หน้าแรกบทความ    รวมประวัติคนดัง    ธีรศานต์ สหัสสพาศน์
130
ธีรศานต์ สหัสสพาศน์
ตำแหน่งปัจจุบัน
พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน   
ที่ปรึกษาสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี #PMDU
 
พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน  
ผู้อำนวยการหลักสูตร #DNAbySPU คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน   
ประธานบริหาร www.SodaPrintinG.com
 
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน  
กรรมการผู้จัดการ JM Cuisine อาหารความคิดสร้างสรรค์ต้นตำรับเพชรบุรีจำกัด
 
ประสบการณ์การทำงาน
 
พ.ศ. 2560–ปัจจุบัน  
บรรณาธิการที่ปรึกษาwww.TheDigitalNews.co
 
พ.ศ. 2560–ปัจจุบัน     
คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ
 
พ.ศ. 2560–ปัจจุบัน     
คอลัมนิสต์สำนักข่าว nextempire.co
 
พ.ศ. 2557 –2560
คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร)
 
พ.ศ. 2558 –2560
ผู้อำนวยการหลักสูตร Digital Jam กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 
พ.ศ. 2560 –ปัจจุบัน    
อนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็น คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย
 
พ.ศ. 2560 –ปัจจุบัน 
คณะกรรมการ E-Commerce หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 
พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน   
บรรณาธิการที่ปรึกษา There Magazine
 
พ.ศ. 2559 –2560     
อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจการเกษตร
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 
พ.ศ.2559 –2560    
กรรมการประชาสัมพันธ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 
พ.ศ. 2559 –ปัจจุบัน    
อนุกรรมการพัฒนาระบบTourism Gateway เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
 
พ.ศ.2558 –2559
อนุกรรมาธิการปฏิรูปการพาณิชย์และการบริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 
พ.ศ. 2558 –2559   
อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 
พ.ศ. 2558 –ปัจจุบัน  
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี (กรอ.จังหวัด)
 
พ.ศ. 2549 – 2557   
กรรมการผู้จัดการ ไทยทำน้ำผลไม้ เพชรบุรี
 
พ.ศ. 2558 –2559      
ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (พลเอก จิระ โกมุทพงศ์)
 
พ.ศ.2558 –ปัจจุบัน     
กรรมการ Creative Digital Economy สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 
พ.ศ. 2557 –2560       
กรรมการ สมาคมชาวเพชรบุรี
 
พ.ศ. 2557 –ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาBiz Club Thailand กระทรวงพาณิชย์
 
พ.ศ. 2556 –2558
กรรมการ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
 
พ.ศ. 2555- ปัจจุบัน
กรรมการสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
 
พ.ศ. 2555- 2560
ประธานATSMEจังหวัดเพชรบุรี “สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย”
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน  
วิทยากรบรรยาย ด้าน Digital Economy, Digital marketing ให้กับภาครัฐและเอกชน
เดินทางบรรยาย 77 จังหวัดทั่วประเทศ
 
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน     
อาจารย์พิเศษ ด้านการตลาดออนไลน์ , Digital Marketing
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์ ,มหิดล, เกษตรศาสตร์,ศรีปทุม, กรุงเทพ, รังสิต
 
พ.ศ. 2554-2560
รองประธาน เครือข่ายธุรกิจBiz Club จังหวัดเพชรบุรี ด้านพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
 
พ.ศ. 2552-2560
ประธาน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม(คพอ.169) จังหวัดเพชรบุรี
 
พ.ศ. 2553-2554        
คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ
 
พ.ศ. 2551-2552        
เลขาธิการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม(คพอ.169) จังหวัดเพชรบุรี
 
พ.ศ. 2546-2548
ประธานชั้นปี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองประธานสาขาธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
พ.ศ. 2544-2545      
คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 
พ.ศ. 2544-2545
คณะกรรมการสภานักเรียนแห่งประเทศไทย
 
พ.ศ. 2543-2544
ประธานชุมนุมวิทยาศาสตร์ รุ่น 41โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา
 
2555-2559   
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
2556      
Certificatein “Values Driven Marketing” by Prof. Philip Kotler
Kellogg School of Management, Northwestern University
 
2551-2553       
ปริญญาโท M.B.A. สาขาผู้ประกอบการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
2552-2553       
ประกาศนียบัตร Junior MBA Chula จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
2546-2549     
ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ เอกการเงิน มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
2540-2545  
มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 121
 
2535-2539      
ประถมศึกษา โรงเรียนทิวไผ่งาม
 
ประวัติการอบรม
 
2561       
หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการด้วยเครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหม่
(Advance SME Program) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันอาหาร
 
2560  
หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่1 (TME)
 
2560    
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง“ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” นมธล. รุ่นที่1
 
2558   
หลักสูตร FUTURE ENTREPRENEURS FORUM รุ่นที่ 4(FEF 4)
 
2558
หลักสูตรสุดยอดผู้ประกอบการเพื่อสังคม ผู้บริหาร รุ่นที่ 2 (SEP-S 2)
 
2557
TISCO Wealth Enhancement Programรุ่นที่2(TiscoWEP2)
 
2556         
โครงการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ รุ่นที่1 (ABCSPU#1)
 
2556        
The Real Estate Executive Association of Chulalongkorn University (RECU#46)
 
2556     
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่น 2 (นมธ.)
 
