หน้าหลัก    ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3.3K
3
สินเชื่ออิสระชีพเพื่อการแพทย์
เติมเต็มฝันคุณหมอ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท ระยะเวลาสูงสุด 10 ปี สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร สัตวแพทย์ และพิเศษสำหรับเทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด ไม่ว่าจะก่อสร้างปรับปรุงตกแต่ง ขยายหรือต่อเติม สถานประกอบการหรือซื้อเครื่องมือแพทย์ ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนให้สินเชื่ออิสระชีพเพื่อการแพทย์สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาสายวิชาชีพทางการแพทย์ และผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อยู่แล้ว ให้สามารถประกอบกิจการหรือขยายสถานที่ประกอบการได้
ประเภท สินเชื่ออื่นๆ (etc. Loan)
สินเชื่อ สินเชื่ออิสระชีพเพื่อการแพทย์ 
วงเงินสินเชื่อ ไม่ระบุ
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
ไม่ระบุ
รายละเอียด วัตถุประสงค์การขอกู้
 • เพื่อลงทุนด้านที่ดิน และ/หรือ ก่อสร้างอาคาร
 • ซื้ออาคารสถานประกอบการ
 • ปรับปรุง/ตกแต่ง/ต่อเติม สถานประกอบการ
 • ซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการในสายอาชีพทางการแพทย์
คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
กรณีประกอบกิจการสถานพยาบาล

กรณีบุคคลธรรมดา :
 • เป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร เทคนิคการแพทย์  และกายภาพบำบัด
 • มีประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพ โดยแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ อย่างน้อย 1 ปี สำหรับกรณีอื่น ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
กรณีนิติบุคคล : ผู้จัดการ หรือ ผู้แทน หรือ ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น ต้องเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมทั้งมีประสบการณ์การทำงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการ หรือ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามที่กล่าวข้างต้น  ต้องจัดให้มีผู้ดำเนินการซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลตามที่ทางราชการกำหนดแล้วด้วย

กรณีประกอบกิจการขายยาแผนปัจจุบัน


กรณีบุคคลธรรมดา : มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งต้องมีประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพอย่างน้อย 2 ปี

กรณีนิติบุคคล : ผู้จัดการ หรือ ผู้แทน หรือ ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมและมีประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพอย่างน้อย 2 ปี เช่นกัน

กรณีผู้กู้เป็นผู้ประกอบกิจการรายใหม่ ผ่อนผันให้ใช้สำเนาใบคำขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล หรือสำเนาใบคำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน แล้วแต่กรณี ที่ใช้ยื่นขออนุญาตกับกระทรวงสาธารณสุขหรือสาธารณสุขจังหวัดหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว  มาประกอบการขอสินเชื่อได้ โดยไม่ต้องนำใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว มายื่นกับธนาคารอีก

เอกสาร
ประกอบ
การขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้ขอสินเชื่อ, ผู้ค้ำประกัน และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอสินเชื่อ, ผู้ค้ำประกันและคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
 • สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพของผู้กู้ และ/หรือผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)

อื่นๆ ระยะเวลากู้และการผ่อนชำระ
 • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) กำหนดวงเงิน 1 ปี และให้ทบทวนวงเงินอย่างน้อยทุกปี
 • วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan - T/L)
 • กรณีบุคคลค้ำประกัน กำหนดระยะเวลาให้กู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี
 • กรณีมีหลักทรัพย์ประกัน กำหนดระยะเวลาให้กู้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี
หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และสามารถเปลี่ยนแปลงหรือ ยกเลิกเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2255-2222
โทรสาร 0-2255-9391-3
อีเมล์ complaint.center@ktb.co.th
เว็บไซต์
LINE 
KTB Care
Instagram 
ktb_care
Twitter 
twitter.com/ktb_care
Facebook 
goo.gl/YniSfR
Youtube 
www.youtube.com/user/ktbcare
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2558
โหวตสินเชื่อ
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชมสินเชื่อนี้ 3,283 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลสินเชื่อนี้ 3 คน
Loan Statistics
สินเชื่อทั้งหมด120 
สินเชื่อ SME21 
สินเชื่อแฟรนไชส์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้าน17 
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อธุรกิจ21 
สินเชื่ออื่นๆ40 
สถาบันการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด..10 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจข..
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก..11 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ..12 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..19 
ธนาคารออมสิน11 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ..24 
ธนาคารธนชาต จำกัด (ม..
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตร ..
ธนาคารเกียรตินาคิน จ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ..
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (..
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ..
ธนาคารอิสลามแห่งประเ..
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมสินเชื่อ375,055 
ผู้ขอข้อมูลสินเชื่อ472 
จำนวนสมาชิก39,704 
Top 10
สินเชื่อน่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.