หน่วยงาน    หอการค้าจังหวัด | Chamber of Commerce
8.1K
2
5
3.5K
หอการค้าจังหวัดสงขลา
SMEs
องค์กร หอการค้าจังหวัดสงขลา 
รายละเอียด
 หอการค้าจังหวัดสงขลา เกิดขึ้นด้วยนโยบายของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น โดยมีนายเอนก โรจนไพบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสุนทร ศรีสัตนา จากกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ประสานงาน หอการค้าจังหวัดสงขลา จึงจดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2526 เป็นหอการค้าลำดับที่ 15 ของประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการก่อการหอการค้าจังหวัดสงขลาขึ้นมาหนึ่งชุดประกอบด้วย นายทรงชัย ชวศิริ นายเกษม สังวาฬเดช นายธวัชชัย สุนทรเจริญนนท์ นายวีรพจน์ สุจริตธรรมกุล นายมานะ ศรีพิทักษ์ นายสามารถ สังข์เกษม นายธวัช กาญจนเมธากุล นายแสง อุดมจารุมณี นายอุดมชัย สุนทรเจริญนนท์ และนายประยูร วงศ์ปรีชากร เป็นคณะกรรมการก่อการไปดำเนินการเรื่องสมาชิก และหาผู้นำองค์กร โดยมีนายวิสูตร ศาลิคุปต พาณิชย์จังหวัดในสมัยนั้น คอยให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี 

ภาระหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการก่อการคือ หาบุคคลที่คุณสมบัติ คุณวุฒิและวัยวุฒิที่เหมาะสมมารับตำแหน่งประธานหอการค้าก่อตั้ง เพื่อให้องค์กรหอการค้าจังหวัดสงขลาที่เพิ่งปฏิสนธิ จะได้กำเนิดโดยสมบูรณ์และเข้มแข็งต่อไปได้ ซึ่งเป็นภาระกิจที่ค่อนข้างยากกว่าจะได้บุคคลที่มีความพร้อม ยอมเสียสละเพื่อส่วนรวมเข้ามารับตำแหน่งประธานก่อตั้งหรือประธานหอการค้าคนแรกคือ นายบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ คณะกรรมการก่อการหอการค้าจังหวัดสงขลาได้จัดงานแนะนำให้สาธารณชนได้รู้จักกับ “หอการค้า” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “หอการค้าจังหวัดสงขลา” หอการค้าของคนสงขลาขึ้น เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2527 ณ โรงแรมโนรา อำเภอหาดใหญ่ ปรากฏมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวอย่างคับคั่ง และเป็นผลต่อเนื่องทำให้ผลึกแห่งพลังของนักธุรกิจท้องถิ่นเติบโตได้จนสามารถรวบรวมสมาชิก และจัดการ ประชุมใหญ่สามัญครั้งที่หนึ่งได้

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2527 (ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นเวลา 5 เดือน ) และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลา ผลปรากฏว่า ได้ผู้ที่สมาชิกเลือกสรรจำนวน 15 ท่าน คือ นายบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ นายนิคม ปรีชาวีรกุล นายประยูร วงศ์ ปรีชากร นายนพพร สุชาตานนท์ นายวีรพจน์ สุจริตธรรมกุล นางรัตนา ก้องกิตติ นายสืบสวัสดิ์ สาครินทร์ นายอรัญ จิตตะเสโน นายทรงชัย ชลศิริ นายกังส์แสง ศรีสวัสดิ์นุภาพ นายแสง อุดมจารุมณี นายเกษม จันทร์เกษมพร นายวิสูตร สาลิคุปต นายไสว ณ พัทลุง และ นายสมพงษ์ บุญสม โดยคณะกรรมการฯ ได้เลือกตั้งนายบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ เป็นประธาน นับเป็นประธานชุดแรก ชุดก่อตั้งของหอการค้าจังหวัดสงขลา เข้าดำเนินการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลา

คณะกรรมการบริหารฯ ชุดแรกได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีสำนักงานของหอการค้าจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่หอการค้าประจำสำนักงานเพื่อผลักดันให้กิจกรรมและการดำเนินงานของหอการค้ารุดหน้าไปได้ด้วยดีตามเป้าประสงค์ ในเบื้องต้นได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซีกิมหยง จำกัด ให้ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งบนอาคารชั้น 2 ของศูนย์การค้าซีกิมหยงเป็นที่ตั้งสำนักงานหอการค้าจังหวัดสงขลา และได้จัดให้มีพิธีเปิดป้ายสำนักงานหอการค้าจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2527 โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น (นายโอภาส ผลศิลป์) มาเป็นประธานในพิธี

ต่อมาปี 2534 เพื่อรองรับกับการเพิ่มขึ้นของสมาชิกและการบริการ สำนักงานหอการค้าได้ย้ายมาเช่าอาคารเลขที่ 8 ซอย ป. ณัฐพล 4 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ โดย มี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีขณะนั้น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงาน และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่องค์กรซึ่งเป็นเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจ นั้นก็คือ สามารถระดมทุนจัดซื้ออาคารพาณิชย์ 4 ชั้น บ้านเลขที่ 29 ถนนโชติวิทยะกุล 4 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นสำนักงานถาวรของหอการค้าจังหวัดสงขลา โดย ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2547 
 
ที่ตั้ง 29 ถ.โชติวิทยะกุล 4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7424-6583, 074-246583, 081-7666275
โทรสาร 0-7442-9400
อีเมล์ sk_ecommerce@hotmail.com
aoot2@hotmail.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 8,105 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด