หน้าดาวน์โหลด   รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน   อื่นๆ 
899K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการกระทำที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปนั้น ให้ถือเสมือนหนึ่งเป็น
 File size : 0.324 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(513)
ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการตาม ( ) มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ
 File size : 0.14 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(489)
ขอยื่นคำร้องเพื่อขอขยายกำหนดเวลาในการยื่นแบบ..............................................ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 File size : 0.11 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(507)
รายการแจ้งการค้างชำระภาษีอากร  ข้าพเจ้าค้างชำระภาษีอากรเนื่องจาก
 File size : 0.374 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(1,092)
ขอชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นงวด ตามมาตรา 64 (1) แห่งประมวลรัษฎากร เพราะมีภาษีต้องเสียพร้อมกับ
 File size : 0.411 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(1,329)
ข้าพเจ้าขอยื่นคำร้องขอผ่อนชำระภาษีอากรตามรายละเอียดข้างต้น ที่จะถึงกำหนดเวลาวันที่....................................
 File size : 0.543 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(1,127)
ที่อยู่:ชื่ออาคาร/ชื่อหมู่บ้าน....................................หมู่ที่..........ถนน............................
 File size : 0.413 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(470)
มีความประสงค์จดแจ้งการจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้
 File size : 0.386 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(369)
ใบรับแบบ  ภ.ง.ด. 95     ปีภาษี  พ.ศ..........................................จาก..............................
 File size : 0.087 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(405)
ชนิดของเอกสารหลักฐานตามประมวลรัษฎากรที่ได้จัดเก็บไว้ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 File size : 0.518 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(333)
ประเภทภาษีอากรที่ขอคืน (ให้ยื่นคำร้องแยกเป็นรายประเภทภาษีอากร/รายเดือนภาษี/ปีภาษี/รอบระยะเวลาบัญชี)
 File size : 0.694 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(3,934)
ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาจัดทำสำเนาแบบ......................................ขึ้นแทนฉบับที่ชำรุด/สูญหายด้วย
 File size : 0.324 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(542)
ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาออกเช็คฉบับใหม่ให้ข้าพเจ้าด้วย
 File size : 0.378 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(4,789)
รายชื่อบริษัทที่ควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน ของบริษัทมหาชนจำกัด หรือ
 File size : 0.4 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(586)
ลำดับที่     ชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทที่ควบเข้ากันหรือบริษัทผู้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน     เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 File size : 0.409 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(270)
บริษัทฯ จัดให้มีหลักทรัพย์ค้ำประกันการชำระหนี้ค่าภาษีอากรแล้ว เมื่อวันที่..............................
 File size : 0.393 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(342)
ข้าพเจ้าขอยื่นคำร้องต่อ ....................................เพื่อได้โปรดออกใบผ่านภาษีอากรตามแบบที่อธิดีกำหนด
 File size : 0.435 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(1,069)
มีความประสงค์ ให้กรมสรรพากรจัดระดับเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ................
 File size : 0.614 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(411)
มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้ (หักค่าเสื่อมราคาสะสมแล้ว รวม .....………….ล้านบาท)
 File size : 0.368 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(651)
จากความผิดข้างต้นข้าพเจ้าได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี .......................แล้วเมื่อวันที่.......................ณ
 File size : 0.474 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(438)
ขออุทธรณ์คัดค้านตามความในมาตรา 30 แห่งประมวลรัษฎากร โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้
 File size : 0.478 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(407)
ข้าพเจ้าได้รับแบบแจ้งการประเมินอากรขาเข้า/ขาออก ภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม
 File size : 0.547 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(306)
ในการขอทุเลาการเสียภาษีอากรดังกล่าว ข้าพเจ้ามีหลักประกันดังนี้
 File size : 0.452 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(456)
1.ชื่อผู้ส่งออกสุรา......เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำสุรา ..เป็นผู้ซื้อหรือได้รับสุราจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำสุรา
 
 File size : 0.069 MB.
 Type : pdf
03-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(231)
1.ผู้ส่งสุราซึ่งประสงค์จะขอคืนค่าสุราภาษีที่ทำในราชอาณาจักรและจะส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ยื่นคำขอคืนค่าภาษีสุราสำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร(ส.2/84)
 File size : 0.047 MB.
 Type : pdf
03-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(240)
อัตราภาษีของตัวสินค้า
รายการ 1.สุราแช่ (1)เบียร์(2)ไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น(3)ชนิดสุราแช่พื้นเมือง(4)ชนิดอื่นนอกจาก(1),(2)และ(3)
 

 File size : 0.129 MB.
 Type : pdf
03-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(237)
ประเภท 22.01 รายการ น้ำ รวมถึงน้ำแร่ธรรมชาติหรือน้ำแร่เทียม และน้ำอัดลมที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวาน อื่นๆ และไม่ปรุงกลิ่นรสรวมทั้งน้ำแข็งและหิมะ


 File size : 0.41 MB.
 Type : pdf
03-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(494)
ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม แผ่นที่..1/6
 File size : 0.46 MB.
 Type : pdf
03-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(245)
ก.การขอให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตไปตรวจสอบสุราที่จะขอคืนค่าภาษีสุรา
 File size : 0.078 MB.
 Type : pdf
03-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(202)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.