บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ความรู้ทั่วไประบบแฟรนไชส์
1.4K
6 นาที
20 มีนาคม 2562
เจาะลึก! การเขียนแผนธุรกิจเพื่อกู้แบงค์ของแฟรนไชส์ซี่


เนื่องจากแฟรนไชส์ซีส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กและกลาง จึงขอแนะนำให้เขียนแผนธุรกิจเพื่อใช้กู้เงินต่อสถาบันการเงิน โดยรูปแบบข้อแนะนำของธนาคารเอสเอ็มอี ควรมีรูปแบบในการเขียนดังต่อไปนี้

1.บทสรุปผู้บริหาร
 • ความเป็นมาและสถานะของกิจการในปัจจุบัน
  • ชื่อและที่ตั้งกิจการ / ชื่อผู้บริหารที่สำคัญ / ประเภทสินค้าที่ขาย / ยี่ห้อสินค้า (ถ้ามี)
  • กลุ่มลูกค้าหลัก / ส่วนแบ่งตลาด / คู่แข่งที่สำคัญความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
  • ฐานะของกิจการ (เงินทุน-เงินกู้) และผลประกอบการในปัจจุบัน
    
 • โอกาสทางธุรกิจ และแนวคิดในการจัดทำโครงการ
  • ความเป็นมาของโครงการ / วัตถุประสงค์ของโครงการ (เพื่อขยายสาขา / เพื่อจัดตั้งกิจการใหม่ / เพื่อปรับปรุงกิจการ)
  • การลงทุนในโครงการ และแหล่งที่มาของเงินทุน
    
 • วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนธุรกิจ (เพื่อขอสินเชื่อ, หาผู้ร่วมลงทุน หรือปรับปรุงกิจการ เป็นต้น )
 • กลยุทธ์ในการบริหารโครงการ
  • ด้านการจัดการ / การจัดซื้อสินค้าและการบริหารสินค้าคงคลัง / การตลาด และการเงิน
    
 • ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ
  • ระยะเวลาคืนทุน (Pay -back Period)
  • จุดคุ้มทุน (Break-even Point)
  • มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุน (NPV)
  • อัตราผลตอบแทนของการลงทุน (IRR) 
2.ความเป็นมาของโครงการ
 • ประวัติ และความเป็นมาของกิจการ
  • แนวความคิดในการก่อตั้งกิจการ
  • ผู้ก่อตั้งกิจการ
  • ปีที่ก่อตั้ง
  • ทุนจดทะเบียน / ทุนที่ชำระแล้ว
  • การเติบโตของกิจการ (ได้แก่ การเพิ่มทุน การลงทุนขยายกิจการ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ฯลฯ)
  • ความสำเร็จครั้งสำคัญของกิจการ (ถ้ามี)
    
 • รายชื่อหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้น และสัดส่วนหุ้นที่ถือครอง
 • ประวัติของหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้น
 • สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ย้อนหลัง 3 ปี)
 • กรณีที่เป็นโครงการใหม่ ให้ระบุชัดเจนว่าจะเริ่มดำเนินงานเมื่อใด (จัดทำเป็นตารางแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดตั้งจนถึงวันเริ่มดำเนินงาน) 
3.การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
 • ภาพรวมของอุตสาหกรรม 
 • แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม 
 • มาตรฐานในการประกอบการในอุตสาหกรรม (เช่น ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO, QS, GMP, H A CCP ฯลฯ) ตลอดจน Benchmark อื่น ๆ ที่สำคัญในอุตสาหกรรม 
 • นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ (ถ้ามี) 
4.การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)


ภาพจาก goo.gl/images/xqgW4z
 • จุดแข็งของกิจการ :
  ปัจจัยภายในที่ทำให้กิจการมีความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งหลัก / คู่แข่งรอง
   
