หน้าอบรม-สัมมนา    อบรม    ฮวงจุ้ย ดูดวง | กรุงเทพฯ
621
หลักสูตร จัดร้านให้ได้ "ล้าน" ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย 
 
 
 
หลักสูตร 2 วัน คือ
 • วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565
ลงทะเบียน 08.30 - 09.00 น.
เริ่มอบรม 09.00 - 16.00 น.
สถานที่ : อาคารวิทยบริการ หรือ อาคาร KU HOME
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)

"ฮวงจุ้ย" คือ การอาศัยหลักการของการไหลเวียนของพลังงานบนผืนโลก (ชี่) โดยเปรียบให้เข้าใจได้ง่าย โดยการเปรียบเทียบกับธรรมชาติของไหลที่เรารู้จักกันดี ได้แก่ ธรรมชาติของลมและธรรมชาติของน้ำ ซึ่งนักพยากรณ์ฮวงจุ้ยที่ดีต้องอ่านพลังงานของชี่และแหล่งที่มาของชี่ให้ออก และเพื่อเสริมการนําเข้าหรือการทําลายการปิดกั้นให้ชี่ที่ดีสามารถเข้าได้และถ่ายเทชี่ที่เสียหรือปิดกั้นไม่ให้ชี่ที่เสียสามารถเข้าสู่สถานที่ที่เราอยู่ได้

ศาสตร์นี้มาจากประเทศจีน ดังนั้น ผู้ที่ศึกษาและอาจารย์มักจะมีเครื่องรางที่มาจากจีนมาใช้ในการแก้ความเป็นจริง แล้วการสร้างสภาพแวดล้อมตามหลักฮวงจุ้ยนั้นไม่เหมือนกันเลยในแต่ละเขตของโลกสภาพภูมิอากาศคนละอย่าง ในเรื่องของพิธีกรรมจึงมีบทบาทกับฮวงจุ้ยกับทุกประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากัน

สำหรับในเมืองไทย บ้านเรือนไทยสมัยก่อนจัดว่าถูกหลักของการจัดฮวงจุ้ยที่ถูกต้องในสภาพอากาศนี้ สําหรับในปัจจุบันบ้านเรือนไทยอาจจะไม่เหมาะ เนื่องจากราคาสูง ดังนั้นสถาปนิกที่มีต้องปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรม การจัดตามหลักฮวงจุ้ยนั้นให้มีการจัดเพื่อการณ์หลายอย่างตามการใช้งานที่เจ้าของอย่างให้เป็น ดังนั้น พื้นที่ (space) กับ อารมณ์ (mood) มีส่วนสําคัญกับงานฮวงจุ้ย อารมณ์ของคน ก็มีส่วนกับดวงชะตา วันเดือนปีเกิดและดวงดาวรวมถึง หลักเชิงจิตวิทยา


หากจะถามว่า “ทำอย่างไรจึงจะจัดฮวงจุ้ยให้ได้ผลดังที่ถามมา” ตอบว่า หากแม้นพิจารณาจากรูปดวงแล้วเห็นว่าบุคคลผู้นั้นพอที่จะสามารถสร้างฐานะการจัดฮวงจุ้ยก็มีส่วนส่งเสริมให้มีความร่ำรวยขึ้นมาได้ จะเริ่มตั้งแต่การเลือกทำเล การหาองศา และทิศทางที่สัมพันธ์กับรูปดวงบุคคลในการวางฮวงจุ้ยบ้านใหม่ทั้งหลัง คือ มีการวางตั้งแต่เริ่มสร้างทุกตำแหน่งจะวางด้วยฮวงจุ้ยทั้งหมด จากนั้นซินแซจะทำนายผลในการวางฮวงจุ้ยว่าจะเกิดผลดีเมื่อใด? หรือ ได้รับผลจากการจัดฮวงจุ้ยเมื่อใด? การแก้ไขฮวงจุ้ยบ้านให้ได้รับความร่ำรวยจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เพราะต้องอาศัยองค์ประกอบจำนวนมากดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองสรุป คือ ฮวงจุ้ยดี + ดวงดี = รุ่งโรจน์ , ฮวงจุ้ยดี + ดวงตก = ค้ำพยุง , ฮวงจุ้ยไม่ดี + ดวงไม่ดี = ม้วยมรณา

หลักการที่สำคัญ!!! ผู้ที่คิดจะใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยให้ประสบผลสำเร็จนั้น ผู้ที่ใช้จะต้องรู้จักพื้นดวงของตนเองเป็นสำคัญ เพราะแต่ละคนแต่ละธุรกิจย่อมมีเหตุที่ต่างกันไป วันเวลา เป็นปัจจัยสำคัญที่แปลผัน หากต้องการที่จะใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยก็ควรดู ฤกษ์-ยาม ให้สอดคล้องตามหลักการใช้ให้ถูกต้องและสอดคล้องตามกันด้วย 
 
จริงๆ แล้ว "ฮวงจุ้ย" ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย ทุกคนสามารถจัดทิศทางตามศาสตร์ฮวงจุ้ยได้ไม่ใช่เรื่องยากหากเข้าใจในหลักธรรมชาติของพลังงาน คนจํานวนมากมองว่าศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลและเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากแต่จริงๆ แล้วหากเข้าใจในดวงดาวของเราแต่ละบุคคลทราบทิศที่ดีและร้ายในแต่ละทิศ และตัวเลขต่างๆ ที่เหมาะสม เราสามารถที่จะนําธาตุดีดีและพลังงานดีดีจากสิ่งรอบตัวมาทําให้ฮวงจุ้ยที่เราอยู่นั้นเกิดผลดีได้ทั้งที่บ้านและที่ทํางาน
 

โปรแกรมการอบรม :

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565
 • 09.00 - 12.00 น. ศึกษาที่มา และหลักการใช้วิชาฮวงจุ้ย
 • 13.00 - 16.00 น. วิธีการอ่านรูปดวงบุคคล ลักษณะชัยภูมิ ทิศทาง องศา ฤกษ์ยาม
วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565
 • 09.00 - 12.00 น. การเลือกทำเล การหาองศา และทิศทางที่สัมพันธ์กับรูปดวงบุคคลในการวางฮวงจุ้ย
 • 13.00 - 16.00 น. การวิเคราะห์ รูปดวงบุคคล ลักษณะชัยภูมิ ทิศทาง องศา ฤกษ์ยาม

วัตถุประสงค์ :
 • เพื่อทราบหลักการทำธุรกิจแบบศาสตร์จีน ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีอายุมากกว่า 4,000 ปี และยังเป็นที่นิยมใช้ในการทำธุรกิจจนถึงปัจจุบัน
 • เพื่อเข้าใจถึงวิธีการบริหารแบบศาสตร์ฮวงจุ้ยในเชิงวิทยาศาสตร์
 • เพื่อสามารถนำเอาความรู้ไปใช้ปรับได้เอง
 • เพื่อสามารถเลือกดูซินแสได้ว่ามีความเชี่ยวชาญหรือไม่
 • เพื่อใช้เป็นหลักในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อีกรูปแบบหนึ่ง
ประโยชน์ของหลักสูตร :
 • สามารถนําเอาวิชาฮวงจุ้ยพลังงานชั้นสูงแบบเบื้องต้นไปจัดออฟฟิศและที่บ้าน
 • ได้ทราบความรู้เรื่องของหลักพลังงานและฮวงจุ้ยสากล เพื่อนําไปใช้ในการตอบโจทย์ทางด้านการงาน การเงิน ความรักและสุขภาพ
 • ได้ทราบถึงเเนวคิด วิธีการออกแบบโลโก้และการจัดการโลโก้
สิ่งที่จะได้รับ :
 • ตารางพื้นดวงของผู้เข้าอบรม
 • แนวทางการจัดตำแหน่งทิศทาง บ้าน ร้าน ที่ทำงาน ได้อย่างถูกต้องตามหลักสูตรฮวงจุ้ย
 • เมื่อเรียนจบแล้ว ความรู้สามารถพร้อมใช้ได้จริง 
เหมาะสำหรับ :
 • กลุ่มที่เคยเรียนกับกับอาจารย์โจวเพื่อทบทวนต่อยอดชั้นสูงขึ้น
 • ผู้สนใจใช้ความรู้ในศาสตร์ฮวงจุ้ยในการปรับความสมดุลให้กับที่อยู่อาศัย
 • ผู้ประกอบการ SMEs ที่เริ่มต้นธุรกิจต้องการใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยในการดำเนินธุรกิจ
 • ผู้มีใจรักงานออกเเบบ
 • ผู้ประกอบการใหม่
 • ผู้สนใจและบุคคลทั่วไป​​
หมายเหตุ : การอบรมจะเว้นระยะห่าง โดยผู้เรียนจะนั่งโต๊ะละคน (แบบ vip)แผนที่การเดินทางอาคารวิทยบริการ หรือ อาคาร KU HOME

หลักสูตรราคา 5,800 บาท / ท่านหมายเหตุ :
 • รับจำกัดเพียง 20 ท่าน / คลาส
 • หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจอยากเริ่มต้นธุรกิจ / เจ้าของกิจการ
 • หลักสูตรนี้เป็นความรู้เฉพาะฮวงจุ้ย ศาสตร์การจัดร้าน
สอบถาม ฝ่ายอบรม-สัมมนา โทร. 02-1019187
ปิดรับสมัคร
Verified
 
LOCAL TIME
Time Zone : Asia/Bangkok
9.00 - 16.00 น.
COST
5,800 บาท
 มินิ เอนเทอร์เพรเนอร
 มินิ เอนเทอร์เพรเนอร
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 40,526  คุณชลมารค โชคไมตรี
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติคอร์สเรียน 1,859 กระทู้  913 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2022 All Right Reserved.