หน้าหลัก    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
5.1K
10
16
บริการสนับสนุนธุรกิจเริ่มต้นกสิกรไทย
วงเงินสินเชื่อสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจพร้อมให้องค์ความรู้สำหรับต่อยอดธุรกิจ เพียงมีประสบการณ์ 1-3 ปี ไม่มีหลักประกันก็สามารถขอสินเชื่อได้
ประเภท สินเชื่ออื่นๆ (etc. Loan)
สินเชื่อ บริการสนับสนุนธุรกิจเริ่มต้นกสิกรไทย  
Loan K-SME Start-up Solutions
วงเงินสินเชื่อ 100,000 บาท
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
ไม่ระบุ
รายละเอียด ประเภทของบริการ
 • การทำธุรกรรมกาารเงิน และวงเงินสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์
 • เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ ด้วยองค์ความรู้ต่างๆ
วงเงินสินเชื่อ

แพ็คเกจที่ 1 สะดวกสบายเพื่อธุรกิจคล่องตัว
 • วงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชี แบบใช้บุคคลค้ำประกัน
 • ตอบสนองความต้องการเงินทุนหมุนเวียน
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • สามารถขอสินเชื่อได้ทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 • สามารถขอสินเชื่อตั้งแต่ 1แสนบาท สูงสุด 3 แสนบาท
แพ็คเกจที่ 2 เติมสภาพคล่องให้ธุรกิจไม่มีสะดุด
 • วงเงินสินเชื่อที่หลากหลายทั้งในรูปแบบของวงเงินกู้ วงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินหนังสือค้ำประกัน
 • ตอบสนองความต้องการเงินระยะยาว และหมุนเวียน รวมถึงหนังสือค้ำประกัน
 • สามารถขอสินเชื่อได้ทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 • วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 1 แสนบาท สูงสุด 1 ล้านบาท
 •  อนุมัติและได้รับเงินอย่างรวดเร็ว โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันที่เป็นสถานประกอบการหรือบ้านพักอาศัย
วิธีการ
ขอสินเชื่อ
ระยะเวลา
 • แพ็คเกจที่ 1 : ระยะเวลาใช้วงเงิน 24 เดือน
 • แพ็คเกจที่ 2 : วงเงินกู้ระยะเวลากู้สูงสุด 60 เดือน สำหรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนตามหลักเกณฑ์ธนาคาร
วงเงิน
 • แพ็คเกจที่ 1 : ตั้งแต่ 1 แสนบาท ถึง 3 แสนบาท
 • แพ็คเกจที่ 2 : ตั้งแต่ 1 แสนบาท ถึง 1 ล้านบาท
หลักประกัน
 • แพ็คเกจที่ 1 : ใช้บุคคลค้ำประกัน
 • แพ็คเกจที่ 2 : ใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสถานประกอบธุรกิจหลักของกิจการ หรือบ้านพักอาศัย เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันหลัก นอกจากนั้นสามารถเพิ่มเติมหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ บัญชีเงินฝาก หรือพันธบัตรรัฐบาลได้เพื่อรองรับความต้องการทางการเงินได้อย่างเพียงพอ
คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
 1. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ
 2. ประกอบกิจการหรือมีประสบการณ์ด้านบริหารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ขอเครดิตขั้นต่ำ 1 ปี และไม่เกิน 3 ปี โดยพิจารณาจากทะเบียนการค้าหรือเอกสารทางราชการ
 3. มียอดขายไม่น้อยกว่า 0.5 ล้านบาท และไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อปี
 4. มีเอกสารการเดินบัญชีกระแสเงินรับและจ่ายของกิจการ ผ่านธนาคารพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 12 เดือน
 5. ยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบเครดิตบูโร
 6. มีพฤติกรรมทางการเงินที่ดี เช่น ไม่มีประวัติค้างชำระกับสถาบันการเงินใดๆ ไม่มีประวัติเป็น NPL หรือ ปรับโครงสร้างหนี้ เป็นต้น
 7. กรณีบุคคลธรรมดา สำหรับแพ็คเกจที่  1 ผู้กู้ควรมีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี และแพ็คเกจที่ 2 ผู้กู้ควรมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี
หมายเหตุ: ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของธนาคาร

เอกสาร
ประกอบ
การขอสินเชื่อ
บุคคลธรรมดา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครใช้บริการ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครใช้บริการและคู่สมรส
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้สมัครใช้บริการและคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้บุคคล
 • สำเนาสัญญาจะซื้อขาย หรือสัญญามัดจำ (ถ้ามี)
 • ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงินย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
นิติบุคคล
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน / บริษัท
 • หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล
 • สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้
 • สำเนาสัญญาจะซื้อขาย หรือสัญญามัดจำ (ถ้ามี)
 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้ขอสินเชื่อและ /หรือเปิดบัญชีธนาคาร
 • งบการเงินของกิจการปีล่าสุด ฉบับยื่นสรรพากร
 • ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงินย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
อื่นๆ
 • สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเริ่มต้นธุรกิจทั้งบริการทางการเงิน และองค์ความรู้ต่างๆ
 • สามารถให้วงเงินสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์สำหรับลูกค้าที่มีประสบการณ์ธุรกิจตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปีวงเงินสินเชื่อที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าทั้ง วงเงินกู้ (Loan) วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) และวงเงินหนังสือค้ำประกัน (L/I) ซึ่งสามารถตอบสนองข้อจำกัดของลูกค้าทั้งวงเงินสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน และแบบมีหลักประกัน
 • เพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินรายวัน ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เช่น บริการเงินฝาก เช็ค และธุรกรรมการเงินอื่นๆ ผ่านระบบ Online

ชื่อผู้ติดต่อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ที่ตั้ง 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-8888822, 02-8888888
โทรสาร 02-8888882
อีเมล์ info@kasikornbank.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558
โหวตสินเชื่อ
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 16 คะแนน
มีผู้เข้าชมสินเชื่อนี้ 5,084 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลสินเชื่อนี้ 10 คน
อันดับที่ 9 หน่วยงานเข้าชมมากที่สุด
Loan Statistics
สินเชื่อทั้งหมด120 
สินเชื่อ SME21 
สินเชื่อแฟรนไชส์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้าน17 
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อธุรกิจ21 
สินเชื่ออื่นๆ40 
สถาบันการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด..10 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจข..
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก..11 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ..12 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..19 
ธนาคารออมสิน11 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ..24 
ธนาคารธนชาต จำกัด (ม..
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตร ..
ธนาคารเกียรตินาคิน จ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ..
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (..
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ..
ธนาคารอิสลามแห่งประเ..
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมสินเชื่อ381,803 
ผู้ขอข้อมูลสินเชื่อ474 
จำนวนสมาชิก39,821 
Top 10
สินเชื่อน่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.