 • จุดอ่อนของกิจการ :
  ปัจจัยภายในที่ทำให้กิจการมีความเสียเปรียบในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งหลัก / คู่แข่งรอง
   
 • โอกาสของธุรกิจ :
  ปัจจัยภายนอกที่จะเสริมให้กิจการเติบโตต่อไปในอนาคต
   
 • อุปสรรคของธุรกิจ :
  ปัจจัยภายนอกที่จะทำให้กิจการไม่รุ่งเรือง หรือเติบโตช้า 
5.วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย (Vision, Mission & Goals)
 • วิสัยทัศน์ ( Vision )
  คือ ภาพของกิจการที่ต้องการจะเป็นในอนาคต โดยมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงในปัจจุบัน
   
 • พันธกิจ ( Mission )
  คือ งานที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกิจการ
   
 • เป้าหมาย ( Goal )
  คือ การกำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการจากพันธกิจของกิจการ โดยกำหนดเป็นข้อ ๆ แบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น (1 ปี) ระยะปานกลาง (3-5 ปี) และระยะยาว (5 ปีขึ้นไป) ทั้งนี้เป้าหมายในแต่ละระยะเวลาควรสอดคล้องกัน สามารถวัดผลได้ และระบุเวลาที่แล้วเสร็จอย่างชัดเจน 
6. แผนเชิงกลยุทธ์
 • กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy) คือสิ่งที่บอกถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของกิจการ ได้แก่
  • มุ่งเน้นการเติบโต (Growth Strategy) เป็นการขยายธุรกิจไปในทิศทางต่าง ๆ เช่น

   - ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกื้อหนุนธุรกิจเดิม โดยเป็นธุรกิจที่อยู่ต้นทางหรือ ปลายทางของธุรกิจเดิม ( Forward – Backward Integration )
   - ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่แตกต่างไปจากธุรกิจเดิมโดยสิ้นเชิง ( Conglomerate Diversification) เพื่อกระจายความเสี่ยงของการลงทุน
   - จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ( A lliance Strategy ) เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ธุรกิจเดิมโดยไม่ต้องลงทุนเอง
    
  • กลยุทธ์คงตัว (Stability Strategy) ไม่มีการลงทุนใด ๆ ในช่วงนี้ แต่มุ่งเน้นในธุรกิจเดิมให้เข้มแข็ง
  • การลดขนาดกิจการ ( Retrenchment Strategy )

   - ขายทิ้งกิจการบางส่วน (ที่ไม่ทำกำไร หรือขาดทุน)
   - ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ ( Restructure)
    
 • กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) คือ การดึงจุดเด่นขององค์กรขึ้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์และ ส่งเสริมกลยุทธ์ระดับองค์กร
  • เป็นผู้นำด้านต้นทุน (ที่ต่ำกว่าคู่แข่งขัน) ( Cost Leadership Strategy) ทำให้สามารถจำหน่าย สินค้าได้ในราคาถูกกว่าคู่แข่ง 
  • เน้นความแตกต่างของสินค้า ( Differentiation Strategy) สามารถสร้าง Value A dded ใหม่ๆ ให้กับสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ ๆ ของผู้บริโภค 
  • มุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ( Focus Strategy) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ทำให้กิจการสามารถตั้งราคาสินค้าได้สูงขึ้น
    
 • กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Functional Level Strategies) ในด้านต่างๆ ได้แก่ 
  • การบริหารจัดการ เป็นการสร้างระบบการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
  • การตลาด เป็นการกำหนดแผนงานด้านการตลาดเพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
  • การจัดซื้อสินค้า เป็นการกำหนดแผนงานด้านการจัดซื้อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
  • การเงิน เป็นการกำหนดแผนงานด้านการเงินให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
7. แผนการบริหารจัดการ 


