หน่วยงาน    หอการค้าจังหวัด | Chamber of Commerce
8.0K
3.5K
หอการค้าจังหวัดเลย
SMEs
องค์กร หอการค้าจังหวัดเลย 
Organization The Loei Chamber of Commerce
รายละเอียด
หอการค้าจังหวัดเลย เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๒๘ โดยมีพ่อค้าในจังหวัดเลย ได้ร่วมกันก่อตั้ง องค์กรหอการค้าขึ้น ซึ่งในครั้งแรกมีผู้ประกอบการสมัครเป็นสมาชิก จำนวน ๖๐ ท่าน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดเลย ขึ้นชุดแรกตั้ง จำนวน ๒๔ ท่าน โดยมี นายเติมศักดิ์ อัมพาผล ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานหอการค้าจังหวัดเลย ท่านแรก หอการค้าจังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมธุรกิจต่าง ๆ ของสมาชิกให้มีความเจริญก้าวหน้าตลอดจน ร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนภายในจังหวัด เพื่อ แก้ไขปัญหา อุปสรรค ภายในท้องถิ่นจังหวัดเลย และ มีคำขวัญว่า "ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า"

หลังจากมีคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเลยชุดแรก รัฐบาลในขณะนั้น ซึ่งมี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี เห็นความสำคัญของภาคเอกชนต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติ จึงได้ก่อตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) และมีนโยบายให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับจังหวัดขึ้น ทุกจังหวัด (กรอ.จว.) หอการค้าจังหวัดเลย ในฐานะสถาบันภาคเอกชนที่มีกฎหมายรองรับ จึงมีฐานะเป็นตัวแทนของภาคเอกชนโดยสมบูรณ์ และได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดเลย (กรอ.ลย.) บทบาทและหน้าที่ของหอการค้าสจังหวัด หอการค้าจังหวัดนับว่าเป็นสถาบันนิติบุคคลตามกฎหมาย

ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดเลย เป็นสถาบันหนึ่งอันเปรียบเสมือนแกนกลางที่สำคัญของนักธุรกิจในจังหวัด เป็นที่รวมของบรรดาพ่อค้า ผู้ประกอบการวิสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งมีจุดหมายเดียวกัน คือ การประกอบวิสาหกิจการค้า การเงิน การอุสาหกรรม และการเศรษฐกิจโดยส่งเสริมให้ผู้ปรพกอบวิสาหกิจดำเนินการอย่างมีประสิทธภาพ ทั้งยังดำเนินการเป็นสถาบัน หรือตัวแทนของจังหวัดและมีหน้าที่ส่งเสริมในด้านเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เป็นแหล่งรวมพลังพ่อค้าให้เกิดความสามัคคี และความเข้าใจอันดีต่อกัน เกิดความสำนึกในคุณค่าของตัวเองที่มีต่อสังคม ลดความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว โดยเสียสละให้ส่วนรวม ซึ่งเป็นพื้นฐานอันหนึ่งของความเจริญก้าวหน้า ก่อให้เกิดความมั่นคงในชาติ หอการค้าจังหวัดสามารถจะอำนวยประโยชน์แก่สมาชิกและประเทศชาติได้เป็น อย่างดี

เพราะหอการค้าจังหวัดมีสมาชิกที่ประกอบวิสาหกิจทุกสาขาอาชีพ จากทุกอำเภอ ตำบล และหมู่บ้านภายในเขตจังหวัด ซึ่งถ้าสามารถรวบรวมข้อมูลสถิติ ข้อเท็จจริง ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ นำมาร่วมกัน พิจารณาเพื่อหาทางข่วยเหลือแก้ไข และหาข้อยุติในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้ภายในท้องถิ่นนั้น ๆ ก็จะเป็นการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น หอการค้าจังหวัดเป็นสถาบันภาคเอกชนในส่วนท้องถิ่นที่สามารถแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบในการพัฒนาเศรษฐกิจจากภาครัฐบาลได้ เพราะมีเครือข่ายหอการค้าอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ซึ่งหากส่งเสริมให้สามารถ ดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะเป็นการพัฒนาจังหวัด หนึ่งจังหวัดใดแล้ว ยังสามารถรวมพลังกันร่วมกับหอการค้าไทย พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย หอการค้าจังหวัดเป็นองค์กรสำคัญของสถาบันธุรกิจเอกชนที่มีการจัดตั้งได้ครบทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร เพื่อความเป็นปึกแผ่นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ซึ่งกำหนดวัตถุประสงค์หลักที่จะให้หอการค้าจังหวัด เป็น สถาบันภาคเอกชนร่วมมือกับรัฐบาลในอันที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

โดยมีส่วนช่วยในการเป็นแหล่งข้อมูลทางเศรษฐกิจระดับจังหวัด และมีบทบาทในการกระตุ้นความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น และจังหวัด ตลอดจนอำนวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกของหอการค้าจังหวัด ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากหอการค้าจังหวัด สมาชิกของหอการค้าจังหวัด นอกจากได้รับประโยชน์จากหอการค้าจังหวัด โดยตรงแลัวยังได้รับประโยชน์จากหอการค้าจังหวัดโดยทางอ้อมอีกด้วย เพราะ กิจกรรมของหอการค้าจะส่งผลสะท้อนไปถึงเศรษฐกิจของจังหวัด และของ ประเทศชาติโดยส่วนรวมในที่สุด

ประโยชน์โดยตรงได้แก่
 1. ช่วยให้สมาชิกเป็นผู้มีหูตากว้างไกลและรับรู้ถึงความเคลื่อนไหวของภาวะ ตลาดการค้าอย่างกว้างขวางตลอดจนข่าวสาร ในวงการธุรกิจการค้า และการ เศรษฐกิจของตลาดการค้าต่าง ๆ ทั้งในจังหวัด ในประเทศ และต่างประเทศ
 2. ช่วยให้สมาชิกได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางไปติดต่อ ธุรกิจการค้ายังสถานที่ต่าง ๆ
 3. ช่วยให้นักธุรกิจที่เป็นสมิกของหอการค้าจังหวัดได้รับความเชื่อถือ และไว้ วางใจจากนักธุรกิจด้วยกัน พ่อค้าประชาชนและบุคคลทั่วไป
 4. ช่วยทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประสานประโยชน์ทางการค้าให้แก่สมาชิก
 5. ช่วยเหลือแก่สมาชิกในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการดำเนินงานของสมาชิก
 6. ช่วยสมาชิกในการติดต่อกับรัฐบาล เทศบาล หรือหน่วยราชการอื่น ๆ เพื่อแนะนำให้แก้ไข หรือยกเลิก กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ไม่เป็นธรรแก่สังคมในการค้าและทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป 
 7. ช่วยเป็นตัวแทนของสมาชิกในการเสนอให้ออกกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในทางส่งเสริมการค้าและอาชีพของ สังคมในจังหวัด โดยผ่านทางคณะกรรมการที่รัฐจัดขึ้น
 8. เป็นที่พึ่งของสมาชิกในด้านต่าง ๆ เช่น - ด้านการเงิน - ด้านการตลาด - คำปรึกษา - ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัย - ด้านอื่น ๆ
ประโยชน์ทางอ้อมได้แก่
 1. หอการค้าจังหวัดจะช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัด หรือของท้องถิ่น ส่วนรวมได้
 2. หอการค้าจังหวัด จะช่วยสร้างความเป็นปึกแผ่น และส่งเสริมเศรษฐกิจ รวมทั้งมีส่วนช่วยในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่จังหวัด หรือท้องถิ่น
 3. หอการค้าจังหวัดช่วยเป็นศูยน์ประสานความสมัครสมานสามัคคี ของนักธุรกิจพ่อค้าและบุคคลต่าง ๆ ในจังหวัดหรือท้องถิ่น
 4. ถ้ามีหอการค้าจังหวัดทุกจังหวัดแล้ว ก็จะเป็นผลให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างจังหวัดขึ้นสามารถจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด ซึ่งจะก่อ ให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติโดยส่วนรวมในที่สุด ผลปลอยได้จากการเป็นสมาชิก - ได้รับสิทธิฝากบุตร หลานเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตาม โค้วต้าที่หอการค้าจังหวัดได้รับมา - ได้รับบัตรประจำตัวสมาชิกหอการค้าจังหวัด ซึ่งสามารถนำไปแสดงตัวต่อ สาธารณชนในแวดวงธุรกิจและยังสามารถใช้บัตรสมาชิกเป็นส่วนลดในการชำระ ค่าสินค้า - บริการ - ได้รับความภาคภูมิใจและความมั่นใจว่าเมื่อท่านได้รับการอนุมัติให้เป็น สมาชิกหอการค้าจังหวัด ท่านจะไม่ทำการค้าอย่างว้าเหว่และโดดเดี่ยว จะมีหอการค้าเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษา ชี้แนะ ช่วยเหลือให้ธุรกิจของทางดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
 
ที่ตั้ง 17/19 ถ.พาณิชย์พัฒนา ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์ 0-4283-2540
โทรสาร 0-4283-2540
อีเมล์ teerapol007@hotmail.com
loeipcc@gmail.com
เว็บไซต์ -
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 7,997 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด