3.5K
4 กุมภาพันธ์ 2557
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2557
 
ข่าวดี สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)” ปี 2557

สำหรับผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมบ่มเพาะด้านการตลาด การผลิต/บริการ การบริหารจัดการ การเงิน/บัญชี การเขียนแผนกลยุทธ์ธุรกิจ และการให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารธุรกิจช่วงเริ่มต้น เพื่อปรับแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ ที่สามารถทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมืออาชีพ
 
สนใจสมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด เพียง 1 รุ่น เท่านั้น สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อคัดเลือกและสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 อบรมเฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์ (มีวันศุกร์ 2 ครั้ง ตามรายละเอียดที่แนบมานี้)
 
สอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครเพิ่มเติมได้ที่ คุณพนิดา และ คุณอัญชิสรา โทรศัพท์ : 082-4502626 , 0-2564-4000 ต่อ 2019-2020   Email : nec_ismed@hotmail.com เว็บไซต์ : www.ismed.or.th

ถ้าคุณเป็น
 • ผู้ว่างงาน /เพิ่งสำเร็จการศึกษา
 • ข้าราชการ/พนักงานประจำ
 • ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ/ขยายธุรกิจ
 • เจ้าของธุรกิจไม่เกิน 3 ปี
 • ทายาทธุรกิจ
มุ่งเน้น
 • เพิ่มความรู้ด้านการจัดการ จำนวน 78 ชั่วโมง  : การบริหารจัดการ/บุคคล/การตลาด /การผลิต/การเงิน/บัญชี/บุคคล/กฎหมายภาษี /การเขียนแผนธุรกิจ
 • เพิ่มเพิ่มทักษะการประกอบการ จำนวน 18 ชั่วโมง : เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดตั้งธุรกิจโดยใช้ “การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ”
 • การศึกษาดูงาน : เพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนมุมมองในการเป็นผู้ประกอบการ
 • กระตุ้นการจัดตั้ง/ขยายธุรกิจ : เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและแสดง/จำหน่ายสินค้าหรือบริการ 
กำหนดการอบรม
กิจกรรมอบรมความรู้ด้านการจัดการและการวางแผนธุรกิจ  จำนวน 78 ชั่วโมง
 • วันที่ 1 :    -   นโยบายและมาตรการการส่งเสริม SMEs / การปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม  2557   เวลา 09.00 – 17.00 น. (7 ชั่วโมง)
 • วันที่ 2 :    -  การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ และ Business Model หัวใจขับเคลื่อนธุรกิจ : ก้าวหน้าด้วยตำรา 9 ช่อง
วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557     เวลา 09.00 – 18.00 น. (8 ชั่วโมง)
 • วันที่ 3 :    -  การจัดทำแผนธุรกิจและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจ
วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557    เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ชั่วโมง)
 • วันที่ 4-5  : - การเตรียมความพร้อมเพื่อมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (จำนวน 3 ชั่วโมง)
               - รู้ตลาด ฉลาดผลิต : ทำให้การขายดีขึ้น (จำนวน 14 ชั่วโมง)
วันเสาร์ที่ 15 – วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557    เวลา 08.30 – 18.00 น. (17 ชั่วโมง)
 • วันที่ 6 :    -   ผลิตดี มีกำไร : ขจัดเหตุเงินหาย (การบริหารจัดการการผลิต/การบริการสำหรับ SMEs)
วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557    เวลา 09.00 – 17.00 น. (7 ชั่วโมง)
 • วันที่ 7 :    -   ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคน และกฎหมายที่ต้องรู้สำหรับ SMEs
วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557    เวลา 09.00 – 17.00 น. (7 ชั่วโมง)
 • วันที่ 8-9 :  -  การบริหารการเงินสำหรับธุรกิจ SMEs
วันเสาร์ที่ 29 – วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557        เวลา 09.00 – 17.00 น. (14 ชั่วโมง)
 • วันที่ 10-11 : - การจัดทำแผนธุรกิจและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจ (การให้คำปรึกษาแนะนำโดยที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้)
วันเสาร์ที่ 5 และ วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557    เวลา 09.00 – 16.00 น. (12 ชั่วโมง) 

กิจกรรมเพื่อกระตุ้นการจัดตั้ง/ขยายธุรกิจ
 • วันที่ 12-13 : - กรณีศึกษา เรียนรู้จากความสำเร็จและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจและแนวโน้มสำคัญของโลก 6 ประการที่เป็นโอกาสในการทำธุรกิจ
อาทิ - เจาะโอกาสรวยด้วยธุรกิจ On-Line และ Delivery
        - เจาะโอกาสรวยด้วยธุรกิจ หยอดเหรียญและ ธุรกิจ Home Service
วันเสาร์ที่ 26  - วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557       เวลา 09.00 – 16.00 น.
 