ภาพจาก goo.gl/images/LZhG8a

ก่อนและหลังการดำเนินการตามโครงการใหม่
 • รูปแบบธุรกิจ (กิจการเจ้าของคนเดียว ,ห้างหุ้นส่วน ,บริษัทจำกัด ฯลฯ)
 • โครงสร้างองค์กร และผังบริหาร
 • ทีมผู้บริหารและหลักการบริหารงาน
  • รายชื่อคณะกรรมการ และกรรมการบริหาร
  • ลักษณะการบริหารงาน (เช่นการรวมอำนาจ หรือกระจายอำนาจ เป็นต้น)
กรณีการจัดตั้งกิจการใหม่ ให้แสดงความสัมพันธ์ของการบริหารงานระหว่างกิจการเดิมและ กิจการใหม่ให้ชัดเจน
แผนด้านบุคลากร
 • กำลังคนในปัจจุบัน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน และแผนด้านกำลังคน (การสรรหา และ จัดเตรียมบุคลากร)
 • แผนพัฒนาบุคลากร
 • ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี)
 • พันธมิตรทางธุรกิจ และการให้ความช่วยเหลือ (ถ้ามี)
 • สรุปจุดเด่น ปัญหา และเป้าหมายทางการจัดการ บริหารงานโครงการ
  • สรุปจุดเด่นด้านการจัดการ บริหารงานโครงการ
  • สรุปปัญหาที่สำคัญด้านการจัดการ บริหารงานโครงการ
  • เป้าหมายทางการจัดการที่ต้องการตามแผนกลยุทธ์
  • งบประมาณที่ต้องใช้ด้านการจัดการ 
8. แผนการตลาด


ก่อนและหลังการดำเนินการตามโครงการใหม่
 • ภาพรวมของตลาด
  1. สภาวะทั่วไปของตลาด อธิบายย้อนหลัง 3 ปี และคาดการณ์ล่วงหน้า 3 ปี (ระบุที่มาของสมมติฐาน)      
  2. ขนาด หรือมูลค่าการซื้อขายของตลาด (ระบุที่มาของตัวเลขหรือสมมติฐาน และข้อจำกัดในการประมาณการด้วย)
  3. ปริมาณความต้องการของตลาด / จำนวนผู้ซื้อในตลาด
  4. ปริมาณการค้าเพื่อตอบสนองตลาด / จำนวนผู้ค้าในตลาด
    
 • ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย
  1. ลักษณะและจุดเด่นผลิตภัณฑ์
  2. การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (ภาพที่ต้องการให้เป็นในสายตาของผู้บริโภค)
  3. ภาพตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ / สถานที่จัดจำหน่าย
  4. พื้นที่จำหน่าย และตลาดเป้าหมาย (ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นตลาดระดับท้องถิ่น หรือตลาดระดับประเทศ)
  5. ยอดขาย และส่วนแบ่งตลาด
    
 • กลุ่มลูกค้า
  1. ลูกค้าเป้าหมายคือใคร
  2. ลูกค้ารายใหญ่ของกิจการ 5 อันดับแรก แจก แจง ยอดขายสำหรับลูกค้าแต่ละราย และความสัมพันธ์กับลูกค้ารายพิเศษ (ถ้ามี)
  3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคตของโครงการคือใคร (สามารถขยายฐานลูกค้าได้หรือไม่)
    
 • การแข่งขัน และคู่แข่ง
  1. สภาพการแข่งขันในตลาดปัจจุบัน
  2. คู่แข่งหลัก / คู่แข่งรองของกิจการ
  3. เปรียบเทียบยอดขาย หรือส่วนแบ่งตลาดของกิจการกับคู่แข่งหลัก
  4. เปรียบเทียบจุดแข็ง-จุดอ่อนระหว่างผลิตภัณฑ์ของกิจการกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง
  5. ลูกค้ากลุ่มเดิมมีแนวโน้มจะเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งหรือไม่
  6. แนวโน้มการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่
    
 • กลยุทธ์ทางการตลาด
  1. กลยุทธ์ด้านสินค้า / บริการ
  2. กลยุทธ์ด้านราคา
  3. กลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่าย
  4. กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาดและการขาย
    
