หน่วยงาน    สำนักพิมพ์ทั่วไทย | Publishing House
11K
9
5
สำนักพิมพ์วังอักษร
SMEs
องค์กร สำนักพิมพ์วังอักษร 
Organization Wangaksorn Publishing
รายละเอียด
ก่อตั้ง : 23 มีนาคม 2540
 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ : ประกอบด้วย คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา ราชมงคล มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และผู้เชี่ยวชาญในงานสาขาวิชาชีพเฉพาะสาขาจำนวนกว่า 100 คน
 
จำนวนเจ้าหน้าที่ : 50 คน (รวมพนักงานพาร์ทไทม์)
 
ผลิตภัณฑ์และบริการ :
 
1. หนังสือเรียน แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
 
1.1 หนังสือเรียนระดับ ปวช. ปวส. ตามหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แบ่งออกเป็นหนังสือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 178 รายการ และหนังสือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 240 รายการ ประกอบด้วยหนังสือหมวดวิชาสามัญ วิชาชีพพื้นฐาน วิชาปรับพื้นฐาน สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการขาย การตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอีเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
1.2 หนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3-4 จำนวน 48วิชา ประกอบด้วย หนังสือโครงงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น งานธุรกิจ งานช่าง เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นทั้งหนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน และหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
 
1.3 คู่มือประกอบการเรียนระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย หนังสือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาการตลาด การบัญชี และประเภทวิชาคอมพิวเตอร์ กว่า 100 วิชา
 
2. คู่มือครูและสื่อการสอน ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นฐานสมรรถนะ (Competency Based) และการบูรณาการ (Integrated) ในรูปแบบที่เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ และเป็นแผ่นซีดี พร้อมสื่อการสอนสรุปบทเรียนแบบ PowerPoint และสื่อแผ่นใส ซึ่งจัดทำสำหรับหนังสือเรียนเกือบทุกเล่มของสำนักพิมพ์ จำนวนกว่า 400 วิชา
 
3. บริการฝึกอบรมครู เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นฐานสมรรถนะ (Competency Based) และการบูรณาการ (Integrated) แนวทางการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
 
4. เกมการศึกษา : เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ อักษรสนุก เกมการศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 3 รางวัล จาก สภาวิจัยแห่งชาติปี 2545 รางวัลเหรียญเงินยอดเยี่ยมพร้อมเกียรติบัตรจาก งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยนานาชาติ Brussel Euraka 2001 กรุงบรัสเซล ราชอาณาจักรเบลเยียม และประกาศนียบัตรจากหอการค้าและอุตสาหกรรมบัลแกเรียบ-อเมริกัน 2001
 
เกมการศึกษา : เกมแผนที่ เกมภูมิศาสตร์ที่ช่วยฝึกความจำข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ด้วยการใช้เกมฝึกทายปัญหา เป็นเกมที่ได้รับรางวัลจาก สภาวิจัยแห่งชาติปี 2547
 
ที่ตั้ง 69/3 ถนน อรุณอัมรินทร์ วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02-4723293-5, 088-5851521
โทรสาร 02-8910742
อีเมล์ wangaksorn9@gmail.com.com
เว็บไซต์
LINE 
เพิ่มเพื่อน
Facebook 
www.facebook.com/wangaksorns
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 10,749 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 9 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด