UPDATE
หน่วยงานสนับสนุน SMEs : Link Support SMEs
หน่วยงาน ด้านการตลาด | Marketing (67)
ผู้เข้าชม 25,376 ครั้ง
การตลาด (marketing) เป็นหน้าที่สำคัญที่ทุกธุรกิจ SMEs จำเป็นจะต้องมี ตั้งแต่การกระจายสินค้าและบริการไปสู่ลูกค้า การวางแผนและการสร้างความต้องการ ตลอดจนส่งเสริมการขาย ใครโตได้ไวก็อาศัยการตลาดและการขาย รักษา Market Share ของตัวเองไว้ได้

สินค้า-บริการขายดี
ลำดับ ชื่อองค์กร ติดต่อโทรศัพท์ คะแนน เข้าชม
1.  บริษัท เอ็ดดูเน็ต จำกัด 099-919-1598...51,035
2.  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 02-507-7999,...198,602
3.  สถาบันอนาคตไทยศึกษา 02-264-5481-3204,380
4.  สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้า...  02-617-767602,375
5.  จับตาเอเชียตะวันออก  02-643-5000 ...52,637
6.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ... 02-280-4085 ...314,014
7.  กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  02-203-5000 ...94,472
8.  สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตส... 02-205-5272,...74,246
9.  ฝ่ายการพาณิชย์ ยูบีฟรานซ์ประจำประเทศไทย  02-3524100 62,243
10.  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) 02-216-1894-755,953
11.  สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้า...  02-617767688,578
12.  สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) 0-2298-0500 ...104,312
13.  ศูนย์ที่ปรึกษาทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  02-350-3500...02,337
14.  โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศ  0-2561-503702,583
15.  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก  043-36223801,773
16.  สำนักงานเทคโนโลยี SMEs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ   0-2470-8326...01,781
17.  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยธรรม 0-2564-3002-...01,797
18.  โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสาร  0-4375-4410-...01,643
19.  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  0-5526-7000 ...02,663
20.  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนค  0-2259-5511,...01,668
21.  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยล 0-7567-3528 01,546
22.  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขท 025047726, 0...01,730
23.  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลา  0-7428-200001,675
24.  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อ  0-5320-1800-401,549
25.  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลร  0-4535-3817,...01,672
26.  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ  0-2737-2569 ...01,893
27.  ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยศ 02-5791111 ต...01,817
28.  ศูนย์พัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์สากล(IRF)มหาวิทย  0-2579-1111 ...02,413
29.  ศูนย์นวัตกรรมวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัย  0-5320-1800-...01,901
30.  กระทรวงอุตสาหกรรม 02 2023000 53,361
31.  หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการส่งออก  54,404
32.  กรมทรัพย์สินทางปัญญา   0-2547-4690,...53,193
33.  หน่วยงานภายในกรมทรัพย์สินทางปัญญา   012,399
34.  กรมการค้าภายใน  0-2507-6111 85,430
35.  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 0-2537-8111-...412,009
36.  สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  0-2564-40003015,610
37.  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 0-2278-8800 2015,126
38.  ศูนย์บริการร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SME ประจำภูมิภา  02,178
39.  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) 02-202-4414-...514,224
40.  หน่วยงานภายในของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาอ  0-2367-802001,931
41.  ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม (BOC)  0-2202-4426-702,545
42.  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  053-245361-201,780
43.  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2  0 5528 2957 ...02,169
44.  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3  0 5665 1220-...01,741
45.  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4  0-4220-7232-...01,999
46.  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5  0 4337 9301 02,502
47.  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6  044 419 622 52,497
48.  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  0 4524 461902,436
49.  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8  0 3544 1025 01,720
50.  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9  0 3878 4064-702,974
51.  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 0 7720 0395-...01,678
52.  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11  0 7421 1906-...02,208
53.  ส่วนพลังงาน SME การส่งเสริมอุตสาหกรรม  0-2202-459901,698
54.  สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ (สพก.) 0-2202-4521,...102,555
55.  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามาร  0-2202-4546,...41,997
56.  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่(NEC) กรมส่งเสริม...  0-2202-4571,...010,178
57.  ศูนย์ธุรกิจครอบครัวและ SMEs (Family Business & SM  0-2697-6351-202,750
58.  ศูนย์ศึกษาธุรกิจไทย-จีน (TCBS)  0-2697-644002,024
59.  กระทรวงพาณิชย์  0-2507-800052,214
60.  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  0-2507-7444 58,961
61.  หน่วยงานภายในกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ   52,861
62.  กรมการค้าต่างประเทศ   02-547-4771-...58,973
63.  หน่วยงานภายในกรมการค้าต่างประเทศ   02,548
64.  สำนักงานการค้าต่างประเทศภูมิภาค   01,559
65.  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  0-2547-5050 ...3043,183
66.  หน่วยงานภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า   109,724
67.  ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจ (BUSINESS CONSUL TING C  0-2547-5050 ...23,264
Links Type
ประเภท
การดำเนินธุรกิจ
การจัดแสดงสินค้าและการประชุม
หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ-เอกชน
อื่นๆ
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.