อ.สุชาติ กิติเฉลิมเกียรติ
 
เกี่ยวกับวิทยากร
  • ที่ปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการจัดการโลจิสติกซ์และโซ่อุปทาน ให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการโลจิสติกซ์ กรมอุตสากรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
  • ที่ปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการจัดการ, การตลาด และการขาย 
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน, การคลัง, ระหว่างประเทศ
ประวัติการทำงาน
  • ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • บริษัท เอชโปร (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
  • บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จำกัด
  • ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์