หน้าดาวน์โหลด   เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ   เอกสารเผยแพร่ 
9.3K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
รายงานสรุปผล การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ตามเส้นทางโลจิสติกส์การค้า R10
 File size : 5.929 MB.
 Type : pdf
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(146)
Detail : 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ เตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดอาเซียน
 File size : 0.169 MB.
 Type : pdf
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(100)
Detail : 
รายงานสรุปผล การจัดคณะเดินทางศึกษาสภาพเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนตามเส้นทางโลจิสติกส์การค้า R3A (ไทย–ลาว–จีน)
 File size : 1.02 MB.
 Type : pdf
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(116)
Detail : 
รายงานฉบับสมบูรณ์ กิจกรรมการพัฒนากลยุทธ์ การตลาดธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล ปีงบประมาณ 2557
 

 File size : 1.931 MB.
 Type : pdf
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(163)
Detail : 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการขนส่ง  โดย ดร.เผด็จ ประดิษฐเพชร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม  2557
 File size : 10.847 MB.
 Type : ppt
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(183)
Detail : 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการขนส่ง โดย ดร.เผด็จ ประดิษฐเพชร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม  2557
 File size : 12.287 MB.
 Type : ppt
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(218)
Detail : 
มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดน กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ 
 File size : 10.477 MB.
 Type : pptx
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(162)
Detail : 
“เตรียมพร้อมเป็น Logistics Hub แห่งอาเซียน” โดย คงฤทธิ์ จันทริก   ผู้อำนวยการบริหารสภาผู้ส่งออก (สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย)
 File size : 4.307 MB.
 Type : pdf
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(131)
Detail : 
การสัมนา "โอกาสโลจิสติกส์ไทยสู่การเป็น  Logistics Hub แห่งอาเซียน จัดทำโดย สำนักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 File size : 13.124 MB.
 Type : pdf
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(130)
Detail : 
สรุปผล การเดินทางสํารวจเส้นทางโลจิสติกส์การค้าต่อยอด AH2 ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 File size : 2.587 MB.
 Type : pdf
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(161)
Detail : 
สรุปผลการประชุม นานาชาติด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ Semaine Internationale de Tansport et de la LogistiqueEurope 2014 (SITL 2014) 
 File size : 1.121 MB.
 Type : pdf
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(112)
Detail : 
สรุปผลการเดินทาง นําคณะผู้ประกอบธุรกิจสํารวจเส้นทางโลจิสติกส์การค้า เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายโลจิสติกส์การค้า  
 

 File size : 19.98 MB.
 Type : pdf
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(112)
Detail : 
สรุปผลการสัมมนา “APEC Workshop on New Way to Promoting Supply Chain Connectivity in the Context of Global Value Chain”
 File size : 0.078 MB.
 Type : pdf
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(114)
Detail : 
ข้อมูลการสำรวจเส้นทางโลจิสติกส์การค้า ณ อินเดีย - เมียนมาร์  วันที่  24 - 29  มีนาคม พ.ศ. 2557
 File size : 23.268 MB.
 Type : ppt
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(125)
Detail : 
ข้อมูลการสำรวจเส้นทางโลจิสติกส์การค้า ณ อินเดีย - เมียนมาร์  วันที่ 24 - 29  มีนาคม พ.ศ. 2557 
 File size : 5.877 MB.
 Type : ppt
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(149)
Detail : 
การเข้าร่วมการประชุม IFA ครั้งที่ 54  Annual Convention ณ เมืองนิวออร์ลีนส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 File size : 1.351 MB.
 Type : pdf
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(120)
Detail : 
สรุปผลการเดินทางนําคณะผูู้ประกอบธุรกิจสํารวจเส้นทางโลจิสติกส์การค้า ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และสาธารณรัฐประชาชนจีน
 

 File size : 0.748 MB.
 Type : pdf
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(188)
Detail : 
รายงานวิจัย การพัฒนากลยุทธ์การตลาดธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล ภายใต้โครงการพัฒนาและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2556
 File size : 1.573 MB.
 Type : pdf
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(282)
Detail : 
การประชุมวิชาการนานาชาติโลจิสติกส์ (International Symposium on Logistics – ISL2013) และศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ 
 File size : 0.929 MB.
 Type : pdf
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(142)
Detail : 
สรุปผลการเดินทาง สร้างความร่วมมือในการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การค้า ในภูมิภาคเอเชียใต้สู่อาเซียน (BIMSTEC-ASEAN)
 File size : 0.955 MB.
 Type : pdf
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(179)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด8,060 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
  บทความ E-book ฟรี
128 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.