UPDATE
หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing(67)
27K
8
twitter
google plus
การตลาด (marketing) เป็นหน้าที่สำคัญที่ทุกธุรกิจ SMEs จำเป็นจะต้องมี ตั้งแต่การกระจายสินค้าและบริการไปสู่ลูกค้า การวางแผนและการสร้างความต้องการ ตลอดจนส่งเสริมการขาย ใครโตได้ไวก็อาศัยการตลาดและการขาย รักษา Market Share ของตัวเองไว้ได้

สินค้า-บริการขายดี
ลำดับ ชื่อองค์กร ติดต่อโทรศัพท์ คะแนน เข้าชม
1.  บริษัท เอ็ดดูเน็ต จำกัด 099-919-1598...101,221
2.  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 02-507-7999,...198,859
3.  สถาบันอนาคตไทยศึกษา 02-264-5481-3204,663
4.  สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้า...  02-617-767602,485
5.  จับตาเอเชียตะวันออก  02-643-5000 ...52,768
6.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ... 02-280-4085 ...314,252
7.  กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  02-203-5000 ...94,752
8.  สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตส... 02-205-5272,...74,485
9.  ฝ่ายการพาณิชย์ ยูบีฟรานซ์ประจำประเทศไทย  02-3524100 62,431
10.  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) 02-216-1894-756,231
11.  สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้า...  02-617767688,778
12.  สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) 0-2298-0500 ...104,490
13.  ศูนย์ที่ปรึกษาทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  02-350-3500...02,440
14.  โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศ  0-2561-503702,694
15.  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก  043-36223801,891
16.  สำนักงานเทคโนโลยี SMEs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ   0-2470-8326...01,882
17.  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยธรรม 0-2564-3002-...01,890
18.  โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสาร  0-4375-4410-...01,755
19.  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  0-5526-7000 ...02,768
20.  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนค  0-2259-5511,...01,782
21.  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยล 0-7567-3528 01,657
22.  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขท 025047726, 0...01,839
23.  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลา  0-7428-200001,784
24.  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อ  0-5320-1800-401,667
25.  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลร  0-4535-3817,...01,772
26.  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ  0-2737-2569 ...02,035
27.  ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยศ 02-5791111 ต...01,873
28.  ศูนย์พัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์สากล(IRF)มหาวิทย  0-2579-1111 ...02,514
29.  ศูนย์นวัตกรรมวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัย  0-5320-1800-...02,007
30.  กระทรวงอุตสาหกรรม 02 2023000 53,575
31.  หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการส่งออก  54,511
32.  กรมทรัพย์สินทางปัญญา   0-2547-4690,...53,413
33.  หน่วยงานภายในกรมทรัพย์สินทางปัญญา   012,996
34.  กรมการค้าภายใน  0-2507-6111 85,660
35.  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 0-2537-8111-...412,403
36.  สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  0-2564-40003016,230
37.  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 0-2278-8800 2015,582
38.  ศูนย์บริการร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SME ประจำภูมิภา  02,320
39.  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) 02-202-4414-...514,558
40.  หน่วยงานภายในของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาอ  0-2367-802002,059
41.  ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม (BOC)  0-2202-4426-702,675
42.  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  053-245361-201,881
43.  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2  0 5528 2957 ...02,279
44.  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3  0 5665 1220-...01,840
45.  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4  0-4220-7232-...02,145
46.  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5  0 4337 9301 02,674
47.  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6  044 419 622 52,660
48.  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  0 4524 461902,597
49.  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8  0 3544 1025 01,840
50.  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9  0 3878 4064-703,113
51.  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 0 7720 0395-...01,809
52.  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11  0 7421 1906-...02,351
53.  ส่วนพลังงาน SME การส่งเสริมอุตสาหกรรม  0-2202-459901,799
54.  สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ (สพก.) 0-2202-4521,...102,677
55.  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามาร  0-2202-4546,...42,096
56.  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่(NEC) กรมส่งเสริม...  0-2202-4571,...010,501
57.  ศูนย์ธุรกิจครอบครัวและ SMEs (Family Business & SM  0-2697-6351-202,913
58.  ศูนย์ศึกษาธุรกิจไทย-จีน (TCBS)  0-2697-644002,131
59.  กระทรวงพาณิชย์  0-2507-800052,336
60.  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  0-2507-7444 59,217
61.  หน่วยงานภายในกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ   52,979
62.  กรมการค้าต่างประเทศ   02-547-4771-...59,229
63.  หน่วยงานภายในกรมการค้าต่างประเทศ   02,676
64.  สำนักงานการค้าต่างประเทศภูมิภาค   01,689
65.  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  0-2547-5050 ...3544,105
66.  หน่วยงานภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า   109,880
67.  ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจ (BUSINESS CONSUL TING C  0-2547-5050 ...23,445
Links Type
ประเภท
การดำเนินธุรกิจ
การจัดแสดงสินค้าและการประชุม
หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ-เอกชน
อื่นๆ
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.