 • สรุปจุดเด่น ปัญหา และเป้าหมายทางการตลาด
  1. สรุปจุดเด่นด้านการตลาด
  2. สรุปปัญหาที่สำคัญด้านการตลาด
  3. ยอดขาย / ส่วนแบ่งตลาด และเป้าหมายทางการตลาดอื่นๆ ที่ต้องการตามแผนกลยุทธ์
  4. งบประมาณที่ต้องใช้ด้านการตลาด 
9.  การวิเคราะห์ด้านเทคนิค หรือกระบวนการซื้อมา-ขายไปของกิจการ


ก่อนและหลังการดำเนินการตามโครงการใหม่
 • กระบวนการจัดซื้อสินค้าของกิจการ และกระบวนการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ( แสดงในรูป Flow Chart)
 • ทำเลที่ตั้ง และแผนผังสถานที่ตั้งร้านค้า และคลังสินค้า (ถ้ามี)
  1. แผนที่ร้านค้า / คลังสินค้า (ถ้ามี)
  2. แผนผังภายในร้านค้า / คลังสินค้า (ถ้ามี)
  3. จำนวนพื้นที่ใช้สอย
  4. การได้มาซึ่งพื้นที่ (ซื้อหรือเช่า ระบุรายละเอียดการชำระเงิน ในกรณีที่เป็นการเช่าให้ระบุปีที่สัญญาเช่าหมดอายุ)
    
 • สินทรัพย์ที่ใช้ในการซื้อ-ขายสินค้า
  1. รายการเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่สำคัญ (หากยังอยู่ระหว่างการชำระเงิน ให้ระบุรายละเอียด เงื่อนไขการชำระเงิน)
  2. อายุการใช้งาน
  3. การซ่อมแซม/บำรุง รัก ษาเครื่องจักรและอุปกรณ์
    
 • ต้นทุนสินค้าที่ขาย
  1. สินค้าสำคัญและซัพพลายเออร์หลักที่กิจการติดต่อด้วย
  2. สัดส่วนต้นทุนของกิจการ (ต้นทุนสินค้าที่ขาย และต้นทุนค่าบริหาร)
  3. พยากรณ์ยอดซื้อสินค้า
    
 • การบริหารสินค้าคงคลัง และนโยบายสินค้าคงคลัง
 • การควบคุมคุณภาพการจัดซื้อสินค้า
 • สรุปจุดเด่น ปัญหา และเป้าหมายทางการซื้อ-ขายสินค้า
  1. สรุปจุดเด่นด้านการซื้อ-ขายสินค้า
  2. สรุปปัญหาที่สำคัญด้านการซื้อ-ขายสินค้า
  3. เป้าหมายทางการซื้อ-ขายสินค้าที่ต้องการตามแผนกลยุทธ์
  4. งบประมาณที่ต้องใช้ด้านการจัดซื้อสินค้า / คลังสินค้า 
10. แผนการเงิน 


ภาพจาก goo.gl/images/vQu54W

 • การลงทุนในกิจการ ( ก่อน การดำเนินงานตามโครงการ)
 • รายละเอียดเงินกู้ยืม (ถ้ามี)
  • ประเภทและวงเงินกู้
  • วัตถุประสงค์ของเงินกู้
  • อัตราดอกเบี้ย
  • การชำระคืนเงินต้น
  • ระยะเวลาปลอดหนี้
  • หลักประกันเงินกู้
    
 • การลงทุนในโครงการใหม่
 • แหล่งเงินที่ประสงค์จะขอกู้
 • รายละเอียดเงินกู้ยืม (ถ้ามี)
  • ประเภทและวงเงินกู้
  • วัตถุประสงค์ของเงินกู้
  • อัตราดอกเบี้ย
  • การชำระคืนเงินต้น
  • ระยะเวลาปลอดหนี้
  • หลักประกันเงินกู้
    
 • ประมาณการทางการเงินของกิจการในอนาคต 3-5 ปี
 • สมมติฐานทางการบัญชีและการเงิน
  • อัตราการเพิ่ม/ลดของยอดขาย ต้นทุนสินค้าที่ขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารใน แต่ละปี
  • อัตราดอกเ บี ้ยจ่าย ประมาณจากอัตราดอกเ บี ้ยจ่ายของวงเงินกู้เดิม และวงเงินกู้ใหม่ที่คาดว่าจะกู้เพิ่ม
  • สัดส่วนการขายเงินสด : ขายเงินเชื่อ
  • ระยะเวลาในการให้เครดิตแก่ลูกค้า
  • นโยบายการให้ส่วนลดการค้า และส่วนลดเงินสด (ถ้ามี)
  • ระยะเวลาที่ได้รับเครดิตจากเจ้าหนี้การค้า
  • ระยะเวลาในการเก็บ รัก ษาสินค้าคงคลัง
  • วิธีการตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรแต่ละประเภท
  • อัตราภาษีเงินได้
 • ประมาณการงบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด โดย
  • ประมาณการปีที่ 1 เป็นรายเดือน
  • ประมาณการปีที่ 2 และ 3 เป็นรายไตรมาส
  • ประมาณการหลังปีที่ 3 เป็นรายปี (ถ้ามี)
    
 • การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
   
 • อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง หรือความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น (Liquidity Ratio)
  • อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)
  • อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio)
    
 • อัตราส่วนวัดความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)
  • อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin Ratio )
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit Margin Ratio)
  • กำไรสุทธิต่อยอดขาย (Net Profit Margin)
  • อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์รวม (Return on Asset - ROA)
  • อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Return on Equity - ROE)
    
 • อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพการจัดการเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Management Ratio)
  • อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover Ratio)
  • ระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้ (Average Collection Period - Day)
  • ระยะเวลาในการชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (Account Payable Turnover - Day)
  • ระยะเวลาการเก็บสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover - Day)
    
 • อัตราส่วนวัดความสามารถในการชำระหนี้ และความสามารถในการก่อหนี้เพิ่ม
  • อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (Debt Ratio)
  • อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio)
  • อัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระดอกเบี้ยจ่าย (Interest Coverage Ratio)
    
 • วิเคราะห์การเติบโตของกิจการและแนวโน้มการเติบโต (Trend Analysis) 
 
 • วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนของการลงทุน
  • ระยะเวลาคืนทุน (Pay-back Period)
  • จุดคุ้มทุน (Brake-even Point)
  • มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุน (Net Present Value : NPV)
  • อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return : IRR)
    
 • สรุปจุดเด่น ปัญหา และเป้าหมายทางการเงิน
  • สรุปจุดเด่นด้านการเงิน
  • สรุปปัญหาที่สำคัญด้านการเงิน
  • เป้าหมายทางการเงินที่ต้องการตามแผนกลยุทธ์
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
 • ปัจจัยที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จ และไม่ประสบความสำเร็จ
 • ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ผลกระทบต่อโครงการ และแผนรองรับ (แนวทางการแก้ไข)
 • การประเมินสถานการณ์จำลอง ( Sensitivity A nalysis)
  • กรณีที่ดีกว่าปกติ ( Best Case ) เช่น ยอดขายเพิ่ม 10%
  • กรณีปกติ ( Base Case ) ยอดประมาณการปัจจุบัน
  • กรณีที่ต่ำกว่าปกติ ( Worst Case ) เช่น ยอดขายลด 10% 
12. แผนการปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบการ

ดังเช่น
 • การปรับปรุงระบบบัญชี / ระบบบัญชีสินค้าคงคลัง / การขนส่ง / การจัดเก็บ / ระบบการผลิต / การตลาด
 • การขอรับรองระบบมาตรฐาน เช่น ISO, GMP, H A CCP และอื่นๆ ที่จำเป็น 
13. ภาคผนวก

แหล่งที่มาของข้อมูล และสำเนาเอกสารต่างๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)

14.งบการเงิน

แต่โดยสรุปแล้ว หัวข้อที่ใช้ในการเขียนโครงการขอกู้เงิน อย่างน้อยที่สุดแล้วต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ
 1. หนังสือเสนอขอกู้เงินกับสถาบันการเงิน
 2. บทสรุปผู้บริหาร
  เป็นการสรุปจากแผนต่างๆ ทั้งด้านการตลาด การจัดการ การผลิต และการเงิน เพื่อให้ทราบถึงพันธกิจขององค์กร วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร พร้อมทั้งแผนที่จะไปสู่เป้าหมายอย่างย่อๆ
 3. ภาพรวมของกิจการ
  • ประวัติความเป็นมาของกิจการกล่าวถึงแนวคิดและความเป็นมาของกิจการว่าเกิดได้อย่างไร อะไรคือเป้าหมาย
  • สถานที่ตั้ง เป็นที่ตั้งของกิจการ หรือโรงงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อได้สะดวก
  • ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร/ประสบการผู้บริหาร มีใครบ้างเป็นผู้ร่วมทุน จำนวนเงินลงทุน
    
 4. วัตถุประสงค์ที่จะขอสินเชื่อ
  • วงเงินสินเชื่อที่ต้องการ โดยแยกเป็นประเภทของสินเชื่อ เช่น เงินกู้ เงินทุนหมุนเวียน (O/D)
  • จะนำสินเชื่อที่ขอครั้งนี้ไปทำอะไร
  • เงื่อนไขที่ต้องการมีอะไรบ้าง เช่น ระยะเวลาการชำระคืน อัตราดอกเบี้ย
  • หลักประกันที่เสนอ รายละเอียดหลักประกัน มูลค่าหลักประกัน
    
 5. ลักษณะและโครงสร้างธุรกิจ
  • สินค้าและบริการมีอะไรบ้าง
  • การตลาด การจัดจำหน่ายในประเทศ ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพฯ เป็นสัดส่วนเท่าใด ระยะเวลาการให้เครดิตกี่วัน
  • ตลาดเป้าหมายที่ต้องการขยายเพิ่มขึ้น กลุ่มลูกค้า ขนาดของตลาด กลยุทธ์และแผนการตลาด
  • การวิเคราะห์อุตสาหกรรม, คู่แข่ง
    
 6. ลักษณะของโรงงานและแผนการผลิต
 7. ข้อมูลทางการเงิน
 8. รายละเอียดการใช้บัญชีต่างๆ
 9. ภาคผนวก เช่น ข้อมูลลูกค้า, การวิเคราะห์คู่แข่ง ระบุคู่แข่งขันรายใหญ่ 3 ราย
หลักการพิจารณาปล่อยกู้


ภาพจาก goo.gl/images/G6wbEn

สิ่งที่ผู้กู้เงินทุกรายกังวลก็คือ จะได้รับการอนุมัติเงินกู้ตามวงเงินที่ขอไปหรือไม่ และทุกคงก็คงอยากรู้ว่า แล้วทางฝ่ายผู้ให้กู้ใช้กฏเกณฑ์หรือหลักการอะไรมาพิจารณาโครงการของผู้ขอกู้ หนังสือจะขอให้ข้อมูลเพียงคร่าวๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจลงทุนขอซื้อแฟรนไชส์ทราบอย่างง่ายๆ ดังนี้

ธนาคารปล่อยกู้อย่างไร
 • หลัก  3 Ps
  1. วัตถุประสงค์การกู้  (Purpose)
  2. การชำระหนี้  (Payment)
  3. การป้องกันความเสี่ยง  (Protection)
    
