681
6 พฤษภาคม 2564
กรมพัฒน์ฯ เชิญชวนธุรกิจแฟรนไชส์สมัครเข้าร่วม “Thailand Franchise Award 2021” พิสูจน์ความเป็นสุดยอดแฟรนไชส์ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงาน “Thailand Franchise Award 2021” ยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล สร้างมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีศักยภาพ เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564
 
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า แฟรนไชส์เป็นระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่ดีและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่สากล เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจ นำไปสู่การขยายสาขาอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสนับสนุนเงินลงทุนจากสถาบันการเงิน เพื่อผลักดันให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมีโอกาสและสามารถขยายตลาดไปต่างประเทศให้มากขึ้น
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM Bank ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ เตรียมจัดงาน “Thailand Franchise Award 2021 : TFA 2021” เพื่อมอบโล่รางวัลให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐาน จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยกำหนดรางวัลแบ่งออกเป็น 5 ประเภท รวม 13 รางวัล ดังนี้
  • ประเภทที่ 1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด 3 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม
  • ประเภทที่ 2 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม 5 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม
  • ประเภทที่ 3 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน 2 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม
  • ประเภทที่ 4 รางวัลสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ไทยแห่งปี รวม 2 รางวัล คือ รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทย และรางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง
  • ประเภทที่ 5 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ รวม 1 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม
สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวด ต้องดำเนินกิจการในรูปแบบแฟรนไชส์ภายในประเทศไทย ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ทะเบียนนิติบุคคล เป็นธุรกิจที่มีภาพลักษณ์กิจการที่ดี มีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของตลาดผู้บริโภค โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้ว คณะกรรมการจะทำการคัดเลือก
 
แฟรนไชส์ที่เหมาะสมเพื่อรับโล่เชิดชูเกียรติ ในพิธีมอบรางวัล “Thailand Franchise Award 2021” ต่อไป

การปรับตัวเข้าหาวิกฤต และมองหาช่องทางการดำเนินธุรกิจใหม่ เพื่อรองรับความเสี่ยงต่างๆ จะช่วยให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยก้าวข้ามทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน อธิบดีกล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th โทร. 0 2547 5953 อีเมล : franchisedbd@gmail.com
#PoweredByDBD

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “ประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Award 2021: TFA 2021)” เพื่อสร้างการรับรู้ ภาพลักษณ์ที่ดี และการเผยแพร่ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ผ่านการจัดงานประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Award 2021: TFA 2021) อันจะเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ต้นแบบธุรกิจแฟรนไชส์ไทย 
 
วัตถุประสงค์
  • พัฒนาและส่งเสริมการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ให้มีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ และเป็นที่รู้จักในตลาดทั้งในประเทศและสากลมากยิ่งขึ้น
  • กระตุ้นธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีคุณภาพ และการรักษามาตรฐานคุณภาพของธุรกิจ อันจะนำไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
  • รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Award) เป็นรางวัลที่มีคุณค่า มีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ นักลงทุน ผู้บริโภค และสาธารณชน   
กลุ่มเป้าหมาย
 
ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเข้าร่วมกิจกรรมประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ประจำปี 2564 (Thailand Franchise Award 2021: TFA 2021) จำนวนไม่น้อยกว่า 225 ราย และมีการเผยแพร่ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่ได้รับรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Award) ประจำปี 2563 ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 225 ราย
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Award) โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ในกลุ่มธุรกิจ ผู้บริโภค นักลงทุน และประชาชนทั่วไป
  • ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศและสากล ผ่านการจัดงานพิธีมอบรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ประจำปี 2564 (Thailand Franchise Award 2021: TFA 2021) และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ขอเป็นสื่อกลางสื่อสารให้เจ้าของแฟรนไชส์ ที่มีศักยภาพ สนใจเข้ารับการประเมิน วัดผล และประกวด เพื่อให้เป็นที่รู้จัก และได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ซื้อแฟรนไชส์ในอนาคต

 
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า     
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
#แฟรนไชส์ มารุชา เปิดส..
1,673
ประกาศผลแล้ว! งานมอบรา..
1,451
เติบโตต่อเนื่อง! #แฟรน..
749
ออฟฟิศเมท พลัส ฉลองเปิ..
741
#แฟรนไชส์ Am Tea เดินห..
700
#แฟรนไชส์ คาเฟ่ ชากัญ ..
567
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.