หน้าหลัก    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2.1K
สินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย

ประเภท สินเชื่อบ้าน (Home Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย 
Loan K-Home Equity
วงเงินสินเชื่อ 10,000,000 บาท
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
10 ปี
รายละเอียด ถ้ามีหลากหลายเรื่องราวที่ต้องใช้จ่าย ใช้ที่อยู่ของคุณเป็นทุน แปลงสินทรัพย์เป็นเงินกู้ กับบริการสินเชื่อบ้านทวีทรัพย์ เบาใจผ่อนชำระได้นานถึง 15 ปี ...เรื่องราวหลายหลากที่ต้องใช้เงินจึงใช้จ่ายได้อย่างสบายใจ เงินก็ได้ บ้านก็ยังอยู่.... ด้วยสินเชื่อที่คุณสามารถนำเงินไปใช้ทำอะไรก็ได้ตามต้องการ เพียงใช้บ้านปลอดภาระเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่น้อยกว่า 22 ปี
 • การพิจารณาเกณฑ์อายุผู้กู้และผู้กู้ร่วม
  • กรณีผู้กู้หรือผู้กู้ร่วมเป็นผู้มีรายได้ประจำ จะต้องมีอายุรวมระยะเวลาการผ่อนชำระทั้งหมดไม่เกิน 60 ปี 
  • กรณีผู้กู้หรือผู้กู้ร่วมเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว จะต้องมีอายุรวมระยะเวลาการผ่อนชำระทั้งหมดไม่เกิน 65 ปี 
 • อายุงานของผู้ขอกู้
  • ผู้มีรายได้ประจำต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ถ้าน้อยกว่า 2 ปี ต้องมีประวัติการทำงานที่เดิมอย่างน้อย 2 ปี
  • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 • ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • ผู้ขอกู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน กรณีที่มีการกู้ร่วม ผู้กู้ร่วมจะต้องมีชื่อ
 • อยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนั้นด้วย
 • จำนวนผู้กู้รวมกันไม่เกิน 2 คน และต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
เอกสาร
ประกอบ
การขอสินเชื่อ
เอกสารส่วนตัวของผู้กู้ ผู้กู้ร่วมและคู่สมรส
 • แบบฟอร์มใบสมัครคำขอสินเชื่อและหนังสือให้ความยินยอม ที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก/ร่วม)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี  ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก/ร่วม)
 • กรณีสมรสจดทะเบียน : สำเนาทะเบียนสมรส 
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน : หนังสือยืนยันสถานภาพสมรสจากลูกค้า หรือสำเนาทะเบียนบ้าน/สูติบัตรของบุตร
 • กรณีหม้าย : ใบสำคัญการหย่า หรือใบแจ้งความเลิกร้างกับคู่สมรส หรือใบมรณะบัตร
เอกสารด้านการเงิน ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วมและคู่สมรส

กรณีผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานรับจ้าง(พนักงานบริษัท, พนักงานรัฐวิสาหกิจ) หรือรับราชการ ยื่นเอกสาร ดังนี้
 • สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ
 • หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และ/หรือ
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี  (Statement) อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลัง
กรณีข้าราชการบำนาญ ยื่นเอกสาร ดังนี้
 • บัตรรับเงินบำนาญ หรือ
 • ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย หรือ
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี  (Statement) อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลัง แสดงรายการเงินบำนาญเข้าบัญชีแต่ละเดือน 
 • หมายเหตุ ถ้าผู้สมัครมีรายได้ไม่สม่ำเสมออื่น ๆ เพิ่มเติม กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
  • เอกสารแสดงการเดินบัญชี  (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
กรณีเจ้าของกิจการ หรือผู้ที่อ้างอิงรายได้จากกิจการ
 • Bank Statement อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง (ในนามส่วนบุคคล หรือกิจการ)
 • และเอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่นๆ เช่น Cash Flow ที่ระดับผู้จัดการสาขาหรือผู้จัดการทีมขึ้นไปรับรองความถูกต้อง
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักร้อง นักแสดง และนายหน้า ขายประกัน ขายตรง ยื่นเอกสาร ดังนี้
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี  (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ
 • 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
เอกสารเพิ่มเติม กรณีผู้ประกอบการ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ดังนี้
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ (กรณีผู้ประกอบการ)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลต่อกระทรวงพาณิชย์ /หนังสือบริคณห์สนธิ อายุไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล) 
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 6 เดือน (กรณีบริษัทจำกัด) 
 • บัตรประจำตัววิชาชีพ/หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้ (กรณีประกอบอาชีพอิสระ) 
 • งบการเงินปีล่าสุด (เฉพาะกรณีต้องการนำรายได้ของกิจการมาประกอบการพิจารณา)
เอกสารด้านหลักทรัพย์
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/ นส.3/ นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
 • สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)
เอกสารเพิ่มเติม

กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance) : หลักประกันที่นำมา Refinance ต้องเป็นวงเงินสินเชื่อประเภทเดียวกันกับสินเชื่อบ้านทวีทรัพย์เท่านั้น
 • หลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เดิมหรือใบแสดงรายการเดินบัญชีเงินกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย (Statement) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 1ปี
 • สำเนาสัญญากู้เงินสถาบันการเงินเดิม
 • สำเนาสัญญาจำนองสถาบันการเงินเดิม
อื่นๆ
 • สามารถนำเงินที่ได้รับไปใช้จ่ายตามความต้องการ เพราะเป็นสินเชื่อเพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคล โดยใช้ที่อยู่อาศัยจำนองเป็นหลักประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยถูกกว่าสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคอื่น ๆ
 • ก่อให้เกิดสภาพคล่องในทรัพย์สินที่ตนเองเป็นเจ้าของ โดยสามารถแปลงเป็นเงินกู้หรือวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีเพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคลได้
 • ผ่อนได้นานสูงสุดถึง 15 ปี
ระยะเวลาในการกู้
 • ระยะเวลาการผ่อนสูงสุดไม่เกิน 15 ปี สำหรับห้องชุดไม่เกิน 10 ปี

ชื่อผู้ติดต่อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ที่ตั้ง 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-8888888
โทรสาร 02-8888882
อีเมล์ Info@kasikornbank.com
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/KBank_Live
Facebook 
www.facebook.com/KBankLive
Youtube 
www.youtube.com/user/KBANKLIVE
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558
โหวตสินเชื่อ
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชมสินเชื่อนี้ 2,070 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลสินเชื่อนี้ 0 คน
Loan Statistics
สินเชื่อทั้งหมด120 
สินเชื่อ SME21 
สินเชื่อแฟรนไชส์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้าน17 
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อธุรกิจ21 
สินเชื่ออื่นๆ40 
สถาบันการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด..10 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจข..
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก..11 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ..12 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..19 
ธนาคารออมสิน11 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ..24 
ธนาคารธนชาต จำกัด (ม..
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตร ..
ธนาคารเกียรตินาคิน จ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ..
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (..
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ..
ธนาคารอิสลามแห่งประเ..
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมสินเชื่อ394,117 
ผู้ขอข้อมูลสินเชื่อ477 
จำนวนสมาชิก39,971 
Top 10
สินเชื่อน่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.