1.1K
6 พฤษภาคม 2564
กรมพัฒน์ฯ เชิญชวนธุรกิจแฟรนไชส์สมัครเข้าร่วม “Thailand Franchise Award 2021” พิสูจน์ความเป็นสุดยอดแฟรนไชส์ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงาน “Thailand Franchise Award 2021” ยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล สร้างมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีศักยภาพ เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564
 
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า แฟรนไชส์เป็นระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่ดีและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่สากล เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจ นำไปสู่การขยายสาขาอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสนับสนุนเงินลงทุนจากสถาบันการเงิน เพื่อผลักดันให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมีโอกาสและสามารถขยายตลาดไปต่างประเทศให้มากขึ้น
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM Bank ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ เตรียมจัดงาน “Thailand Franchise Award 2021 : TFA 2021” เพื่อมอบโล่รางวัลให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐาน จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยกำหนดรางวัลแบ่งออกเป็น 5 ประเภท รวม 13 รางวัล ดังนี้
  • ประเภทที่ 1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด 3 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม
  • ประเภทที่ 2 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม 5 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม
  • ประเภทที่ 3 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน 2 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม
  • ประเภทที่ 4 รางวัลสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ไทยแห่งปี รวม 2 รางวัล คือ รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทย และรางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง
  • ประเภทที่ 5 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ รวม 1 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม
สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวด ต้องดำเนินกิจการในรูปแบบแฟรนไชส์ภายในประเทศไทย ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ทะเบียนนิติบุคคล เป็นธุรกิจที่มีภาพลักษณ์กิจการที่ดี มีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของตลาดผู้บริโภค โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้ว คณะกรรมการจะทำการคัดเลือก
 
แฟรนไชส์ที่เหมาะสมเพื่อรับโล่เชิดชูเกียรติ ในพิธีมอบรางวัล “Thailand Franchise Award 2021” ต่อไป

การปรับตัวเข้าหาวิกฤต และมองหาช่องทางการดำเนินธุรกิจใหม่ เพื่อรองรับความเสี่ยงต่างๆ จะช่วยให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยก้าวข้ามทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน อธิบดีกล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th โทร. 0 2547 5953 อีเมล : franchisedbd@gmail.com
#PoweredByDBD

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “ประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Award 2021: TFA 2021)” เพื่อสร้างการรับรู้ ภาพลักษณ์ที่ดี และการเผยแพร่ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ผ่านการจัดงานประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Award 2021: TFA 2021) อันจะเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ต้นแบบธุรกิจแฟรนไชส์ไทย 
 
วัตถุประสงค์
  • พัฒนาและส่งเสริมการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ให้มีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ และเป็นที่รู้จักในตลาดทั้งในประเทศและสากลมากยิ่งขึ้น
  • กระตุ้นธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีคุณภาพ และการรักษามาตรฐานคุณภาพของธุรกิจ อันจะนำไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
  • รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Award) เป็นรางวัลที่มีคุณค่า มีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ นักลงทุน ผู้บริโภค และสาธารณชน   
กลุ่มเป้าหมาย
 
ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเข้าร่วมกิจกรรมประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ประจำปี 2564 (Thailand Franchise Award 2021: TFA 2021) จำนวนไม่น้อยกว่า 225 ราย และมีการเผยแพร่ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่ได้รับรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Award) ประจำปี 2563 ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 225 ราย
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Award) โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ในกลุ่มธุรกิจ ผู้บริโภค นักลงทุน และประชาชนทั่วไป
  • ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศและสากล ผ่านการจัดงานพิธีมอบรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ประจำปี 2564 (Thailand Franchise Award 2021: TFA 2021) และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ขอเป็นสื่อกลางสื่อสารให้เจ้าของแฟรนไชส์ ที่มีศักยภาพ สนใจเข้ารับการประเมิน วัดผล และประกวด เพื่อให้เป็นที่รู้จัก และได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ซื้อแฟรนไชส์ในอนาคต

 
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า     
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
โอกาสดีมาแล้ว!ไจแอ้น ล..
926
มาแล้วจ้า! ชาคุมะ เปิด..
684
เปิดร้าน Chester พร้อม..
629
“Personalized Learning..
613
เดอะ เลตเตอร์โพสต์ เซอ..
566
ฮิตสุด! ฮ็อป ชาเฟ่ สุด..
550
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.