
Security Code
*
แบบทดสอบ ที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.