กิจกรรมอบรมทักษะการจัดการธุรกิจสมัยใหม่   จำนวน 18 ชั่วโมง   เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • วันที่ 14-16 :  - กลยุทธ์การทำตลาดออนไลน์ / เทคนิคการจัดแสดงสินค้า/ และกลยุทธ์การตั้งราคาสินค้า
วันศุกร์ที่ 2 - วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2557
 
กิจกรรมการนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อนำไปปฏิบัติจริง
 • วันที่ 17 :     - นำเสนอแผนธุรกิจรายบุคคลต่อผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปปรับปรุงสำหรับการนำไปปฏิบัติจริงวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557     (นัดเวลานำเสนอรายละประมาณ 30 นาที)
ปิดโครงการมอบวุฒิบัตร
 • วันที่ 18 :     ปิดโครงการมอบวุฒิบัตร               วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557
กำหนดการสัมภาษณ์คัดเลือก 

ส่งใบสมัครก่อนวันที่   20 กุมภาพันธ์ 2557
เพื่อนัดเวลาในการสัมภาษณ์ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ทุกท่านต้องผ่านกระบวนการสัมภาษณ์คัดเลือก
 
วันที่อบรม สัมมนา: อบรมเฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์ (วันศุกร์ 2 ครั้ง) ตามกำหนดการข้างต้น
 
สถานที่อบรม-สัมมนา:  บริเวณเขตห้วยขวาง โรงแรม My Hotel รัชดา ลงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ห้วยขวาง (หากมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบทันที)
 
จำนวน 40 ท่าน / รุ่น
 
ค่าลงทะเบียนอบรม-สัมมนา:  ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท ตลอดโครงการ 

ขั้นตอนในการสมัครและเข้าร่วมโครงการ
 1. กรอกใบสมัคร พร้อมแบบทดสอบแนวคิดธุรกิจเบื้องต้น
 2. ส่งใบสมัคร  (แบบฟอร์ม F01) และแบบทดสอบแนวคิด ทาง E-mail หรือ โทรสารได้ที่ E-mail : nec_ismed@hotmail.com โทรสาร : 02-986-9366,77 เพื่อรอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อนัดวันสัมภาษณ์ คัดเลือก (เจ้าหน้าที่จะแจ้งวัน-เวลา-สถานที่ในการสัมภาษณ์ ประมาณต้นเดือน กพ. 2557)
 3. เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่กำหนด (ใช้ระยะเวลากระบวนการสัมภาษณ์ประมาณ 1 ชม.)
 4. เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ให้สำหรับท่านที่ผ่านการคัดเลือก และท่านกรุณาชำระค่าธรรมเนียม 3,000 บาท ตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ท่านทราบ
 5. เข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการที่แจ้งให้ท่านทราบ
ลงทะเบียนอบรม-สัมมนา:

สนใจติดต่อขอใบสมัครได้ที่ คุณพนิดา และคุณอัญชิสรา
โทร. 0-2564-4000 ต่อ 2019-2020
โทรสาร 0-2986-9366,77
Email: nec_ismed@hotmail.com
เว็บไซต์ www.ismed.or.th
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ซิก้า อินโนเวชั่นแชร์ม..
1,257
เปิด 46 รายชื่อธุรกิจแ..
892
เจ วอช ซิสเท็ม เปิดสาข..
887
ล้ำสุด! ซื้อแฟรนไชส์ “..
756
แรงส่งท้ายปลายปี! ฮ็อบ..
713
ชีสซี่ฟรายจัดให้! เปิด..
671
ข่าวอบรมสัมนามาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2022 All Right Reserved.