 • หลัก  5 Cs
  1. ลักษณะของผู้กู้  (Character)
  2. เงินทุนของผู้กู้  (Capital)
  3. ความสามารถในการชำระหนี้  (Capacity)
  4. มูลค่าหลักประกัน  (Collateral)
  5. เงื่อนไขอื่น  (Conditions)
ในทางปฏิบัติแล้ว  สถาบันการเงินนอกจากจะพิจารณาตามหลักคิดนี้แล้ว  ยังพิจารณาความถูกต้องและความเป็นได้ในแผนธุรกิจที่เสนอมาเพื่อขอกู้ด้วย  หนึ่งในเอกสารที่มักจะนำไปพิจารณาคืองบการเงินและงบกระแสเงินสดล่วงหน้า ซี่งผู้ให้กู้จะสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ  มาคำนวณหาความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้


ผู้ให้กู้นอกจากจะวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของเชิงธุรกิจแล้ว ยังมักจะวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินด้วย ซึ่งจะขอยกตัวอย่างมาเพื่อให้พอทราบ เนื่องจากมีตำราอื่นอีกมากมายที่กล่าวถึงเรื่องเหล่านี้  ตัวอย่างการวิเคราะห์ เช่น
 • เครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนโครงการ
  1. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
  2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV)
  3. อัตราผลตอบแทนลดค่า (Internal Rate of Return : IRR)
  4. ดัชนีการทำกำไร (Profitability Index : PI)
    
 • การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด เพื่อตรวจสอบดูว่าจะเกิดปัญหาติดขัดสภาพคล่องในระหว่างดำเนินธุรกิจหรือไม่
ในปัจจุบัน เครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงินเหล่านี้ สถาบันทางการเงินมักจะมีโปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ ช่วยให้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น แต่ในฐานะผู้กู้เงินที่มักจะไม่ชำนาญการวิเคราะห์ทางการเงิน อย่างน้อยก็ควรจะพอมีความรู้ความเข้าใจว่าเครื่องมือเหล่านี้คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

ในทางปฏิบัติจริง ต้องยอมรับว่าสถาบันการเงินนอกจากจะพิจารณาแผนหรือโครงการของผู้ขอกู้ตามหลักการพิจารณาที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่ความจริงของสังคมไทยก็คือ ผู้ที่มีฐานะการเงินดีอยู่แล้ว ผู้ที่มีตำแหน่งทางสังคม หรือแม้กระทั่งผู้ที่มีหลักทรัพย์ที่สามารถนำมาค้ำประกันได้ ก็จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาอนุมัติง่ายกว่า


ดังนั้น ผู้ที่คิดจะลงทุนทำธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดเล็ก หากจะใช้บริการสถาบันการเงินของรัฐในช่วงที่รัฐบาลมีนโยบายและงบสนับสนุน ก็อาจจะง่ายกว่าขอกู้จากสถาบันการเงินทั่วไป หรือหากติดขัดก็ยังอาจจะขอใช้คำแนะนำจากศูนย์ประสานและบริการ SMEs ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพราะหน่วยงานนี้จะมีหน้าที่ให้บริการคำปรึกษาและแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน และการวางแผนธุรกิจ ในการบริหารจัดการด้านการเงิน การกำหนดกลยุทธในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการขอคำปรึกษา
 
หากตัดสินใจที่จะลงทุนซื้อแฟรนไชส์แล้ว การหาแหล่งเงินทุนเป็นงานที่สำคัญเร่งด่วนอีกอย่างหนึ่งในระยะแรกๆ เว้นเสียแต่แฟรนไชส์ซีจะมีเงินเพียงพอสำหรับการลงทุนทั้งหมด สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์แล้วการขอกู้เงินสถาบันการเงินอาจจะไม่ใช่เรื่องยาก ในปัจจุบันมีสถาบันการเงินและหน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้สนใจล..
29months ago   743  3 นาที