Happy Newyear 2023 TFC
แบบทดสอบ    แฟรนไชส์    แบบประเมินมาตรฐานแฟรนไชส์
| ทดสอบ 108 คน | ผ่าน 68 คน | คิดเป็น 62.96%
10K

แบบประเมินมาตรฐานแฟรนไชส์

ทำแบบทดสอบ 108 คน | ผ่าน 68 คน | คิดเป็น 62.96%
แบบประเมิน มาตรฐานแฟรนไชส์
        แบบประเมินธุรกิจชุดนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ข้อมูลที่ได้จะนำไปวิเคราะห์และนำเสนอในลักษณะภาพรวม โดยไม่ระบุว่าเป็นบุคคลใด ทั้งนี้จะมีผลตอบกลับเพื่อเสนอข้อดีและข้อเสียให้ตามกระบวนการประเมินที่เป็นมาตรฐาน
** ผู้ที่กรอกแบบฟอร์มประเมินตนเองนี้ต้องเป็น เจ้าของกิจการ / Franchisor เท่านั้น **
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท *
ชื่อผู้กรอกข้อมูล (เจ้าของกิจการ / Franchisor) *
E-mail *
อายุของธุรกิจตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง (ปี) (25xx)
ชื่อตรายี่ห้อ
ระยะเวลาของอายุของตรา (ประมาณ/ปี)
ท่านจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าปี (25xx)
ปีที่ก่อตั้งบริษัท (25xx)
ปีที่ดำเนินงานด้านแฟรนไชส์ (25xx)
ปัจจุบันสาขาของท่าน มีจำนวนทั้งสิ้น (สาขา)
สาขาของแฟรนไชส์ซี จำนวน (สาขา)
สาขาที่ดำเนินการโดยบริษัท (สาขา)
เงื่อนไขการลงทุน
งบประมาณการลงทุนที่แฟรนไชส์ต้องใช้ทั้งสิ้นต่อ 1สาขา (บาท)
ปัจจุบันมีการเก็บค่าแฟรนไชส์แรกเข้า (ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น / บาท)
ค่าบริหาร Royalty Fee คิดเป็น % หรือบาทต่อเดือน
ค่าบริหารการตลาดคิดเป็น % หรือบาทต่อเดือน
พื้นที่ที่ต้องการสำหรับ 1 สาขา (ตารางเมตร)
อายุสัญญาแฟรนไชส์
ยอดขาย กำไรและค่าใช้จ่าย
ท่านมีการจัดทำประมาณการงบกำไรขาดทุนคาดการณ์ของร้านแฟรนไชส์ซี
 
ยอดกำไรประมาณการของร้านค้า 1 ร้านค้าต่อเดือน (บาท)
ยอดขายเฉลี่ยต่อสาขา (บาท / เดือน)
ต้นทุนสินค้าของท่านประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย (%)
อัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ (ไม่รวมต้นทุนสินค้า) (%)
งบประมาณโฆษณา (%) ของยอดขาย
รายละเอียดแฟรนไชส์
ระยะเวลาการอบรมแฟรนไชส์ซี ก่อนเปิดสาขาได้จริงใช้เวลาทั้งสิ้น กี่วัน / สัปดาห์
ปัจจุบันมีพนักงานประจำรวมทุกสาขา (ประมาณ) คน
พนักงานประจำสาขา จำนวนเฉลี่ยสาขาละ (คน)
มีการอบรมการทำงานในพื้นที่จริง กี่วัน / สัปดาห์
พนักงานส่วนของสำนักงานกลาง (คน)


ส่วนที่ 2 : ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ (Know-how) : KH
กรุณาเลือกคำตอบ ตามที่ท่านต้องการ (กรุณาตอบทุกข้อ)
A ไม่เห็นด้วยB เห็นด้วยน้อยC เห็นด้วยปานกลางD เห็นด้วยมากE เห็นด้วยมากที่สุด


ข้อ 1.ท่านมีข้อมูลด้านความต้องการสินค้า หรือบริการของท่านในตลาดเป็นอย่างดี
ข้อ 2.การรับผู้สนใจดำเนินธุรกิจแบบแฟรนไชส์มีขั้นตอนการคัดเลือกพร้อม
ข้อ 3.ท่านได้ศึกษาวิธีการจัดการธุรกิจด้านแฟรนไชส์ลึกซึ้ง มั่นใจ
ข้อ 4.ท่านเข้าใจถึงคุณสมบัติพิเศษของสินค้าที่ท่านนำเสนอให้ลูกค้าเป็นอย่างดี
ข้อ 5.ท่านมีความเข้าใจระบบแฟรนไชส์เป็นอย่างดี
ข้อ 6.ท่านมีแผนธุรกิจแฟรนไชส์ และแผนการตลาดอย่างละเอียดแล้ว
ข้อ 7.ท่านเห็นด้วยกับการสร้างระบบแฟรนส์ให้เข้มแข็งก่อนที่จะขยายงานตามรูปแบบที่วางไว้
ข้อ 8.มีการผูกสัมพันธ์กับกลุ่มซัพพลายเออร์ เพื่อการบริหารวัตถุดิบไว้อย่างดี
ข้อ 9.มีการออกแบบลำดับขั้นตอนการรับสมัครแฟรนไชส์ให้เข้มแข็งก่อนที่จะขยายงานตามรูปแบบที่วางไว้
ข้อ 10.มีระบบการตรวจสอบคุณภาพได้ทุกขั้นตอน
ข้อ 11.ท่านเชื่อว่าระบบแฟรนไชส์ที่สมบูรณ์เป็นการจัดการธุรกิจที่ดี
ข้อ 12.สามารถกำหนดลักษณะของผู้เข้าร่วมโครงการแฟรนไชส์ได้ชัดเจน
ข้อ 13.มีความชำนาญในด้านการจัดและการดำเนินงาน
ข้อ 14.มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์โดยละเอียด
ข้อ 15.มีแหล่งผลิตวัตถุดิบ
ข้อ 16.มีความรู้ด้านการตลาด
ข้อ 17.ขนาดตลาดใหญ่เพียงพอจะรองรับการขยายตัวของธุรกิจได้
ข้อ 18.ท่านมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจด้านนี้อย่างดี

ส่วนที่ 3 : การสร้างภาพพจน์องค์กร (Corporate Image) : CI
ข้อ 1.แฟรนไชส์ซีปัจจุบัน ไม่มีป้ญหาด้าน การยกเลิก การฟ้องร้อง
ข้อ 2.ท่านมีร้านต้นแบบที่สมบูรณ์
ข้อ 3.ธุรกิจแฟรนไชส์ของท่านเป็นรูปแบบขยายงานกิจการอย่างมีรูปแบบชัดเจน
ข้อ 4.องค์กรของท่านมีโครงการการพัฒนาระบบแฟรนไชส์จริงจัง
ข้อ 5.ปัจจุบันในองค์กรมีการส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้างธุรกิจแฟรนไชส์
ข้อ 6.ธุรกิจของท่านมีการเสริมภาพลักษณ์ด้วยการโฆษณาอย่างสม่ำเสมอ

ส่วนที่ 4 : อัตราการทำกำไรของธุรกิจ (Profitability) : PF
ข้อ 1.แผนการตลาดของท่านมีแผนรายรับ รายได้ต่างๆ จากโครงการแฟรนไชส์
ข้อ 2.แฟรนไชส์ซีของธุรกิจท่าน ปัจจุบันส่วนใหญ่ยังพอใจกับธุรกิจและผลดำเนินการ
ข้อ 3.สามารถชี้แจงรายละเอียดในการลงทุน และระยะเวลาในการคืนทุนได้ชัดเจน

ส่วนที่ 5 : อัตราการทำกำไรของธุรกิจ (Profitability) : PF
ข้อ 1.กลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั่วไปรู้จักตราสินค้าของท่านมากกว่า 30%
ข้อ 2.ตราของท่านได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักดี
ข้อ 3.ท่านได้จดชื่อและเครื่องหมายทางการค้าแล้ว
ข้อ 4.ท่านมีการวางแผนประชาสัมพันธ์ธุรกิจ และตราสินค้า
ข้อ 5.มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง
ข้อ 6.มีการสร้างรูปแบบการส่งเสริมการขาย และโฆษณาสินค้า และตราสินค้า
ข้อ 7.ธุรกิจมีจุดเด่นในการนำเสนอที่ชัดเจน
ข้อ 8.ผลิตภัณฑ์ของท่านมีการกำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบได้
ข้อ 9.ปัจจุบันสินค้าได้รับการยอมรับในตลาดเป็นที่รู้จัก
ข้อ 10.มีการนำเสนอเน้นจุดเด่นของสินค้าที่แตกต่างจากคู่แข่งเห็นได้เด่นชัด

ส่วนที่ 6 : ภาวการณ์แข่งขันของธุรกิจ (Competition) : CT
ข้อ 1.สามารถกำหนดกลุ่มของคู่แข่งได้ชัดเจน
ข้อ 2.สินค้าของท่านได้รับความนิยมสูง
ข้อ 3.ธุรกิจนี้มีการแข่งขันสูง
ข้อ 4.ลูกค้าทั่วไปสามารถแยกแยะข้อแตกต่างที่เป็นจุดแข็งของธุรกิจระหว่างคู่แข่ง และธุรกิจของท่านเองได้
ข้อ 5.ธุรกิจของท่านเป็นธุรกิจไม่มีคู่แข่งหรือมีน้อย
ข้อ 6.หาสินค้าทดแทน / ใช้แทนกับสินค้าของท่านได้ยาก

ส่วนที่ 7 : การจัดกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจ (Target Market) : TM
ข้อ 1.ท่านมีความพร้อมในการขยายงานไปต่างประเทศ
ข้อ 2.สินค้ามีความจำเป็นต่อผู้บริโภค ต้องมีการใช้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง
ข้อ 3.กลุ่มเป้าหมายลูกค้าของธุรกิจกำหนดได้ชัดเจน
ข้อ 4.ท่านสามารถขยายรูปแบบธุรกิจออกจังหวัดต่างๆ

ส่วนที่ 8 : ลักษณะเฉพาะของธุรกิจ (Business Character) : BC
ข้อ 1.ท่านคิดว่าการจัดการของธุรกิจของท่าน บริหารงานได้สะดวก เหมาะกับการทำแฟรนไชส์
ข้อ 2.ท่านมีรูปแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ จากแฟรนไชส์ซีอย่างเหมาะสม
ข้อ 3.ท่านสามารถควบคุมข้อมูลสำคัญที่เป็นความลับทางธุรกิจเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบได้
ข้อ 4.ท่านสามารถสร้างรายได้จากการขยายแฟรนไชส์ได้ต่อเนื่อง
ข้อ 5.ธุรกิจที่จะสร้างมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
ข้อ 6.ธุรกิจปัจจุบันมีความง่ายในการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบได้

ส่วนที่ 9 : การบริหารจัดการองค์กรและการให้บริการ (Organization & Service) : OR
ข้อ 1.ท่านมีทีมงานหาพื้นที่เปิดร้านใหม่
ข้อ 2.มีเป้าหมายด้านธุรกิจที่ชัดเจนโดยทุกคนในองค์กรรับรู้
ข้อ 3.การดำเนินการธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ต้องมีความพร้อมในองค์กรก่อนเริ่มขยายแฟรนไชส์
ข้อ 4.ปัจจุบันท่านมีการวางรูปแบบการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานการทำงาน และสามารถประเมินประสิทธิภาพได้
ข้อ 5.มีการฝึกหัด จัดอบรมมีคู่มือประกอบเป็นแนวทาง
ข้อ 6.ขณะนี้ได้มีรูปแบบของสินค้าแน่นอนเพื่อพัฒนาระบบสาขาต่อไป
ข้อ 7.คู่มือการทำงานได้จัดเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์แล้ว
ข้อ 8.ท่านมีการจัดการคลังสินค้าและการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ
ข้อ 9.ท่านมีการจัดประชุมทีมงานที่เป็นสาขาในธุรกิจแฟรนไชส์ซีสม่ำเสมอ
ข้อ 10.ท่านมีทีมงานที่สามารถเปิดร้านใหม่ให้กับร้านแฟรนไชส์ได้สมบูรณ์
ข้อ 11.ท่านสามารถควบคุมหรือจัดการข้อมูลต่างๆ ของธุรกิจต่างสาขาได้เป็นอย่างดี
ข้อ 12.ท่านสามารถตรวจสอบควบคุมการดำเนินงานของแฟรนไชส์ซีได้
ข้อ 13.ธุรกิจท่านออกแบบสามารถรองรับการจัดทำบัญชีของสาขาได้
ข้อ 14.บริษัทท่านมีสาขาที่ดำเนินในรูปแบบการซื้อแฟรนไชส์แล้ว
ข้อ 15.ปัจจุบันในองค์กรมีหน่วยงานเฉพาะรับผิดชอบงานด้านแฟรนไชส์
ข้อ 16.มีระบบการฝึกอบรมให้กับทีมงานทุกด้าน
ข้อ 17.มีหน่วยงานในการคัดสรรพื้นที่ที่จะเปิดร้าน และวิเคราะห์ธุรกิจเบื้องต้น
ข้อ 18.ร้านของท่านมีรูปแบบการบริหารแบบร้านสาขาแล้ว
ข้อ 19.สามารถขยายระบบสาขา หรือแฟรนไชส์ได้มากกว่า 50 สาขา
ข้อ 20.ทีมงานมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และการบริหาร
ข้อ 21.ปัจจุบันมีการใช้ระบบงานควบคุมการทำงานเช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ในการควบคุมระบบสาขา และสำนักงานใหญ่
ข้อ 22.มีผู้บริหารที่รับผิดชอบธุรกิจแฟรนไชส์โดยตรง และมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจด้านนี้ในองค์กรของท่าน

ส่วนที่ 10 : งบประมาณ (Budget) : BG
ข้อ 1.ท่านมีระบบการช่วยเหลือในด้านการเงินเพื่อลงทุนให้กับแฟรนไชส์ซีรายใหม่
ข้อ 2.ท่านสามารถหาแหล่งเงินทุนสำรองให้กับธุรกิจในกรณีฉุกเฉินได้
ข้อ 3.ปัจจุบันบริษัทของท่านถือว่ามีความมั่นคงทั้งด้านการเงิน และสภาพธุรกิจ
ข้อ 4.ปัจจุบันธุรกิจท่านถือว่าขนาดการลงทุนต่อสาขานั้นไม่มาก หรือน้อยเกินไป
ข้อ 5.แฟรนไชส์ที่มีการลงทุน ไม่ต่ำเกินไปจะช่วยให้ธุรกิจมั่นคงขึ้น
ข้อ 6.การลงทุนแฟรนไชส์ควรจะเน้นผลธุรกิจที่ดูได้จากระยะเวลาคืนทุน
ข้อ 7.แฟรนไชส์ที่มีระบบดี ควรให้ผลกำไรกับแฟรนไชส์ซี และให้ผลประโยชน์ตอบแทนกับแฟรนไชส์ซอร์ ในรูปของค่าบริหาร หรือ Royalty Fee
ข้อ 8.การบริหารแฟรนไชส์ให้ดีนั้น มีค่าใช้จ่ายประจำเกิดขึ้น

ส่วนที่ 11 : รูปแบบการจัดร้านค้า (Shop Format) : SH
ข้อ 1.ขณะนี้องค์กรของท่านมีร้านที่เป็นร้านต้นแบบของธุรกิจสมบูรณ์
ข้อ 2.มีการวางรูปแบบร้านในแต่ละขนาด และมีรูปแบบชัดเจนสวยงามเหมาะสม
ข้อ 3.มีการจัดทำป้ายร้าน เช่น ป้ายหน้าร้าน POP
ข้อ 4.มีการจัดทำภาพลักษณ์ Sign เพื่อการตกแต่งร้านภายใน
ข้อ 5.มีการจัดทำ Shelf การวางสินค้าหรือรูปแบบร้านค้า
ข้อ 6.มีการออกแบบ Mascot
ข้อ 7.มีการจัดทำ Shop Layout


ขอแสดงความขอบคุณท่านที่สละเวลาอันมีค่าเพื่อทำแบบประเมินนี้ ทั้งนี้หากท่านมีข้อแนะนำหรือเสนอแนะเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อความด้านล่าง
Security Code
*
แบบทดสอบ ที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2022 All Right Reserved.