2555    
Singha Biz Course Entrepreneur3
 
2552 
โครงการ “Super Leadership NIPs PLUS” รุ่น 2
 
2551 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม(คพอ.169)
 
2548     
โครงการนักลงทุนรุ่นใหม่ (New Investors Program: NIP) รุ่น 8
 
 
เกียรติประวัติ
2556                     เข็มเครื่องหมายวชิราวุธ จากกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
2558                     แหนบคันชีพ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
 
 
เกียรติประวัติ
 
*นักเรียนดีเด่น ด้านวิชาการและกิจกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปีการศึกษา 2545
 
*เกียรติคุณศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2551
 
*รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประเภท นักบริหารรุ่นใหม่ภาคเอกชน
NIPs PLUS Award 2009 สหพันธ์เครือข่ายผู้ผ่านการอบรมโครงการนักลงทุนรุ่นใหม่ ปี 2552
 
*ผู้ประกอบการผลงานดีเด่น
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2553
 
*รางวัล คนดีศรีสวนฯ
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2554
 
*รางวัล KSME
รายการSME ตีแตก แตกด้วยคะแนนเอกฉันท์ 4 เสียง คณะกรรมการ 3 ท่าน กรรมการกิตติมศักดิ์ 1 ท่าน
ปี 2554
 
*รางวัล SMEต้นแบบในด้าน การทำการตลาดด้วย Social Media
Make Money SME Awards 2010
 
*รางวัล GO ONLINE
ตีแตกการวางแผนธุรกิจออนไลน์ จากเวทีการแข่งขันธุรกิจ ของ Google ปี 2554
 
*SME Thailand Inno Awards 2012 สาขาโดดเด่นทางด้านการตลาด
จัดโดย กระทรวงพาณิชย์ นิตยสาร SME Thailand และธนาคารกสิกรไทยปี 2555
 
*Singha Bizcourse Entrepreneur3
รางวัลชนะเลิศ นำเสนอแผนธุรกิจ Creatoon
ธุรกิจเพื่อสังคมช่วยเหลือคนพิการในการสร้างรายได้ผ่านทางออนไลน์
จัดโดยบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ปี 2555
 
* The Real Estate Executive Association ofChulalongkorn University 46
รางวัลรองชนะเลิศ นำเสนอแผนธุรกิจ   Boutique VOYAG  Hotel
จัดโดย RECU-senior  ปี 2556
 
*ABCSPU Short Film #1
รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ในบทเอี๊ยฮวน จากหนังสั้น เรื่อง “Sleeping Giant”
จัดโดย โครงการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ ABCSPU ปี 2556
 
*Make The Difference #MTD101
ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 101 ผู้ทรงอิทธิพลทางโลกโซเชียลมีเดียของประเทศไทย
จัดโดย makethedifference.org/mtd101 ปี 2557
 
*รางวัล “เพชรพาณิชย์” สาขาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จัดโดย กระทรวงพาณิชย์ประจำปี 2558
 
*รางวัล นักศึกษาเก่าดีเด่น ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษา โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2560
 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
 
2560
คู่มือขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวด้วย Start Up กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2559
การท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา:ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
2557           
Social Media กับการจัดการการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองไทย
2556   
รูปแบบและกลยุทธ์ การปล่อยเงินกู้นอกระบบและติดตามท้วงหนี้แก๊งหมวกกันน็อค ดอกเบี้ยร้อยละ 20

ผลงานหนังสือ
 • 2561 :: หนังสือ #mottoTH vol.4 “เคยแพ้แต่ไม่เคยยอมแพ้”
 • 2561 :: หนังสือ #DNAjournal3 #TheGLITCH
 • 2560 :: หนังสือ #DNAjournal2 #itsyouYOU
 • 2560 :: หนังสือ #DNAjournal1 #Colon&Curve
 • 2560 :: หนังสือ#mottoTH vol.3 “สิ่งที่เราตามหาอยู่เคียงข้างเรามาตลอด”
 • 2559 :: หนังสือ “What’s UP :: Start UP” 35 Start Up ไทยที่ต้องจับตามอง แนะนำโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • 2559 :: หนังสือ#mottoTH vol.2 “ใจบันดาลแรงสำคัญกว่าแรงบันดาลใจ”
 • 2558 :: หนังสือ“live once, live well”
 • 2558 :: หนังสือ “เพชรบุรี”
 • 2557 :: หนังสือ“ปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่ เป็นแค่เรื่องใหม่ที่เราต้องเจอ” สำนักพิมพ์เนชั่น
 • 2557 :: หนังสือ#mottoTH vol.1 “เพราะโลกมันกว้าง คนข้างๆ จึงสำคัญ”
สนใจติดต่อ นักธุรกิจ
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.