หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    อ.อนันต์ ณัฐรังษี
302
อ.อนันต์ ณัฐรังษี
ประวัติการทำงาน :

ปี 2013 - 2017 : บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ

ความรับผิดชอบ : วางแผนกลยุทธ์องค์กร เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจในกลุ่มโรงไฟฟ้าให้เติบโต ยอดขายต่อปี สองหมื่นล้านบาท, ดูแลงานด้านขออนุญาต เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง, ใบโรงงาน รง.4,ใบอนุญาตสิ่งแวดล้อม และดูแลโครงการขนาดใหญ่ในกลุ่มไฟฟ้า รวมมูลค่าโครงการ สามหมื่นสองพันสองร้อยล้านบาท
 1. ชื่อโครงการ : โครงการ IPP IP2
  • ขนาดโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด  150 MW จำนวน 4 Unit
  • มูลค่าโครงการ : สองหมื่นหนึ่งพันล้านบาท
  • สถานะโครงการ : อยู่ระหว่าการเตรียมใบอนุญาตสิ่งแวดล้อม ( EHIA )
 2. ชื่อโครงการ : โครงการ CHP1
  • ขนาดโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าแก๊สขนาด  125 MW จำนวน 1 Unit
  • มูลค่าโครงการ : สี่พันห้าร้อยล้านบาท
  • สถานะโครงการ : อยู่ระหว่าการเตรียมใบอนุญาตสิ่งแวดล้อม ( EIA )
 3. ชื่อโครงการ : โครงการ PP9
  • ขนาดโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด  125 MW จำนวน 1 Unit
  • มูลค่าโครงการ : ห้าพันสี่ร้อยล้านบาท
  • สถานะโครงการ : เดินเครื่องผลิตไฟฟ้า
 4. ชื่อโครงการ : โครงการ TG5A
  • ขนาดโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 98 MW จำนวน 1 Unit
  • มูลค่าโครงการ : หนึ่งพันสามร้อยล้านบาท
  • สถานะโครงการ : เดินเครื่องผลิตไฟฟ้า
ปี 2012 - 2010 : บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการขนาดใหญ่ 
 
ความรับผิดชอบ : วางแผนและจัดการบริหารพนักงาน, ดูแลงานด้านขออนุญาต เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง, ใบโรงงาน รง.4,ใบอนุญาตสิ่งแวดล้อม และดูแลโครงการขนาดใหญ่ในกลุ่มไฟฟ้า
 1. ชื่อโครงการ : โครงการ โรงกระดาษ 3
  • ขนาดโครงการ : โครงการโรงผลิตกระดาษกำลังผลิต 125,000 ตันต่อปี  
  • มูลค่าโครงการ : หกพันสี่ร้อยล้านบาท
  • สถานะโครงการ : เดินเครื่องผลิตกระดาษ
ปี 2008 - 2010 : บริษัท ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ
 
ความรับผิดชอบ : วางแผนโครงการ และบริหารจัดการโครงการ อาทิเช่น วางแผนงานก่อสร้าง , การบริหารจัดการบุคคลากรในโครงการ จำนวนตั้งแต่ 100 – 2,000 คน , ดูแลจัดการภาพรวมต่างๆ เพื่อทำให้โครงการสำเร็จ รวมมูลค่าโครงการ 312 ล้านบาท
 1. ชื่อโครงการ : โครงการ NESTLE' GEMINI
  • ขนาดโครงการ : โครงการโรงผลิตอาหารสัตว์ในกลุ่ม Alpo & Fishkie   
  • มูลค่าโครงการ : สามร้อยสี่ล้านบาท
  • สถานะโครงการ : เดินเครื่องผลิต
 2. ชื่อโครงการ : โครงการ NESTLE' HOD DEPOT RENOVATION
  • ขนาดโครงการ : งานปรับปรุงโรงงานขนาด 2,000 ตรม   
  • มูลค่าโครงการ : แปดล้านบาท
  • สถานะโครงการ : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ
ปี 2002 - 2008 : บริษัท ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง จำกัด ตำแหน่ง ผุ้ช่วยผู้จัดการโครงการ
 
ความรับผิดชอบ : วางแผนโครงการ และบริหารจัดการโครงการ อาทิเช่น วางแผนงานก่อสร้าง , การบริหารจัดการบุคคลากรในโครงการ จำนวนตั้งแต่ 100 – 2,000 คน , ดูแลจัดการภาพรวมต่างๆ เพื่อทำให้โครงการสำเร็จ รวมมูลค่าโครงการ 1,084 ล้านบาท
 
 1. ชื่อโครงการ : โครงการ TANIO THAI FACTORY EXTENSION
  • ขนาดโครงการ : โครงการก่อสร้างขนาด  600 ตรม    
  • มูลค่าโครงการ : สิบสามล้านบาท
 2. ชื่อโครงการ : โครงการ SIAM CHEMICAL WAREHOUSE NC
  • ขนาดโครงการ : โครงการก่อสร้างขนาด 2,200 ตรม    
  • มูลค่าโครงการ : ยี่สิบล้านบาท
 3. ชื่อโครงการ : โครงการ TOYOTA MOTOR PART CENTER
  • ขนาดโครงการ : โครงการก่อสร้างขนาด 15,600 ตรม    
  • มูลค่าโครงการ : หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท
 4. ชื่อโครงการ : โครงการ TOYOTA MOTOR PART CENTER NEW CANTEEN
  • ขนาดโครงการ : โครงการก่อสร้างขนาด 1,000 ตรม    
  • มูลค่าโครงการ : ยี่สิบล้านบาท
 5. ชื่อโครงการ : โครงการ TOYOTA LIBRA HEAD QUARTER
  • ขนาดโครงการ : โครงการก่อสร้างขนาด 7,500 ตรม    
  • มูลค่าโครงการ : หกสิบล้านบาท
 6. ชื่อโครงการ : โครงการ TOYOTA PACKING SHOP EXTENSION
  • ขนาดโครงการ : โครงการก่อสร้างขนาด 1,600 ตรม    
  • มูลค่าโครงการ : สิบเก้าล้านบาท
 7. ชื่อโครงการ : โครงการ TOYOTA SAMRONG WAREHOUSE - 3
  • ขนาดโครงการ : โครงการก่อสร้างขนาด 30,000 ตรม    
  • มูลค่าโครงการ : สามร้อยสิบล้านบาท
 8. ชื่อโครงการ : โครงการ TOYOTA ACADEMY OFFICE RENOVATION
  • ขนาดโครงการ : โครงการก่อสร้างขนาด 9,000 ตรม    
  • มูลค่าโครงการ : สองร้อยล้านบาท
 9. ชื่อโครงการ : โครงการ TOYOTA FITNESS CENTER
  • ขนาดโครงการ : โครงการก่อสร้างขนาด 1,000 ตรม 
  • มูลค่าโครงการ : สิบเก้าล้านบาท
 10. ชื่อโครงการ : โครงการ MG Project
  • ขนาดโครงการ : โครงการก่อสร้างขนาด 34,000 ตรม    
  • มูลค่าโครงการ : สองร้อยห้าสิบสามล้านบาท
 11. ชื่อโครงการ : โครงการ Mazak Thailand Technology Center
  • ขนาดโครงการ : โครงการก่อสร้างขนาด 1,200 ตรม    
  • มูลค่าโครงการ : ห้าสิบล้านบาท
ประวัติการศึกษา :
 • ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกียรตินิยมอันดับ 2 (1995-1999)
 • ปริญญาโท – วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1999-2002)
การอบรมและเกียรติบัตร :
 • คอร์สอบรมผู้ตรวจสอบอาคาร ( Building Inspection Course ) จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • คอร์สอบรม Earthquak Design จากสถาบัน Microfeab Association, Earthquak Design
 • คอร์สอบรมการวางแผนกลยุทธ์องค์กร Startegic Planning Program จากสถาบัน National Institute of Development Administration 
 • คอร์สอบรม Safety Officer at Supervisory level จาก Safety and Health at Work Promotion Association ( Thailand )
 • คอร์สอบรม Financial Model Course จากสถาบัน Federation of Accounting Professions,
 • คอร์สอบรม Train the Trainer จากสถาบัน M2M Academy
 • คอร์สอบรม นักการขายมืออาชีพ Sale Pro
 • คอร์สอบรม นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ จาก Maximum Potential Partner
 • คอร์สอบรม แคปม์ผู้นำ ( Booth Camp ) จาก Maximum Potential Partner
 • คอร์สอบรม Neuro Linguistic Program จากสถาบัน Life University
 • คอร์สอบรม Millionaire Mind Intensive จาก T’Harv Eker
 • คอร์สอบรมด้านจิตวิทยา จากสถาบัน HOAI ประเทศไทย จำกัด
 • คอร์สนักลงทุนหุ้น จาก SWC Club
สนใจติดต่อ วิทยากร
คอร์สอบรม-สัมมนาโดย อ.อนันต์ ณัฐรังษี
Past Seminar (3)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.