หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศออสเตรเลีย | Australia 
25K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
เปิดตลาดให้ผู้ให้บริการไทยเข้าไปจัดตั้งธุรกิจในออสเตรเลียทุกประเภทได้ 100% ยกเว้น
 File size : 2.396 MB.
 Type : pdf
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(730)
ข้อผูกพันเปิดตลาดของไทยให้ออสเตรเลีย
 File size : 0.288 MB.
 Type : pdf
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(624)
การจัดซื้อโดยรัฐเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อมาก เพราะรัฐจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการซื้อวัตถุดิบ
 File size : 0.699 MB.
 Type : pdf
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(556)
ลักษณะการเจรจาด้านนโยบายการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรี
 File size : 0.518 MB.
 Type : pdf
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(537)
กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า หมายถึง การกำหนดหลังเกณฑ์ในการได้สัญชาติหารือ
 File size : 0.426 MB.
 Type : pdf
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(590)
ด้านการค้าบริการและการลงทุน ไทยกับออสเตรเลียใช้แนวทางการเปิดตลาดแบบค่อยเป็นค่อยไป
 File size : 0.149 MB.
 Type : pdf
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(572)
ถาม ออสเตรเลียเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ได้สูงสุดถึง ๖๐%
 File size : 0.099 MB.
 Type : pdf
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(602)
การค้าบริการ  ไทยและนิวซีแลนด์จะมีการเจรจาเปิดตลาดการค้าบริการภายใน 3 ปี
 File size : 0.108 MB.
 Type : pdf
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(542)
การเจรจาจัดท าความตกลง JTEPA เริ่มขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2547 และสรุปผลการเจรจาโดยสมบูรณ์
 File size : 0.209 MB.
 Type : pdf
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(581)
ท้ัง ๓ ความตกลงน้ีมีการเจรจามาก่อนปี๒๕๕๐ (ค.ศ. ๒๐๐๗) ในการเจรจาเร่ืองลดภาษีได้นําสินค้า
 File size : 0.11 MB.
 Type : pdf
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(572)
ลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 1990
 File size : 0.107 MB.
 Type : pdf
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(750)
การใช้พืชจีเอ็มหรือ พืชดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Crop:GM crop)
 File size : 1.521 MB.
 Type : pdf
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(559)
รัฐบาลออสเตรเลียให้ความสนับสนุนในการเจรจาเรื่องความตกลงการค้าเสรี ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
 File size : 0.828 MB.
 Type : pdf
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(768)
ผมเคยเขียนถึงเรื่องความตกลงเขตการค้าเสรี-ออสเตรเลีย หรือที่คนในวงการการค้าระหว่างประเทศ
 File size : 0.069 MB.
 Type : pdf
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(582)
การใช้พืชจีเอ็มหรือ พืชดัดแปลงพันธุกรรม(Genetically Modified Crop:GM crop)
 File size : 1.521 MB.
 Type : pdf
11-04-2555กรรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(532)
 
 File size : 0.292 MB.
 Type : pdf
11-04-2555กรรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(992)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.