หน่วยงาน    สำนักพิมพ์ทั่วไทย | Publishing House
5.3K
1
11
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
SMEs
องค์กร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Organization KASETSART UNIVERSITY PRESS
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของตำราและสิ่งตี พิมพ์ทางวิชาการซึ่งนอกจากจะเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้  ความนึกคิด  พร้อมทั้งยกคุณภาพของอาจารย์และนิสิตให้มีความรู้ความสามารถทันยุคทันสมัย ปัจจุบันแล้ว  ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้กว้างขึ้น  ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศทางการศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยคณะกรรมการตำราและเสริมสร้างบรรยากาศทางการศึกษา  จึงได้จัดทำโครงการก่อตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น  

เพื่อเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดพิมพ์  เผยแพร่ผลงานเขียนทางวิชาการของคณาจารย์  โดยมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ 2211/2538  ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2538  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักพิมพ์ มก.  ชุดแรกขึ้น  เพื่อจัดทำระเบียบว่าด้วยสำนักพิมพ์ มก.  ซึ่งผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย  ประกาศ  ณ  วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539  สำนักพิมพ์ มก.  จึงเริ่มให้บริการตั้งแต่ต้นปี  พ.ศ. 2539  เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  โดยสำนักพิมพ์ มก.  สามารถผลิตผลงานได้เพิ่มขึ้นทุกปีและเป็นผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับใน แวดวงวิชาการและบุคคลทั่วไป
 
วัตถุประสงค์ของสำนักพิมพ์ มก.
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างสรรค์ตำราและหนังสือทางวิชาการที่มีคุณภาพ
  2. ผลิตตำราและหนังสือวิชาการที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานด้านรูปแบบการพิมพ์
  3. ให้ความรู้ด้านการสร้างงานวิชาการและสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา
  4. พัฒนาการผลิตตำราในรูปแบบต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 
การให้บริการของสำนักพิมพ์ มก.
  1. จัดพิมพ์หนังสือ ตำรา และเอกสารทางวิชาการที่มีคุณภาพ โดยสำนักพิมพ์ มก. จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการพิมพ์  ส่วนเจ้าของผลงานจะได้รับค่าลิขสิทธิ์ตามระเบียบของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
  2. สนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อการจัดพิมพ์ ในกรณีที่อาจารย์ผู้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการต้องการที่จะดำเนินการจัด พิมพ์ด้วยตนเอง ก็อาจยืมเงินเพื่อดำเนินการจัดพิมพ์ได้จากสำนักพิมพ์ มก. โดยไม่มีดอกเบี้ย ในวงเงินที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาทถ้วน
  3. ประชา สัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานที่ได้รับการจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ มก. ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง โดยจัดทำรายชื่อหนังสือ และข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหนังสือของมหาวิทยาลัย เพื่อกระตุ้นและสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
  4. ให้บริการในด้านการจัดเตรียมต้นฉบับ การทำสำเนา การออกแบบและการวาดภาพ
 
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
คลังแห่งปัญญา  แหล่งผลิตตำราคุณภาพ
 
ปณิธาน
สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ
 
พันธกิจ
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตตำราวิชาการที่มี
คุณภาพในสาขาต่างๆ ให้สอดคล้องกับความเจริญ
ก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของสังคม
ด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพ
ที่ตั้ง ห้อง 305 - 307 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ (ตรงข้ามอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-9405501-2
โทรสาร 02-9428056
อีเมล์ kup@ku.ac.th
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/ku.kupress
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 5,274 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด