หน้าหลัก    ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
36K
สินเชื่อกรุงไทยประหยัดพลังงาน
ประเภท สินเชื่ออื่นๆ (etc. Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อกรุงไทยประหยัดพลังงาน 
วงเงินสินเชื่อ ไม่ระบุ
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
ไม่ระบุ
รายละเอียด
 1. เพื่อลงทุน และ/หรือ เป็นทุนหมุนเวียน ในโครงการที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ทั้งกรณีผลิตใช้เอง และผลิตเพื่อขาย ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมถึงการประหยัดพลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 2. เพื่อลงทุนในการกำจัด/ลด มลภาวะ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
 3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนครอบคลุมถึง ค่าปรับปรุงสถานประกอบการ ค่าสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้ง เครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ตามข้อ 1 – 2
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าที่ดิน ปรับปรุงที่ดิน ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อที่ดิน และการ Refinance หนี้เดิม

คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
 1. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่เป็นเอกชน
 2. มีความสามารถในการใช้คืนเงินกู้ ตลอดจนมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ
 3. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน หากเคยเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) มาก่อนต้องได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 4. ผู้ประกอบการที่เคยได้รับการสนับสนุนสินเชื่อโครงการจากกระทรวงพลังงาน สามารถยื่นขอรับการสนับสนุนในโครงการนี้ได้
เอกสาร
ประกอบ
การขอสินเชื่อ
 1. แผนการลงทุนตามวัตถุประสงค์ในการขอกู้ข้อ 1
 2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ที่มีรายละเอียดวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท  และหนังสือบริคณห์สนธิ
 3. หลักฐานแสดงรายได้ สำเนางบการเงิน และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ค้ำประกัน และเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมด
 5. สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน
 6. เอกสารอื่นๆ ตามระเบียบธนาคาร
อื่นๆ ประเภทสินเชื่อและวงเงินสินเชื่อ
 • วงเงินกู้ระยะยาว (Term Loan) และ/หรือ
 • วงเงินหมุนเวียน (W/C)
โดยให้พิจารณาวงเงินตามความจำเป็นและเหมาะสม
 
ระยะเวลาการให้กู้ / ผ่อนชำระ

    สินเชื่อประเภทเงินกู้ระยะยาว (Term Loan) ระยะเวลาการให้กู้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี และกำหนดให้ผ่อนชำระต้นเงินและดอกเบี้ยทุกเดือน ทั้งนี้ ให้มีระยะเวลาปลอดชำระต้นเงิน (Grace Period) ได้ตามความจำเป็นโดยพิจารณาจาก Cash Flow ของโครงการ

    วงเงินหมุนเวียน (W/C) ระยะเวลาการให้กู้และการชำระหนี้พิจารณาตามความเหมาะสม
     
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของธนาคาร(MLR, MOR, MRR) โดยธนาคารจะพิจารณาเพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย
 
หลักประกัน
 • การจำนำเงินฝาก
 • หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ระยะเวลาโครงการ

ให้ดำเนินการจนกว่าธนาคารจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หรืออนุมัติสินเชื่อครบตามเป้าหมาย 15,000.- ล้านบาท


ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2255-2222
โทรสาร 0-2255-9391-3
อีเมล์ complaint.center@ktb.co.th
เว็บไซต์
LINE 
KTB Care
Instagram 
ktb_care
Twitter 
twitter.com/ktb_care
Facebook 
goo.gl/YniSfR
Youtube 
www.youtube.com/user/ktbcare
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2558
โหวตสินเชื่อ
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชมสินเชื่อนี้ 35,736 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลสินเชื่อนี้ 0 คน
อันดับที่ 1 หน่วยงานเข้าชมมากที่สุด
Loan Statistics
สินเชื่อทั้งหมด120 
สินเชื่อ SME21 
สินเชื่อแฟรนไชส์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้าน17 
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อธุรกิจ21 
สินเชื่ออื่นๆ40 
สถาบันการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด..10 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจข..
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก..11 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ..12 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..19 
ธนาคารออมสิน11 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ..24 
ธนาคารธนชาต จำกัด (ม..
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตร ..
ธนาคารเกียรตินาคิน จ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ..
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (..
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ..
ธนาคารอิสลามแห่งประเ..
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมสินเชื่อ375,645 
ผู้ขอข้อมูลสินเชื่อ472 
จำนวนสมาชิก39,684 
Top 10
สินเชื่อน่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.