ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มโอกาสทางธุรกิจ
178K
1.2K
444
1
โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พานิชย์
(Wongpanit)
วงษ์พาณิชย์ เป็นโรงงานรับซื้อของไม่ใช้แล้วจากผู้ขายรายย่อย ได้แก่ รถซาเล้ง ประมาณ 600 ราย รถปิกอัพประมาณ 600 ราย และ รถขยะของเทศบาล ซึ่งจะส่งขายให้แก่โรงงานและหน่วยรับ ซื้อย่อย อีก 18 หน่วย มาทำการคัดแยก ขยะในโรงงาน บดย่อยเศษ พลาสติก อัดเศษกระดาษ และ อัดเศษโลหะ นำออกจำหน่ายให้แก่ ลูกค้าประจำหลายราย ได้แก่ โรงงานทำ ผลิตภัณฑ์พลาสติก โรงงาน พลาสติก โรงงานหล่อโลหะ และ โรงงานหลอมแก้ว

สร้างเสริมรายได้ และตำแหน่งงานมากกว่า 100 ตำแหน่งโดย โรงงานมี พนักงาน รวมประมาณ 140 คน พนักงานประจำ 40 คน พนักงานรายวัน 60 คน และจ้างเหมา 40 คน ทั้งหมดนี้คือพลังในการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน โรงงานวงษ์พาณิชย์ตั้งอยู่บน พื้นที่ ทั้งหมด 6.5 ไร่
ดำเนินธุรกิจการค้าขยะ เพื่อรีไซเคิลมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 29 ปีเต็ม ได้มองเห็นคุณค่าของขยะที่ประชาชน ทั่วไปทิ้งกันอย่างไม่รู้คุณค่า จึงได้เริ่มต้นขอความร่วมมือจากภาครัฐประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ไปยังชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลทุกชุมชน และ อ.บ.ต. องค์กรเอกชน และหน่วยงานราชการ โรงงานต่าง ๆ ทั้งในเขตจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอื่น ๆ รวมทั้งกรุงเทพฯ ที่เครือวงษ์พาณิชย์ ได้รับเกียรติ ในการเข้าประชุม ร่วมปรึกษาหารือ ในการจัดตั้งศูนย์รับขยะเพื่อรีไซเคิลและการหามาตรการในการแก้ปัญหาขยะล้นเมือง

ธุรกิจการจัดการประมูล รับซื้อ รับจ้าง ขยะที่ไม่เป็นอันตรายออกจากโรงงานอุตสาหกรรมกากของเสีย วัสดุเหลือใช้ เพื่อการ คัดแยก รีไซเคิล หรือฝังกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัีสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ใน กฎระทรวงฉบับที่ 2 (2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หรือของเสียจากโรงงานเป็นวัตถุดิบ หรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมการรีไซเคิล

ตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ ป.32/2539 พล. โรงงานลำดับที่ 53(4) , 40(1) , 64(12),105, 106 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงานตามกฏกระทรวง ฉบับที่ 15 (2544) ประเภทวัสดุ เหลือใช้ จากกลุ่มโรงงาน เพื่อไปสู่กระบวน การรีไซเคิล โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการขนย้าย , จัดการทำตามระเบียบ ข้อกฏหมาย โดยเคร่งครัด รวมทั้งการคำนึงถึงผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ตามมาตรฐาน ISO14001

ลักษณะของเฟรนไชน์ที่สามารถจัดตั้งได้
สภาพของธุรกิจ ขยะเพื่อรีไซเคิลนั้นสามารถที่จะเริ่มต้นตั้งแต่ขนาดเงินลงทุนตั้งตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป ไม่รวมค่าเครื่องมือ อาคารสถานที่ ( รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานใหญ่ )

เงื่อนไข

 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100,000 บาท
 • ค่าค้ำประกันความเสียหาย 300,000 บาท

  จะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริหารวงษ์พาณิชย์กรุ๊ป เมื่อผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการจะได้รับสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า ( Logo ) พร้อมสัญญาซึ่งทำขึ้น ระหว่างผู้ให้สิทธิ์และผู้รับสิทธิ์
 1. เป็นคนดี มีศีลธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
 2. เป็นคนมีชื่อเสียงดี
 3. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ตามคำพิพากษาของศาล
 5. ไม่เคยต้องคดีในทางลักทรัพย์ รับซื้อของโจร
 6. ไม่เคยประกอบอาชีพในลักษณะที่ผิดกฎหมายมาก่อน

ทำเลที่ตั้ง

ถนนสายเมนหลัก มีลักษณะโดดเด่น พบเห็นง่าย ซึ่งสามารถเป็นที่สังเกตได้ง่าย ทั้งลูกค้าประจำและลูกค้าขาจร ไม่อยู่ใกล้โรงเรียน, โรงแรม, โรงพยาบาล และสวนสาธารณะ

เงื่อนไขการถ่ายทอด Know How

 • เป็นที่ปรึกษา ใช้เวลาการอบรม 5 วัน ( 50 ชั่วโมง ) ให้ความรู้ในเรื่องขยะ Recycle ทุกชนิด วิธีพิสูจน์
 • วิเคราะห์กระบวนการจัดการ 
 •  การตลาดในด้านการจัดซื้อ 
 •  การตลาดในด้านการขาย โรงงานอุตสาหกรรมที่รับซื้อสินค้า , มาตรฐานการผลิต , มาตรฐานการตรวจรับของโรงงาน ลักษณะของเฟรนไชน์ที่สามารถจัดตั้งได้ สภาพของธุรกิจ ขยะเพื่อรีไซเคิลนั้นสามารถที่จะเริ่มต้นตั้งแต่ขนาดเงินลงทุนตั้งตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป ไม่รวมค่าเครื่องมือ อาคารสถานที่ ( รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานใหญ่

เงื่อนไขและขั้นตอนในการจัดตั้งสาขาแฟรนไชส์

 1. ความพร้อมด้านทุนหมุนเวียน, สินทรัพย์ถาวร, ทีมงาน, ทำเลที่ตั้ง
 2. ผ่านการฝึกอบรมการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล ตามหลักสูตร 5 วัน
 3. พิจารณา ตรวจดูสถานที่ 1 ครั้ง(หลังจากการคัดเลือกทำเลเบื้องต้นแล้ว)
 4. วิเคราะห์ ศึกษาปัจจัย, ข้อมูลต่างๆ, จุดแข็ง, จุดอ่อน, ปัญหา และโอกาส
 5. กำหนดรูปแบบอาคารโรงงาน, สำนักงาน, เครื่องมือ, ระบบการขนส่ง
 6. จัดทำแผนการตลาด ขนาดการลงทุน
 7. อบรม และฝึกงานแก่ทีมงาน
 8. ตรวจอาคารสถานที่ครั้งสุดท้ายก่อนเปิด และพิธีเปิด
 9. หลังจากเปิดซื้อ-ขาย ต้องมีคำถามทุกวัน วันละ 3 ปัญหา ตลอด 60 วัน และเดือนที่ 3 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ( 4 ครั้ง)

วงษ์พาณิชย์ เป็นโรงงานรับซื้อขยะรีไซเคิลจากครัวเรือน ชุมชน ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน กรมกระทรวง หน่วยงานราชการ และให้บริการทุบตึกรีไซเคิลอาหาร รื้อถอนโรงงานอุตสาหกรรมและบริการรวบรวมขนย้ายขยะทั้งที่เป็นอัตรายและไม่เป็นอันตราย

ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์
ที่อยู่
19/9 หมู่ 3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์
055xxx
โทรสาร
 055xxx
อีเมล์
 wonxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พานิชย์
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. แป้งxxx 06173xxx Fang_xxx
2. คุณแป้งxxx 06173xxx Fang_xxx
3. ปิยวดี ปวงxxx 06161xxx piyawxxx
4. พรพิมลxxx 08652xxx m.monxxx
5. นายคมกฤช อxxx 08992xxx komkixxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม444 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 178,197 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 811 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน