ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
115K
732
26K
แฮ็พพิแมธ
(HAPPY MATH)
HAPPY MATH เป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์แบบเฉพาะตัว ที่พัฒนาผู้เรียนทั้ง ทักษะด้านพื้นฐานการคิดคำนวณ และทักษะด้านการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา โดยมีการพัฒนาเนื้อหาแบบฝึกหัดร่วมกันระหว่าง นักวิชาการศึกษาภาครัฐและบริษัท แฮ็พพิแมธ จำกัด เพื่อให้เนื้อหาของแบบฝึกหัด สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ
    
HAPPY MATH เป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างโอกาสความเท่าเทียมกัน ที่จะประสบผลสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน โรงเรียนใด โดยการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึงความแตกต่างในการเรียนรู้แต่ละบุคคลอย่างแท้จริง

เนื่องจากวิธีการเรียนของ HAPPY MATH ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้แนะในเรื่องที่ผู้เรียนไม่เข้าใจ ด้วยระบบการเรียน HAPPY MATH ทำให้ผู้เรียนสามารถก้าวหน้าไปจนถึงเนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมที่จะเรียนในระบบโรงเรียน ได้อย่างราบรื่นตลอดชีวิตการเรียน สามารถพึ่งพาตนเองและรับผิดชอบต่อสังคมได้ตลอดไป
อาจารย์ ชนินทร์ ปรีชพันธุ์ ผู้ริเริ่มระบบการเรียนคณิตศาสตร์แบบเฉพาะตัวในประเทศไทย มากกว่า 20 ปี ด้วยความมุ่งมั่นให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทัดเทียมกัน ที่จะเก่งคณิตศาสตร์ตลอดชีวิต เพราะคณิตศาสตร์เป็นวิชาสำคัญ ถ้าเด็กทุกคนมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่ดีตั้งแต่เล็กๆ เขาจะรักการเรียน คิดเป็น แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ  ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ ของเด็กเป็นรายบุคคลให้มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการมีความรู้เหนือชั้นเรียนเป็นหลักสำคัญ ที่ทำให้เด็กทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ รับผิดชอบต่อประเทศชาติต่อไปในอนาคต
   
ระบบการเรียนคณิตศาสตร์แบบเฉพาะตัว “แฮ็พพิแมธ” จึงได้ก่อตั้งขึ้นจากประสบการณ์ ที่ได้ทำงานทั้งด้านการบริหาร และด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กในระบบการศึกษาของไทยจำนวนมากประกอบกับการมีส่วนร่วมการพัฒนาการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน     

ด้วยความเชื่อมั่นว่าระบบ “แฮ็พพิแมธ” จะเป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพราะ “แฮ็พพิแมธ” เป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนให้คิดอย่างเป็นคณิตศาสตร์ ด้วยเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยมีครูเป็นผู้ให้คำแนะนำ เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ทำให้มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่มั่นคง ชึ่งการเรียนแบบนี้มีความจำเป็นต่อระบบการศึกษาไทย ที่ทุกคนต้องมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและนำศักยภาพของตนเองออกมาให้มากที่สุด     

จึงมั่นใจว่าด้วยระบบ “แฮ็พพิแมธ” สามารถทำให้เด็กทุกคนเก่งคณิตศาสตร์ตลอดชีวิตและเรียนหนังสือได้อย่างมีความสุข ถ้าได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เนื้อหาที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถของตนเอง

เนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1. หลักสูตรคณิตศาสตร์ พัฒนาทักษะการคำนวณ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. หลักสูตรคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา พิชิตข้อสอบและเสริมเชาว์ปัญญา ที่สอดคล้องกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ระบบการเรียน
 • แฮ็พพิแมธ เป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์แบบเฉพาะตัวที่นักเรียนแต่ละคนจะได้รับเนื้อหาในการเรียนที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง เรียนโดยใช้สมองและสองมือ การเรียนรู้จากการคิดและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 • เนื้อหาและวิธีการสอนได้รับการวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเหมาะกับนักเรียนไทย โดยผู้มีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบเฉพาะตัวในประเทศไทยมากว่า 20 ปี
 • เนื้อหาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมทั้งการคิดคำนวณ และการแก้โจทย์ปัญหา
 • บทเรียนได้รับการออกแบบและพัฒนามาอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา
 • สอนด้วยการดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล ครูเป็นผู้ แนะแนวทางการเรียนให้ผู้เรียน ได้ฝึกฝนการคิดและแก้ปัญหาด้วยตนเอง เพื่อปลูกฝังนิสัยการคิดและการพึ่งพาตนเอง
 • ผู้เรียนจะได้รับการปูพื้นฐานจากเรื่องง่ายๆ เพื่อให้มีกำลังใจการเรียนในระดับที่สูงขึ้นอย่างมั่นคง และเป็นขั้นตอน สามารถเชื่อมโยงความรู้เนื้อหาเดิมที่มีความเข้าใจและทำได้เป็นอย่างดีแล้ว  มาใช้ในการทำความเข้าใจเนื้อหาใหม่ๆ ในระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความเข้าใจที่เกิดจากการคิดและการลงมือทำ จนถูกต้องด้วยตนเอง จะเป็นความรู้ที่ยั่งยืน และเป็นความมั่นใจที่สร้างความสำเร็จให้ผู้เรียนตลอดชีวิต
 • เป้าหมายการเรียนอยู่ที่การมีความสามารถทางคณิตศาสตร์เหนือระดับชั้นเรียน เพื่อการเรียนเนื้อหาในโรงเรียนจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้อย่างราบรื่นและมั่นใจ
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
165 สาขา
รวมสาขาทั้งหมด165 สาขา
 1. ค่า Franchise 70,000 บาท
 2. ค่า Royalty Fee 20% ของรายได้จากค่าเล่าเรียนของนักเรียน 1 คน 1 เดือน
 3. เงินทุนเริ่มต้น/สถานที่เปิดศูนย์ ที่เหมาะสมกับแต่ละศูนย์
บริษัท แฮ็พพิแมธ จำกัด ยินดีร่วมงานกับทุกท่านที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา เข้าใจในคุณค่าและความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ ต้องการมีส่วนร่วมพัฒนาเด็กไทย
 1. สุภาพบุรุษ หรือ สุภาพสตรี
 2. การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 3. มีใจรักการเป็นครู
 4. มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์
 5. สามารถสอนและบริหารศูนย์ได้ด้วยตนเอง
 1. สิทธิในการเปิดแฟรนไชส์ และเครื่องหมายแฮ็พพิแมธ
 2. สื่อ เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนที่บริษัทแฮ็พพิแมธ ได้จัดทำขึ้น
 3. คู่มือการบริหารจัดการศูนย์แฮ็พพิแมธ
 4. สื่อเอกสารใช้ในการประชาสัมพันธ์ เช่น โลโก้ แบนเนอร์ แผ่นปลิว ตรายาง นามบัตร และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น Website, Facebook, E-Book, นิตยสาร และวารสารต่างๆ เป็นต้น
 5. บริษัทให้การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ บุคลากรทุกระดับของศูนย์อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆตลอดระยะเวลาของสัญญา
 6. บริษัทให้คำปรึกษาช่วยเหลือดูแลเรื่องการบริหารจัดการศูนย์  เช่นการเลือกสถานที่ การประชุมผู้ปกครองในวันแรกของการเปิดศูนย์ เป็นต้น     
 7. บริษัทมีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ Franchise  อย่างชัดเจน
 8. ถ้าท่านรักการเป็นครู ชอบการคิดคำนวณ แฮ็พพิแมธทำให้ท่านเป็นครูดีที่เก่งคณิตศาสตร์ได้ทุกคน
 1. ระบบแฮ็พพิแมธเป็นแฟรนไชส์คณิตศาสตร์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กไทยให้เก่งคณิตศาสตร์ จึงต้องการผู้ร่วมธุรกิจที่มีแนวความคิดที่มองเห็นความสำคัญของการศึกษา เข้าใจประโยชน์สูงสุดของการพัฒนาเด็ก

  ให้มีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร์ ดังนั้นแม้ผู้ที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์ แต่ถ้ามีใจอยากช่วยพัฒนาเด็กไทยก็สามารถเปิดศูนย์แฮ็พพิแมธได้เพราะด้วยเนื้อหาของ แบบฝึกหัดที่ออกแบบมาอย่างเป็นระบบให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ และเข้าใจได้ง่าย ประกอบกับ บริษัทแฮ็พพิแมธ จัดการอบรมให้ผู้เปิดศูนย์ในลักษณะเฉพาะตัวเช่นกัน ทำให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน

 2. บริษัท แฮ็พพิแมธได้กำหนดวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพสูง นับแต่การให้ความสำคัญแก่ นักเรียนทุกคน คุณครูแฮ็พพิแมธ ผู้มีส่วนร่วมทุกระดับ การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานและทันสมัย การนำนักเรียนให้เรียนคณิตศาสตร์อย่างมีความสุข สู่การเก่งคณิตศาสตร์ตลอดชีวิต ต้องเกิดจากการที่นักเรียนมีความอยากเรียน

  ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือคุณครูแฮ็พพิแมธและการมีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ บริษัทจึงมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานทั้งด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของทุกศูนย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนทุกคน
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อคุณชนินทร์ ปรีชพันธุ์
ที่อยู่
89/106 วิสต้าปาร์ค แจ้งวัฒนะ ถ.เลี่ยงเมืองปากเกร็ด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
มือถือ
065xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 hapxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  แฮ็พพิแมธ
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. นางสาวดวงปxxx 08739xxx lahanxxx
2. ดวงประทิน xxx 08739xxx lahanxxx
3. ชเนษฎ์ วิชxxx 06155xxx cnwicxxx
4. นางสุวนิจ xxx 09394xxx Suwanxxx
5. ภาวิณี วงษxxx 08777xxx pawinxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม25,766 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 115,098 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 339 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน