UPDATE
หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing(67)
28K
8
twitter
google plus
การตลาด (marketing) เป็นหน้าที่สำคัญที่ทุกธุรกิจ SMEs จำเป็นจะต้องมี ตั้งแต่การกระจายสินค้าและบริการไปสู่ลูกค้า การวางแผนและการสร้างความต้องการ ตลอดจนส่งเสริมการขาย ใครโตได้ไวก็อาศัยการตลาดและการขาย รักษา Market Share ของตัวเองไว้ได้

สินค้า-บริการขายดี
ลำดับ ชื่อองค์กร ติดต่อโทรศัพท์ คะแนน เข้าชม
1.  บริษัท เอ็ดดูเน็ต จำกัด 099-919-1598...101,320
2.  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 02-507-7999,...199,005
3.  สถาบันอนาคตไทยศึกษา 02-264-5481-3204,849
4.  สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้า...  02-617-767602,563
5.  จับตาเอเชียตะวันออก  02-643-5000 ...52,853
6.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ... 02-280-4085 ...314,377
7.  กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  02-203-5000 ...94,893
8.  สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตส... 02-205-5272,...74,640
9.  ฝ่ายการพาณิชย์ ยูบีฟรานซ์ประจำประเทศไทย  02-3524100 62,517
10.  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) 02-216-1894-756,369
11.  สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้า...  02-617767688,870
12.  สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) 0-2298-0500 ...104,599
13.  ศูนย์ที่ปรึกษาทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  02-350-3500...02,514
14.  โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศ  0-2561-503702,764
15.  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก  043-36223801,959
16.  สำนักงานเทคโนโลยี SMEs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ   0-2470-8326...01,950
17.  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยธรรม 0-2564-3002-...01,951
18.  โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสาร  0-4375-4410-...01,821
19.  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  0-5526-7000 ...02,837
20.  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนค  0-2259-5511,...01,844
21.  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยล 0-7567-3528 01,712
22.  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขท 025047726, 0...01,890
23.  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลา  0-7428-200001,852
24.  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อ  0-5320-1800-401,725
25.  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลร  0-4535-3817,...01,828
26.  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ  0-2737-2569 ...02,104
27.  ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยศ 02-5791111 ต...01,896
28.  ศูนย์พัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์สากล(IRF)มหาวิทย  0-2579-1111 ...02,573
29.  ศูนย์นวัตกรรมวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัย  0-5320-1800-...02,058
30.  กระทรวงอุตสาหกรรม 02 2023000 53,669
31.  หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการส่งออก  54,569
32.  กรมทรัพย์สินทางปัญญา   0-2547-4690,...53,518
33.  หน่วยงานภายในกรมทรัพย์สินทางปัญญา   013,306
34.  กรมการค้าภายใน  0-2507-6111 85,770
35.  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 0-2537-8111-...412,657
36.  สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  0-2564-40003016,516
37.  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 0-2278-8800 2015,806
38.  ศูนย์บริการร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SME ประจำภูมิภา  02,393
39.  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) 02-202-4414-...514,689
40.  หน่วยงานภายในของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาอ  0-2367-802002,103
41.  ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม (BOC)  0-2202-4426-702,748
42.  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  053-245361-201,930
43.  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2  0 5528 2957 ...02,338
44.  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3  0 5665 1220-...01,902
45.  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4  0-4220-7232-...02,210
46.  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5  0 4337 9301 02,747
47.  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6  044 419 622 52,734
48.  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  0 4524 461902,664
49.  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8  0 3544 1025 01,889
50.  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9  0 3878 4064-703,195
51.  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 0 7720 0395-...01,860
52.  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11  0 7421 1906-...02,425
53.  ส่วนพลังงาน SME การส่งเสริมอุตสาหกรรม  0-2202-459901,848
54.  สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ (สพก.) 0-2202-4521,...102,741
55.  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามาร  0-2202-4546,...42,157
56.  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่(NEC) กรมส่งเสริม...  0-2202-4571,...010,657
57.  ศูนย์ธุรกิจครอบครัวและ SMEs (Family Business & SM  0-2697-6351-202,990
58.  ศูนย์ศึกษาธุรกิจไทย-จีน (TCBS)  0-2697-644002,199
59.  กระทรวงพาณิชย์  0-2507-800052,417
60.  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  0-2507-7444 510,596
61.  หน่วยงานภายในกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ   53,050
62.  กรมการค้าต่างประเทศ   02-547-4771-...59,357
63.  หน่วยงานภายในกรมการค้าต่างประเทศ   02,750
64.  สำนักงานการค้าต่างประเทศภูมิภาค   01,747
65.  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  0-2547-5050 ...3544,589
66.  หน่วยงานภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า   109,960
67.  ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจ (BUSINESS CONSUL TING C  0-2547-5050 ...23,527
Links Type
ประเภท
การดำเนินธุรกิจ
การจัดแสดงสินค้าและการประชุม
หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ-เอกชน
อื่นๆ
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.