แบบทดสอบ    ธุรกิจ SMEs    ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
| ทดสอบ 1,322 คน | ผ่าน 796 คน | คิดเป็น 60.21%
21K

แบบทดสอบธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

ทำแบบทดสอบ 1 คน | ผ่าน 796 คน | คิดเป็น 60.21%
แบบทดสอบ ความเป็นผู้ประกอบการ
        แบบทดสอบธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสำรวจแนวความคิด และความรู้พื้นฐานในการประกอบธุรกิจ ทั้งในเรื่องของจรรยาบรรณ, กฎเกณฑ์ และรายละเอียดทางธุรกิจต่างๆที่ควรทราบ
        แบบทดสอบจะประกอบไปด้วยคำถามทั้งหมด 50 ข้อ ซึ่งแต่ละคำถามจะประกอบไปด้วยตัวเลือก 5 ข้อ ขอให้ท่านตอบคำถามให้ตรงกับความรู้ของท่านมากที่สุด
       ชื่อ - สกุล*
E-mail
*
       โทร.สนใจอาชีพ
 
ข้อ 1.ธุรกิจหมายถึงข้อใด
 
ข้อ 2.ข้อใดเป็นความสำคัญของธุรกิจ
 
ข้อ 3.องค์ประกอบธุรกิจข้อใดเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
 
ข้อ 4.กลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญมากต่อธุรกิจคือข้อใด
 
ข้อ 5.การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงทำสัญญาร่วมลงทุนร่วมกันตรงกับรูปแบบข้อใด
 
ข้อ 6.“ชาวเรือออกทะเลหาปลา” จัดเป็นลักษณะประกอบการข้อใด
 
ข้อ 7.ข้อใดคือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
 
ข้อ 8.ข้อใดต่อไปนี้เป็นการประกอบธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียว
 
ข้อ 9.ข้อเสียของการประกอบการโดยห้างหุ้นส่วนสามัญ
 
ข้อ 10.ความหมายของการประกอบการข้อใดกล่าวถูกต้อง
 
ข้อ 11.คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่สำคัญที่สุดคือข้อใด
 
ข้อ 12.ข้อใดจัดเป็นจรรยาบรรณต่อลูกค้า
 
ข้อ 13.“การขายตัดราคา” ขัดกับ จรรยาบรรณของผู้ประกอบการข้อใด
 
ข้อ 14.“กาแฟลดน้ำหนักเพรียว สามารถลดน้ำหนักได้ 5 กิโลกรัม ภายใน 1 สัปดาห์” ขัดกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบการข้อใด
 
ข้อ 15.ผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการคัดเลือกพนักงานได้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน คือข้อใด
 
ข้อ 16.สถาบันที่มีคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปทำงานร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันมีความหมายตรงกับข้อใด
 
ข้อ 17.การนำวัตถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาติมาแปรสภาพตรงกับข้อใด
 
ข้อ 18.ข้อใดไม่ใช่บทบาทขององค์กรธุรกิจ
 
ข้อ 19.โครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจขนาดเล็กคือข้อใด
 
ข้อ 20.การบริหาร (Administration) ที่เป็นระดับการกำหนดนโยบายมักนิยมใช้สำหรับการบริหารงานประเภทใด
 
ข้อ 21.ผู้ที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการแบ่งออกได้เป็นกี่ระดับ
 
ข้อ 22.โครงสร้างองค์กรแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ
 
ข้อ 23.การห้ามสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม คือข้อใด
 
ข้อ 24.การกำหนดทางในการดำเนินงานและกิจกรรมล่วงหน้าตามเป้าหมายขององค์การคือข้อใด
 
ข้อ 25.ข้อใดต่อไปนี้ คือ สิทธิที่จะออกคำสั่งในการบริหารงาน
 
ข้อ 26.ข้อใดต่อไปนี้เป็น “จริยธรรมของผู้ประกอบการที่มีต่อสิ่งแวดล้อม”
 
ข้อ 27.ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริยธรรมของผู้ประกอบการ
 
ข้อ 28.ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริยธรรมของนักธุรกิจต่อคู่แข่งขัน
 
ข้อ 29.ขายสินค้าและบริการในราคาที่ยุติธรรม เป็นจริยธรรมของใคร
 
ข้อ 30.“แผนธุรกิจ” หมายถึงอะไร
 
ข้อ 31.การพบข้อผิดพลาดนำไปแก้ไขปรับปรุงได้ ตรงกับลักษณะการจัดทำแผนธุรกิจข้อใด
 
ข้อ 32.“ภายใน 1 เดือน จำหน่ายได้ 300,000 บาท” ตรงกับวัตถุประสงค์ข้อใด
 
ข้อ 33.ส่วนสำคัญที่สุดของแผนธุรกิจคือข้อใด
 
ข้อ 34.“ผู้บริโภครักษ์สุขภาพ” จัดเป็นสถานการณ์ข้อใดของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 
ข้อ 35.ข้อใดจัดเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
 
ข้อ 36.“คู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้น” จัดเป็นการวิเคราะห์ SWOT ข้อใด
 
ข้อ 37.กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ตรงกับข้อใด
 
ข้อ 38.ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทจำกัด
 
ข้อ 39.ข้อใดต่อไปนี้เป็นความหมายของภาษีอากร
 
ข้อ 40.กิจการใดต่อไปนี้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
ข้อ 41.การจ้างแรงงานต้องทำอย่างไรจึงจะสมบูรณ์
 
ข้อ 42.ร้านรามค้าปลีก มียอดซื้อสินค้าประจำเดือนมิถุนายน 2548 จานวน 50,000 บาท ยอดขายสินค้า 70,000 บาท อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ดังนั้นร้านรามค้าปลีกจะต้องชำระเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือได้รับคืนเงินภาษีจำนวนเท่าใด
 
ข้อ 43.ร้านเสริมสวยชลดาจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 65,000 บาท รายได้ค่าบริการมีจานวน 45,000 บาท อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ดังนั้นร้านเสริมสวยชลดา จะต้องชำระเงินภาษีมูลค่าเพิ่มหรือได้รับคืนเงินภาษีจานวนเท่าใด
 
ข้อ 44.เงินได้พึงประเมิน มาตรา 40 (1) คือข้อใด
 
ข้อ 45.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตรงกับข้อใด
 
ข้อ 46.ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เวลาทำงานปกติในหนึ่งสัปดาห์ไม่เกินกี่ชั่วโมง
 
ข้อ 47.ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจ้างแรงงานเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี
 
ข้อ 48.ข้อใดเป็นความหมายของความพอเพียง
 
ข้อ 49.คุณออมเงินด้วยการฝากธนาคารทุกเดือนตรงกับข้อใด
 
ข้อ 50.คุณจัดทำ ”โครงการจำหน่ายขนมปังปิ้ง” โดยเลือกขนมปังที่มีคุณภาพมาจำหน่าย ตรงกับการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงข้อใด
Security Code
*
แบบทดสอบ ที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.